Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Očinski dopust i novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

28.07.2022.
očinski dopust

U Narodnim novinama broj 85. od 22. srpnja 2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji će stupiti na snagu 1. kolovoza 2022. godine.

Istim se, kao novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora, uvodi OČINSKI DOPUST u okviru kojeg zaposleni ili samozaposleni otac koristi, u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života, očinski dopust, u trajanju, ovisno o broju rođene djece od:

- deset radnih dana za jedno dijete

- 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.

NAKADA PLAĆE ZA VRIJEME OČINSKOG DOPUSTA

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Očinski dopust se može koristiti tek stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, znači od 1. kolovoza 2022. godine, radi čega je potrebno podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na očinski dopust nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Istom je potrebno priložiti potvrdu o plaći (ispunjenu od strane poslodavca) kojom će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom 6-mjesečnom razdoblju koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava te podatak o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata, kao i podatak (ime, prezime i OIB) o djetetu za kojeg se očinski dopust želi koristiti.

Okolnost da je dijete rođeno prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama nije od utjecaja na odlučivanje o priznavanju prava, pod uvjetom da isto nije navršilo šest mjeseci.

Međutim, zahtjev je moguće podnijeti najranije 1. kolovoza 2022. godine s obzirom na prijelazne odredbe Zakona (članak 25. stavak 1.).

PISANA OBAVIJEST POSLODAVCU O NAMJERI KORIŠTENJA PRAVA

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Pritom, od poslodavca se ne traži izdavanje pisane suglasnosti te isti ne može prolongirati korištenje očinskog dopusta, kao što je to slučaj s roditeljskim dopustom odnosno promjenom u načinu korištenja ostalih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Novosti kod korištenja RODITELJSKOG DOPUSTA su sljedeće:

Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo svake zaposlene i samozaposlene majke te zaposlenog i samozaposlenog oca pod uvjetom da je majka djeteta zaposlena ili samozaposlena osoba u trenutku rođenja djeteta.

Međutim, iznimno od navedenog zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na roditeljski dopust u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala uvjete za korištenje prava na vremenske i novčane potpore kao nezaposlena majka odnosno majka izvan sustava rada.

Roditeljski dopust zaposleni i samozaposleni roditelji ponovno mogu koristiti pojedinačno, naizmjenično, ali i istodobno, sukladno osobnom dogovoru.

TRAJANJE RODITELJSKOG DOPUSTA

Glede trajanja roditeljskog dopusta, promjena se očitava jedino u trajanju roditeljskog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete i to u situaciji kada ga koristi samo jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja.

Naime, zaposleni ili samozaposleni roditelj i dalje ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja. Pa tako, isti traje osam mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete te 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Međutim, ako roditeljski dopust sukladno dogovoru roditelja odnosno u slučaju da drugi roditelj nije stekao to pravo, koristi samo jedan roditelj, isti se koristi u trajanju od šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete odnosno 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Navedeno proizlazi iz okolnosti da pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece) s time da svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja. Iz navedenog razloga, roditeljski dopust, u slučaju da ga koristi samo jedan od roditelja traje šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 28 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće rođeno dijete.

Također, sada je i izričito propisano da ako dijete za koje zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima pripada pravo na roditeljski dopust roditeljima nije isto po redu rođenja, svaki zaposleni ili samozaposleni roditelj koristi roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta (za prvo i drugo rođeno dijete četiri mjeseca, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete 15 mjeseci).

PRIJENOS PRAVA NA DRUGOG RODITELJA

U slučaju prijenosa prenosivog dijela roditeljskog dopusta između roditelja, zahtjevu za priznavanjem prava na roditeljski dopust jednog roditelja obvezno se prilaže zajednička izjava o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta, vlastoručno potpisana od strane oba roditelja.

NAKNADA PLAĆE TIJEKOM RODILJSKOG DOPUSTA

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust naknada plaće za prvih šest mjeseci, ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih osam mjeseci, ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna mjesečno.

RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA (TIJEKOM RODITELJSKOG DOPUSTA)

Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena naknada plaće iznosi 110% proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna mjesečno, i u slučaju kada se isto koristi za prvo i drugo rođeno dijete, kao i kada se koristi za blizance, treće i svako sljedeće dijete (tijekom cjelokupnog korištenja prava).

PISANA OBAVIJEST POSLODAVCU O NAMJERI KORIŠTENJA RODITELJSKOG DOPUSTA I PROMJENI NAČINA KORIŠTENJA OSTALIH PRAVA IZ SUSTAVA RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA

Zaposleni roditelj koji namjerava započeti korištenje prava na roditeljski dopust, koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji u tijeku korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora namjerava mijenjati način korištenja prava, obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja roditeljskog dopusta odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.

Na pisanu obavijest poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, a koju zaposleni roditelj, prilaže uz zahtjev za rješavanje o pripadajućem pravu.

Ako poslodavac ne postupi u skladu s navedenim i ne izda pisanu suglasnot, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

VAŽNO!

Korisnici koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće od dana njegova stupanja na snagu naknadu plaće ostvaruju u visini kako je njime utvrđena.

Predviđeno je također da će HZZO tim korisnicima od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini njime utvrđenoj. Pritom se korisnici ne trebaju javljati HZZO-u već će do isplate naknade plaće do limita kako propisuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama doći automatski i bez donošenja rješenja u upravnom postupku.

Također napominjemo da će se naknada plaće i novčane naknade u visini propisanoj Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama isplatiti u rujnu 2022. godine (za pravo korišteno u kolovozu 2022. godine).

Podijeli

Tagovi