Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obvezno zdravstveno osiguranje

Izrazi koji se koriste u daljnjem tekstu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Čime je regulirano obvezno zdravstveno osiguranje?

Obvezno zdravstveno osiguranje regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23. u daljnjem tekstu: ZOZO).

Zašto je osiguranje obvezno?

Obveza osiguranja na obvezno zdravstveno osiguranje utvrđena je ZOZO-om.

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od ZOZO-om utvrđenih osnova osiguranja obvezni su se osigurati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema odredbama ZOZO-a, obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije, državljani države Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: države članice), državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ugovorna država) te državljani države koja nije država članica niti ugovorna država (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema propisima kojima se uređuje pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Načela obveznoga zdravstvenog osiguranja

Svim osiguranim osobama osiguravaju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim ZOZO-om.

U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika te dijagnostičke postupke kod sumnje na profesionalnu bolest sukladno zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona.

Opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima.

VAŽNO

Obveza prijavljivanja promjena koje utječu na priznato pravo

Osigurana osoba obvezna je prijaviti HZZO-u u svaku promjenu koja utječe na korištenje priznatog prava po ZOZO-u, odnosno koja utječe na gubitak ili opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. U protivnom je u obvezi HZZO-u odnosnom državnom proračunu naknaditi nastalu štetu u roku od osam dana od dana nastanka te okolnosti.

Osigurana osoba obvezna je HZZO-u, odnosno državnom proračunu naknaditi štetu ako je ostvarila primanje iz sredstava HZZO-a odnosno državnog proračuna uslijed toga što nije prijavila promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u propisanom roku, a znala je ili je morala znati za tu promjenu.

Novčanoj kazni za prekršaj podliježe obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje ako ne podnese prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje, prijavu promjene u obveznom zdravstvenom osiguranju te odjavu s obveznog zdravstvenog osiguranja u roku od osam dana od dana nastanka promjene ili prestanka okolnosti na temelju kojih se stječe ili prestaje status osigurane osobe.

Nedopuštenost prividnog sklapanja ugovora o radu

HZZO ima pravo i obvezu po zaprimanju prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, kao i za sve vrijeme trajanja statusa osigurane osobe provjeravati postojanje okolnosti na osnovi kojih je prijava podnesena odnosno na osnovi kojih je osobi priznao taj status.

U slučaju sumnje da se podnesena prijava, odnosno utvrđen status osiguranika osnovom zaključenog ugovora o radu ne temelji na istinitom činjeničnom stanju i postojanju stvarnih okolnosti koje su osnova za stjecanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno da svrha zaključenog ugovora o radu nije bila obavljanje poslova u skladu s tim ugovorom već isključivo ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, HZZO ima pravo i obvezu na temelju provedene provjere i prikupljenih dokaza pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za osporavanje tako zaključenog ugovora o radu.

HZZO je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete od pravne odnosno fizičke osobe ako je šteta nastala podnošenjem prijave na obvezno zdravstveno osiguranje na temelju zaključenog ugovora o radu čija svrha nije bila obavljanje poslova u skladu s tim ugovorom, već isključivo ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Novčanoj kazni za prekršaj podliježe pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kada je prijava na obvezno zdravstveno osiguranje podnesena na temelju zaključenog ugovora o radu koji se ne temelji na istinitom činjeničnom stanju i postojanju stvarnih okolnosti koje su osnova za stjecanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno čija svrha nije bila obavljanje poslova u skladu s tim ugovorom već isključivo ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Podijeli

Tagovi