Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Treće države

Trećim državama nazivamo one koje nisu niti članice EU/EEP/Švicarska niti ugovorne države.

Pravo na korištenja zdravstvene zaštite u trećim državama regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13, 137/13 i 98/19 i 33/23) i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN, br. 160/13., 11/15., 16/15., 113/16. i 34/18.). Oba propisa dostupna su i na Pravni akti | HZZO

Privatni boravak u trećoj državi

Osigurana osoba koja u treću državu odlazi po privatnom poslu, pravo na korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), ostvaruje pod uvjetom da je, prije odlaska u inozemstvo, u HZZO-u podnijela prijavu boravka u trećim državama i uplatila posebni doprinos.

Prijava boravka se podnosi u područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a nadležnom prema mjestu prebivališta, na tiskanici „Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama“ (Tiskanica T4) koja je dostupna i na stranici HZZO-a ObvUpl-Tisk4_17.12.2013.cdr (hzzo.hr)

Doprinos se plaća putem uplatnice koju ispunjava ovlašteni radnik HZZO-a, ovisno o trajanju boravka u inozemstvu. Po danu boravka iznosi 0,45% na iznos proračunske osnovice, odnosno 1,99 EUR po danu.

Na osnovi podnesene prijave i uplaćenog doprinosa, osiguranoj osobi se izdaje potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koja je propisana Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite.

Osigurana osoba, koja je provela opisani postupak, ostvaruje pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite u trećoj državi, a koju je obvezna podmiriti osobno i u cijelosti. Po povratku u Republiku Hrvatsku ima pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu plaćenih troškova područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a nadležnom prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev je potrebno podnijeti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa. Ako se utvrdi da je korištena zdravstvena zaštita bila hitna, ostvaruje se pravo na naknadu u stvarnom iznosu umanjenom za iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji je propisan Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

U slučaju da osigurana osoba koristi zdravstvenu zaštitu u trećoj državi mora se odmah javiti nadležnoj područnoj službi , odnosno regionalnom uredu HZZO-a radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka (prijevoza) u Republiku Hrvatsku, ako joj to njeno zdravstveno stanje omogućava.

Ukoliko prije odlaska u treću državu osigurana osoba ne provede opisani postupak, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova korištene hitne zdravstvene zaštite.

Upućivanje na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treću državu (boravak dulji od 30 dana)

Za radnika, osiguranika HZZO-a, koji je upućen na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treću državu prijavu upućivanja podnosi poslodavac, u nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a.

Prijava se provodi putem tiskanice „Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama“ (Tiskanica T4) koja je dostupna i na ObvUpl-Tisk4_17.12.2013.cdr (hzzo.hr), a prema postupku utvrđenim člancima 8. – 12. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite.

Kod upućivanja radnika u treće države poslodavac je ujedno i obveznik uplate posebnog doprinosa, u skladu sa Zakonom o doprinosima (dostupan na Pravni akti | HZZO). Posebni doprinos se plaća po stopi od 10% na osnovicu za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, ako spomenutim zakonom nije drugačije određeno.

Na osnovi uredno podnesene prijave i uplaćenog posebnog doprinosa, HZZO radniku izdaje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koja je propisana Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite.

Radnik u trećoj državi ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku. Navedenu zdravstvenu zaštitu radnik je obvezan osobno podmiriti u cijelosti, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku ima pravo podnijeti pisani zahtjev na naknadu troškova nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a. Zahtjevu je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa.

Nakon što se u provedenom postupku utvrdi da je korištena zdravstvena zaštita bila neodgodiva, radnik ostvaruje pravo na stvarnog troška, umanjenog za iznos sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite propisanog Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Obveznici plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu mogu biti oslobođeni njegovog plaćanja, ako su zdravstvenu zaštitu upućenog radnika u zemlji rada osigurali o svojem trošku. Poslodavac je, radi navedenog, obvezan podnijeti zahtjev HZZO-u, istovremeno s popunjenom tiskanicom T4, a uz isti priložiti fotokopiju ugovora o radu, akt o upućivanju radnika u treću državu s naznakom vremenskog razdoblja na koje se upućuje te dokaz da je zdravstvenu zaštitu u zemlji rada radniku osigurao o svojem trošku. HZZO o istome odlučuje rješenjem.

Ne postoji mogućnost retroaktivnog oslobađanja od plaćanja doprinosa kada se radnik već nalazi u trećoj državi ili je taj boravak završen. Ako HZZO donese rješenje o oslobađanju od plaćanja posebnog doprinosa, ne snosi troškove korištene zdravstvene zaštite radnika u trećoj državi.

Službeni put u treću državu (boravak do 30 dana)

Za radnika, osiguranika HZZO-a, koji odlazi na službeni put u treću državu moguće je pribavljanje potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite prije ili tijekom službenog puta osnovom putnog naloga (nije obvezan) i Tiskanice 4, s time da je poslodavac obveznik plaćanja posebnog doprinosa.

Radnik ostvaruje pravo na korištenje zdravstvene zaštite koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku. Navedenu zdravstvenu radnik je obvezan osobno podmiriti u cijelosti, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku ima pravo podnijeti pisani zahtjev na naknadu troškova nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a. Zahtjevu je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa. Nakon što se u provedenom postupku utvrdi da je korištena zdravstvena zaštita bila neodgodiva, radnik ostvaruje na pravo stvarnog troška, umanjenog za iznos sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite propisanog Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Poslodavac može biti oslobođen plaćanja posebnog doprinosa, ako je o istome HZZO odlučio rješenjem. Radi navedenog, poslodavac je obvezan podnijeti HZZO-u zahtjev za oslobađanje od plaćanje posebnog doprinosa, popunjenu tiskanicu T4, presliku putnog naloga te dokaz da je zdravstvenu zaštitu radnika u zemlji službenog puta osigurao o svom trošku.

Ne postoji mogućnost retroaktivnog oslobađanja od plaćanja doprinosa kada se radnik već nalazi u trećoj državi ili je isti boravak završen. Ako HZZO donese rješenje o oslobađanju od plaćanja posebnog doprinosa, ne snosi troškove korištene zdravstvene zaštite radnika u trećoj državi.

Share

Tagovi