Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravni akti

Propisi Europske unije

EU 1. Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list Europske unije L 166, 30.4.2004, 1–123)
EU 2. Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2009, 1–42)
EU 3. Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (Službeni list Europske unije L 088, 04.04.2011, 45–65)

EU 4. Odluka br. S1 od 12. lipnja 2009. o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja(SL C 106, 24.4.2010., str. 23.)

EU 5. Odluka br. S3 od 12. lipnja 2009. o definiranju davanja obuhvaćenih člankom 19. stavkom 1. i člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i člankom 25. stavkom (A) točkom 3. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(SL C 106, 24.4.2010., str. 40.)

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju

MU 1. Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine („Narodne novine – međunarodni ugovori“, broj 3/01 i 14/01)

Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine („Narodne novine – međunarodni ugovori“, broj 2/02)

MU 2. Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju („Narodne novine – međunarodni ugovori“, broj 14/01) – u primjeni s Republikom Srbijom

Opći administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju („Narodne novine – međunarodni ugovori“, broj 10/03)

MU 3. Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 1/14)

Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 4/14)

MU 4. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 16/97)

Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 5/98)

MU 5. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 4/07)

Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 9/07)

Zakoni

Z 1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Interni pročišćeni tekst

Z 2. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06, 150/08, 71/10, 53/20 ), Interni pročišćeni tekst
Z 3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20)
Z 4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 26/21, 46/22), Interni pročišćeni tekst
Z 5. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 152/22 )
Z 6. Zakon o lijekovima ("Narodne novine" broj 76/13, 90/14, 100/18)
Z 7. Zakon o medicinskim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13)
Z 8. Zakon o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
Z 9. Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine" broj 14/19)
Z 10. Zakon o liječništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)
Z 11. Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)
Z 12. Zakon o dentalnoj medicini ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 120/09 - čl.29. promjena naziva zakona)
Z 13. Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)
Z 14. Zakon o sestrinstvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 57/11)
Z 15. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" broj 117/19)
Z 16. Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04, 37/08 - odluka Ustavnog suda RH)
Z 17. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Narodne novine" broj 144/12)
Z 18. Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine" broj 79/07, 139/10, 111/18)
Z 19. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine" broj 79/07, 149/09, 139/10)
Z 20. Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine" broj 79/07, 139/10, 111/18)
Z 21. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji ("Narodne novine" broj 86/12)
Z 22. Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica ("Narodne novine" broj 144/12)
Z 23. Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16)
Z 24. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09, 110/21)
Z 25. Zakon o radu ("Narodne novine", broj 93/14, 127/17 i 98/19)
Z 26. Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13, 151/14 - Uredba, 33/15, 93/15 - Uredba, 120/16, 62/18, 115/18 i 102/19)
Z 27. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05, 41/08 i 125/11- Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza – čl. 9. i 10., 78/15 i 29/18)
Z 28. Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17)
Z 29. Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
Z 30. Zakon o tržištu rada ("Narodne novine" broj 118/18)

Z 31. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), interni pročišćeni tekst

_

Statut HZZO

S. Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 18/09, 33/10, 08/11, 18/13, 01/14, 83/15, 108/21), Interni pročišćeni tekst

_

Pravilnici, odluke i ostalo

_

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 49/14, 51/14 - ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 129/17, 9/21 i 90/22, 147/22, 156/22 - ispravak, 73/23, 76/23 - ispravak), Interni pročišćeni tekst
2. Pravilnik o načinu izbora doktora primarne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 8/24, 37/24)
3. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući ("Narodne novine" broj 26/96, 79/97, 31/99, 51/99, 73/99, 40/07, 46/07 - pročišćeni tekst, 64/08, 91/09, 118/09 i 9/21) Interni pročišćeni tekst
4. Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 08/15, 17/15 - ispravak, 41/15 - ispravak, 104/17, 34/18, 63/22), Interni pročišćeni tekst
5. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 160/13, 11/15 i 16/15 - ispravak, 113/16, 34/18), Interni pročišćeni tekst
6. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 82/14, 17/15, 99/17, 129/17)
7. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe ("Narodne novine" broj 88/10, 1/11, 16/11 - ispravak, 87/11, 38/13, 49/13 i 93/13, 62/15, 77/15, 129/17) Interni pročišćeni tekst
8. Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)
9. Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina ("Narodne novine" broj 141/13)
10. Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ("Narodne novine" broj 47/14, 11/16, 129/17, 35/19 )
11. Pravilnik o doprinosima ("Narodne novine" broj 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17 i 1/19)
12. Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 112/16)
13. Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad ("Narodne novine" broj 130/13)
14. Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka ("Narodne novine" broj 10/08)
15. Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 144/14)
16. Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose ("Narodne novine" broj 61/12)
17. Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 66/17, 24/20)
18. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu ("Narodne novine" broj 150/23)
19. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini ("Narodne novine" broj 12/19 i 61/19)
20. Uredba o metodologijama vještačenja ("Narodne novine" broj 67/17 i 56/18)
21. Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu ("Narodne novine" broj 40/19)
22. Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice ("Narodne novine" broj 127/19)
23. Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 133/13)
24. Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 10/18)

