Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Često postavljana pitanja – Novi model upućivanja

Pitanja koja su stigla na adresu novimodel2013 i pripadajući odgovori:

 • S obzirom na novi model upućivanja, kakva je procedura kod provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe? Postupanje kod provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe je sljedeće: 1. Izabrani doktor izdaje uputnicu A1/A2 za konzilijarno mišljenje dr. spec fizijatra koji u spec. nalazu preporučava vrstu i količinu postupaka fiz. terapije 2. Uputnica za LP koje odobrava fiz. ter. u kući (odobrava se vrsta, količina i ritam provođenja fizikalne terapije) 3. Izabrani doktor izdaje uputnicu D1 za provođenje terapije po odobrenju LP 4. Po završetku odobrenog ciklusa, ukoliko cijeni potrebnim, izabrani doktor izdaje A2 za kontrolu dr.spec fizijatra 5. Ako dr. spec predloži nastavak terapije potrebno je novo odobrenje LP 6. Nakon novog odobrenja LP terapija se nastavlja provoditi na već izdanu D1 uputnicu koja vrijedi do max 365 dana , a na osobnom računu se kao način prijema navodi šifra 4 – nastavno liječenje 7. U slučaju promjene ustanove koja obavlja fizikalnu terapiju u kući izdaje se nova D1 uputnica
 • U kojim bolnicama je organizirana jednodnevna prijeoperativna obrada? Smiju li bolnice vraćati pacijente izabranom liječniku PZZ-a ako im pošalje na prijeoperativnu obradu? Jednodnevna prijeoerativna obrada pilotirana je po principu "one-stop-shopa" u KB Dubrava. Još je nekoliko bolnica u Zagrebu učinkovito organiziralo prijeoperativnu obradu (KBC Zagreb, KBC SR. Milosrdnice, KB Sveti Duh). U pripremi su jedinstvene smijernice za prijeoperativnu od strane stručnih društava, a paralelno s tim radna grupa Ministarstva zdravlja pruža bolnicama i domovima zdravlja stručnu organizacijsku pomoć u ustrojavanju jednodnevne prijeoperativne obrade. Bolnica ne smije vraćati pacijenta izabranom lijčniku PZZ-a ukoliko je on uputio pacijenta na jednodnevnu obradu u bolnicu. U nadležnosti je izabranog liječnika PZZ-a u suradnji s liječnikom koji je tražio preoperativnu obradu naći najbolje rješenje za pacijenta i sustav kako i gdje napraviti prijeoperativnu obradu. Ukoliko je praktičnije istu odraditi u PZZ-u, nema prepreka da se tako učini kako bi se rasteretila bolnica, no ukoliko je praktičnije, brže i bolje odraditi prijeoperativnu obradu u najbližoj bolnici preporuka je tako pacijenta uputiti. Koriste se uputnice A1 i A3 osim za nepokretne i teško pokretne kada se koristi C3.
 • U prezentaciji stoji :"Ukoliko su prema kategoriji upućivanja dozvoljene interne uputnice, bolnički/vanbolnički specijalist ne smije poslati osiguranu osobu primarnom liječniku po uputnicu" Ukoliko se pacijent ipak vrati meni kao liječniku opće/obiteljske medicine po uputnice što trebam učiniti?: a) ne smijem izdati uputnicu? i trebam ga vratiti bolničkom/vanbolničkom specijalisti da napiše uputnicu ? b) smijem li ipak napisati uputnicu? U navedenom slučaju niste pogriješili ako pacijenta vratite u SKZZ službu po internu uputnicu, a isto tako nećete pogriješiti ako uputnicu napišete. Navedeno ovisi i o zdravstvenom stanju osigurane osobe i njezinoj suradljivosti. Osigurane osobe ne smiju biti "žrtve" pogrešnog postupanja SKZZ specijalista i koristiti za razriješavanje odnosa primarne i SKZZ. U prvim mjesecima će se tolerirati propusti zbog "nesnalaženja", a potom će se objaviti mail adresa na koju će se moći dostviti informacija o uočenim nepravilnostima u radu i onima koje treba dodatno educirati jer ne poštuju pravila novog modela upućivanja - kako bolnički specijalisti, tako i primarni liječnici (NMU je prezentiran svim ravnateljima zdravstvenih ustanova kao i odjelima za fakturiranje te informatičkoj službi). Napominjemo kako je uvijek potrebno na uputnicu koja je izdana temeljem preporuke bolničkog specijalista za daljnju obradu, pisati šifru liječnika specijaliste koji je preporučio pretragu, kao i za propisivanje terapije.
 • Pacijent s uputnicom za bolnicu se ne hospitalizira, već se samo učini pregled. Primjer: pacijent upućen na operaciju katarakte, ali uoči prijema dobije konjunktivitis i ne smije se hospitalizirati, već se samo ambulantno obradi zbog konjunktivitisa. U ovom scenariju mora se omogućiti konverzija uputnice za hospitalizaciju u uputnicu za pregled – besmisleno je slati pacijenta po novu uputnicu jer LOM tu ne može utjecati na kliničku odluku. Postupa se kao i do sada kada je pacijent bio upućivan na hospitalizaciju pa hospitalizacija nije obavljena. Nema konverzije uputnice već se na dobivenu uputnicu fakturira ono što je na pacijentu rađeno. Dakle, u svim slučajevima vrijedi s višeg na manje - s uputnicom B je pacijent mogao biti hospitaliziran kojom prilikom su mu mogli biti obavljeni pregledi i dijagnostika. Ukoliko mu je obavljen samo pregled, dijagnostika iil ambulantno liječenje bez hospitalizacije, može se vezati na postojeću B. Primjer: pacijent je poslan na hematologiju sa up. B (teška anemija), a pacijent se zbrine kroz dnevnu bolnicu (primi transfuziju) i nakon 8 sati pusti kući. Pravilo VIŠE VRIJEDI ZA MANJE vrijedi i za sve ostale uputnice, a odrađeni postupci se fakturiraju kroz dobivenu.
 • Pacijent upućen na pregled mora se hitno hospitalizirati. Primjer: Pacijent upućen konzilijarno na screening za dijabetičku retinopatiju, na pregledu se nađe svježa ablacija retine i pacijent se mora zadržati na bolničkom liječenju. U ovom scenariju mora se omogućiti konverzija uputnice za pregled u uputnicu za hospitalizaciju bez dozvole LOM–a, jer ni tu on ne može utjecati na kliničku odluku. U oba slučaja treba izbjeći da pacijent šeta radi promjene vrste uputnice – putovati trebaju informacije, a ne pacijenti kao njihovi prenosioci. Ovakve situacije tretiraju se kao hitna stanja, te se izdaje uputnica za hospitalizaciju kroz hitnu službu bolnice. Tada ta uputnica vrijedi potpuno jednako kao B uputnica izdana od primarnog liječnika sa svim pravilima. Konzilijarna uputnica A1 vrijedi samo za uputnu dijagnozu i traženi postupak. Pravilo iz MANJEG U VIŠE ne vrijedi. Pacijentu se ili izdaje uputnica kroz hitnu službu bolnice ili ga se vraća primarnom liječniku s preporukom daljnje obrade po drugu uputnicu, ako nije u pitanju hitno stanje.
 • U bolnički SKZZ dolazi pacijent s crvenom uputnicom za uzimanjem uzorka i obradom uzorka (derma) a. Liječnik dermatolog uzme uzorak b. Pošalje se uzorak u drugu bolnicu koja ga može obraditi c. Druga bolnica pošalje rezultat obrade Na koji se način radi fakturiranje ova 2 postupka i to jedan u jednoj ustanovi, a drugi u drugoj ustanovi? U navedenom primjeru radi se o usluzi suradne ustanove. Doktor specijalista zaposlenik ustanove u kojoj se uzorak uzima ispisat će internu uputnicu za suradnu ustanovu, a izvršeni rad će fakturirati ustanova koja je izvršila uslugu, osim u slučajevima kada je usluga pružena osiguranim osobama Zavoda koje se nalaze na bolničkom liječenju. U slučaju kada se osigurana osoba nalazi na bolničkom liječenju, suradna ustanova, za uslugu izvršenu temeljem interne uputnice, račun ispostavlja ustanovi koja je uslugu zatražila. Ustanova koja je zatražila uslugu suradne ustanove za osiguranu osobu koji se nalazi na bolničkom liječenju Zavodu ispostavlja DTS odnosno DBL račun.
 • U bolnički SKZZ dolazi pacijent na pregled fizijatra koji je nakon pregleda utvrdio potrebu za dodatnim pretragama kojih u toj bolnici nema nego se moraju odraditi u drugoj ustanovi (CT ili magnet). Da li se to rješava internim uputnicama u drugu ustanovu ili novom crvenom uputnicom PZZ-a? Ukoliko je došao sa A1 ili A2 uputnicom ( konzilijarni pregled ) onda uputnice (samo ako smatra potrebnim) piše izabrani doktor PZZ. Ako je došao sa uputnicom C1 tada fizijatar piše interne uputnice za sve što indicira uključujući i vanjske suradne ustanove. Fakturiranje će izvršiti ustanova koja je izvršila uslugu, osim u slučajevima kada je usluga pružena osiguranim osobama Zavoda koje se nalaze na bolničkom liječenju. Pojašnjenje fakturiranja za osobe koje se nalaze na bolničkom liječenju je dano u prethodnom odgovoru.
 • Nemam informaciju da će se do početka primjene novog načina upućivanja bolnički sustav spojiti s HZZO sustavom na način da će razmjena podataka biti trenutna (temeljem MB broja dobit ćemo podatak o OIB-u, dopunskom , adresi i ostalim bitnim podacima) te ukoliko nemamo adresu na uputnici imamo problem. Taj problem se javlja kada na dijagnostičku obradu stigne uputnica s materijalom (npr. Na citologiju papa test, na mikrobiologiju urin...) bez pacijenta. Dogovoreno je s Gx da se u prijelaznom razdoblju, dok bolnice ne budu imali automatizirane informacije o osiguranim osobama u realnom vremenu, na uputnicu štampaju traženi podaci o osiguranoj osobi.
 • Što podrazumijeva „izdavanje preporuka o daljnjim obradama“? Da li je to pisana preporuka u nalazu bolničkog specijaliste da je potrebno napraviti te i te pretrage? Ako se ne smije izdavati interna uputnica, izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite odlučuje o potrebitosti daljnje obrade i izdaje crvenu uputnicu za istu? Da, to je pisana preporuka kojom na uputnicu A konzilijarni liječnik predlaže izabranom doktoru PZZ što da učini. Izabrani doktor PZZ odlučuje o potrebi daljnje obrade i nakon uvida u nalaze preporučenih pretraga odlučuje o potrebi kontrolnog konzilijarnog pregleda (često pacijent posjeduje relativno svježe nalaze koji se traže, a nije ih ponio na konzilijarni pregled). Također, kad po pravilima bolnički specijalist više ne može izdavati interne uputnice temeljem B, C i D uputnica (npr. 6 mjeseci i 3 kontrole nakon hospitalizacije s B uputnicom), može primarnom liječniku poslati preporuke o daljnjim obradama. On onda odlučuje o potrebi izvršenja istih.
 • Na koji način će se vidjeti na uputnici da li se radi o A1, A2 ili C3? Prema postupcima? Na uputnici koja će nakon 1.9. imati oznaku NOVA će nakon slova A pisati broj 1 (2 ili 3), a potom šifra djelatnosti u koju se upućuje. Sve je već implementirano u programska rješenja ordinacija OM.
