Skip to main content Skip to main search

Upravno vijeće

Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima devet članova koji se imenuju iz redova zdravstvenih djelatnika iz zdravstvenih ustanova i privatne prakse, osiguranika i poslodavaca. Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra zdravlja, na rok od 4 godine.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

prof.dr.sc. Drago Prgomet, dr.med. – predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Ivica Lukšić, dr. med. – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća doc.dr.sc.

Dario Nakić, dr.med.spec - predstavnik osiguranih osoba Zavoda mr.sc.

Hrvoje Pezo, dr.med.dent. - predstavnik osiguranih osoba Zavoda

Tomislav Dulibić, dipl.iur. - predstavnik ministarstva nadležnog za zdravlje

Milka Kosanović, dipl.iur. - predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

mr.sc. Miroslav Venus, dr.med. - predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

Tajana Drakulić, dipl.iur. - predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

Antun Guljaš, dipl.ing.el. - predstavnik radnika Zavoda

Upravno vijeće HZZO-a obavlja sljedeće poslove:

1. donosi statut i druge opće akte Zavoda

2. donosi poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda

3. donosi financijski plan i završni račun Zavoda

4. nadzire izvršenje financijskog plana Zavoda

5. usvaja izvješće o financijskom poslovanju Zavoda iz članka 91. stavka 2. Zakona

6. donosi mjere za uravnoteženje prihoda i rashoda kada je u poslovanju Zavoda u tromjesečnom razdoblju iskazan višak rashoda nad prihodima

7. donosi izvješća o godišnjem radu i poslovanju Zavoda

8. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda

9. određuje visinu mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda i njegovih radnih tijela

10. imenuje članove povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda

11. daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda

12. odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom

13. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

  • Poslovnik o radu Upravnog vijeća HZZO-a - pročišćeni tekst (.pdf)

Podijeli

Tagovi