Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Kontrola i nadzor

Kontrola i nadzor ugovornih obveza

Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje, u skladu sa svojom zakonskom obvezom, na osnovu izvješća, evidencija i podataka koje Zavodu dostavljaju ugovorni partneri Zavoda koji su uključeni u mrežu javne zdravstvene službe, provodi kontinuirani nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih partnera Zavoda, a neposrednim uvidom u rad i dokumentaciju pojedinog ugovornog partnera provodi postupak kontrole ugovornih obveza, u pravilu, u prostorijama ugovornog partnera. Nadzor i kontrola nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih partnera Zavoda provodi se s ciljem pravovremenog uočavanja i sprječavanja daljnjeg kršenja ugovornih obveza i otklanjanja možebitnih posljedica koje kršenje ugovornih obveza ima na pravovremeno i potpuno ostvarivanje prava osiguranih osoba Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Nadzorni i kontrolni poslovi nad izvršavanjem ugovornih obveza, obuhvaćaju i kontrolu nad primjenom odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, zakonitosti rada prema propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i ostalih općih i pojedinačnih akata. Kontrole koje provodi Zavod mogu biti redovne i izvanredne. Redovne kontrole se provode prema Planu i programu provođenja redovnih nadzornih poslova za pojedinu kalendarsku godinu koji donosi ravnatelj Zavoda, a izvanredne kontrole se provode na temelju posrednih ili neposrednih saznanja o kršenju ugovornih obveza. Ovlasti i način rada kontrolora Zavoda, kao i način na koji se provode kontrole pri ugovornim partnerima Zavoda ili u organizacijskim jedinicama Zavoda, uređen je i odvijaju se po točno propisanom postupku kako to nalažu odredbe Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole. U priloženim HZZO vodičima za kontrolu ugovornih obveza pobliže su opisana prava i obveze ugovornih partnera, svrha i cilj kontrole ugovornih obveza, postupak i način provođenja kontrole, kao i radnje koje Zavod poduzima nakon provedene kontrole.

  1. HZZO Vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (.pdf)
  2. HZZO Vodič za kontrolu ugovornih obveza u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (.pdf)
  3. HZZO Vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (.pdf)
  4. HZZO Vodič za kontrolu privremene nesposobnosti za rad osiguranika (.pdf)

Obavijest o provedenim nadzorima i kontrolama u 2012. godini

Zavod je u 2012. godini proveo ukupno 4.414 kontrola pri ugovornim partnerima Zavoda i izrekao 1.063 različitih mjera. Od toga 498 opomena, 455 opomena s naplatom štete, 83 opomene s novčanom kaznom, 12 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, 11 opomena pred raskid ugovora, a pokrenuta su i 4 postupka za raskid ugovora. Na planu unutarnjih kontrola posebno ističemo izradu detaljnog akcijskog plana za racionalizaciju šalterskog poslovanja kojim se u Zavodu automatiziraju određeni poslovni procesi i time minimizira potreba osiguranih osoba da dolaze na šaltere Zavoda. Također, radi podizanja efikasnosti rada nadzora i kontrole, tijekom 2012. godine uspostavljena je trajna edukacija provoditelja kontrole kroz odgovarajuće radionice. Radionice su organizirane i provedene u regionalnim uredima Zavoda, a sadržaj njihova rada, proveden kroz predavanja, intervjue i vježbe, odnosio se na otklanjanje najčešćih pogrešaka prilikom provođenja kontrole ugovornih obveza i kvalitetno izvješćivanje.

Obavijest o provedenim nadzorima i kontrolama u 2013. godini

Zavod je u 2013. godini proveo ukupno 4.808 kontrola pri ugovornim partnerima Zavoda i izrekao 1247 različitih mjera. Od toga 441 opomena, 635 opomena s naplatom štete, 127 opomene s novčanom kaznom, 24 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, 13 opomena pred raskid ugovora od toga 8 s novčanom kaznom, a dvije s novčanom kaznom i naplatom štete a pokrenuto je i 7 postupaka za raskid ugovora. Provedeno je i 12 unutarnjih kontrola različitih poslovnih procesa u pojedinim organizacijskim jedinicama Zavoda koje su se odnosile na ujednačavanje kriterija u radu Zavoda, te unaprjeđenje pojedinih poslovnih procesa. Pozitivni učinci radnji koje je tijekom 2013. godine poduzimao Sektor kontrole i kvalitete odrazili su se prvenstveno na smanjenje stope privremene nesposobnosti za rad, dosljednije izvršavanje ugovornih obveza ugovornih partnera Zavoda, racionalizaciju šalterskog poslovanja, te sustavnu edukaciji radnika koji rade na poslovima nadzora i kontrole kako bi se ujednačili kriteriji prilikom izricanja mjera i uspostavilo jednoobrazno postupanje. Kako bi se osiguranim osobama Zavoda još više olakšalo ostvarivanje njihovih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i unaprijedila komunikacija sa Zavodom, te povećala efikasnost rada svih organizacijskih jedinica Zavoda, Sektor se u cijelosti prilagodio novom ustroju kontrole i kvalitete na dvije razine ovlasti i odgovornosti koju koordiniraju dvije Službe u Direkciji Zavoda, Služba za nadzor ugovornih obveza i Služba za upravljanje sustavom kvalitete.

