Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Rokovi za podnošenje zahtjeva i ostvarivanje prava

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OSTVARIVANJE PRAVA

OPĆENITO

Prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora ostvaruje se temeljem rješenja HZZO-a donesenog osnovom zahtjeva korisnika.

Izuzetak je rodiljni dopust koji se ostvaruje temeljem izvješća izabranog doktora zdravstvene zaštite žena iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a u kojem se naznačuje samo početni datum utvrđene privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad radi korištenja rodiljnog dopusta.

Zahtjev za ostvarivanje prava prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 152/22. – u daljnjem tekstu: ZRRP) podnosi se najkasnije 15 dana prije naznačenog roka za početak njegova korištenja ako ZRRP-om nije drugačije propisano (članak 56. stavak 4. ZRRP-a).

NAPOMENA:

Zahtjev za ostvarivanje prava na produženje rodiljnog dopusta zbog prerano rođenog djeteta obvezno se podnosi najkasnije 30 dana prije isteka rodiljnog dopusta.

NAJAVA I KORIŠTENJE PRAVA ZAPOSLENOG I SAMOZAPOSLENOG RODITELJA

RODITELJSKI DOPUST I PROMJENA U NAČINU KORIŠTENJA PRAVA (članak 59. ZRRP-a)

Zaposleni roditelj koji namjerava započeti koristiti pravo na roditeljski dopust, koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji tijekom korištenja prava prema ZRRP-u namjerava mijenjati način korištenja prava, obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja prava odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri. U toj obavijesti radnik je obvezan navesti predviđeni početak i očekivano trajanje korištenja prava.

Na pisanu obavijest poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja.

Ako poslodavac ne postupi na opisani način, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

OČINSKI DOPUST

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda, ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

DOPUST DRUGOG POSVOJITELJA

Zaposleni posvojitelj koji namjerava koristiti pravo na dopust drugog posvojitelja obvezan je najmanje 15 dana prije namjere korištenja prava pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Samozaposleni roditelj koji u tijeku korištenja prava iz ZRRP-a namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava podnijeti pisani zahtjev HZZO-u (članak 60. ZRRP-a).

NEZAPOSLENI RODITELJI I RODITELJI IZVAN SUSTAVA RADA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE PRAVA (članak 62. stavci 1. i 2. ZRRP-a)

Roditelj odnosno posvojitelj koji ostvaruje drugi dohodak, roditelj poljoprivrednik, nezaposleni roditelj i roditelj izvan sustava rada koji zahtjev za korištenje prava iz ZRRP-a podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta odnosno pravomoćnosti rješenja o posvojenju, pravo ostvaruje od dana rođenja djeteta odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Roditelj odnosno posvojitelj koji zahtjev za korištenje prava ne podnese u roku od 30 dana, ali zahtjev podnese u roku od 120 dana od rođenja djeteta odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju, pravo ostvaruje u preostalom vremenskom trajanju od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

PRIJENOS PRAVA NA DRUGOG RODITELJA RADI ZAPOŠLJAVANJA ODNOSNO SAMOZAPOŠLJAVANJA (članak 39. stavak 4. te članak 42. stavak 4. ZRRP-a)

Nezaposlena majka ili majka izvan sustava rada može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada odnosno brigu o djetetu i pravo na korištenje preostalog dijela prenijeti na oca djeteta koji to pravo nastavlja koristiti sukladno svom radnopravnom statusu.

Pritom, majka zahtjev za prijenos prava na oca djeteta podnosi zajedno s zahtjevom za prekidom korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada odnosno brigu o djetetu, kojem prilaže zahtjev oca za nastavkom korištenja neiskorištenog prava.

U SLUČAJU PREKIDA KORIŠTENJA PRAVA ILI PRIJENOSA KORIŠTENJA PRAVA NA DRUGOG RODITELJA (članak 62. stavci 3. i 4. ZRRP-a)

Zahtjev za prekid korištenja prava ili prijenos korištenja prava na drugog roditelja odnosno posvojitelja, pod uvjetima iz ovoga Zakona te zahtjev korisnika na kojeg se pravo prenosi podnosi se najkasnije 30 dana prije naznačenog roka za prekid ili prijenos korištenog prava.

Iznimno od navedenog, zahtjev za prekid ili prijenos korištenog prava na drugog roditelja odnosno posvojitelja odnosno zahtjev korisnika na kojeg se pravo prenosi može biti podnesen u roku kraćem od 30 dana, a koji ne može biti kraći od osam dana, ako je uvjetovan nepredviđenim socijalnim okolnostima, kao što je smrt u obitelji, teška bolest jednog od članova obitelji ili drugog roditelja ili zaposlenje ili samozaposlenje, o čemu odlučuje HZZO.

ROK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU ZA NOVOROĐENO DIJETE

Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete roditelj odnosno posvojitelj može ostvariti pod uvjetom da je pisani zahtjev za priznavanje prava podnio nadležnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta odnosno u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju djeteta, pod uvjetom da nije ranije isplaćena roditelju (članak 63. stavak 1. ZRRP-a).

PRIJAVA OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA OSTVARIVANJE PRAVA I NAKNADA ŠTETE

Korisnik iz ZRRP-a dužan je HZZO-u prijaviti svaku promjenu, u roku od osam dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava prema ZRRP-u.

Korisnik koji ne postupi sukladno navedenom dužan je HZZO-u odnosno državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadajući primitak, s pripadajućom kamatom te ga uplatiti na račun HZZO-a odnosno državnog proračuna, a sve u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima (članak 64. ZRRP-a).

Podijeli

Tagovi