Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenu obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a).

 

Što obuhvaća

 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
 • bolničku zdravstvenu zaštitu,
 • pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a,
 • pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZOa,
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a,
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama Europske unije, ugovornim i trećim državama

 

Primarna zdravstvena zaštita

 

Ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite kod izabranog doktora

Osigurana osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, obiteljske (opće) medicine, ginekologa, pedijatra i doktora dentalne medicine kojeg bira na način propisan Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite.

Izuzetak - boravak izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka

Iznimno, osigurana osoba koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo u slučaju npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravka, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

 

E-uputnica za laboratorij

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene zaštite, omogućeno je korištenje e-uputnice (elektroničke uputnice) za laboratorijske pretrage u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite šalje laboratoriju za svog pacijenta/osiguranu osobu. Na isti način se i nalaz iz laboratorija vraća izabranom doktoru za njegovog pacijenta.

 

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

 

Gdje se ostvaruje

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta, koji sa HZZO-om ima ugovorenu i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite:

 • obiteljske (opće) medicine
 • pedijatar
 • ginekolog
 • dentalne medicine.

O potrebi upućivanja na specijalističke preglede te dijagnostičke, odnosno terapijske postupke osim izabranog doktora odlučuje i doktor specijalist školske medicine, doktor specijalist epidemiolog, odnosno doktor specijalist javnog zdravstva.

Uputnica - narudžba za izvršenje potrebnog postupka (na njoj se naznačuje samo naziv specijaliste djelatnosti zdravstvene zaštite, a na putnom nalogu najbliži ugovorni subjekt HZZO-a)

Izabrani doktor obvezan je na uputnici za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu navesti naziv specijaliste kojem upućuje osiguranu osobu, te uz uputnicu priložiti povijest bolesti i sve nalaze do tada obavljenih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih, odnosno terapijskih postupaka, odnosno zatražiti konzilijarno mišljenje ili dijagnostiku.

Za razliku od toga, izabrani doktor obvezan je putni nalog izdati za najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a i obvezno na prednjoj strani putnog naloga navesti njegov naziv i sjedište.

Doktor specijalista nakon izvršenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka obvezan je neposredno ili putem osigurane osobe izabranom doktoru dostaviti nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osigurane osobe s uputama za daljnje liječenje.

Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik privatne prakse, koji su pružili specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, obvezni su osiguranoj osobi izdati osobni račun.

Obveza osigurane osobe nakon obavljenog specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Nakon dobivenih nalaza o obavljenom dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku, osigurana osoba obvezna je javiti se s nalazom svom izabranom doktoru odmah, a najkasnije u roku tri dana.

 

Bolnička zdravstvena zaštita

 

Gdje se ostvaruje

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovi izdane uputnice za bolničko liječenje koju osiguranoj osobi izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Iznimno, osigurana osoba bolničku zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.

Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta koja sa HZZO-om ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu.

Uputnica - narudžba za izvršenje liječenja (na njoj se naznačuje samo naziv djelatnosti zdravstvene zaštite, a na putnom nalogu najbliži ugovorni subjekt HZZO-a)

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obvezan je na uputnici za bolničko liječenje navesti naziv djelatnosti zdravstvene zaštite koja se traži, te uz uputnicu priložiti cjelokupnu raspoloživu medicinsku dokumentaciju osigurane osobe.

Za razliku od toga, izabrani doktor obvezan je putni nalog izdati za najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a i obvezno na prednjoj strani putnog naloga navesti njegov naziv i sjedište.

 

U kojem roku je ugovorna bolnička ustanova obvezna primiti osiguranu osobu na bolničko liječenje

U najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah.

 

Obveza ugovorne bolničke ustanove nakon obavljenog bolničkog liječenja

Izdati osiguranoj osobi otpusno pismo i osobni račun.

 

Obveza osigurane osobe nakon obavljenog bolničkog liječenja

Javiti se s otpusnim pismom, osobno ili putem člana obitelji, odnosno treće osobe svom izabranom doktoru odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

 

Pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na lijekove koji su utvrđeni Osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda.

 

Što sadrži Osnovna lista lijekova

Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrhovitije lijekove za liječenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova (cijena koju HZZO plaća iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najniže cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba HZZO-a) utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

 

Što sadrži Dopunska lista lijekova

Dopunska lista lijekova sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova pri čemu HZZO osigurava pokriće troškova u visini  najniže cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog osnovnom listom lijekova.