 • „Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za pregled i cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti (C1), pokriva sva izvršenja vezana uz uputnu radnu dijagnozu u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)!“ – da li to znači da se temeljem jedne crvene uputnice obračunava ( nastavno liječenje vezano uz isti broj uputnice) sva dijagnostika i svi pregledi koji se obavljaju vezano uz uputnu radnu dijagnozu (koja u puno slučajeva do sada nije bila ni približno točna)? C1 uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu kao do sad kompletan pregled pokriva sve potrebne obrade sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • „D2 Dnevna bolnica (jednodnevna kirurgija, liječenje kojem može prethoditi ili iz kojeg može proizići dijagnostika, a koje je u pravilu u trajanju dužem od 6 i kraćem od 24 sata) Primjeri: hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijska dnevna bolnica, operacija katarakte, operacije hernije, operacija proširenih vena, karpalnog tunela, liječenje krvnim pripravcima, i sl.“ – temeljem takove uputnice može li se usluga obračunati po DTS sustavu (operacija katarakte i hernije npr.)? U ovom trenutku da, kao i do sada.
 • „Neposredno po završetku ambulantnog liječenja (D1) bolnički/vanbolnički specijalist izdaje mišljenje o uspjehu provedenog liječenja i preporuke o daljnjem postupanju (npr. daljnjim obradama, kontrolama, prehrani, uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura). „ – za daljnje obrade, kontrole itd. uputnicu izdaje liječnik primarne zdravstvene zaštite? Uputnica D1 i D2 važi NAJVIŠE 365 dana odn DO ZAVRŠETKA LIJEČENJA, a nakon završenog liječenja, liječnik SKZZ izdaje završno mišljenje o uspjehu liječenja. Ukoliko postoji potreba za nekim dodatnim nalazom tada liječenje nije završeno, već specijalist koji vodi ambulantno (ili DB) liječenje izdaje internu uputnicu za dodatnu pretragu i naručuje pacijenta na kontrolu, naravno ukoliko nije prošlo 365 dana, jer tada pacijent mora svom izabranom liječniku po uputnicu u svakom slučaju. Tek kada je završeno liječenje tada vraća pacijenta izabranom doktoru PZZ na daljnju skrb sa preporukom (dinamike) praćenja parametara važnih za bolest koja se liječi, odnosno preporukom terapije, promjene navika i sl . Ukoliko dođe do recidiva bolesti po istoj dijagnozi unutar 365 dana tada izabrani doktor PZZ (sukladno procjeni stanja bolesnika) piše novu uputnicu za ambulantno liječenje, DB. ili konzilijarni pregled. HZZO će pratiti obim indiciranih pretraga po liječniku odnosno dijagnozi.
 • Da li je operacija katarakte D ili B, ako pacijent ostaje jedan dan u bolnici? Ukoliko ostaje do 24 sata onda je D. U svijetu se preko 75% operacija katarakte kod stabilnih bolesnika radi kroz dnevnu bolnicu (pacijent ne spava u bolnici već odlazi kući). Kod jako kompliciranih pacijenata koji moraju proći hospitalizaciju prilikom operacije katarakte (pretpostavka je da će ih biti manje od 25%), primarni liječnik će po svojoj procjeni temeljem preporuke operatera izdati uputnicu B. Informatički se pratiti i bolnički liječnik koji je izdao takvu preporuku, kao i primarni liječnik koji je izdao takvu uputnicu.
 • Radna dg. - Fractura loco typico -izdajem up.C3 Pacijent se vraća sa rtg potvrđenom dg. i imobilizacijom te preporukom za k. za 7 dana Izdajem up.D1,koja dalje vrijedi 365dana,tijekom liječena potrbna je i npr. nova rtg snimka ,a ne vidim da skz ima pravo dati inetrnu up.. Mislim da bi i uzD trebalo omogućiti interne up. ,jer inače će pacijent ponovo šetati ili će se onemogućiti adekvatno liječiti. Možda i nije loše zamišljeno ali ,obzirom na dosadašnje iskustvo,ne znam kako mislite postići poštivanje sustava up. od strane SKZZ pritom mislim na sve osoblje ,jer i danas ne znaju što je kom.pregled,kakva im up. treba,koliko vrijedi,neka se promijeni datum,nema imena ustanove, zašto ne piše Zavod,ili Centar za.... Nakon bolničkog liječenja i nemogućnosti da se neka pretraga izvrši tijekom - interna up. vrijedi 6 mj.-tko pacijenta naručuje, i neće li se ponoviti da je termin baš dva dana nakon isteka 6 mj., kako je to bio slučaj sa internim up.dosada. Uz uputnicu D1 moguće su interne uputnice vezane uz bolest (Dg) koja se ambulantno liječi što znači svi dijagnostički postupci i pregledi uključujući kontrolne. U ovom slučaju čak i ako napišete uputnicu za konzilijarni pregled A1 kirurg može učiniti nužnu dijagnostiku na navedenu uputnicu (navedeno u vodiču, primjeri: kirurg rtg, kardiolog EKG). O svim novinama glede upućivanja na sastanku su obaviješteni ravnatelji svih bolnica sa jasnim naputcima koji će se nalaziti na stolovima ordinacija i medicinskih sestara SKZZ službe. Naravno, biti će potreban kraći period prilagodbe.
 • Prilikom davanja konzilijarnog mišljenja NIJE dozvoljeno naručivanje i izdavanje preporuka o kontrolnim pregledima; obzirom da bolesnici prvenstveno dolaze radi različitih bolnih stanja na pregled od banalnih do ozbiljnih mene osobno zanima ako netko ima radikularne smetnje ili bilo koje druge, ili nakon dane lokalne infiltracije kortikosteroidia u zglob naručujem da vidim koliko je poboljšanje i da li treba ponoviti postupak, što učiniti ako obiteljski liječnik smatra da više ne treba kontrolni pregled iako bi možda i bio potreban, liječnik obiteljske ima odgovornost ali kako da ja dam konačno mišljenje o dosadašnjem liječenju? Ukoliko na konzilijarnom pregledu postavite indikaciju za višekratne procedure (blokade, AFT) tada u nalazu preporučite ambulantno liječenje - sve potrebne preporuke za daljnje obrade su dozvoljene. Pacijent će onda od izabranog liječnika PZZa dobiti uputnicu D za obradu u maksimalnom trajanju od 365 dana u sklopu koje se može obaviti i preglede i dijagnostiku, kako u matičnoj, tako i u suradnoj ustanovi.
 • Uputna dijagnoza i radna dijagnoza se često ne podudaraju i po potrebi naručim RTG ili lab. pretrage ili konzilijarni pregled ortopreda, te nakon obavljene obrade trebam kontrolni pregled koji onda ordinira obiteljski liječnik, tj smije li se navesti opaska "kontrola s nalazima"? Nakon uvida u nalaze izabrani doktor PZZ odlučuje o potrebi kontrolnog konzilijarnog pregleda (nalazi mogu ukazivati na potrebu daljnjeg ortopedskog ili kirurškog tretmana). Na A uputnicu konzilijarnog mišljenja nije dozvoljeno prporučiti kontrole - o njima odlučuje izabrani doktora PZZ-a.
 • Može ili smije li obiteljski liječnik upućivati pacijenta na med. rehabilitaciju bez pregleda fizijatra? Ne. Fizikalne procedure određuje fizijatar (poželjno one ustanove u kojoj će se fizikalna terapija i provoditi). Međutim izabrani doktor PZZ, ukoliko je siguran da je potrebna ambulantna fizikalna terapija (npr. nakon frakture zaostaje kontraktura i kirurg predlaže AFT), može pacijenta odmah uputiti sa uputnicom D1 (ambulantno liječenje). Rečena uputnica uključuje prvi pregled fizijatra (na kojem fizijatar odlučuje je li AFT potrebna i određuje vrste tretmana), sve procedure te eventualno dodatnu dijagnostiku vezanu uz dijagnozu, kontrole tijekom terapije i završni pregled u maksimalnom trajanju od 365 dana.
 • U opisu ambulantnog liječenja u koje spada med. rehabilitacija piše da uputnica pokriva provođenje unaprijed definitranih postupaka za uputnu dijagnozu, tijekom 365 dana od dana prve realizaicje izvršenog postupka,do sada su pacijenti obavljali na nekoliko uputnica više ciklusa fizikalne terapije (prijelomi, kontrakture ramena il sl, rehabilitacija po ortopedskim zahvatima, endoproteze i sl...) a) da li to znači da sada pacijenti mogu biti na med. rehabilitaciji do punog oporavka dva - tri mjeseca na istoj uputnici, b) ako su na med. rehabilitaciji, kako ja mogu naručiti pacijenta na kontrolu kako bih vidio napredak ili po potrebi promijenio proceduru ukoliko to zahtjeva aktualna sitiuacija nakon dva-tri ili više tjedana, neovisno o mišljenju obiteljskog liječnika ili ukoliko fizioterapeut radeći s pacijentom primjeti neke promjene, c) kako provesti pacijenta administrativno ukoliko se uz uputnu dijagnozu tijekom rehabilitacije desi novi moment koji nije vezan za uputnu diajgnozu npr. rehabilitacije radi OA koljena i naknadno se javi simptomatologija radi kalcificirajućeg tendiitisa ramena i sl. Da li se početna dijagnoza može mijenjanti ili uz nju nadodavati druga ili pacijent korisiti simultano dvije uputnice s kojom liječi dva odovjena stanja, vezano za provođenje unaprijed definitranih postupaka za uputnu dijagnozu, tijekom 365 dana. a) Da, na istoj uputnici mogu biti do onog stadija oporavka kada daljnju skrb može preuzeti izabrani doktor PZZ (ne duže od 365 dana) b) pogledati prethodni odgovor (možete naručivati na kontrole tijekom AFT kako bi pratili tijek liječenja ili korigirali terapiju koja se provodi, c) ako se tijekom ambulantnog liječenja pojavi simptomatologija vezana uz lokomotorni sustav i uputnu dijagnozu, tijekom liječenja liječenje ćete nastaviti na istu uputnicu jer degenerativne promjene i bolna stanja često zahvaćaju i ostale (susjedne) zglobove. Zasebno liječenje CC , CB i CTh sindroma ne bi imalo smisla. Možete liječiti i rame ukoliko je vezano za uputnu dijgnozu, (što u vašem pitanju nije slučaj jer je uputna dijagnoza bila OA koljena, a bilo bi moguće da je uputna dijagnoza SyCB), ali u nalazima morate kliničkim pregledom i ev. dijagnostikom obrazložiti potrebu za liječenjem ramena u sklopu liječenja uputne dijagnoze. U svim ostalim slučajevima šaljete ponovo izabranom doktoru PZZa (dakle i u Vašem slučaju). HZZO informatički prati propisivanje dijagnostičkih i terapijskih procedura po liječniku i dijagnozi.
 • A1 i A2 - Konzilijarna zdravstvena zaštita – zašto liječniku specijalistu neće biti dozvoljeno naručivati bolesnike na kontrolni pregled nakon obavljenog pregleda prema uputnici A1 ili A2? Ukoliko se radi o bolesniku s kroničnom bolešću, vjerojatno će i dalje trebati kontrole specijalista, te će ga na konzilijarni pregled ponovo naručivati liječnik OM, radi čega će bolesnik vjerojatno dulje čekati na novi pregled. Liječnik OM može uvijek bolesniku uskratiti uputnicu za specijalista ukoliko smatra da ga može sam liječiti, bez obzira na preporuku koju je specijalist napisao u nalazu. Stabilnog kroničnog bolesnika treba i može voditi izabrani doktor PZZ. Ukoliko se ukaže neka dilema oko liječenja kroničnog bolesnika izabrani doktor PZZ šalje ga na konzilijarni pregled. Ako je stanje pacijenta nestabilno ili akutno odnosno urgentno tada ga šalje na specijalističku zdravstvenu zaštitu C1 (ili C2, D,B) kada Vi preuzimate pacijenta do stabilizacije bolesti te ga vraćate na daljnju skrb izabranom doktoru. Trenutno stabilni kroničari zauzimaju većinu termina na listama narudžbi, a pacijenti kojima je nužan žuran pregled zbog novotkrivene bolesti ili pogoršanja stanja čekaju duže od stabilnih kroničara.