Obavijest o provedenim nadzorima i kontrolama u 2014. godini

Zavod je u 2014. godini pri ugovornim partnerima Zavoda proveo ukupno 4.973 kontrole i izrekao 1.866 mjera. Od toga 606 opomena, 776 opomena s naplatom štete, 378 opomena s novčanom kaznom, 95 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, 10 opomena pred raskid ugovora, od toga 7 s novčanom kaznom, a dvije s novčanom kaznom i naplatom štete, a pokrenut je i jedan postupak za raskid ugovora. Provedene su cjelovite unutarnje kontrole u sva četiri Regionalna ureda Zavoda te 6 izvanrednih ciljanih kontrola u Direkciji Zavoda, Regionalnim uredima Zavoda i Područnim službama Zavoda. Nakon provedenih predcertifikacijskih audita i uspješno provedenog certifikacijskog audita, ovlaštena certifikacijska kuće, DNV Business Assurance, dodijelila je Zavodu 21. siječnja 2014. godine certifikat broj: 147885-2013-AQ_HRV-HAA kojim potvrđuje da je sustav upravljanja tvrtke: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s normom ISO 9001 : 2008 i da vrijedi za područje rada „Pružanje usluga obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja“. Nakon uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, Zavod je nastavio postupanje po zahtjevima norme ISO 9001:2008 i tijekom 2014. godine proveo 74 unutarnja audita, kroz koje su auditirana 32 poslovna procesa u Službama Direkcije Zavoda, Regionalnim uredima i Područnim službama Zavoda. Na temelju informacija prikupljenih u cjelovitim kontrolama rada Regionalnih ureda i unutarnjim auditima, kao i osnovom podataka iz evidencija koje se vode u Zavodu, sačinjena je analiza uzroka nepravilnosti utvrđenih u dijelu organizacije poslovanja, kao i u provedbi određenih poslovnih procesa u Regionalnim uredima Zavoda s prijedlogom mjera za njihovo otklanjanje, ujednačavanje rada i unaprjeđenje pojedinih poslovnih procesa.

Obavijest o provedenim nadzorima i kontrolama u 2015. godini

Zavod je u 2015. godini pri ugovornim partnerima Zavoda proveo ukupno 2.411 kontrola i izrekao 1.311 mjera. Od toga 635 opomena, 287 opomena s naplatom štete, 295 opomena s novčanom kaznom, 84 opomene s novčanom kaznom i naplatom štete i 10 opomena pred raskid ugovora, od toga 8 s novčanom kaznom, te dvije s novčanom kaznom i naplatom štete. Provedeno je 8 cjelovitih unutarnjih kontrola u Područnim službama Zavoda i 20 izvanrednih unutarnjih kontrola u različitim organizacijskim jedinicama Zavoda. Vezano za uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom Zavod je u 2015. godine nastavio postupanja prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i tijekom 2015. godine proveo 78 unutarnja audita, kroz koje je auditirano 39 poslovna procesa u Službama Direkcije Zavoda, Regionalnim uredima i Područnim službama Zavoda. Realiziran je Projekt pod nazivom „Nepripadne isplate“ koji se odnosio na potraživanja za nepripadne isplate novčanih naknada i potpora osiguranim osobama Zavoda, te je predloženo ukupno 13 aktivnosti (radnji) za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu radnika koje su bili uzrok izvršenja nepripadnih isplata. Primjenom predloženih radnji nađene nepravilnosti svesti će se na najmanju moguću mjeru. Radnici Sektora kontrole i kvalitete sudjelovali su ili su bili nositelji pojedinih aktivnosti i u drugim projektima koje provodi Zavod, kao što su: eHZZO, eRačun, te projekt izrade prijedloga poboljšanja poslovnog procesa obrade, kontrole i plaćanja računa u svezi korištenja zdravstvene zaštite. Tijekom 2015. godine organizirane su i provedene radionice za radnike na poslovima kontrole u sva 4 Regionalna ureda. U radu radionica sudjelovala su 173 radnika Zavoda.

