Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Obvezno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti. Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Prava iz obveznog osiguranja

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća:

 • pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu
 • pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a
 • pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama

Pravo na novčane naknade obuhvaća:

 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohotci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
 • naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • nakada za troškove smještaja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja dijeteta
 • naknada za troškove pogreba u slučaju smrti koja je neposredna posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti

Izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na slobodan izbor doktora medicine (ginekolog, pedijatar, opća/obiteljska medicina) i dentalne medicine. Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse. Nakon proteka razdoblja od godine dana osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora. Doktora pedijatra bira roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 7 godina, a doktora ginekologa za žensko dijete od navršenih 12 godina.

Postupak izbora

Osigurana osoba izbor odnosno promjenu izabranog doktora može provesti:
1. U ordinaciji doktora kojeg želi izabrati (Na način da doktor e-Izjavu dostavlja na obradu u elektronički sustav HZZO-a. Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave pohranjuje se u ordinaciji novoizabranog doktora, a jedan se primjerak uručuje osiguranoj osobi.).
2. Putem usluga HZZO-a za e-građane (Preko sustava e-Građani popunjavanjem e-Izjave).
3. U prostorijama HZZO-a (na način da osigurana osoba područnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a donosi popunjenu, potpisanu te ovjerenu tiskanicu Izjave od strane novoizabranog doktora, koju ovlašteni radnik HZZO-a unosi u elektronički poslovni sustav HZZO-a. Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave ovlašteni radnik HZZO-a uručuje osiguranoj osobi, a drugi primjerak pohranjuje u HZZO-u).

Rokovi

Nakon provedene obrade zahtjeva Zavod o prihvaćanju zahtjeva obavještava osiguranu osobu, novoizabranog doktora i prethodno izabranog doktora. Zdravstvenu zaštitu kod novoizabranog doktora ostvarujete od datuma navedenog u obavijesti. Novoizabrani doktor pristupa medicinskim podacima o opredijeljenoj osiguranoj osobi preko središnjeg elektroničkog zdravstvenog zapisa (e-Karton). U slučaju potrebe za dodatnom medicinskom dokumentacijom prethodno izabrani doktor obvezan je na zahtjev novoizabranog doktora dostaviti medicinsku dokumentaciju kojom raspolaže u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Promjena doktora

Izabranog doktora možete redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg postupka izbora. Unutar tog roka pravo na promjenu liječnika imate samo iz sljedećih razloga:

 • ako ste promijenili mjesto prebivališta odnosno boravišta
 • ako ste evidentirani kod izabranog doktora kao njegova opredijeljena osigurana osoba bez Vašega znanja
 • ako namjeravate izbivati dulje od tri mjeseca iz mjesta prebivališta ili boravišta
 • ako je Vaš izabrano doktor prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni doktor HZZO-a
 • ako Vaš izabrani doktor u skrbi ima više osiguranih osoba od propisanog maksimuma
 • ako je između Vas i doktora nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje daljnje liječenje

Razlog promjene trebate naznačiti u obrascu Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora. Ako ste kao razlog naveli poremećaj međusobnih odnosa, valjanost Vašeg zahtjeva za promjenu liječnika ispitat će posebno povjerenstvo. Članove povjerenstva u tom slučaju imenuje voditelj mjerodavnog regionalnog ureda ili područne službe HZZO-a.

Podijeli

Tagovi