 • C 1 - Specijalistička zdravstvena zaštita – ukoliko ustanova u koju je bolesnik upućen radi pregleda i obrade s ciljem utvrđivanja dijagnoze nema svu potrebnu dijagnostiku, te je bolesnika potrebno uputiti u drugu ustanovu radi određenih pretraga, tko izdaje internu uputnicu, da li će postojati posebni obrasci za tu namjenu i kako će se obračunavati učinjene pretrage? Sve pretrage i obrade, bilo unutar ustanove ili u vanjskim ustanovama, obavljaju se putem internih uputnica.Pacijent se ne smije šetati od bolnice (SKZZ službe) do izabranog doktora PZZ radi administrativnog postupka pisanja uputnice. Naputci su podjeljeni odjelima za fakturiranje svih zdravstvenih ustanova u RH.
 • Ulaz u hitni trakt ostaje tipa „s ulice“ što će s novim modelom i općom nesigurnosti koju će on bezrazložno u pacijentaa izazvati , biti posljedicom još većeg pritiska na objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP). Neophodno je pratiti razloge dolazaka na hitni trakt te definirati „sankcioniranje“ zloupotrebe. Predlažem trijažiranje kazusa na OHBP : zeleni , žuti , crveni. Zeleni se upozoravaju da nisu hitni i da će morati čekati toliko i toliko i ako odluče čekati platiti uslugu toliko i toliko. Ulaz "s ulice " kao i upućivanje od strane izabranog doktora PZZ pratiti će se informatički po pacijentu i po nadležnom liječniku kao i po dijagnozi. Navedeni prijedlog o trijaži već se neko vrijeme uz ostale prijedloge nalazi na razmatranju.
 • U konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti A3 (Dijagnostička pretraga), da li uključuje mišljenje liječnika (očitavanje nalaza), odnosno da li se to odnosi samo na e-naručivanje, te da li se posebno fakturira pretraga a posebno očitanje nalaza)? Da li ste isto odnosi samo za pretrage za koje je dozvoljeno tzv.e-naručivanje (molim vas pošaljite nam zadnju listu pretraga za e-naručivanje)? Da uključuje i očitanje nalaza (sve slikovne pretrage i funkcijski testovi, EKG, EEG, itd). Odnosi se na sve pretrage, i one koje nisu u eNaručivanju. Također i one koje izabrani doktor PZZ-a naručuje isključivo temeljem preporuke bolničkog/vanbolničkog specijalista. Popis postupaka za e-naručivanje možete vidjeti na www.cezih.hr.
 • Da li "radna sposobnost" uključuje i izdavanje mišljenja glede sposobnosti rada na satu tjelesnog odgoja za učenike osnovnih i srednjih škola, te da li uključuje npr. izdavanje mišljenja za produženi porodiljni dopust majkama koje imaju djecu "s posebnim potrebama"? Ne , tjelesni odgoj je standardiziran tijekom obveznog školovanja za razliku od posla i uvijeta rada koje najbolje pozna izabrani doktor PZZ. Dozvoljeno je pisati preporuke glede ograničenja u pohadjanju tjelesnog odgoja kao i preporuke o potrebi produljenog porodiljnog dopusta za majke djece s posebnim potrebama.
 • Kako postupiti s bolesnicima koji se liječe pod dg npr. J45.9 koji imaju komorbiditete, te im ista ne mora biti nužno prva dijagnoza radi koje dolaze na kontrolni specijalistički pregled? Što učiniti s bolesnikom koji tijekom npr. konzilijarnog pregleda u pogoršanju, radi kojeg bi trebao napraviti dodatnu obradu, npr. Ventolinski test?Kako postupiti s već naručenim pacijentima s dg. od J44 do J44.9 i J45 do J45.98? Hoćemo li ih "skinuti" s liste? Izabrani doktor PZZ može prema prosudbi poslati pacijenta s bilo kojom dijagnozom na Kozilijarni pregled A1, kontrolni konzilijarni pregled A2, ili u spec. zdr.zaštitu C1. Temeljem A uputnice moguće je preporučiti svu potrebnu daljnju obradu osim kontrola. Ukoliko je stanje u pogoršanju i nužna je promptna dijagnostika radi terapije poradi stabilizacije stanja, isto se može učiniti (i provesti kao hitni slučaj) . Ako je stanje takvo za dijagnostiku koja je NUŽNA tada se može učiniti i JEDNA NUŽNA DIJAGNOSTIČKA PRETRAGA TIJEKOM KONZILIJARNOG PREGLEDA (dakle odmah), a vezana uz konzilijarni pregled čije izvršenje će se informatički pratiti po dijagnozi i liječniku koji indicira pretragu. Za hitna stanja ide se preko hitne službe bolnice koja izdaje potrebnu uputnicu. Naručeni pacijenti idu po pravilima kada je pisana uputnica i "ne trebate ih skidati" s lista. Dakle, oni koji imaju termin ostaju na listi, koji nemaju ne naručuju se dalje nego šalju izabranom liječniku PZZa.
 • Može li se psihijatrijsko ambulantno liječenje slati/fakturirati na D1? Naravno, sva ponavljajuća liječenja prema proceduri u trajanju do 6 sati i pripadajuće kontrole do 365 dana idu na D1. U vodiču su navedeni samo primjeri. Važno je naglasiti kako npr. onkološko i psihijatrijsko ambulantno liječenje također uključuje i preglede tijekom liječenja poput primjera fizijatra i fizikalne terapije.
 • Kome ćemo s Mljeta slati nepokretne pacijente na jednodnevnu prijeoperativnu obradu-Dubrovačka bolnica? Koji odjel? Koji liječnik? S kim dogovoriti obradu s obzirom da za ovakve pacijente često treba organizirati dolazak sanitetskog prijevoza iz Dubrovnika? U tijeku je formiranje jedinica za jednodnevnu prijeop. obradu po principu "one-stop-shop" koje su zaživile u nekoliko bolnica. Objavit će se podaci o ustrojenim jedinicama po bolnicama. U međuvremenu navedeno se odrađuje kao i do sad, u dogovoru s liječnikom koji je tražio preoperativnu obradu uz preporuku (koja je prvenstveno išla bolnicama) da se odradi u najbližoj bolnici u jednom danu. Ukoliko je praktičnije istu odraditi u PZZ-u, nema prepreka da se tako učini. Izabrani liječnik u suradnji s liječnikom koji je preporučio prijeoperativnu obradu treba naći najbolje rješenje za pacijenta i sustav.
 • Da li za pacijente koji se javljaju u hitnu službu bez uputnice vrijedi ili ne vrijedi izdavanje internih uputnica za obradu unutar 7 dana? Uputnica izdana kroz bolničku hitnu službu vrijedi potpuno jednako kao i C2, kao i uputnica B izdana kroz bolničku hitnu službu za hospitalizaciju koja vrijedi potpuno jednako kao B sa svim pripadajućim pravilima.
 • Pacijent ima uputnicu sa oznakom C1-specijalistička zdravstvena zaštita – liječnik specijalista dužan je izdati interne uputnice za liječenje u vremenskom periodu 365 dana. Potrebno je poslati neki materijal na PHD (patologiju, citologiju) druge ustanove iz razloga što nije moguće traženu analizu obaviti u našoj ustanovi. Da li liječnik izdaje internu uputnicu za taj materijal i može li si ta druga ustanova na temelju podataka sa interne uputnice račun naplatiti od HZZO-a? Ili se materijal šalje u drugu ustanovu putem crvene uputnice odabranog liječnika PZZ? Radi se o usluzi suradne ustanove. Materijal se šalje temeljem interne uputnice, a izvršenu uslugu Zavodu može obračunati suradna ustanova koja je uslugu izvršila, osim u slučajevima kada je usluga pružena osiguranim osobama Zavoda koje se nalaze na bolničkom liječenju. Na uputnicu C1 se interne uputnice izdaju do završetka liječenja a maksimalno do 365 dana.
 • Za vrijeme liječenja internim uputnicama (uputnica C1) po istoj dijagnozi pojavi se potreba za hospitalizacijom. Da li se pacijent upućuje svojem liječniku po uputnicu za bolničko liječenje ili se pacijent hospitalizira putem interne uputnice ili putem hitnog prijema bez uputnice? Ako je potrebna promptna hospitalizacija ne treba uputnica već se zaprima preko hitnog prijema uz šifru liječnika koji je uputio preko hitnog prijema. Takva uputnica vrijedi jednako kao B uputnica izdana od strane izabranog doktora PZZ-a. Ako nije hitno već se planira neki zahvat te se naručuje na hospitalizaciju po završenom C1 liječenju tada treba ići izabranom doktoru PZZ sa nalazom po uputnicu B za hospitalizaciju.
 • Nakon hospitalizacije pacijenta liječnik izdaje 3 uputnice za kontrolne preglede. Prilikom kontrolnog pregleda internom uputnicom pojavi se potreba za ponovnom hospitalizacijom pacijenta. Kako ga u tom slučaju hospitalizirati? Da li putem hitnog prijema ili druge crvene uputnice? Ako je potrebna promptna hospitalizacija ne treba uputnica već se zaprima preko hitnog prijema uz šifru liječnika koji je uputio preko hitnog prijema. Takva uputnica vrijedi jednako kao B uputnica izdana od strane izabranog doktora PZZ-a. Ako nije hitno već se planira neki zahvat te se naručuje na hospitalizaciju po završenom C1 liječenju tada treba ići izabranom doktoru PZZ sa nalazom po uputnicu B za hospitalizaciju.
 • BOLNIČKO LIJEČENJE: Izdavanje internih uputnica za najviše 3 kontrolna pregleda. Da li to znači da ćemo bolesnika prilikom otpusta odmah naručiti i dati mu internu uputnicu za kontrolni pregled? Tko daje uputnice za laboratorijske nalaze koje bolesnik treba donijeti na kontrolni pregled (npr. PSA kod nas)? Bolnički ili liječnik PZZ-a. Da li za drugi kontrolni pregled bolesniku dajemo mi internu uputnicu na kraju prvoga kontrolnoga pregleda? Ukoliko je potrebno učiniti PSA unutar 6 mjeseci od hospitalizacije i indiciran je tijekom hospitalizacije tada bolnica, a ako je nakon 6 mjeseci tada izabrani doktor PZZ. Nakon prvog kontrolnog pregleda, bolnica daje uputnicu i odmah NARUČUJE za drugi kontrolni pregled, a na drugom za treći ako je potrebno i tu je kraj. O daljnjim kontrolama odlučuje izabrani doktor PZZ. Navedeno ne znači da se pacijenti obvezno nakon bolničkog liječenja naručuju na kontrolne preglede, već samo ako za to postoji potreba.
 • SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: Ako bolesnika mislimo kontrolirati za 3 mjeseca da bismo vidjeli da li terapija funkcionira da li mi moramo dati internu uputnicu za kontrolni pregled? Da. Sve što se indicira mora se i potpisati na internoj uputnici do maksimalno 365 dana ili do stabilizacije stanja odnosno završetka dijagnostičko-terapijskog procesa kada pacijenta vraćate izabranom doktoru PZZ na daljnju skrb.
 • AMBULANTNO LIJEČENJE: Da li u D1 spada manji kirurški zahvat kao primjerice cirkumcizija? Ili to spada u D2? Da li u D1 spada ako bolesniku tijekom 7 dana jednom dnevno dajemo parenteralno anitibiotik? Ili to spada u D2? Ako liječenje traje do 6 sati tada D1 ako traje duže tada D2. Dnevna bolnica je u pravilu na preporuku bolničkog specijalista pa je primarnom liječniku relativno lako napraviti ovu procjenu.