Obavijest o provedenim nadzorima i kontrolama u 2016. godini

Zavod je u 2016. godini pri ugovornim subjektima proveo 6.822 kontrole izvršavanja ugovornih obveza. U 3.750 kontrola ili 55% svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. U 3.072 kontrole, odnosno u 45% provedenih kontrola utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 1.136 opomena, 1.554 opomene s naplatom štete, 274 opomene s novčanom kaznom, 92 opomene s novčanom kaznom i naplatom štete, 12 opomena pred raskid ugovora, od toga 3 s novčanom kaznom i 9 s novčanom kaznom i naplatom štete, a pokrenuta su i 4 postupka za raskid ugovora. Kontinuirano su se provodile kontrole privremene nesposobnosti za rad (nastavno: bolovanje). Ukupna stopa bolovanja u 2016. godini iznosila je 3,06; (na teret poslodavca 1,35,  a na teret Zavoda 1,71). U 2015. godini ukupna stopa bolovanja bila je 3,03; (na teret poslodavca 1,41, a na teret Zavoda 1,62). Iz navedenog proizlazi kako je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu ukupna stopa bolovanja bila veća za 0,03, odnosno stopa bolovanja na teret poslodavca bila je manja za 0,06, dok je na teret Zavoda bila veća za 0,09. Broj dana bolovanja veći je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 497.324 dana, a broj dnevno bolesnih veći je za 1.442. Kontrolori Zavoda su u 2016. godini proveli 3.534 kontrole bolovanja i pregledali 7.157 osiguranika.  U provedenim kontrolama zaključeno je 1.507 bolovanja ili 21% kontroliranih bolovanja.

Zavod je u 2016. godini proveo niz redovnih i izvanrednih unutarnjih kontrola u različitim organizacijskim jedinicama Zavoda, kao i 75 provjera odvijanja pojedinih poslovnih procesa (unutarnjih audita) u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, prema kojoj je u Zavodu certificiran sustav upravljanje. Unutarnje kontrole i provjere doprinijele su ujednačavanju rada svih organizacijskih jedinica Zavoda i unaprjeđenju kontroliranih poslovnih procesa. Tijekom 2016. godine opisano je 15 novih poslovnih procesa te izvršena prilagodba i izmjena 24 ranije opisana poslovna procesa. Tijekom 2016. godine izrađen je i stavljen u funkciju Portal za kontrolore, tzv. K-portal. Portal je uspostavljen radi brze pomoć svim kontrolorima na terenu u nejasnim ili dvojbenim situacijama, te radi jednoobraznog postupanja kontrolora i ujednačavanja prakse provođenja kontrola. Na K-portalu je omogućena razmjena važnih dokumenata i podataka koji se koriste u kontroli, a na portal se dostavljaju i akti o izrečenim mjerama što je značajno umanjilo dosadašnje troškove dostave tih dokumenata u Službu za kontrolu ugovornih obveza Direkcije Zavoda. Radnici Sektora kontrole i kvalitete izradili su „HZZO Vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala“ koji je objavljen na web stranicama Zavoda. Izradom ovog zadnjeg vodiča obuhvaćene su sve specifičnosti u postupcima provođenja kontrole pri ugovornim subjektima Zavoda. U okviru cilja koji je Sektor kontrole i kvalitete postavio za 2016. godinu, izrađen je prijedlog optimalne (realne) organizacije rada kontrolora i liječničkih povjerenstva Zavoda s obzirom na nedostatak i nedostupnost doktora medicine za obavljanje poslova kontrole i vještačenja. Radnici Sektora su nastavili i s drugim aktivnostima koje nisu izravno vezane za rad Sektora, od kojih posebno ističemo projekt izrade prijedloga poboljšanja poslovnog procesa obrade, kontrole i plaćanja računa u svezi korištenja zdravstvene zaštite. Na planu edukacije radnika Zavoda koji provode nadzor i kontrolu, organiziran je rad dvodnevne interaktivne radionice. Na radionici su prikazani rezultati rada kontrole u 2015. godini, prezentirano je i raspravljeno o 5 aktualnih tema iz nadzora i kontrole, prikazan je tijek kontrole u dva konkretna predmeta kontrole, a provedena je i vježba vezana za primjenu odredaba Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Izvješće o radu Sektora kontrole i kvalitete u 2017. godini

