Skip to main content Skip to main search

Languages

Hrvatski Hrvatski HR

Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH

Na osnovi odredaba članka 29. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora dentalne medicine, u pravilu, prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

 • opću/obiteljsku medicinu
 • zdravstvenu zaštitu predškolske djece
 • zdravstvenu zaštitu žena
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • zdravstvenu njegu u kući bolesnika
 • stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu)
 • higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
 • preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • ljekarništvo
 • hitne medicine
 • sanitetskog prijevoza
 • javnog zdravstva
 • zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
 • palijativne skrbi
 • zdravstvene ekologije
 • medicine rada

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini obuhvaća obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite

 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene ekologije (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti javnog zdravstva (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (.xls)
 • Mreža koordinatora za palijativni skrb (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite (.xls)
 • Popis ugovorenih zdravstvenih njega u RH (.xls)
 • Popis ugovorene laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini zdravstvene zaštite (.xls)
 • Popis ugovorenih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis dežurnih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis domova zdravlja s koordinatorima za palijativnu skrb (.xls)
 • Popis ugovorenih timova u djelatnosti sanitetskog prijevoza (.xls)
 • Popis ugovorenih timova zdravstvene ekologije (.xls)

Ugovoreni sadržaji specifične zdravstvene zaštite radnika

 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada (.xls)
 • Popis ugovorenih timova medicine rada u RH (.xls)

Ugovoreni sadržaji bolničke zdravstvene zaštite

 • Postelje, specijalističke ordinacije, dijagnostičke jedinice mjesta dnevne bolnice - rujan 2023. (.xls)
 • Adresar bolnica (.xls)

Ugovoreni sadržaji izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

 • Ugovoreni sadržaji izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s adresama - rujan 2023. (.xls)

Isporučitelji pomagala

 • Isporučitelji ortopedskih i drugih pomagala - svibanj 2024. (.xls)

Tražilica ugovorenih sadržaja zdravstvene zaštite u RH

Ovdje se nalazi tražilica izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite po djelatnostima i naseljima. Tražilica omogućuje uvid u mogućnost opredjeljivanja za timove u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite

 1. Tražilica ugovorenih subjekata – izbor doktora PZZ

Share

Tagovi