 • Na "starim" uputnicama je rubrika "C" bila namijenjena za dijagnostiku.Na novim uputnicama će dijagnostika biti "A3". Da li je na prijelaznim uputnicama dijagnostika također "A"? Da i nakon slova A stajati će broj pa će se vidjeti je li A1 A2 ili A3. Prijelazna i nova uputnica identično će izgledati, pa se ne treba zamarati koja je koja od 1.9. Ukoliko piše NOVA, onda je po Novom modelu upućivanja. STARE izdane prije 1.9. će biti u opticaju još sigurno godinu dana pa treba obratiti pažnju, pa treba razlikovati samo STARU i NOVU.
 • Zašto su konzilijarni pregled (bilo prvi, bilo kontrolni) i dijagnostičke pretrage stavljene zajedno? Obiteljski doktori ne mogu postavljati dijagnoze, liječiti i pratiti pacijente samo sa svojih 10 prstiju i stetoskopom, a sigurno nije isto da li neki doktor sam upućuje svog pacijenta na dijagnostičke pretrage, interpretira nalaze i vodi svog pacijenta, ili ga uputi više puta tijekom godine na konzilijarni pregled bolničkom kolegi (iako ste stavili da ubuduće bolnički/vanbolnički specijalisti ne smiju naručivati na kontrole). Mislim da bi bilo korisno ( i za nas same, ali i za HZZO) da se može vidjeti koliko netko upućuje na konzilijarne preglede, a koliko na dijagnostičke pretrage, što se iz sadašnjeg načina, gdje je i jedno i drugo pod stavkom A, ne može vidjeti. Zajedničko im je samo prvo slovo A, a brojem se označuje sadržaj uputnice A3 je potpuno isto što je i nekad bilo C na uputnici. Dakle i nadalje se možete služiti svim dijagnostikama koje su bile dostupne i do sada. Ništa se u tom segmentu nije promjenilo. Nadalje sve usluge proizišle iz crvene uputnice pratit će se zasebno, posebno A1, pa A2 , A3, B,C1, C2, C3, D1 i D2 po liječniku. Napominjemo da je potrebno pisati šifre liječnika specijalista SKZZ službe na uputnicu ukoliko šaljete pacijenta po preporuci. Specijaliste koji preporučuju daljnje dijagnostičke obrade će se pratiti po šifri sa crvene uputnice kao i sve pretrage koje se obavljaju putem internih uputnica po liječniku i dijagnozi.
 • Smatram da bi bilo dobro specificirati (naravno, u dogovoru sa stručnim društvima) dijagnoze za koje obiteljski doktori mogu slati pacijente u Objedinjeni hitni bolnički prijem (da se ne dogodi slanje svega i svačega što nije hitno, što zbog neiskustva pojedinih obiteljskih doktora, što zbog pritiska pacijenata kojem smo i danas svakodnevno izloženi u vidu traženja da na uputnicu napišemo „hitno“ za nešto što uopće nije hitno, da bi pacijent prije došao na red za pregled ili pretragu). Izabrani doktor PZZ je taj koji će temeljem pregleda pacijenta odlučiti da li je njegovo zdravstveno stanje takvo da iziskuje upućivanje u OHBP. Upravo računamo s tim da ćemo javnim podizanjem ovlasti liječnicima primarne zdravstvene zaštite koji utvrđuju medicinsku indikaciju spriječiti ispunjavanje želja pacijenata kao opciju za slanje u hitni prijem razmatra.
 • Što sa pacijentima koji spadaju pod „shared care“ ili „podijeljenu skrb“ između obiteljskog liječnika i bolničkog specijaliste? Kako će se oni upućivati? Npr. pacijent nakon transplantacije organa koji se kontrolira kod bolničkog specijaliste u općoj županijskog bolnici, ali i u KBC-u gdje mu je tranplantiran organ. Takvi pacijenti su česti posjetitelji u našim ordinacijama i trebaju mnogobrojne uputnice. Očekujem da će kod njih biti najviše problema dok se ne uhoda novi model upućivanja, ali bi oni najviše trebali i profitirati od njega ukoliko ne budu više morali toliko puta dolaziti u ordinacije obiteljskog doktora po uvijek nove uputnice. Slična situacija je i sa pacijentima na biološkoj terapiji (npr. mlada pacijentica sa ulceroznim kolitisom prima biološku terapiju u KBC Osijek, ali je dobiva preko OŽB Vinkovci – istovremeno treba uputnicu za OB Vinkovci da podigne biološku terapiju, te nekoliko uputnica za KBC Osijek: za kontrolu, te ukoliko su nalazi dobri za ambulantno liječenje, tj. primanje terapije). Osnovni cilj novog modela upućivanja je podizanje kvalitete života bolesnika, olakšavajući im proces liječenja u smislu podizanja efikasnosti, odnosno rješavanja problema u manjem broju posjeta zdravstvenoj službi i oslobađanjem termina potrebitima. Smanjenjem broja dolazaka otvara se prostor, vrijeme i oprema za potrebite i teže bolesne o kojima vi pišete. Takovi pacijenti se više ne smiju opterećivati brojnim dolascima izabranom doktoru PZZ koji u takovim slučajevima služi kao pisar SKZZ službe, već se moraju rješavati bilo putem uputnice C1, D1 ili D2. Pacijenti će se Vama javljati dinamikom koju Vi indicirate (svakako zbog terapije i radi Vašeg uvida u proces liječenja). Napominjemo da je valjanost navedenih uputnica 365 dana ili do stabilizacije stanja kada daljnju skrb o pacijentu preuzima izabrani doktor PZZ.
 • Moja ginekološka ordinacija je u Delnicama. I sada imam problema kada pacijentice imaju internu uputnicu - one koje imaju pravo na putni nalog moram ja izdati crvenu uputnicu jer se uz nju veže putni nalog jer inače HZZO stvara problem kod isplate putnog troška. Kako mislite riješiti ovaj problem kod uvođenja novih uputnica jer će i dalje postojati interne uputnice kod oznake C (barem tako ja shvaćam)? Radimo na izmjeni putnog naloga. Za sad možete izdati višekratni putni nalog (koji se koristi npr. kod hemodijalize) pa će sve obavljeno internim uputnicama biti naznačeno na jednom putnom nalogu.
 • Pacijentica koja se liječi od neplodnosti medicinski pomognutom oplodnjom. Pretpostavljam da će doći na postupak s uputnicom za bolničko liječenje. Nakon provedenog postupka pacijentica me zatrudni. Na naredni postupak dolazi nakon 6 mjeseci. Treba li novu uputnicu ili joj vrijedi prethodna do 365 dana od prvog postupka? Potrebna je nova uputnica izabranog doktora PZZa.
 • Pedijatri: A1 konziljarni pregled ili A2- da li uključuje isključivo RTG i EKG ili i širu dijagnostiku npr. UTZ kukova djeteta koji bi im bio nužan za napraviti uz pregled djeteta? Uz A1 uputnicu može se učiniti JEDNA NUŽNA DIJAGNOSTIČKA PRETRAGA TIJEKOM KONZILIJARNOG PREGLEDA (odmah).
 • Što s uputnicama pacijenata koji su naručeni već ranije, i dolazit će nam još mjesecima poslije 1. rujna? Pacijenta se ne vraća izabranom doktoru PZZ-a po novu uputnicu.
 • Što s INTERNIM uputnicama pacijenata koji su naručeni već ranije, i dolazit će nam još mjesecima poslije 1. rujna? Pacijenta se ne vraća izabranom doktoru PZZ-a po novu uputnicu.
 • Da li se u novom sustavu, na uputnicu oznake D1 (ambulantno liječenje) mogu liječiti bolesnici koji na psihijatriji primaju terapiju dugodjelujućim antipsihoticima – terapija se aplicira i.m. svakih 2 do 4 tjedna (ovisno o dozi i vrsti lijeka – npr. Moditen depot, Clopixol depot, Xeplion, Zypadhera...). Da li to znači da takvi bolesnici mogu uzeti jednu uputnicu godišnje i na tu uputnicu ostvarivati mjesečni kontrolni pregled i terapiju; a nakon godinu dana opet uzeti novu uputnicu? Radi se o bolesnicima kojima je potrebna višegodišnja terapija, kao što su kronični shizofreni bolesnici. Takvi bolesnici se liječe tijekom 365 dana na jednu D1 uputnicu, te onda idu svom izabranom liječniku PZZ-a kako bi on također pratio njihovo stanje.
 • Uputnica D1, ambulantno liječenje: što je sve obuhvaćeno ambulantnim liječenjem? Primjer: Pacijentu je uklonjen madež, i poslije treba doći na vađenje šavova. Da li se vađenje šavova pokriva uputnicom D1, ili pacijenta treba vratiti LOM-u po novu uputnicu? Vađenje šavova spada u istu epizodu ambulantnog liječenja kao i početni zahvat, pa se treba pokriti internom uputnicom na osnovi uputnice D1.
 • "Preporuka o uvođenju terapije moraju biti sukladno definiranim smjernicama HZZO (preporuka je koristiti generičko ime lijeka gdje god je to moguće)." Pacijent dolazi sa preporukom bolničkog/vanbolničkog specijaliste za lijek koji nije po smjernicama HZZOa, nije upućen da se navedeni lijek nalazi na listi lijekova HZZOa, ali ne za njegovu bolest. Trebam li a) napisati crni recept uz napomenu da lijek nije na listi HZZOa za njegovu bolest ( da li sam u tom slučaju osigurana od toga da pacijent ne može tražiti povrat sredstava za navedeni lijek od strane HZZOa?)? b) obzirom da pacijent od strane bolničkog specijaliste nije obaviješten da treba kupiti lijek, trebam li pacijenta vratiti bolničkom specijalisti da preko bolničke ljekarne dobije lijek za koji specijalist smatra da je potreban ( pacijent ima pravo na njega preko bolničkog povjerenstva)? c) ukoliko pacijent ne želi kupiti lijek i ne slaže se sa mojim mišljenjem, ima li prava na prigovor HZZOu? Ukoliko preporučena terapija nije u skladu sa smjernicama iz Liste lijekova, tada pacijenta uputite (bez uputnice) konzilijarnom liječniku da isti pribavi preko bolničkog povjerenstva za lijekove. Doktora specijalistu koji je preporučio lijek izvan smjernica, molimo prijaviti na adresu elektroničke pošte koju ćemo objaviti naknadno.
 • Primarni doktor traži kroz dnevnu bolnicu da se pacijentu da transfuzija. Naša dnevna bolnica nema doktora. Tko daje preporuku za transfuziju, tko će potpisati zahtjev za krv ? sestra? Dnevna bolnica ne može raditi bez nadležnosti doktora specijaliste.
 • Pitanje iz djelatnosti ortodoncije - Na koji način se upućuje na liječenje kod ortodonta? Da li se i na njih odnosi vrijednost uputnice od 365 dana obzirom da terapije u ortodnonciji mogu trajati i duže. U slučaju upućivanja na pregled kod ortodonta ispisuje se uputnica A1 ili C1, ovisno o tome što se traži od ortodonta (samo mišljenje ili kompletna obrada). Na liječenje fiksnom ili mobilnom napravom upućuje se s uputnicom D1, koja u ortodonciji iznimno vrijedi do kraja liječenja, dakle duže od 365 dana.
 • Prema kojim normativima i po kojim cijenama će se fakturirati konzilijarni pregledi? A1 prvi pregled, A2 kontrolni pregled (prema "Plavoj knjizi")
 • Pitanje psihijatra - izdavanje internih uputnica za daljnje dijagnostičke obrade vezane uz uputnu radnu dijagnozu unutar ili izvan ustanove obzirom da ih do sada doktori SKZZ nisu koristili (može li se u tu svrhu koristiti tiskanica Interne uputnice objavljena na web starnicama Zavoda koja se inače primjenjuje u boničkoj zdravstvenoj zaštiti) Može se koristiti trenutno važeća tiskanica interne uputnice. Napominjemo da je trenutno u tijeku izrada nove tiskanice.