Nadzor i kontrola nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse, odnosno isporučitelja ortopedskih i dugih pomagala koji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (nastavno: Zavod) sklapaju Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite, odnosno nabave i distribucije lijekova, ortopedskih i drugih pomagala obavlja se u Zavodu kontinuirano, tijekom cijele godine, kako kroz redovne tako i kroz izvanredne kontrole. Nadzorni i kontrolni poslovi obuhvaćaju radnje i postupke vezane za provjeru i da li ugovorni subjekti Zavoda dosljedno primjenjuju zakonske i pod zakonske propise, propise Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju, opće i pojedinačne akte, te ostale obveze preuzete sklapanjem ugovora sa Zavodom. Nakon provedenog nadzora i kontrole, u slučaju nezakonitog postupanja i/ili nepridržavanje ugovornih obveza ugovornim subjektima Zavoda izriču se mjere u skladu s ugovornim odredbama i nalaže otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Zavod je u 2017.godini pri ugovornim subjektima proveo ukupno 7.537 kontrola, od toga 7.301 kontrolu na razini zdravstvene zaštite, 31 kontrolu pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala 205 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda. U 5.927 kontrola ili 79 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Izrečeno je 1.610 mjera, odnosno u 21% provedenih kontrola utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 689 opomena, 780 opomena s naplatom štete, 80 opomena s novčanom kaznom, 46 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete i 12 opomena pred raskid ugovora, od toga jedna s naplatom štete, dvije opomene pred raskid ugovora s novčanom kaznom i devet opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom i naknadom štete, a pokrenuta su i dva postupka za raskid ugovora.

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (PNR) u 2017.godini iznosila je 3,28; od toga 1,56 na teret poslodavca, a 1,72 na teret Zavoda. U 2016. godini ukupna stopa PNR-a bila je 3,06; od toga 1,35 na teret poslodavca, a 1,71 na teret Zavoda. Iz navedenog proizlazi kako je u 2017.godini, u odnosu na 2016. godinu, ukupno stopa PNR-a bila veća za 0,22, odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je veća za 0,21, dok je na teret Zavoda bila veća 0,01.

Zbog nepovoljnog kretanja stope PNR-a već u prvim mjesecima 2017. godine izrazito su intenzivirane redovne kontrole PNR-a (pregledano 4 puta više osiguranika nego li u 2016. godini), te je ustrojen i rad posebnih povjerenstava za izvanrednu kontrolu PNR-a. U svibnju 2017. godine osnovano je Povjerenstvo za izvanrednu kontrolu PNR-a za Dg. F000-F99 u čijem radu sudjeluju i specijalisti psihijatrije, a u rujnu 2017. godine i povjerenstva za sve ostale bolesti. Kontrolori Zavoda su u 2017. godini proveli 4.983 kontrole PNR-a pri ugovornim subjektima Zavoda i pritom pregledali 9.378 osiguranika  i zaključili 2.643 PNR-a ili 28% kontroliranih PNR-a. Nadalje, u okviru rada posebnih povjerenstava za kontrolu PNR-a pregledano je 1.270 osiguranika i zaključeno 467 PNR-a ili 37 % kontroliranih PNR-a.

U 2017. godini, sveukupno je pregledano 10.648 osiguranika i zaključeno 3.110 PNR-a ili 29 % kontroliranih PNR-a.

Osim kontrola PNR-a, na primarnoj razini zdravstvene zaštite kontrolori Zavoda provodili su i kontrole prihodovanja PZZ ordinacija, kontrole propisivanja lijekova, kontrole naplate sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite, kontrole računa koje ugovorni subjekti ispostavljaju Zavodu, kontrole radnog vremena i drugo. Kontrolirano je propisivanje i isporučivanje ortopedskih pomagala te poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza u ustanovama ugovorenim na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Izvješće o radu Sektora kontrole i kvalitete u 2018.

