Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pitanja i odgovori

Pitanje 1: Kako aktivirati uslugu e-Zdravstveno?

Odgovor: Za aktivaciju usluge potrebno je popuniti Pristupni list koji možete preuzeti na službenoj stranici HZZO-a pod e-Zdravstveno na adresi: http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/. Pristupni list potpisuje i pečatom ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje pravne/fizičke osobe.

Isti možete dostaviti na jedan od ova tri načina: putem e-maila na adresu prijava@hzzo.hr, putem pošte ili osobno na šalter Zavoda. Nakon obrade Pristupnog lista HZZO Vam šalje Obavijest o aktivaciji usluge e-Zdravstveno na e-mail adresu.

Pitanje 2: Kako pristupiti aplikaciji e-Zdravstveno?

Odgovor: Za pristup aplikaciji e-Zdravstveno potrebno je postupiti prema uputama te ispuniti sljedeće tehničke preduvjete:

1. Java radno okruženje:

123

2. Preuzeti datoteku sa korijenskim certifikatom CEZIH te pomoću nje instalirati certifikat. Certifikat je potrebno spremiti u spremište certifikata u Pouzdane korijenske ustanove. 4Napomena: Aplikacija ne funkcionira u pregledniku Google Chrome. Preporuka je preglednik Internet Explorer ili Firefox Mozilla.

Pitanje 3: Koje mogućnosti pruža aplikacija e-Zdravstveno?

Odgovor: U aplikaciji e-Zdravstveno moguće je:

  • preuzimanje tiskanica prijava/odjava/promjena
  • prijava člana (supružnik, dijete do 18. godine)
  • prijava novorođenog djeteta
  • promjena imena/prezimena i adrese prebivališta/boravišta i člana i nositelja
  • odjava člana

Pitanje 4: Kako dohvatiti tiskanicu prijave/odjave/promjene u aplikaciji?

Odgovor: U aplikaciji, u izborniku Pregled prijava i odjava moguć je dohvat tiskanica. Potrebno je upisati OIB osiguranika (polje - OIB osiguranika) te odabrati odgovarajućeg poslodavca u padajućem izborniku i odabrati gumb Traži. Ako je prijava/odjava/promjena obrađena od strane HZZO-a, tiskanicu možete preuzeti u pdf formatu. Tiskanice za zaposlenika je moguće preuzeti unutar 30 dana nakon njegove odjave (dok je zaposlenik prijavljen u poduzeću dostupne su sve njegove tiskanice neovisno o tome kad su nastale).

Pitanje 5: Da li je tiskanica vjerodostojna bez pečata HZZO-a?

Odgovor: Tiskanica je vjerodostojan dokument koji dokazuje provedenu prijavu/odjave/promjenu.

Pitanje 6: Kako provesti promjenu podataka osiguranika u aplikaciji?

Odgovor: U aplikaciji, u izborniku Zahtjevi za prijave i odjave članova obitelji, promjene osobnih podataka pronađete izbornik Promjena podataka osiguranika. Odabirete ispravnog poslodavca i u formu upisujete OIB osiguranika i pritiskom na povećalo aplikacija dohvaća nove podatke iz OIB sustava. Ne upisujete nikakve podatke osim OIB-a. Ako se podaci slažu s Vašom evidencijom, promjenu potpišete i čekate obradu od strane HZZO-a.

Pitanje 7: Kako provesti odjavu člana u aplikaciji e-Zdravstveno?

Odgovor: U aplikaciji, u izborniku Zahtjevi za prijave i odjave članova obitelji, promjene osobnih podataka pronađete izbornik Odjava člana obitelji. Odabirete poslodavca i u formu upisujete OIB osiguranika i pritiskom na povećalo aplikacija dohvaća podatke. Upišete datum odjave, potpišete odjavu i čekate obradu od strane HZZO-a.

Pitanje 8: Kako provesti prijavu člana u aplikaciji?

Odgovor: U aplikaciji, u izborniku Zahtjevi za prijave i odjave članova obitelji, promjene osobnih podataka pronađete izbornik Prijava člana obitelji. Upisujete ime i prezime te OIB osiguranika i pritiskom na povećalo aplikacija dohvaća podatke. Pod informacije o nositelju osiguranja odabire se srodstvo s nositeljem (supružnik, dijete) i OIB nositelja i opet pritiskom na povećalo aplikacija dohvaća podatke. Na kraju prijavu potpišete i čekate obradu od strane HZZO-a.

Pitanje 9: Kojom karticom se može pristupati aplikaciji e-Zdravstveno?