 

E-recept

Zahvaljujući informatizaciji sustava primarne zdravstvene zaštite, lijekovi s Osnovne liste lijekova HZZO-a i Dopunske liste lijekova HZZO-a propisuju se na e-receptima (elektroničkim receptima), dok papirnati recepti ostaju samo za izvanredne situacije. E-recept za određeni lijek s liste izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe prosljeđuje elektronskim putem u sustav, a osigurana osoba HZZO-a kojoj je lijek propisan, isti može podići temeljem zdravstvene iskaznice u bilo kojoj ljekarni u Republici Hrvatskoj.

 

Ostvarivanje prava na lijekove koji nisu utvrđeni Osnovnom i Dopunskom listom lijekova, odnosno za koje nije ispunjena medicinska indikacija propisana Osnovnom i Dopunskom listom lijekova

Iznimno, osigurana osoba kod koje liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima utvrđenim osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda može ostvariti pravo na lijek koji nije utvrđen tim listama lijekova, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrilo povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

Isto tako, pod istim uvjetima osigurana osoba može ostvariti i pravo na lijek koji je utvrđen osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda, ali za ostvarivanje kojeg osigurana osoba ne ispunjava medicinske indikacije utvrđene listama lijekova.

 

Kada osigurana osoba nema pravo na povrat troškova kupljenih lijekova na teret sredstava HZZO-a

Ako je lijekove s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova nabavila, odnosno kupila mimo postupka utvrđenih Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i drugim općim aktima HZZO-a (npr. kupila lijek bez da je od izabranog doktora dobila propisani recept).

Izuzetak postoji jedino ako je lijekove nabavila u slučajevima kada joj je ugovorni subjekt HZZO-a neopravdano odbio propisati na recept lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno po izboru osigurane osobe s Dopunske liste lijekova za koji osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktom HZZO-a.

 

Ortopedska i druga pomagala

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala Zavoda.

Osnovna i dodatna lista pomagala Zavoda sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede.

Način uvrštenja pomagala na osnovnu i dodatnu listu pomagala Zavoda te način utvrđivanja cijena pomagala propisuje pravilnom ministar nadležan za zdravlje, sukladno posebnom zakonu.

Dodatna lista pomagala sadrži pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste pomagala pri čemu Zavod na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Za razliku u cijeni pomagala s dodatne liste pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala osigurana osoba se može dodatno zdravstveno osigurati sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

 

Dentalna pomagala

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala Zavoda.

Osnovna i dodatna lista dentalnih pomagala Zavoda sadrži dentalna pomagala koja su namijenjena omogućavanju dentalno-protetske, kirurško-protetske, ortodontske i parodontološke rehabilitacije.

Način uvrštenja dentalnih pomagala na osnovnu i dodatnu listu dentalnih pomagala Zavoda te način utvrđivanja cijena dentalnih pomagala utvrđuje Zavod općim aktom.

Dodatna lista dentalnih pomagala sadrži dentalna pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste dentalnih pomagala pri čemu Zavod na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog dentalnog pomagala s osnovne liste dentalnih pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni dentalnih pomagala s osnovne liste dentalnih pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Za razliku u cijeni dentalnog pomagala s dodatne liste dentalnih pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog dentalnog pomagala s osnovne liste dentalnih pomagala osigurana osoba se može dodatno zdravstveno osigurati sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Osigurane osobe imaju pravo na ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala ako ispunjavaju uvjet prethodnoga obveznoga zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje devet mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa osiguranog slučaja.

Navedeni uvjet  prethodnoga obveznoga zdravstvenog osiguranja ne odnosi se na  osigurane osobe mlađe od 18 godina, osigurane osobe-djecu osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad i druge osigurane osobe potpuno i trajno nesposobne za samostalan život i rad prema rješenju nadležnog tijela te na osigurane osobe kojima je ta zdravstvena zaštita potrebna zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

 

Zdravstvena zaštitu u drugim državama članicama Europske unije, ugovornim i trećim državama

Više o pravu na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama Europske unije, ugovornim i trećim državama saznajte u rubrici „Liječenje u inozemstvu“.

Podijeli

Tagovi