Nadzor i kontrola nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse, odnosno isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala koji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (nastavno: Zavod) sklapaju Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite, odnosno nabave i distribucije lijekova, ortopedskih i drugih pomagala obavlja se u Zavodu kontinuirano, tijekom cijele godine, kako kroz redovne (planirane) tako i kroz izvanredne kontrole. Nakon provedenog nadzora i kontrole, u slučaju nezakonitog postupanje i/ili nepridržavanje ugovornih obveza ugovornim partnerima Zavoda izriču se mjere u skladu s ugovornim odredbama i nalaže otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Nadzor i kontrola ugovornih obveza provodi se, kao što je uvodno naznačeno, redovno i izvanredno. Redovni, odnosno planirani nadzorni i kontrolni poslovi obuhvaćaju cjelovitu kontrolu rada i izvršavanja ugovornih obveza pojedinog ugovornog subjekta ili trajni nadzor nad pojedinim poslovnim procesima, dok se izvanredne kontrole provode prema uočenim ili trenutno nastalim poteškoćama u ostvarivanju prava osiguranih osoba Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno osnovom dojava o kršenju ugovornih obveza.

U 2018. je pri ugovornim subjektima provedeno ukupno 6.016 kontrola, od toga 5.806 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 45 kontrola pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala i 165 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda. U 5.107 kontrola ili 85 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Izrečeno je 909 ugovornih mjera, odnosno u 15 % provedenih kontrola utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 398 opomena, 377 opomena s naplatom štete, 88 opomena s novčanom kaznom, 41 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete i pet (5) opomena pred raskid ugovora od čega, jedna (1) opomena pred raskid, dvije (2) s novčanom kaznom i dvije (2) opomene s naplatom štete i novčanom kaznom.

Na razini primarne zdravstvene zaštite  u 2018. provedeno je ukupno 5.806 kontrola od čega najvećim dijelom u djelatnosti opće/obiteljske medicine 5.448 kontrola, djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece 23 kontrole, djelatnosti zdravstvene zaštite žena 68 kontrola, a u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite provedeno je 193 kontrole.

Kontrole na primarnoj razini zdravstvene zaštite obuhvaćale su kontrole privremene nesposobnosti za rad (nastavno: PNR), prihodovanja ordinacija temeljem računa ispostavljenih za dijagnostičko-terapijske postupke, propisivanja lijekova s Lista lijekova Zavoda, nadzore i kontrole naplate sudjelovanja osiguranih osoba Zavoda u troškovima zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti, kontrole ispravnosti izdavanja lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda, kadrovskog normativa te poštivanja radnog vremena.

Ukupna stopa PNR-a u razdoblju siječanj – prosinac  2018. iznosila je 3,46; od toga 1,71 na teret poslodavca, a 1,75 na teret Zavoda. U istom razdoblju 2017. ukupna stopa PNR-a bila je 3,28; od toga 1,56 na teret poslodavca, a 1,72 na teret Zavoda. Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2018. u odnosu na isto razdoblje 2017. ukupna stopa PNR-a bila veća za 0,18; odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je veća za 0,15 a na teret Zavoda za 0,03. Zbog navedenog intenzivirane su redovne kontrole PNR-a, te se provodila kontrola PNR-a i putem Povjerenstva za izvanrednu kontrolu PNR-a.

Ovlašteni kontrolori Zavoda u 2018. proveli su 4.588 kontrola PNR-a pri ugovornim subjektima Zavoda i pritom pregledali 7.620 osiguranika te zaključili 2.270 PNR-a ili 30 % kontroliranih PNR-a. Posebna povjerenstva za kontrolu PNR-a pregledala su 5.860 osiguranika i zaključeno 2.318 PNR-a ili 40 % kontroliranih PNR-a.

Iz navedenog proizlazi da je u 2018. sveukupno pregledano 13.480 osiguranika i zaključeno 4.588 PNR-a ili 34 % kontroliranih PNR-a, što u odnosu na isto razbolje 2017. znači da je u 2018. pregledano 2.832 više osiguranika i zaključeno 1.478 više PNR-a.

U 2018. provedene su ciljane kontrole prihodovanja u ordinacijama izabranih doktora kod kojih su, temeljem uvida u stanje prihodovanja, uočena značajna odstupanja u prihodovanju po osnovi računa ispostavljenih Zavodu za DTP-e postupke za pojedina razdoblja tijekom 2016., 2017. ili 2018. Temeljem provedenih kontrola ugovornim zdravstvenim radnicima su izrečene  ugovorne mjere, i to: osam (8) opomena, tri (3) opomene s novčanom kaznom jedna (1) opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom.