Odgovor: Ovlašteni korisnik se može prijaviti isključivo važećim certifikatom FINE ili CEZIH-a. Certifikat može biti na elektroničkoj kartici ili USB uređaju FINE, ZABE, PBZ-a…

Pitanje 10: U pregledniku Internet Exploreru kod spajanja ili potpisivanja prijave/odjave/promjene preglednik „zablokira“ i vrti dodatak za prijavu.

Odgovor: Ne čekati da „vrti“ nego kliknuti na Java modul i spajanje ili potpisivanje će se uspješno provesti (ne treba uzeti kao sigurno rješenje, ali može biti dobar savjet korisnicima, Mozilla najbolje radi pa se može i to preporučiti ako nema rješenja za problem u Internet Exploreru).

Pitanje 11: Prilikom ulaska u aplikaciju javlja se greška – „Certifikat nije valjan (SGW)“

Odgovor: Molimo Vas da još jednom provjerite postavke Jave i korijenskog CEZIH certifikata. Ako je sve u redu, pokušajte sljedeće:

Molimo Vas da obrišete certifikat iz Microsoft spremišta kako bi OS ponovno „povukao“ certifikat sa kartice/usb-a. Ukoliko se certifikat ne vidi, potrebno je kliknuti na gumb „Osvježi“.

U slučaju da je aplikacija upaljena i ako nakon spremanja ne vidite certifikat, potrebno je izvaditi i vratiti karticu/usb i kliknuti na gumb „Osvježi“.

Postupak:

1) Isključite USB stick/pametnu karticu na kojoj su certifikati.

2) Kliknite Start i pokrenite aplikaciju mmc: 5

3) U izborniku odaberite Datoteka -> Dodaj / ukloni dodatni alat: 67

4) Provjerite postoji li na listi osobnih certifikata onaj koji glasi na vaše ime i prezime: 8

5) Ukoliko certifikati postoje, izbrišite ih.

6) Uključite USB stick/pametnu karticu.

7) Osvježite prikaz.

Ukoliko certifikata i nadalje nema na popisu, provjerite u uputama ili s korisničkom podrškom izdavatelja USB sticka/pametne kartice kako certifikate učiniti dostupne operativnom sustavu.

Pitanje 12: Prilikom ulaska u aplikaciju javlja se greška - „Privatni ključ nije dostupan“.

Odgovor: Dvije su opcije:

1) Kartica nije dobro ubačena u čitač (to je karakteristično za poruku „Privatni ključ nije dostupan“ – privatni ključ je upravo kartica). Provjeriti je li ubačena do kraja. Programom za učitavanje certifikata s kartice ili USB-a možete provjeriti je li kartica ispravna.

2) Na popisu certifikata ste možda izabrali drugi certifikat. Ukoliko niti to ne uspije, potrebno je izbrisati certifikat iz Microsoft spremišta certifikata (primjer postupka kod pitanja br.11) da ga aplikacija ponovno povuče s kartice.

Pitanje 13: U aplikaciji ne postoji tiskanica odjave.

Odgovor:

Opcija1: Ako je prošlo više od 30 dana od datuma odjave, tada tiskanice više nema u aplikaciji te je potrebno poslati e-mail na prijava@hzzo.hr i zatražiti tiskanicu.

Opcija2: Ako nekim slučajem prijava/odjava nije prošla automatskom razmjenom podataka između HZMO-a i HZZO-a, tada je također nećete vidjeti u aplikaciji. Potrebno je poslati e-mail na prijava@hzzo.hr i zatražiti provjeru.

Pitanje 14: Prijava i odjava za istog osiguranika unutar nekoliko dana, a niste preuzeli tiskanicu prijave. Kako doći do nje?

Odgovor:U aplikaciji je moguć dohvat zadnje radnje po osiguranju. U ovom slučaju je to odjava. Potrebno je poslati e-mail na prijava@hzzo.hr i zatražiti tiskanicu.

Pitanje 15: Nakon obrađene promjene podataka osiguranika u aplikaciji, dohvaćate tiskanicu promjene. Na tiskanici nije oznaka „Promjena“, nego „Prijava“.

Odgovor: Takva tiskanica je u redu bez obzira na oznaku „Prijava“ jer se na njoj vide promijenjeni podaci osiguranika pa je kao takva važeći dokaz o promjeni podataka.

Pitanje 16: Kako zatvoriti adresu boravišta u aplikaciji e-Zdravstveno?

Odgovor: Potrebno je obrisati podatke iz svih polja adrese boravišta, te potpisati promjenu.

, full_html

Podijeli

Tagovi