 • Imam pitanje vezano za sistem označavanja kod fakturiranja za ranije izdane uputnice za kompletan pregled. Ako sam do sada imala uputnicu za kompletan pregled koja je važeća i po njoj imam još neke dijagnostičke obrade, da li da kod ispostavljanja slijedećeg računa s načinom prijema 9 stavljam oznaku C1, jer se polje 55 u novom slogu briše? Jer jedino C1 odgovara kompletnom pregledu, a ako ne kako? Može, kod kompletnog pregleda stare uputnice možete prikazati kao C1.
 • U novom opisu sloga imamo dvije nedoumice: Kako točno u slogu prokazati račune koji će nakon 01.09. nastati kao posljedica starih uputnice. Da li polja indikatora s uputnice ostavljamo praznim ili popunjavamo? Da li postoji neka detaljnije uputa realizacije takvog slučaja? Pitanje se odnosi prvenstveno na SKZZ slog, ali i stacionarni slog može imati problema oko obveznosti pojedinih polja, s dodatnim problemom da se takve uputnice niti ne razlikuju po indikatoru (B) Uputa je prevesti staru u novu uputnicu.
 • U stacionarnom računu imamo pitanje za polje 57 (JIN) koje ne možemo popunjavati s JIN u situaciji kada se stacionar ne naručuje/hitni prijem te povezano s time i polje 65 s datumom narudžbe koji ne postoji, a obavezan je. Da li su ovdje opcije da se polje 57 ne popuni a datum narudžbe stavi datum prijema? Da, navede se datum prijema i popuni se polje 57 s evidencijskim brojem prijema u bolnicu.
 • Koje će uputnice ispunjavati liječnici zavoda za hitnu medicinu? Trenutno liječnici djelatnosti hitne medicine imaju mogućnost popunjavanja C2 uputnice.
 • Prema uputi HZZO- Područni ured Slavonski Brod prijem na palijativni odjel je moguć samo uz preporuku onkologa koji navodi da je potrebna palijativna skrb . Za prijem na odjel za dugotrajno liječenje potrebna je preporuka specijalista te prethodna hospitalizacija u akutnoj bolnici gdje ne smije proći više od mjesec dana od hospitalizacije. Da li je takvo pravilo i od 1.9. 2013. ili liječnik obiteljske medicine može odlučivati i uputiti pacijenta u kroničnu bolnicu, konkretno na navedene odjele? Liječnik obiteljske medicine može uputiti pacijenta na bolničko liječenje u bolničku ustanovu za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb.
 • Kako je najavljeno na prezentaciji Novog modela naručivanja održanoj 23.08.2013., "stare" uputnice koje se izdaju do 31.8.2013. zbog narudžbi će biti u opticaju sve dok sasvim ne nestanu. Kako u tom slučaju ispostaviti račun iz SKZZ-a prema HZZO-u, odnosno hoće li se priznavati disketa u kojoj će biti kombinacija slogova računa izdanih za "stare" i za "nove" uputnice? Hoće, ali ne novi i stari slogovi već novi i stari podaci.
 • U opisu sloga osobnog računa stacionara za magnetski medij - DTS račun u polju 65 "Datum naručivanje-upisa u jedinstvenu listu naručivanja" stavljeno je da je obvezan podatak. Zanima nas da li je ovo polje obvezno samo za one postupke u stacionaru koji su vezani na KZN-ove ili za sve? Za sve.
 • U dopisu HZZO-a (Klasa: 500-07/10-01/4, Ur.Broj: 338-01-04-12-210) od 25.09.2012 uvodi se "nova vrsta" internih uputnica kojom specijalist jedne bolnice "internom uputnicom" pacijenta upućuje "na daljnju specijalističko-konzilijarnu ZZ u drugu bolnicu". Ova vrsta uputnica u dokumentu se opisuje kao "interna uputnica u smislu odredbi članka 9. Odluke o Osnovama..." Navedeno je da je osnov izdavanja ovakove intene uputnice: "Dakle, osnova za izdavanje internih uputnica u smislu odredbi članka 9. Odluke o osnovama je uputnica ("crvena) izabranog doktora osigurane osobe na kojoj je zatražen kompletan pregled" U dokumentu se također kaže: "U slučaju ostvarene zdravstvene zaštite osnovom interne uputnice iz članka 9. Odluke o osnovama u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, račun (pojedinačni ili skupni) za pruženu zdravstvenu zaštitu izdat će zdravstvena ustanova koja je uslugu pružila (izravno Zavodu) " Molio bih Vas pojašnjenje/uputu vezano uz:Da li se (te pod kojim uvijetima) ovakove uputnice i dalje koriste / smiju izdavati S obzirom na praksu da "druga suradna ustanova" obično nije račun slala direktno Zavodu već ga je, suprotno Vašem dopisu, slala "prvoj" Ustanovi - da li je moguće (još jednom) uputiti Ustanove kako i kome treba dostaviti račun za takovog pacijenta. I dalje se koriste interne uputnice čija je izmjena trenutno u tijeku. Vezano uz ispostavljanje računa za izvršene usluge osnovom interne uputnice, objaviti će se Naputak o postupanju.
 • Mogu li se pacijenti koji su bili na bolničkom liječenju nastaviti dalje liječiti u dnevnoj bolnici uz izdavanje interne uputnice ili trebaju donijeti uputnicu od liječnika iz PZZ (D2 uputnica). Trebaju donijeti uputnicu liječnika PZZ-a.
 • Ukoliko pacijent inzistira na skupljem lijeku bez potrebe, može li mu se dati bijeli recept s obzirom da za sad nemamo model doplate za osnovnu listu. Lijekovi s osnovne i dopunske liste su pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ne izdaju se na biheli recept. Indikaciju za lijek utvrđuje doktor medicine.
 • Može li izvanbolnički specijalista izdati interne uputnice zbog daljnje obrade za druge bolničke ili izvanbolničke ugovorne ustanove u slučaju kada je dobio C1 uputnicu, a iste nije u mogućnosti obaviti u svojoj ustanovi? Da, može izdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke obrade vezane uz uputnu radnu dijagnozu unutar ili izvan ustanove.
 • U Novom modelu upućivanja navodite da će se jednodnevna kirurgija tj. operacija katarakte, operacija hernije , operacija proširenih vena i karpalnog tunela obavljati putem ambulantnog liječenja tj. upućivanjem na D2 iz navedenog nije jasno kako će se obračunavati pružene usluge jer ako se radi o ambulantnom liječenju onda se postupci obračunavaju po DTP ili iz Plave knjige, a postupci jednodnevne kirurgije obračunavaju se prema DTS. Nadalje molim obrazloženje što ako dođe do komplikacija te navedene operacije i lijećenje nije moguće u istom danu. S novim modelom upućivanja se nije ništa promijenilo u načinu fakturiranja izvršenih usluga, kao niti u načinu liječenja bolesnika.
 • Pod koji pregled se uvodi traženje nuklearnog dijagnostičkih pretraga FT4, TSH, drugih lab. nalaza, upućivanje na RTG, MR, CT , UTZ snimanja, mikrobiološke pretrage i sl.koje smo do sada tražili putem uputnica za spec. konzilijarni pregled a nisu niti konzilijarni, niti specijalistički pregled i ne mogu se raditi u DZ. Krku, osim nekih RTG. pretraga. Uputnica A3.
 • Pacijentica je imala up za orl s kompletnim pregledom, orl je poslao na pedijatriju, pedijatrija traži dodatni novi lab nalaz i EEG, tko piše sada te uputnice, orl? U ovom slučaju pacijenta specijalist ORL treba vratiti liječniku PZZ-a s preporukom pedijatra za daljnju obradu.
 • Da li postoji ograničenje na broj internih uputnica koje se mogu propisati na jednu crvenu uputnicu u bolničkom i vanbolničkom skzz-u ? Ne.
 • Do sada je PZZ doktor pisao jednu uputnicu za pregled kod fizijatra i drugu uputnicu za fizikalnu terapiju. Ako po novom modelu upućivanja napiše C1 uputnicu za fizijatra da li ta uputnica uključuje i fizikalnu terapiju. ? Piše se D1 koja vrijedi za pregled fizijatra i fizikalnu i kontrolne tijekom fizikalne ili ako je krenulo od C1 onda se nakon C1 pošalje pacijenta liječniku PZZ koji izda D1 za fizikalnu terapiju.
 • Molimo naputak za slučajeve kada se fakturira po načinu prijema 4 (nastavno liječenje) , a kada po načinu prijema 9 (interna uputnica).Kada je način prijema 9, a uslugu je pružila druga ustanova od one u kojoj je indicirano, je li način ispostavljanja računa ostao isti tj. svaka ustanova ( bilo bolnička ili vanbolnička) ispostavlja svoj račun za izvršenu uslugu na isti broj PZZ uputnice.Vezano uz provođenje ambulantne fizikalne terapije ima više upita koji se odnose : PZZ je izdao uputnicu D1 na koju ustanova fakturira prvi pregled, i indicira terapije u količini 10x. Na kontrolnom pregledu utvrdi da stanje nije zadovoljavajuće, ima li pravo specijalist fizijatar na istu PZZ uputnicu indicirati nove cikluse dok zdravstveno stanje osiguranika pregledom ne utvrdi kao zadovoljavajuće. -U slučaju više ciklusa, kako ispostavljati račune – po svakom ciklusu kao nastavno liječenje (4) ili sa šifrom prijema 9 -Kako naplatiti sudjelovanje obzirom na preglede i fizikalne terapije ako je sve fakturirano na istom Kojom uputnicom uputiti pacijenta u slučajevima kada isti samo preuzima lijek u bolničkoj ustanovi? Fakturiranje po internoj uputnici za suradnu ustanovu vrši ustanova koja je izvršila uslugu, osim u slučajevima kada je usluga pružena osiguranim osobama Zavoda koje se nalaze na bolničkom liječenju. U slučaju kada se osigurana osoba nalazi na bolničkom liječenju, suradna ustanova, za uslugu izvršenu temeljem interne uputnice, račun ispostavlja ustanovi koja je uslugu zatražila. Ustanova koja je zatražila uslugu suradne ustanove za osiguranu osobu koji se nalazi na bolničkom liječenju Zavodu ispostavlja DTS odnosno DBL račun. Fizijatar ima pravo indicirati na istu uputnicu PZZ-a, za istu dijagnozu, nove cikluse terapije ako je neophodno, napominjemo da će se navedeno informatički pratiti.
 • Da li liječnik obiteljske medicine po novom modelu obavlja preoperativni internistički pregled ? Naime 4 pacijenta su mi vraćena iz KBC Split , nisu ih htjeli upisati internisti preoperativno s obrazloženjem , da to po novom mi obavljamo.Molim za žurni odgovor , obzirom da je termin operacija početkom 9. mj. Internistički pregled može obaviti samo specijalist interne medicine, no ako je potrebno odraditi samo EKG onda to također može obaviti i specijalist obiteljske medicine koji navedeno zna odraditi.
 • Uvidom u novi model upućivanja ostalo nam je nejasno na koji način će se upućivati pacijenti za titraciju varfarinom u bolnicu na polikliniku djelatnosti za transfuzijsku medicinu koje većinom imaju ugovorene ambulante za praćenje poremećaja hemostaze i antikoagulantu terapiju. Pacijenti s komplikacijama poput malignoma, bypassa, stentova, mehaničkih valvula, višestrukih tromboembolijskih bolesti, često se zbog svoje osnovne bolesti i/ili komorbiditeta titriraju i kontroliraju radi antikoagulantne terapije na djelatnostima za transfuzijsku medicinu, gdje im se određivao test PV-a i odmah je liječnik (transfuziolog) pregledao pacijenta na moguće komplikacije (krvarenja) i titrirao nastavak terapije, a prema potrebi i ordinirao K1 vitamin kao antidot. Na ovaj način izbjegnute su brojne hospitalizacije radi retromboza ili masivnih krvarenja jer pacijent je odmah bio zbrinut u poliklinici bez potrebe čekanja da liječnik primarne zaštite vidi nalaz (drugi ili treći dan - kada su već nastupile po život ugrožavajuće komplikacije) ili upućivanja u bolnicu na liječenje. Prema starom modelu smo se na specijalističku uputnicu mogli interno vezati - višekratno (ovisno od bolnice do bolnice - od 5x do 1 godinu). Prema novom modelu - izdavanje interni uputnice, određivanje terapije i naručivanje na kontrolu s potrebnom dijagnostikom i pregledom moguće su samo na C1 uputnicu, ali maksimalno 3x kroz 365 dana - što je apsolutno nedostatno za titraciju varfarinom. Pitanje: Da li je moguće uputnicu D1 za ambulantno liječenje koristiti za ovakvo praćenje pacijenata (odnosno da li se na nju može pravdati usluga lab. dijagnostike)? Do kada vrijede stare uputnice (izdane prije 1.09) - našem slučaju smo se vezali interno na nju 5x? Titracija varfarina je u domeni liječnika obiteljske medicine.
