Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Ravnatelj, zamjenik i pomoćnici

Ravnatelj rukovodi, predstavlja i zastupa HZZO.

Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva. Na trajanje mandata, imenovanje i razrješenje ravnatelja Zavoda primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Ravnatelj HZZO-a je Lucian Vukelić, dr.med.spec.

U vođenju Zavoda ravnatelj HZZO-a:

 • osigurava izvršenje odredaba Zakona, ovog Statuta, financijskog plana i programa rada HZZO-a, te općih akata HZZO-a
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HZZO-a
 • predlaže osnove poslovne politike Zavoda, financijski plan i program rada HZZO-a
 • donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće HZZO-a
 • donosi sve opće akte osim onih za koje je prema ovome Statutu nadležno Upravno vijeće HZZO-a
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumentacije HZZO-a
 • imenuje i razrješava rukovoditelje područnih ureda HZZO-a odnosno voditelje ispostava područnih ureda HZZO-a
 • donosi drugostupanjska rješenja o pravima i obvezama iz osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • donosi drugostupanjska rješenja o plaćanju dospjelih doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • sklapa ugovore o radu sa radnicima HZZO-a i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom
 • brine se o namjenskom trošenju sredstava HZZO-a, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju HZZO-a
 • podnosi Upravnom vijeću HZZO-a izvješća o radu HZZO-a
 • osigurava rad Upravnog vijeća HZZO-a i njegovih tijela i provedbu njihovih odluka
 • predlaže Upravnom vijeću HZZO-a donošenje općih akata HZZO-a
 • brine se o javnosti rada HZZO-a, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti HZZO-a, te objavljivanju općih akata HZZO-a
 • utvrđuje pročišćene tekstove općih akata HZZO-a
 • na osnovi izvornika općeg akta HZZO-a utvrđuje i objavljuje ispravke pogrešaka u objavljenom tekstu toga akta
 • obavlja druge poslove na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata HZZO-a,
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeća HZZO-a ili drugog tijela HZZO-a
 • odgovoran je za zakonitost rada HZZO-a, te daje upute i smjernice za rad HZZO-a.

Ravnatelj HZZO-a ima zamjenika i pomoćnike. Zamjenika ravnatelja HZZO-a imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravlja.

Zamjenica ravnatelja HZZO-a je Veronika Laušin, dr.med.

Ravnatelj HZZO-a ima 7 pomoćnika i to:

Pomoćnike ravnatelja HZZO-a imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja HZZO-a.

Podijeli

Tagovi