Skip to main content Skip to main search

Naknada zdravstvenih usluga

Kada nije pribavljeno odobrenje planiranog liječenja, a isto je bilo potrebno, Zavod ne naknađuje troškove osiguranim osobama.

Za naknadu troškova korištene planirane specijalističko-konzilijarne skrbi za koju nije bilo potrebno prethodno odobrenje i za naknadu troškova odobrenog liječenja, potrebno je uložiti zahtjev nadležnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta, i priložiti medicinsku i računsku dokumentaciju. Povrat troškova ne može iznositi više od iznosa koji je općim aktom Zavoda za tu zdravstvenu zaštitu utvrđen za ugovorne subjekte Zavoda iz članka 18. ZOZO.

Podijeli

Tagovi