Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Tko su osigurane osobe HZZO-a

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguravanja utvrđenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZOZO) obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u smislu ZOZO-a smatraju se osiguranici, djeca do navršene 18. godine života, članovi obitelji osiguranika i druge osigurane osobe obvezno zdravstveno osigurane u određenim okolnostima.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te državljani države koja nije država članica (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno na temelju obavljanja gospodarske odnosno profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i stranci na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 80/13., 15/18., 26/21. i 46/22.), ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Osiguranici

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ZOZO-u obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika:

1. osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću

3. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici ili trećoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili treće države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom

4. članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici

5. osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, sukladno posebnim propisima

6. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu obvezno zdravstveno osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu

Napomena: Osiguranici navedeni pod točkama 1. do 6. obvezno se osiguravaju i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

7. osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu

8. osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju

9. svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada

Napomena: Osiguranici navedeni pod točkama 8. i 9. obvezno se osiguravaju i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

10. korisnici prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

11. korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

12. korisnici mirovine i invalidnine koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

13. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile HZZO-u u roku od:

a) 30 dana od dana prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili od dana prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema ZOZO-u ili prema propisima donesenim na temelju ZOZO-a

b) 30 dana od dana prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka odnosno od dana isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka

c) 30 dana od dana otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija odnosno iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi

d) 30 dana od dana navršenih 18 godina života, ako nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi

e) 90 dana od dana isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita

14. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj odnosno državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s time da status po tom osnovu mogu koristiti najduže do isteka školske godine odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

15. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama iznad 18 godina života, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s time da status prema toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

16. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj iznad 18 godina života, koje su prema propisima o školovanju u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika odnosno redovitog studenta ako su se prijavile HZZO-u u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog učenika ili redovitog studenta i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

17. supružnik, životni partner i neformalni životni partner umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika, životnog partnera i neformalnog životnog partnera nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište i ako se HZZO-u prijavio u roku od 30 dana od dana smrti supružnika i životnog partnera, a obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi

18. osobe s prebivalištem te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog ili civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

19. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem koje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

20. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

21. osobe na odsluženju vojnog roka odnosno dragovoljnom odsluženju vojnog roka (ročnici), kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

22. osobe koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna ili fizička osoba uputila na obrazovanje ili stručno usavršavanje, dok traje obrazovanje odnosno stručno usavršavanje

23. osobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu ili kod druge fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, dok traje praktični rad

24. osobe upućene u drugu državu članicu ili treću državu u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje, dok se tamo nalaze po toj osnovi

25. osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja prema posebnom zakonu

Napomena: Osiguranici navedeni pod točkama 20. i 25. obvezno se osiguravaju i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

26. članovi obitelji smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

27. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalaze se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa, prema prijavi Ministarstva pravosuđa.

Osobe koje ostvaruju druge dohotke (ugovori o djelu, autorski honorari)

Osobe koje ostvaruju primitke od kojih se prema porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak (primici ostvareni temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje podnose te stječu status osiguranika, pod sljedećim uvjetima:

 • ako ne ostvaruju obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi
 • ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj i
 • ako im je sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen jednokratnom ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci.

Navedene osobe zadržavaju status osiguranika HZZO-a za sve vrijeme dok na temelju uplaćenih doprinosa na druge primitke imaju mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa.

Djeca do 18. godine života

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe.

Članovi obitelji osiguranika

Status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika mogu steći:

 1. supružnik (bračni, izvanbračni, životni partner i neformalni životni partner sukladno propisima o obiteljskim odnosima i propisima koji uređuju životno partnerstvo osoba istog spola)
 2. djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad i djeca u partnerskoj skrbi) te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava, na zahtjev osiguranika
 3. roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
 4. unuci, braća, sestre, djed i baka ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Navedeni članovi obitelji osiguranika stječu status u obveznom zdravstvenom osiguranju preko nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja pod uvjetom da status ne mogu ostvariti po nekoj od osnova navedenih u točkama 1. do 27. pod „Osiguranici“ te da imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Osobe iz navedene točke 3. (roditelji, odnosno otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) i točke 4. (unuci, braća, sestre, djed i baka) stječu status osigurane osobe - člana obitelji osiguranika pod uvjetom da:

 • su nesposobni za samostalan život i rad
 • nemaju sredstava za uzdržavanje
 • ih osiguranik uzdržava

Smatra se da je je osoba nesposobna za samostalan život i rad ako je:

 • navršila 65 godina života
 • prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđen potpun gubitak radne sposobnosti
 • prema propisima o socijalnoj skrbi proglašena potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad
 • prema ocjeni liječničkog povjerenstva HZZO-a ocijenjena nesposobnom za samostalan život i rad u trajanju od najmanje godinu dana, ovisno o zdravstvenom stanju osobe.

Smatra se da osoba nema dostatnih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • ako uopće nema vlastitih prihoda
 • ako joj mjesečni prihod ne prelazi iznos od 25% proračunske osnovice (110,36 eura/831,50 kuna) utvrđene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu

Pod prihodom smatraju se svi primitci ostvareni na ime dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primitci ostvareni prema posebnim propisima, umanjeni za iznos koji se na osnovi propisa o obitelji plaća za uzdržavanje, kao i za iznos poreza i prireza.

Djeca osiguranika

Djeca osiguranika koja su status osigurane osobe stekle kao članovi obitelji osiguranika mogu taj status zadržati najduže do navršene 18. godine života.

Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, prije navršene 18. godine života, zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi obitelji osiguranika mogu steći i djeca osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Zadržavanje statusa člana obitelji nakon razvoda braka, raskida životnog partnerstva

Supružnik razvodom braka, životni partner raskidom životnog partnerstva zadržava status osigurane osobe HZZO-a kao član obitelji supružnika, životnog partnera od kojeg se razveo:

 • ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje

(navedene osigurane osobe zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijave HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestanku uzdržavanja, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi)

 • ako je u vrijeme razvoda braka, životnog partnerstva bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju
 • ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka, raskidu životnog partnerstva djeca povjerena na čuvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Druge osigurane osobe

Obveznici doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, koje obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova predviđenih ZOZO-om (kao osiguranici, članovi obitelji osiguranika, prema propisima o socijalnoj skrbi ili prema nekoj drugoj osnovi) obvezne su se osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe te su obveznici plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Navedene osobe prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu pod uvjetom da su prethodno jednokratno uplatile doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ili od dana prestanka osiguranja u drugoj državi koje osiguranje se ubraja u staž osiguranja u skladu s propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

Članovi obitelji nositelja osiguranja zaposlenog u trećim državama

Nositelji obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se nalaze na radu u trećim državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor ili sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja obvezni su osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje i uplaćivati propisani doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za svakog člana svoje obitelji s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koji nije zdravstveno osiguran kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bio je prije njegova odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osiguran kao član njegove obitelji.

Osobe osigurane prema propisima socijalne skrbi

Osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje obvezno se zdravstveno osiguravaju kao osigurane osobe osnovom rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje prema navedenoj osnovi osiguranja traje za sve vrijeme dok se ne promjene okolnosti na osnovi kojih je pravo priznato.

Obvezno zdravstveno osiguranje stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju državljani države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji imaju odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica odnosno državljani države s kojom Republika Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju (u daljnjem tekstu: ugovorna država) i državljani države koja nije država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (u daljnjem tekstu: treća država) na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: stranac na privremenom boravku), ako propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Stranac na privremenom boravku, neovisno o svrsi odobrenja privremenog boravka, a kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi, obvezan je podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a, nadležnima prema mjestu njegovog boravka, u roku od osam dana od dana odobrenog privremenog boravka odnosno od dana izvršnosti odluke o odobrenom privremenom boravku te je obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s posebnim zakonom.

Prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječe pod uvjetom da je prethodno jednokratno uplatio doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ili od dana prestanka osiguranja u drugoj državi koje osiguranje se ubraja u staž osiguranja u skladu s propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom, a najduže za razdoblje od 12 mjeseci.

Osiguranoj osobi - strancu na privremenom boravku koji nije uplatio doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za najmanje 30 dana ograničava se opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na pravo na hitnu medicinsku pomoć.

Puni opseg prava uspostavlja se unaprijed, od dana podmirenja dužnog iznosa doprinosa s pripadajućim kamatama.

Osigurana osoba – stranac na privremenom boravku

 • stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi odobrenja privremenog boravka, kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (samostalni obveznik plaćanja doprinosa)
 • stranac - dijete do navršene 18 godine života (ugovorne i treće države) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (obveznik plaćanja doprinosa je roditelj, osoba koja skrbi o djetetu ili osoba na čiji poziv dijete boravi u Republici Hrvatskoj)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom koji je navršio 18 godina života, a redoviti je učenik srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (obveznik plaćanja doprinosa je roditelj, osoba koja skrbi o njemu ili osoba na čiji poziv boravi u Republici Hrvatskoj)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom – dijete do navršene 18 godine života (ugovorne i treće države) i stranac koji je navršio 18 godina života, a redoviti je učenik srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - kojima je rješenjem centra za socijalnu skrb priznato pravo na uslugu smještaja (doprinose pokriva državni proračun Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, specijalizacije ili znanstvenoga istraživanja kao stipendistu tijela državne vlasti Republike Hrvatske, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, udruge ili druge pravne ili fizičke osobe, a kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (obveznik prijave i obveznik je uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je davatelj stipendije, ako ugovorom o stipendiji nije određeno drukčije)
 • stranac - državljanin druge države članice EU s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji je korisnik prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica
 • stranac - državljanin druge države članice EU ili državljanin treće države, na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, koji je korisnik prava na mirovinu isključivo od stranog nositelja mirovinskog osiguranja, a obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje u skladu s propisima EU ili prema međunarodnom ugovoru (samostalni obveznik plaćanja doprinosa)
 • stranac - državljanin druge države članice EU na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj kojemu je, po osnovi primitaka od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje uplaćen jednokratno ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica i ako ne ostvaruje obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi

(zadržava status osiguranika dok na temelju uplaćenih doprinosa na druge primitke ima mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa)

 • stranci - članovi obitelji stranca državljanina druge države članice EU na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj zaposlenog u trećim državama koji nisu obvezno zdravstveno osigurani kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bili su prije njegova odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj kao članovi njegove obitelji (obveznik plaćanja doprinosa je nositelj osiguranja).

Iznimke od obveze prijave za prijave na obvezno zdravstveno osiguranje

Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje nije u obvezi podnijeti stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj:

 • koji boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i studiranja i posjeduje dokaz o osiguranju rizika korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj
 • ako u Republici Hrvatskoj boravi u svrhu studiranja, a dolazi na temelju programa mobilnosti mladih, okvirnih ugovora o razmjeni studenata, međusveučilišnih sporazuma te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti, ako je zdravstveno osiguranje obuhvaćeno navedenim programima
 • ako je državljani države članice Europske unije kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, a koji posjeduju dokaz o sveobuhvatnom privatnom zdravstvenom osiguranju
 • ako je državljanin treće države koji u Republici Hrvatskoj boravi u svrhu boravka digitalnog nomada.

Podijeli

Tagovi