 • U naputku za primjenu novog modela upućivanja navedeno je da upućivanje na A1 i A2 uključuje nužnu dijagnostiku u sklopu pregleda. A: Da li će se za uslugu pregleda i dijagnostike ispostavljati jedan račun ili dva računa sa vezom na istu uputnicu? B: Ukoliko će se i usluga pregleda i dijagnostike ispostavljati na jednom računu koja šifra sudjelovanja će se ispisivati na fakturama (npr. P025 ili P026?) odnosno da li će pacijent u konačnici plaćati sudjelovanje 25Kn ili 50Kn? A. Jedan račun. B. 20% na ukupni iznos, a najmanje 50kn.
 • U novom modelu upućivanja navedeno je da upućivanje na C1 uključuje Pregled i cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti te da se cjelovita obrada provodi kroz interne uputnice vezana uz uputnu radnu dijagnozu u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti: Da li to znači da se interne uputnice uvode i u vanbolnički SKZZ (Poliklinike, Domovi zdravlja, ...) ili će se interne uputnice koristiti samo u bolničkim ustanovama kao do sada? Interne uputnice odnose se i na izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu.
 • Vezano za administratore na šalterima poliklinike, UPUTNICA C I D: DA LI ĆE BITI FAKTURANA KOD PRVE POSJETE ILI uputnica mora stajati na ŠALTERU gdje je zaprimimo i čuvamo toliko dugo dok pacijent ne obavi sve potrebne pretrage i kontrole.(odnosno 180 ili 365 dana). DA LI UPUTNICU POSLATI U FAKTURNO I NA NAPLATU KOD PRVE POSJETE, A OSTALE POSJETE VEZATI NA PRVI SLUČAJ SVE DO ZAVRŠETKA? Kao i do sada.
 • Potrebno pojašnjenje upute uz tip A1 da se može učiniti dodatna obrada, ali se ne mogu izdavati interne uputnice. Primjer: Kod pacijenta s glaukomom potrebno je prethodno učiniti vidno polje, a to nije uvijek moguće učiniti istog dana kad i pregled glaukomatologa. Kod kategorije tipa uputnice A se ne mogu izdavati interne uputnice.
 • Kod nekih jednostavnih (konzilijarnih) pregleda često je potrebno daljnje liječenje, Primjer: Dermatolog pregleda madež i zaključi da ga treba ukloniti. Prije se to elegantno rješavalo internom uputnicom, no sad to više nije moguće. Kod kategorije tipa uputnice A se ne mogu izdavati interne uputnice. Specijalist će dati preporuku za daljnje liječenje.
 • Poštovani, imam upit radi upućivanja pacijentica koje liječe sterilitet i u postupku su MPO (prirodni ciklus ili stimulirani ciklus, punkcija i ET). Različite ustanove u Zagrebu su tražile različite uputnice, npr KB Merkur bolničku uputnicu, Sv Duh ambulanto liječenje, KB S Milosrdnice up za ambulantno liječenje, KBC Petrova ponekad ambulantno liječenje, ponekad bolničku uputnicu. To su usmeno priopćili pacijetima, ali ne liječnici već ili sestre ili činovnice na šalterima prijema. 1.pitanje glasi da li će uputnica za MPO vrijediti za veći broj postupaka u roku 365 dana ili će se ponovo morati izdati uputnica za novi postupak iako nije prošlo 365 dana i tko će to kontrolirati. I što će se fizički desiti s tom uputnicom ako pacijentica ne bude naručena u roku 30 dana? 2.pitanje glasi kako ćemo pratiti realizaciju izdatih uputnica, tj što su pacijenti obavili dok se ne jave fizički kod nas s nalazima? 3.Pitanje u vezi preoperativne pripreme, različite ustanove imaju posve neracionalnu preoperativnu pripremu, iste pretrage se traže i za velike zahvate uz opću anesteziju npr Hysterectomiju i za kiretažu koja se izvodi bez anestezije ili uz lokalnu anesteziju, najčešće ambulantno, a traži se i uputnica za bolničko liječenje. Kada će biti izdate smjernice svim Ginekološkim odjelima? 1. Za MPO je u pravilu uputnica D, valjna 30 dana do narudžbe i vrijedi 365 dana za broj postupaka koliko se može obaviti u tom vremenu prema pravilima struke. Ukoliko se traži uputnica za hospitalizaciju (B) iz bilo kojeg razloga, onda je potrebno za svaki postupak ići po novu uputnicu kod primarnog liječnika. 2. Problem će biti riješen uvođenjem e-kartona. 3. U pripremi je izrada algoritma za preoprativnu pripremu.
 • Kod pacijenta koji je upućen u stacionarno liječenje putem uputnice B. Specijalista koji vodi bolničko liječenje dijagnosticira niz obrada koje treba napraviti tijekom tog liječenja i izdaje interne uputnice za tu dijagnostiku po različitim djelatnostima unutar i izvan bolnice. Po otpustu pacijenta iz stacionarnog liječenja bolnica izdaje dts račun. Ukoliko je bilo nemoguće iz objektivnih razloga izvršiti neku dijagnostičku pretragu koju je specijalista indicirao da je potrebna za vrijeme stacionarnog liječenja onda se ta pretraga temeljem izdane interne uputnice veže za serijski broj uputnice B može realizirati max unutar 6 mjeseci nakon otpusta. Tako realizirana interna uputnica nakon završetka stacionarnog liječenja ide kao skzz račun sa šifrom nastavnog liječenja 9 i veže se za serijski broj uputnice B - bolničkog liječenja? I izdane interne uputnice za kontrolne preglede fakturiraju se kao skzz račun sa oznakom nastavnog liječenja 9 i vežu se za serijski broj B uputnice s tim da se kod internih uputnica za kontrolno liječenje mora voditi računa da mogu biti realizirane najviše tri puta u periodu od 365 dana od dana otpusta? Jesam li to dobro shvatila? Ako je dijagnostika trebala biti provedena tijekom bolničkog liječenja, a nije izvršena iz opravdanih razloga, nema mogućnosti ispostavljanja dodatnih računa osnovnom interne uputnice jer je dijagnostička obrada uključena u DTS.
 • Kada je pacijent primljen sa C1 uputnicom, - specijalista u djelatnosti u kojoj ga je zaprimio može izdati interne uputnice za dijagnostiku za različite djelatnosti i te interne uputnice moraju biti relizirane u periodu od 365 dana od prvog obavljenog pregleda. Osim izdanih internih uputnica za dijagnostiku, taj specijalista može napisati max tri uputnice za kontrolni pregled koje se vežu za serijski broj te C1 uputnice koje isto tako moraju biti realizirane unutar 365 dana od prvog pregleda. Fakturiraju crvenu uputnicu kao prvi račun način prijema 2 i serijski broj uputnice C1 a sve ostale interne uputnice kao nastavno liječenje 9 i vežu se za serijski broj crvene uputnice? Da, svi računi se vežu na prvu uputnicu.
 • Glavno pitanje specijalista bilo je vezano za C1 uputnicu i izdavanje internih uputnica za daljnju dijagnostiku (u uputama piše da se izdaju interne uputnice za dijagnostičke pretrage vezane za uputnu dijagnozu - pitali su što ako se tijekom dijagnostike utvrdi neka daljnja dijagnoza koja zahtjeva daljnja ispitivanja ......tipa neka onkološka dijagnoza itd.. smiju li izdati interne uputnice temeljem te dijagnoze za daljnju dijagnostiku ili mora biti vezano za tu dijagnozu nova C1 uputnica ?..) U slučaju nove dijagnoze, potrebno je pacijenta vratiti izabranom doktoru PZZ-a koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
 • B kategorija da li po otpustu iz bolnice kolega mora izdati internu uputnicu za svoj kontrolni pregled i naručiti pacijenta za isti, te mu napisati interne uputnice za SVE pretrage koje je preporučio u otpusnom pismu ; ako je preporučio konz.pregled bolničkog specijaliste izdaje li uputnicu i za njega? --da li na kontrolnom pregledu – ako preporučuje pretrage opet izdaje interne uputnice za njih ili samo za slijedeći kontrolni pregled do ukupno tri ? Ako bi morao napisati interne uputnice( jer je bila napisana NOVA uputnica)a NIJE NAPISAO INTERNE UPUTNICE što je nama činiti ; slati pacijente natrag u bolnicu, napisati uputnice ili nešto drugo ? Što ako mi tokom slijedećih 6mj. Previdimo da je osiguranik bio u bolnici i napišemo uputnicu za konzilijarnu kontrolu ili dijagnostičku pretragu? Dijagnostičke obrade tijekom 6 mjeseci temeljem preporuke na otpusnom pismu specijalist bolničke ustanove treba provesti temeljem interne uputnice. U slučaju da specijalist nije izdao interne uputnice, izabrani doktor PZZ-a treba izdati pacijentu potrebne uputnice te uputiti primjedbu s šifrom specijalista iz otpusnog pisma na adresu elektroničke pošte koja će biti uskoro objavljena.
 • C C2 hitna - što ako kolega sa hitnog prijema ne izda uputnice za dijagnostiku koju je preporučio – pišemo li je mi ili šaljemo pacijente natrag u bolnicu? mislim da one nemaju uopće smisla jer vrijede 7 dana a niti jednu pretragu koju preporuče osiguranik ne može obaviti za 7 dana! C1 kolega u sek zaštiti ispisuje sve uputnice za dijagnostičke pretrage koje treba; svoja tri kontrolna pregleda ; da li tu spada i konzilijarni pregled drugog sek specijaliste i da li na svojim kontrolnim pregledima opet može napisati interne uputnice za dijagnostičke pretrage koje su još potrebne? C3 pretpostavljam da se ta uputnica piše na specijalistu koji je indicirao operaciju npr kirurg, ORL, ortoped, neurokirug. -
 • D1 . ambulantno liječenje Fizikalna terapija - da li to znači da kad osiguranika upućujemo specijalisti ne moramo prvo pisati konzilijarni pregled pa onda ambulantno liječenje nego ODMAH AMBULNTNO LIJEČENJE - koje podrazumijeva prvi , kontrolni i sve potrebne pregled dok ne završi liječenje? Ili samo prvi ili samo kontrolni pregled? Te koliko fizikalnih terapija može osiguranik dobiti na jednu uputnicu? Koliko krio terapija na jednu uputnicu, koliko kontrola uz previjanje na plastičnoj kirurgiji. Ako ide kirurgu na mali zahvat – opet pišemo odmah uputnicu za ambulantno liječenje ( pregled, zahvat , kontrolni pregled ) -
 • D2 dnevna bolnica Za kemoterapiju ili radioterapiju -- vrijedi li ta jedna jedina uputnica za sve cikluse kemoterapije, kontrolne preglede te potrebnu dijagnostiku tokom 365 dana ? Operacija katarakte, karpalni kanal , vena – znači jedna uputnica za zahvat i sva potrebne kontrole ili ima određen broj kontrola; i potrebnu dijagnostiku ako se javi potreba? Da, D2 - za kompletan ciklus kemoterapije i potrebnu dijagnostičku obradu.
