Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Upravno vijeće

Zavodom upravlja Upravno vijeće.Upravno vijeće ima devet članova koji se imenuju iz redova zdravstvenih djelatnika iz zdravstvenih ustanova i privatne prakse, osiguranika i poslodavaca. Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra zdravstva, na rok od 4 godine.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

Tomislav Dulibić, dipl.iur. - Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Ivica Lukšić, dr. med. – Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća doc.dr.sc.

prof.dr.sc. Drago Prgomet, dr.med. – Predstavnik davatelja zdravstvenih usluga - zdravstvenih radnika

izv.prof. Dario Nakić, dr. med. spec - Predstavnik osiguranih osoba Zavoda

prim. dr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. - Predstavnik osiguranih osoba Zavoda

Milka Kosanović, dipl.iur. - Predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

prim.dr.sc. Miroslav Venus, dr.med. - Predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

Tajana Drakulić, dipl.iur. - Predstavnik Gospodarsko-socijalnog vijeća

Antun Guljaš, dipl.ing.el. - Predstavnik radnika Zavoda

Upravno vijeće HZZO-a obavlja sljedeće poslove:

1. donosi statut i druge opće akte Zavoda

2. donosi poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda

3. donosi financijski plan i završni račun Zavoda

4. nadzire izvršenje financijskog plana Zavoda

5. usvaja izvješće o financijskom poslovanju Zavoda iz članka 91. stavka 2. Zakona

6. donosi mjere za uravnoteženje prihoda i rashoda kada je u poslovanju Zavoda u tromjesečnom razdoblju iskazan višak rashoda nad prihodima

7. donosi izvješća o godišnjem radu i poslovanju Zavoda

8. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda

9. određuje visinu mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda i njegovih radnih tijela

10. imenuje članove povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda

11. daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda

12. odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom

13. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

  • Poslovnik o radu Upravnog vijeća HZZO-a - pročišćeni tekst (.pdf)

Podijeli

Tagovi