Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Privremena nesposobnost za rad

Privremena nesposobnost za rad

Pod privremenom nesposobnošću za rad, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Osobe koje imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, ako posebnim propisom nije utvrđeno drukčije:

 • osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću,
 • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici Europske unije, državi s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor kojim je uređeno pitanje zdravstvene zaštite ili trećoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili treće države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom,
 • članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici,
 • osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu,
 • osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju,
 • svećenici i drugi vjerski službenici vjerske  zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi      nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada,   
 • osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako pravo na  obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi,
 • osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja prema posebnom zakonu

 

Utvrđivanje prava na privremenu nesposobnost za rad

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa medicinskom indikacijom i smjernicama koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravlje, po prethodno pribavljenom mišljenju stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad. Dakle,  za utvrđivanje početka ili prestanka privremene nesposobnosti za rad isključivo je nadležan izabrani doktor. Tiskanica:  "Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti za rad" Obavijest izdaje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine, odnosno izabrani doktor ginekolog na zahtjev osiguranika.

 

Tiskanica - "Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad" Tiskanicu ispunjava i izdaje osiguraniku izabrani doktor obiteljske (opće) medicine koji je utvrdio početak i prestanak trajanja privremene nesposobnosti za rad odnosno izabrani doktor ginekolog.

Tiskanica je dostupna i na Internet stranici HZZO-a, pod "Tiskanice HZZO-a", pod naslovom "Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad".

 

Umanjenje naknade plaće nakon 18 mjeseci privremene nesposobnosti za rad zbog iste dijagnoze

Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad  zbog iste dijagnoze bolesti u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima HZZO-a do isteka 18 mjeseci trajanja privremene nesposobnosti za rad, a nakon toga u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće.

 

Kada se naknada plaće ne umanjuje

Umanjenje naknade plaće na iznos 50% zadnje isplaćene naknade plaće ne odnosi se na osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja zloćudnih bolesti, osiguranika kojem je odobrena njega člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, osiguranika čija je privremena nesposobnost u vezi s provođenjem hemodijalize ili peritonejske dijalize te čija je privremena nesposobnost u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.

 

Zaštita prava

Osiguraniku nezadovoljnom odlukom izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nesposobnosti, radi zaštite prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, izdat će se na njegov zahtjev rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a, koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika. Zahtjev se rješava po hitnom postupku.

 

Slučajevi privremene nesposobnosti za rad

Za prvih 42 dana, odnosno za prvih 7 dana za invalida rada, te za radnike zaposlene u pravnoj osobi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava. U tom periodu naknada plaće ne može biti niža od 70% od osnovice za naknadu. Od 43. odnosno, 8. dana privremene nesposobnosti za rad naknadu isplaćuje također poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a. U tom periodu, za prvih 6 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti za rad, naknada plaće iznosi 70 % od osnovice za naknadu. Ako privremena nesposobnost za rad traje dulje od 6 mjeseci neprekidno, naknada plaće iznosi 80% od osnovice za naknadu počevši od prvog idućeg dana nakon isteka prethodnog šestomjesečnog perioda neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti za rad. Kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, ona ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. U slučajevima:

 • Privremene nesposobnost za rad zbog izoliranja osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini
 • Privremene nesposobnost za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a

naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće. Od prvog dana ju obračunava i isplaćuje HZZO, na teret svojih sredstava, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

 

Privremena nesposobnost za rad zbog pratnje osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta:

 • Naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu.
 • Od prvog dana ju obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

 

Privremena nesposobnost za rad radi njege osigurane osobe - djeteta do navršenih 3 godine starosti

Pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 60 dana. Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu i od prvog dana ju obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

 

Privremena spriječenost za rad radi njege člana obitelji - djeteta od navršene 3 do navršenih 7 godina starosti

Pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 60 dana. Naknada plaće iznosi od 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

 

Privremena nesposobnost za rad radi njege člana obitelji - djeteta starijeg od 7 godina

Pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 40 dana. Naknada plaće iznosi od 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

Napomena: Pravo na privremenu spriječenost za rad osiguranik može ostvariti pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, odnosno ako živi sam s djetetom (npr. samohrani ili razvedeni roditelj odnosno životni partner), da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete te da za dijete kojemu je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja.

 

Privremena nesposobnost za rad radi njege člana obitelji - supružnika (bračnog, izvanbračnog, životnog partnera i neformalnog životnog partnera)

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi njege osigurane osobe – supružnika ili životnog partnera odnosno neformalnog životnog partnera s kojim osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana. Naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, na teret sredstava HZZO-a, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

 

Privremena nesposobnost za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Obračunava ju i isplaćuje HZZO-od prvog dana privremene nesposobnosti za rad na teret svojih sredstava, s time ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Privremena spriječenost za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta te prava na rad s polovicom punog radnog vremena (nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta jedan od roditelja može roditeljski dopust koristiti i kao rad s polovicom radnog vremena). Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Obračunava ju i isplaćuje HZZO od prvog dana privremene nesposobnosti za rad na teret svojih sredstava.

NAPOMENA Više o istom pravu možete pogledati u rubrici Rodiljne i roditeljske potpore.

 

Privremena spriječenost za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Obračunava ju i isplaćuje HZZO od prvog dana privremene nesposobnosti za rad na teret svojih sredstava.

NAPOMENA Više o istom pravu možete pogledati u rubrici Rodiljne i roditeljske potpore.

 

Privremena nesposobnost za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu, a obračunava ju i isplaćuje HZZO na teret Državnog proračuna.

 

Privremena nesposobnost za rad zbog priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu, a obračunava ju i isplaćuje poslodavac na teret sredstava HZZO-a, od prvog dana.

Podijeli

Tagovi