 • Upućujemo li pacijente s nereguliranim dijabetesom na Vuk Vrhovec s uputnicom A1, koja ukljućuje i nužnu dijagnostiku budući da im tamo i rade dijagnostiku u sklopu pregleda? Ne, s uputnicom C1.
 • Moje dijete je pacijent Spec. bol. Srebrnjak, dg. Astma koje se liječi i odlazi na kontrolne preglede od 2004. godine. Naručeni 11.9. na kontrolni pregled i obradu u istu ustanovu, njegov liječnik PZZ smatra da bi njegovo liječenje trebalo biti pod njegovom kontrolom i pravi problem vezano za uputnicu. Molim odgovor: Da li po Novom modelu njegov liječnik PZZ preuzima daljnje liječenje mog djeteta? ILI Da li liječnik PZZ može izdati uputnicu C1 za moje dijete jednom u 365 dana, a kontrolne preglede u okviru 365 dana će obavljati liječnik PZZ? Prema odluci izabranog doktora PZZ.
 • Radim u Lječilištu Veli Lošinj, imamo dva specijalista, fizijatar ima pitanje: kad mu na pregled dođe pacijent sa uputnom dijagnozom a on uz tu dijagnozu postavi još neku, da li smije prepisati terapiju i uz dijagnozu koja nije uputna? Ako ne može, što onda dalje? Zar pacijent mora po novu uputnicu kod primarca sa drugom dg ili specijalista na nalazu piše i drugu dijagnozu pa ordinira fizikalnu za obje? Da, ako je druga dijagnoza usko vezana uz uputnu dijagnozu.
 • Da li se, u A1 uputnici za neurologa, može obračunati EEG (npr.pacijent s epilepijom), dopler, TCD (vaskularni bolesnik), EMNG (pareza noga), evocirani potencijali (bolesnik s multiplom sklerozom)? To su visokospecifične pretrage za neurološkog bolesnika a rade se unutar Klinike i determiniraju daljnju terapiju. Uz A1 uputnicu, u pravilu jednu nužnu dijagnostičku pretragu.
 • Molim vas za dodatno objašnjenje u pogledu novog modela upućivanja. Radi se o nužnoj dijagnostici koju je potrebno učiniti u sklopu pregleda u ginekološkim ambulantama. Naime, prilikom davanja ginekološkog konzilijarnog mišljenja uz anamnezu i ginekološki pregled kod većine trudnica prema pravilima struke potrebno je učiniti i pretrage poput analize mokraće urinskom trakom, kardiotokografije, amnioskopije i fetalne ehografije, dok je kod ginekoloških pacijentica nerijetko nužna izrada i analiza vaginalnog razmaza, test traka na trudnoću (gravindex), kolposkopija ili transvaginalni ultrazvuk. Nadam se da ćemo te pretrage moći raditi na osnovu uputnice za konzlijarni pregled (A1) kao što je to bilo i do sada u slučajevima tzv. jednostavnih pregleda budući da se radi nužnoj dijagnostici koja se obavlja u okvirima ginekološke poliklinike i bez kojih se pregledi ginekoloških bolesnica (osobito trudnica) ne mogu smatrati kompletnima. Ne, predmetno se radi na C1 uputnicu.
 • Da li je moguće zaprimiti hitno na skzz pacijenta bez uputnice ? Da li takav prijem dozvoljava interne uputnice? Da i da, dozvoljava interne uputnice (do7 dana).
 • Ako je pacijent zaprimljen na stacionarno liječenje kao hitan prijem, bez uputnice na što se vežu kontrolni skzz pregledi ? Da li za vrijeme ležanja u bolnici pacijent (obitelj) dobije crvenu uputnicu i sve se veže na broj te uputnice ili nakon otpusta, za prvi kontrolni mora imati crvenu uputnicu. Ne, nije potrebna crvena uputnica kod hitnog prijema i za kontrolne preglede iza hospitalizacije nisu potrebne crvene uputnice.
 • Do kad vrijede uputnice pisane u kolovozu 2013. te ranije pisana uputnice kojima je pacijent naručen na pregled ili pretragu a termin ima od rujna 2013. na dalje? Uputnice vrijede do realizacije.
 • Gospođa je hospitalizirana na kirurgiji radi operacije koljena od 19.8.-2.9.2013.g. Kirurg je naručuje na kontrolu za 4 dana. Tko treba izdati uputnicu za kontrolu - po novom modelu bi to bio kirurg, ali ona je hospitalizirana na staru uputnicu 29.8.? Kirurg.
 • Kod upućivanja na fizikalnu terapiju, da li treba prvo izdati uputnicu A1 za konzilijarni prelged fizijatra te nakon njega D1 za ambulantno liječenje ili je dovoljno izdati uputnicu D1 koja bi onda uključivala i prvi pregled fizijatra? Dovoljno je D1.
 • Prema navedenom - da li je stvarno da SKZZ , konkretno je riječ o radiologiji - temeljem pisanja nalaza nakon pregleda na uputnicu tipa NOVA A3 - radiolog u svojem pismenom nalazu ne smije pisati preporuku o kontrolnom pregledu - što je iznimno važno za npr. uzv dojki ili druge uzv dijagnostiku - kada je kontrola neophodna - znači kada nema potrebe da bolesnika uputite na daljnu dijagnostiku, koja može biti ili preskupa ili invazivnam, ali je, prema priznatim smjernicama u radiologiji, kontrola potrebna za 3, 6 ili više mjeseci, što obiteljski liječnik ne mora znati - jer nije završio specijalizaciju iz radiologije. U ovom slučaju se ne radi o kontrolnom pregledu radiologa već dijagnostičkoj obradi, dakle može dati preporuku.
 • Imam pitanje vezano za c1 uputnicu, da li mi u psihijatrijskoj ambulanti možemo takvu uputnicu koristiti za psihoterapiju i za koliko njih...mi nemamo nekakve specijalne obrade osim psihologijskog testiranja i neurološke obrade...ali inače psihoterapija spada pod d1 ,pa me zanima što spada pod obradu...samo dijagnostika ili i psihoterapija? Pod obradom se obično podrazumijeva dijagnostička obrada, a za psihoterapiju je preporučena uputnica D1.
 • Da li se uputnica a2 kontrolni konz. pregled može pisati u psihijatriji kao kontrola+suport (11022+96090)kao i do sada li mora biti samo kontrola jer kod nas uvijek ide kontrola zajedno sa suportom? Ne.
 • Moramo li propisivati generiku u specijalističkoj ambulanti ili je to samo preporuka? Ako moramo, po kojemu je to propisu kojega zakona? Radi se o preporuci.
 • Ako LOM moraju pisati najjeftinije, možemo li mi u nalazu ostaviti zaštićeno ime originatora, a neka LOM traži koja je generika jeftinija? Sukladno odredbama ugovora, potrebno je preporučivati lijekove, kada god je to moguće, prema njihovim nezaštićenim (generičkim) imenima.
 • Da li vrijedi Nova uputnica D1 koja je izdana BEZ E BROJA? Da.
 • Pacijentica je slomila podlakticu. Naručuju je na kontrolu svakih 7-10 dana. Može li se takvim pacijentima pisati D1 uputnica. Da.
 • Koliko vrijede uputnice za konzilijarni pregled (A1,2,3), a vjerojatno i ostale isto tako. Mjesec dana kao i do sada? Valjanost uputnice je 30 dana - u tom roku se treba pacijent naručiti.
 • Bolesnica sa Korčule bila je hospitalizirana dogovorno na psihijatriji KB Dubrava, sutra je otpuštam kući, sa preporukom kontrolnog pregleda za mjesec dana. Na kontrolu će se javiti psihijatru u Dubrovniku. Da li ja pišem internu uputnicu za kontrolu ili uputnicu piše liječnik primarne zaštite na Korčuli? Da, uputnicu za kontrolni pregled psihijatra piše onaj tko indicira kontrolni pregled iza hospitalizacije.
 • Ukoliko spec. obiteljske medicine izda uputnicu A1 i A2, a spec. dermatolog ocijeni da se radi o akutnoj urtikariji koja predstavlja hitno stanje u medicini (napomena- prema novim odredbama, u dermatologiju nema hitnih stanja) da li spec. dermatolog smije ordinirati – dati terapiju odmah u ambulanti (jer je bolesnik vitalno ugrožen) na temelju uputnice A1? Da, uvijek se smije ordinirati nužna terapija, osobito kod vitalno ugroženog pacijenta.
 • Ukoliko spec. obiteljske medicine izda uputnicu A1 i A2, a spec. dermatolog ocijeni da se radi o akutnoj urtikariji koja predstavlja hitno stanje u medicini i zahtijeva hitan primitak na bolničko liječenje, da li spec. dermatolog smije na temelju uputnice A1 hitno hospitalizirati bolesnika? Da, kao hitni prijem, te također prijaviti nepravilnosti postupanja izabranog doktora PZZ-a.
 • Ukoliko spec. obiteljske medicine izda uputnicu A1 ili A2 , a spec. dermatolog smatra da je indicirana hospitalizacija (ali ne hitna), da li možemo odmah dati termin za hospitalizaciju ili čekati odluku spec. obiteljske med.? U nalazu se daje preporuka o hospitalizaciji s terminom.
 • Da li je po otpustu bolesnika sa psihijatrijskog odjela, a ukoliko je tijekom bolničkog liječenja učinjena određena somatska obrada (npr. internistička) i planirane su daljnje pretrage ambulantnim putem, liječnik psihijatar obavezan uputiti bolesnika na navedene ambulantne (somatske) pretrage korištenjem interne uputnice ili to može učiniti liječnik obiteljske medicine koji vodi bolesnika? Ne, za to je potrebna uputnica izabranog doktora PZZ-a (prema njegovoj odluci).
 • Da li pacijenti koji su na kroničnom programu hemodijalize i upućeni su od liječnika opće prakse u našu ustanovu uputnicom D2, nakon što tijekom godine budu hospitalizirani, mogu nastaviti liječenje hemodijalizom na istu uputnicu, kao što je to do sada bio slučaj, ili im liječnik mora nakon svake hospitalizacije izdati novu uputnicu za hemodijalizu? Ne, D1 uputnica vrijedi bez obzira na hospitalizacije u međuvremenu.
 • Valjanost uputnice je 30 dana.Kada taj rok prođe, da li se datum na uputnici može ispraviti ili treba pisati novu uputnicu? Na dosadašnjim uputnicama smo ispravili datum i uz to stavili potpis i faksimil ( da se vidi da je liječnik ispravio datum). Treba napisati novu uputnicu.
 • Ako je pacijent obavio ordiniranu AFT 15x po uputnici D1,i za mjesec dana se javi potreba za AFT po istoj dijagnozi,da li postupak ide ponovo po novoj uputnici. Ne, ta uputnica vrijedi 365 dana.
 • Moraju li se na uputnice u rubriku "Molim, traži se", neovisno o kategoriji uputnice, upisivati šifre postupaka koje se od sek./terc. ZZ traže? Ne.
 • S obzirom na to da prijeoperativnu obradu u novom modelu treba obaviti na čim nižoj razini zdravstvene zaštite, ako je moguće u PZZ, ostaje li i dalje kao mjerilo za KPI brojka od 850 uputnica na 1700 pacijenata mjesečno? U vodiču kroz novi model ugovaranja za OM stoji napomena: "Dogovara se izuzimanje uputnica indiciranih od strane bolničkih specijalista". Da, i nadalje stoji 850 uputnica po standardnom timu za laboratorijske pretrage u PZZ laboratoriju.
 • Prati li se kod izračuna KPI broj izdanih ili broj realiziranih C1 uputnica? Broj izdanih uputnica.