_

Rodiljne naknade

1. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta ("Narodne novine" broj 18/09 i 25/09 - ispravak)
2. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete ("Narodne novine" broj 112/11)
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore ("Narodne novine" broj 8/24)
4. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore ("Narodne novine" broj 8/24)
5. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta ("Narodne novine" broj 25/09)

_

Ozljede na radu i profesionalne bolesti

1. Mreža ugovornih subjekata medicine rada ("Narodne novine" broj 55/11)
2. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ("Narodne novine" broj 75/14, 154/14,79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20, 2/22) Interni pročišćeni tekst
3. Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada ("Narodne novine" broj 12/14, 149/14, 53/17, 129/17, 22/2020, 124/23)
4. Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika ("Narodne novine" broj 66/14)
5. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17, 132/17, 119/18, 32/19, 128/19, 22/2020, 147/20, 119/2021, 145/2021, 156/22, 37/23, 58/23, 134/23, 25/24, 51/24)

_

Ugovaranje zdravstvene zaštite

1. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. ("Narodne novine" broj 116/12)
2. Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 86/12)
3. Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 126/06 i 156/08)
4. Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 114/10)
5. Mreža javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)
6. Mreža hitne medicine ("Narodne novine" broj 49/16, 67/17)
7. Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara ("Narodne novine" broj 115/19)
8. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći ("Narodne novine" broj 146/03)
9. Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 14/10)
10. Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 82/10)
11. Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku ("Narodne novine" broj 82/10)
12. Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije ("Narodne novine" broj 95/10, 86/14)
13. Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene ("Narodne novine" broj 79/11)
14. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne novine" broj 138/11, 110/12)
15. Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03, 30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07 - ispravak, 98/07, 111/07, 130/07, 54/08, 85/08 - ispravak, 133/08, 2/09, 10/09, 17/09, 110/10, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14, 74/14), Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima iz 1992. godine
16. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19 i 104/19)
17. Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 156/13, 24/14, 54/14)
18. Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
19. Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
20. Opći uvjeti ugovora za provođenje bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18)
21. Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 94/05, 136/06, 80/07, 117/07, 64/08, 118/09, 50/10 i 126/11)
22. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 04/14)
23. Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 135/14)

_

Lijekovi

1. Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Zavod te načinu izvještavanja o njima ("Narodne novine" broj 33/19, 87/23)
2. Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi ("Narodne novine" broj 25/15, 124/15)
3. Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept ("Narodne novine" broj 86/13, 90/13, 102/14, 107/15, 72/16)
4. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine", broj 37/24)
5. Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

6. Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

_

Ortopedska pomagala

1. Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda („Narodne novine“ broj 5/19, 146/22)
2. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 62/19, 40/20, 81/20, 156/22)
3. Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala („Narodne novine“ broj 69/19, 81/20)
4. Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 153/22, 14/23, 22/23, 26/23, 39/24. - ispravak, 37/23, 46/23, 73/23, 81/23, 108/23, 124/23, 135/23, 154/23, 14/24, 28/24, 58/24)
5. Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 58/24)
6. Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala („Narodne novine“ broj 51/19, 110/19, 150/22)

_

Dentalna zdravstvena zaštita

1. Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15, 129/17, 22/20)

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

1. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 2/09 i 123/09)
2. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 112/06 i 131/06)
3. Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 112/06 i 38/08)
4. Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna ("Narodne novine" broj 156/08, 88/10, 31/16, 116/17 i 106/18 , 65/20 ), Interni pročišćeni tekst
5. Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 32/09, 59/09, 118/09, 4/10, 125/13 i 11/16), Interni pročišćeni tekst
6. Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 118/13, 11/14 i 120/15, Interni pročišćeni tekst, 74/16, 147/22)
7. Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 91/13, 12/14, 29/15 i 53/15)
8. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 91/13, 136/13, 21/14, 135/14, 144/14 , 42/18, 23/23, 26/23, 55/23 i interni pročišćeni tekst)
9. Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog Zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/11)
10. Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 153/23, Opći uvjeti ugovora - interni pročišćeni tekst)

_

Pravilnik o tajnosti podataka i pravu na pristup informacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

  • Pravilnik o tajnosti podataka i pravu na pristup informacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf) - objavljeno 20.05.2013.
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tajnosti podataka i pravu na pristup informacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf) - objavljeno 02.06.2015.
  • Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf) - objavljeno 13.02.2015.
_

Ostalo

Pravilnik o imovinsko-pravnim tražbinama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinsko-pravnim tražbinama HZZO-a (.pdf) - objavljeno 17.12.2021.
  • Pravilnik o imovinsko-pravnim tražbinama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (.pdf) - objavljeno 17.07.2019.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinsko-pravnim tražbinama HZZO-a (.pdf) - objavljeno 19.12.2019.

Podijeli

Tagovi