Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Rokovi za podnošenje zahtjeva i ostvarivanje prava

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OSTVARIVANJE PRAVA

OPĆENITO

Zahtjev za ostvarivanje prava prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20. – u daljnjem tekstu: ZRRP) podnosi se najkasnije 15 dana prije naznačenog roka za početak njegova korištenja ako ZRRP-om nije drugačije propisano (članak 44. stavak 4. ZRRP-a).

Izuzetak je rodiljni dopust koji se ostvaruje temeljem izvješća izabranog doktora ginekologa.

NAJAVA I KORIŠTENJE PRAVA ZAPOSLENOG I SAMOZAPOSLENOG RODITELJA

Zaposleni roditelj, koji u tijeku korištenja prava iz ZRRP-a namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava, pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.

Na pisanu obavijest radnika, poslodavac je dužan izdati pisanu izjavu o zaprimljenoj obavijesti o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, s mogućnošću neprihvaćanja te namjere za razdoblje od najviše 30 dana pod uvjetima utvrđenim propisima o radu (članak 47. ZRRP-a).

Samozaposleni roditelj koji u tijeku korištenja prava iz ZRRP-a namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava podnijeti pisani zahtjev HZZO-u (članak 49. ZRRP-a).

NEZAPOSLENI RODITELJI I RODITELJI IZVAN SUSTAVA RADA

Roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, roditelj poljoprivrednik, nezaposleni roditelj i roditelj izvan sustava rada, pripadajuće pravo ostvaruje na način i u postupku propisanom ZRRP-om (članak 50. ZRRP-a).

Nezaposlenom roditelju koji zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta. Ako nezaposleni roditelj propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada mu pravo od dana podnošenja zahtjeva. Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

Majci izvan sustava rada koja zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta. Ako majka izvan sustava rada propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada joj pravo od dana podnošenja zahtjeva. Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti (članak 50. stavci 2. i 3. ZRRP-a).

U SLUČAJU PREKIDA KORIŠTENJA PRAVA ILI PRIJENOSA KORIŠTENJA PRAVA NA DRUGOG RODITELJA

Zahtjev za prekid korištenja ili prijenos korištenja prava na drugog roditelja, pod uvjetima iz ZRRP-a, drugi korisnik podnosi najkasnije 30 dana prije naznačenog roka za prekid ili prijenos korištenog prava na drugog roditelja

Iznimno, zahtjev za prekid ili prijenos korištenog prava na drugog roditelja može biti podnijet u roku kraćem od navedenoga, a koji ne može biti kraći od 8 dana, ako je uvjetovan nepredviđenim socijalnim okolnostima, kao što je smrt u obitelji, teška bolest jednog od članova obitelji ili drugog roditelja ili zaposlenje ili samozaposlenje, o čemu odlučuje HZZO (članak 50. stavci 5. i 6. ZRRP-a).

ROK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU ZA NOVOROĐENO DIJETE

Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete roditelj može ostvariti pod uvjetom da je pisani zahtjev za priznavanje prava podnio nadležnoj ustrojbenoj jedinici HZZO-a u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno u roku od 30 dana od dana posvojenja djeteta, pod uvjetom da nije ranije isplaćena roditelju (članak 51. stavak 1. ZRRP-a).

PRIJAVA OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA OSTVARIVANJE PRAVA I NAKNADA ŠTETE

Korisnik iz ZRRP-a dužan je HZZO-u prijaviti svaku promjenu, u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava po ovom ZRRP-u.

Korisnik koji ne postupi sukladno navedenom dužan je HZZO-u nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadajući primitak, s pripadajućom kamatom te ga uplatiti na račun državnog proračuna, a sve u roku od 8 dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima (članak 52. ZRRP-a).

Podijeli

Tagovi