Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Ugovorne države

Pravo na korištenja zdravstvene zaštite u ugovornim državama utvrđeno je međunarodnim ugovorima kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite.

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, na snazi su ostali ugovori s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom.

Privatni boravak u ugovornoj državi

Osigurana osoba koja u ugovornu državu odlazi po privatnom poslu svoje pravo na korištenje zdravstvene zaštite u navedenoj državi, na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), dokazuje dvojezičnom potvrdom o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koja je propisana pojedinim ugovorom.

Popis država ugovornica s nazivima ugovorenih potvrda i opsegom prava nalazi se OVDJE.

Radi izdavanja ugovorene potvrde osigurana osoba se treba obratiti područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a nadležnom prema mjestu prebivališta, a prije odlaska u drugu državu ugovornicu, te podnijeti popunjenu tiskanicu „Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama“ (Tiskanica T4) koja je dostupna i na stranici HZZO-a, a na poveznici ObvUpl-Tisk4_17.12.2013.cdr (hzzo.hr)

Na tiskanici T4 obvezno mora biti naznačen prvi i posljednji dan boravka u ugovornoj državi.

Ugovorena potvrda se izdaje za razdoblje privremenog boravka u ugovornoj državi, a najduže za razdoblje od godine dana. U slučaju da je osiguranoj osobi, u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde, utvrđen status osigurane osobe na razdoblje kraće od godine dana, potvrda se izdaje samo za razdoblje utvrđenog statusa. Osigurana osoba ima pravo zatražiti izdavanje nove ugovorene potvrde u roku od 30 kalendarskih dana prije isteka važeće.

Dvojezična potvrda zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugi dokument) u zdravstvenom osiguranju u mjestu boravka u drugoj državi ugovornici. Iznimno, u slučaju hitnoće, moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi same dvojezične potvrde o pravu.

Temeljem spomenute potvrde osigurana osoba ima pravo koristiti zdravstvene usluge isključivo kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova u drugoj državi ugovornici. Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju da troškovi zdravstvene zaštite budu naplaćeni usprkos urednoj potvrdi o pravu, po povratku u Republiku Hrvatsku moguće je podnijeti pisani zahtjev za naknadu plaćenih troškova. Zahtjevu je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju i original računa koji glasi na ime osigurane osobe, a iz kojega je vidljivo koja zdravstvena zaštita je korištena te da je račun plaćen. Zahtjev i popratnu dokumentaciju potrebno je predati u nadležnu područnu službu, odnosno regionalni ured HZZO-a, prema mjestu prebivališta. Nakon provjere, ostvaruje se pravo na naknadu troškova u visini sukladno propisima države boravka.

U slučaju da osigurana osoba koristi zdravstvenu zaštitu u ugovornoj državi, a nije prije odlaska zatražila izdavanje ugovorene potvrde, obvezna je odmah kontaktirati područnu službu odnosno regionalni ured HZZO-a i zatražiti njezino izdavanje potvrde. Umjesto osigurane osobe, to mogu učiti i inozemni osiguravatelj ili inozemna zdravstvena ustanova u kojoj se osigurana osoba liječi, a putem inozemnog osiguravatelja.

Osigurana osoba koja koristi zdravstvenu zaštitu u ugovornim državama mora se odmah javiti područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a nadležnom prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta zbog daljnjeg praćenja zdravstvenog stanja i ocjenjivanja potrebe povratka (prijevoza) u Republiku Hrvatsku.

Upućivanje na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u ugovornu državu (boravak dulji od 30 dana)

Za radnika, osiguranika HZZO-a, koji je upućen na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u ugovornu državu, prijavu upućivanja podnosi poslodavac u nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a.

Prijava se provodi putem tiskanice „Prijava - odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama“ (Tiskanica T4) koja je dostupna i na ObvUpl-Tisk4_17.12.2013.cdr (hzzo.hr), a prema postupku utvrđenom člancima 8. – 12. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (NN, br. 160/13., 11/15., 16/15., 113/16. i 34/18., dostupan i na Pravni akti | HZZO)

Na osnovi uredno podnesene prijave, HZZO radniku izdaje dvojezičnu potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite predviđenu pojedinim ugovorom.

Popis država ugovornica s nazivima ugovorenih potvrda i opsegom nalazi se OVDJE.

Po dolasku u mjesto boravka, izdana ugovorena potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici zamjenjuje se za Bolesnički list (ili drugi dokument), u zdravstvenom osiguranju u mjestu boravka u drugoj državi ugovornici. Iznimno, u slučaju hitnoće, moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi same dvojezične potvrde o pravu.

Zdravstvene usluge na temelju navedenog dokumenta mogu se koristiti na teret sredstava HZZO-a isključivo kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova. Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju da poslodavac nije podnio prijavu HZZO-u, troškove zdravstvene zaštite koju je radnik koristio snosi poslodavac.

Ukoliko je upućenom radniku u ugovornoj državi unatoč pribavljenoj ugovorenoj potvrdi naplaćena zdravstvena zaštita u opsegu određenim pojedinim ugovorom, radnik ima pravo HZZO-u podnijeti zahtjev za naknadu plaćenih troškova. Uz pisani zahtjev potrebno je podnijeti medicinsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik te original računa. Povrat troškova ostvaruje se u visini troška sukladno propisima države boravka.

Prilikom odlaska na službeni put u ugovornu državu, osiguranik nije obvezan prethodno ishoditi ugovorenu potvrdu, već će HZZO u postupku rješavanja zahtjeva za naknadu troškova utvrđivati osnovanost zahtjeva provjerom medicinske dokumentacije, računa o izvršenom liječenju i dokumentacije o službenom putu te na osnovi medicinskog vještačenja o neophodnosti pružene zdravstvene zaštite koja se nije mogla odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku.

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite preporučuje se zatražiti ugovorenu potvrdu, temeljem tiskanice T4 i putnog naloga (nije obavezan).

Podijeli

Tagovi