Tijekom 2018. posebna pozornost bila je usmjerena i na kontrole ispravnosti izdavanja lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda te su u drugoj polovici 2018.  provođene izvanredne ciljane kontrole ispravnosti izdavanja lijekova na recept osiguranim osobama Zavoda u  21 ljekarni/ ljekarničkoj jedinci. Kontrolama je bilo potrebno utvrditi je li cijena izdanog lijeka možebitno viša od cijene lijeka kojeg je propisao izabrani doktor, odgovara li količina i/ili gramaža propisanog i izdanog lijeka te podudaraju li se šifre ATK skupina. U svim kontrolama utvrđeno je kršenje ugovornih obveza te su ljekarnama izrečene mjere opomene uz naknadu štete te umanjenje iznosa po ispostavljenim i odobrenim računima ovisno o mjesecu u kojem je  kontrola provedena.

Tijekom 2018. praćeno je i preporučivanje i propisivanje lijekova s Osnovne i Dopunske liste lijekova Zavoda. Kontrole su provođene temeljem nepravilnosti utvrđenih analizom potrošnje pojedinih lijekova propisanih na recept, temeljem predstavki izabranih doktora i pojedinih osiguranih osoba Zavoda te u sklopu redovnih djelomičnih i cjelovitih kontrola bolničkih zdravstvenih ustanova. U 2018. na razini primarne zdravstvene zaštite provedene su ukupno 234 kontrole ispravnosti propisivanja lijekova na recept. U polovici provedenih kontrola nalaz je bio uredan, dok je u ostalim kontrolama utvrđeno kršenje ugovornih obveza te je izrečena jedna opomena, 115 opomena uz obvezu naknade štete i jedna opomena uz novčanu kaznu. U kontrolama preporučivanja pojedinih lijekova provedenih u sklopu djelomičnih i cjelovitih kontrola bolničkih zdravstvenih ustanova utvrđeno je da se u pojedinim slučajevima doktori specijalisti iz ugovornih ustanova Zavoda, prilikom preporučivanja lijekova, nisu pridržavali važećih indikacija/smjernica iz Osnovne i Dopunske liste lijekova Zavoda pa su ustanovama u kojima su zaposleni, sukladno odredbama važećih ugovora, izrečene ugovorne mjere opomene uz umanjenje narednog mjesečnog iznosa za 500,00 kn po svakoj neopravdanoj preporuci.

Na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te razini zdravstvenih zavoda u 2018. provedeno je 165 kontrola (ciljanih, odnosno cjelovitih), od čega se najveći dio odnosio na kontrole u kliničkim bolničkim centrima u kojima je provedeno 77 kontrola, kliničkim bolnicama 16 kontrola, klinikama osam (8) kontrola, općim bolnicama 29 kontrola, dok je specijalnim bolnicama provedeno ukupno 15 kontrola.

U provedenim kontrolama utvrđeno je kako pojedine ustanove prilikom nabave lijekova, kao i u pojedinim postupcima nabave roba, radova i usluga nisu u potpunosti postupale sukladno odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi. Također, utvrđeno je kako se pojedine ustanove nisu u potpunosti pridržavale odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i odredbi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te odredbi Zakona o radu. Prilikom ispostavljanja računa za provedeno bolničko liječenje pojedine ustanove nisu se pridržavale Općih i Specijalnih pravila za šifriranje DTS računa, a pojedini zdravstveni radnici ustanova prilikom preporučivanja lijekova na recept nisu poštivali smjernice iz Listi lijekova Zavoda.

Nastavno na saznanja kako se pojedine ordinacije iz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama ne pridržavaju propisanog radnog vremena, Služba je provela i nenajavljene izvanredne ciljane kontrole poštivanja radnog vremena. U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite provedene su kontrole u ukupno 132 ordinacije, te su pritom u 86 ordinacija utvrđene nepravilnosti, dok je ostalih 46 nalaza bilo uredno. Izrečeno je 65 opomena, 17 opomena uz novčanu kaznu te jedna opomena uz umanjenje ugovorenih mjesečnih novčanih sredstava. U ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama provedene su kontrole u 123 ordinacije, te su pritom u 59 ordinacija utvrđene nepravilnosti, dok je ostalih 64 nalaza bilo uredno. Ukupno je izrečeno pet (5) opomena.

Osim navedenih kontrola, Služba je provela i devet (9) izvanrednih ciljanih kontrola slijedom nepravilnosti utvrđenih nalazom Državnog ureda za reviziju u svim kliničkim bolničkim centrima.

Podijeli

Tagovi