 • Postavlja se pitanje fakturiranja u slučajevima kad se liječenje temeljem jedne uputnice proteže kroz dulje vrijeme (npr. 365 dana za C1 ili kontrolni pregledi nakon hospitalizacije kroz 365 dana ili pregledi kroz 365 dana kod D uputnica). Može li bolnička ustanova fakturirati račun za bolničko liječenje, a onda zasebno fakturirati račune temeljem internih uputnica? Kako postupiti u istoj situaciji kod C1/D uputnica gdje će liječenje trajati dulje, uz veći broj internih uputnica? Da.
 • Vrijedi li obveza propisivanja najjeftinijeg lijeka samo za novopropisane terapije ili i za terapije kroničnih bolesnika koji već dulji niz godina koriste isti lijek koji nije najjeftiniji? Vrijedi za sva izdavanja lijekova na recept.
 • U slučaju da je terapija za lijek koji nije najjeftiniji propisana prije 01.09. temeljem ponovljivog recepta, može li se dovršiti do kraja realizacije ponovljivog recepta ili se mora prekidati i uvoditi najjeftiniji lijek? Da, može se završiti do kraja realizacije ponovljivog recepta.
 • Mora li pacijent nadoplatiti skuplji lijek u slučaju da najjeftinijeg, propisanog na receptu, nema u ljekarni? Smije li u takvom slučaju PZZ doktor koji zna da lijeka nema u ljekarni (primjerice u manjoj ruralnoj sredini gdje je samo jedna ljekarna) odmah propisati prvi sljedeći najjeftiniji lijek uz napomenu u sustavu da najjeftinijeg nema u ljekarni? U ovom trenutku nema mogućnosti nadoplate osim ukoliko se ne propiše lijek s dopunske (B) liste. Preporuka je da liječnik kad ima saznanje kako je lijek nedostupan na tržištu propiše prvi sljedeći najjeftiniji uz napomenu kako je "lijek nedostupan na tržištu", što će se svakodnevno informatički pratiti.
 • Dijagnostika: Kako obraditi dijagnostičku pretragu (gastroskopiju, rektoskopiju,..) koja je označena 'A3' Dijagnostička pretraga a postoji potreba analize materijala na Patohistološkoj dijagnostici (2560000) ili/i u Medicinskoj biokemiji (2550000).Da li će pacijent trebati donijeti tri uputnice od LOM-a ili ćete dati preporuku kako LOM treba označiti uputnicu? Uvedena je mogućnost vezanja dodatne interne uputnice kod specifičnih dijagnostičkih pretraga. Punkcija dojke pod UZV kontrolom (i analizom punktata) , endoskopske pretrage (+ PHD ). To je kao i za ostale A uputnice - DOZVOLJENA JE JEDNA NUŽNA DODATNA DIJAGNOSTIKA KOJA SE RADI ODMAH.
 • Ako je pacijent bio BOLNIČKO liječen bez uputnice (HITNO): Pitanje: Da li mu treba izdati potrebne interne uputnice po izlasku (kao u slučaju bolničkog liječenje temeljem uputnice 'B') ili mu samo izdati preporuku za LOM (sa spiskom potrebnih pretraga)? Hospitalizacija bilo temeljem uputnice B ili preko hitnog prijema bez uputnice podliježe jednakim pravilima. Odgovor je dužni ste ispisati interne uputnice za predložene pretrage (kontrole)nakon hospitalizacije kao za uputnicu B i ne slati ga izabranom liječniku PZZ-a.
 • Obrada za slušno pomagalo. Ranije se tražio ORL kompletan pregled. Pitanje ? da li sada A1 uz ADG kao dijagnostička metoda za pacijenta koji ima dg:Hypoakusis/Subsurdiitas H 90.0 i nakon 5 g. ide po novi slušni uređaj, ili C1 za ORL obradu Ukoliko je potrebna samo jedna dijagnostička pretraga (ADG) tada može i na uputnicu A1 uz navedene dijagnoze. Ukoliko je potrebna opsežnija obrada, obiteljski liječnik će procijeniti treba li obraditi pacijenta te ga sa nalazima poslati na konzilijarni pregled (A1), ili je odmah potrebna specijalistička obrada (C1), odnosno ambulantno liječenje (D1).
 • Na sastanku sam uputio na problem ako pacijenta šaljemo da obavi neki pregled/diagnostičku pretragu radi samostalnog kontroliranja pacijenta...on to nemože obaviti u bolnici bez prethodnog pregleda njihovog specijalista, npr gastroskopija bez pregleda gastroenterologa, ili MR po preporuci specijaliste iz druge ustanove (KB Sestre Milosrdnice), nemože biti obavljen u ustanovi (KBC Rebro) bez pregleda specijaliste na Rebru makar smo mu zakazali termin preko elektronskog naručivanja. Sada novi slučaj je da pacijent nemože napraviti običan UZV štitnjače bez pregleda kod endokrinologa u KB Sestre Milosrdnice. Za sve navedene pretrage liječnik obiteljske medicine samostalno postavlja indikaciju.(smjernice će se uskoro objaviti i biti će dio protolola upućivanja). Za sada je izuzetak MRI gdje se PREPORUČA konzilijarni pregled SKZZ radi potvrde potrebe pretrage i stupnja hitnoće. (duge liste narudžbi)
 • Kojom uputnicom uputiti pacijenta ako on npr ide na biopsiju neke tvorbe (Dermatologija KB Sestre Milorsdnice) pa se traži uputnica za biopsiju te opet uputnica za PHD ista stvar se događa ako pacijent ide na male kirurške zahvate da se traži jedna uputnica posebno za neku eksciziju posebno za PHD. Postoji mogućnost interne uputnice kod specifično vezanih pretraga koje čine jednu cjelinu (pr. UZV s biopsijom – up za PHD), djelatnosti patologija, citologija, mikrobiologija, radiologija.
 • Ako se kemoterapija provodi kao kontinuirana na način da se pacijent hospitalizira 3-4 dana , pa se iduća doza daje u razmaku 7-10 dana uz ponovnu hospitalizaciju 3-4 dana i tako čitav ciklus od npr 6 mjeseci kakve uputnice izdati. Za svaku primjenjenu dozu kemoterapije novu B uputnicu ili na neki drugi način? Za svako bolničko liječenje potrebna je nova uputnica B izdana od nadležnog liječnika. Ako se kemoterapija provodi kroz dnevnu bolnicu (što je u većini slučajeva dobra klinička praksa) tada je dovoljna jedna uputnica D2 do završetka terapije , odnosno do najduže 365 dana.
 • Koja se djelatnost navodi na uputnici C3 za prijeoperacijsku obradu nepokretnih/teško pokretnih bolesnika? Odjela koji je indicirao operativni zahvat.
 • Što u slučaju da je pacijent upućen sa uputnicom A3 na kojoj je šifra djelatnosti 2010210 pulmološka dijagnostika, a u polju "Molim traži se...." piše npr. Molim traži se spirometrija, ekg rtg pluća" Dali se može sve fakturirati na takvu uputnicu ili samo ona pretraga čija je djelatnost navedena na uputnici? za svaku djelatnost posebna uputnica ( radiologija, pulmološka dijagnostika, kardiološkadijagnostika)
 • U našoj ustanovi, pacijenti s reumatološkim bolestima dolaze mjesečno na aplikaciju lijekova (Enbrel - etanercept, Humira – adalimumab, Remicade – infliksimab, Simponi – golimumab, Mabthera – rituksimab, Roactemra – tocilizumab).Kako stoji u „HZZO vodiču kroz novi model upućivanja“ da je primjer uputnice D1 mjesečna aplikacija lijekova s bolničke liste. Zanima me da li su ovo lijekovi s bolničke liste lijekova? Te da li je za aplikaciju ovih lijekova potrebna D1 ili D2 uputnica? Da li uputnica za aplikaciju ovih lijekova vrijedi 365 kalendarskih dana? Ukoliko aplikacija terapije traje manje od 6 sati tada se izdaje uputnica D1 koja traje do završetka liječenja, odnosno do naj 365 dana.
 • Ukoliko pacijent s uputnicom A ili C dođe na pregled kod kardiologa te kardiolog odluči da je potrebna hospitalizacija, da li se pacijenta može zaprimiti s uputnicom A ili C na bolničko liječenje? Ako da, da li smije biti uputnica A 1, 2, 3 ili C 1, 2 ili 3? Ako je potrebna hitna hospitalizacija tada se pacijenta hospitalizira preko hitnog prijema za koji nije potrebna uputnica.Ako se postavi indikacija za kasniju hospitalizaciju tada se pacijent javlja obiteljskom liječniku po uputnicu.
 • Da li pacijent s uputnicom C1 može prije prvog pregleda reumatologa izvaditi krv (jer su laboratorijski nalazi nephodni za pregled)? Samo ukoliko se labotatorijski nalazi rade u bolnici kao dio C1 obrade.
 • Kod uputnice C1 stoji kako je bolničkom/vanbolničkom specijalistu dozvoljeno izdavanje internih uputnica za daljnje dijagnostičke obrade te za maksimalno 3 kontrole unutar 365 dana. Da li to podrazumijeva i da dijagnostičke pretrage treba raditi maksimalno 3 puta u 365 dana (recimo svakih 3 mjeseca kontrola, holter, ergometrija i ultrazvuk srca)? Pacijentu će se raditi samo potrebna obrada (jednom ili nekoliko puta ovisi o indikacijama) koja nije limitirana (ali će se pratiti po liječniku i dijagnozi) te potrebne kontrole koje su ograničene do maksimalno 3x do završetka obrade, odnosno do najduže 365 dana.
 • Što napraviti u slučaju kada se pacijent ne može naručiti u roku 30 dana zbog popunjenih termina unaprijed 9 mjeseci? Da li uputnica propada? Pacijent se treba naručiti (bilo osobno, faksom, mailom, telefonom ili e naručivanjem) unutar 30 dana od izdavanje uputnice. Uputnica vrijedi 365 dana.
 • Pacijentica dolazi u ginekološku ambulantu s uputnicom za bolničko liječenje koje se naručuje te se ne može odmah primiti. Liječnik specijalist je uputio pacijenticu da donese uputnicu za pregled i UZV jer nije donijela nalaze, znači, nije došla dijagnostički obrađena. Ginekolog na razini PZZ je odbio dati tražene uputnice jer da to pokriva uputnica za bolničko liječenje. Kako postupiti? Ukoliko je kliničkim pregledom primarnog ginekologa postavljena indikacija za hospitalizaciju, tada bolnički specijalist ili otklanja potrebu hospitlizacije i obrađuje je temeljem te uputnice u bolnici (uputnica B omogućuje obrade u slučaju da nije došlo do hospitalizacije - konverzija s višeg na manje B - C1 iako nije potrebno i formalno napraviti konverziju uputnice već fakturirati na postojeću) ili pacijenticu hospitalizira temeljem uputne dijagnoze .
 • Imunohematološka obrada trudnica prati postavljene algoritme a ovi se opet vezuju za nalaz Rh D antigena što pretpostavlja obveznu kontrolu Rh D pozitivnih trudnica dva puta tijekom trudnoće a tri puta u Rh D negativnih trudnica(kad je nalaz uredan); još je veći problem kada se u trudnice utvrdi patološki nalaz koji ugrožava normalni razvoj novorođenčeta a i moguće transfuzijsko liječenje trudnice tijekom same trudnoće.Naime u ovoj drugoj situaciji, kontrole su učestale i nužne su čak od 10 do 15 puta tijekom jedne trudnoće.Molimo Vašu preporuku glede vrste uputnica za tu skupinu jer prema trenutnim preporukama Vaše službe za našu djelatnost predviđa uputnicu A3 koja ima svoja ograničenja i mogla bi dovesti u pitanje cjelovitu i kvalitetnu imunohematološku obradu trudnica jer smo prepušteni odlukama primarne zdravstvene zaštite koja nedostatno pozna ovu specijalističku obradu; je li postoji mogućnost korištenja C1 uputnice kod patoloških nalaza? Ukoliko je potrebno više od tri kontrole uz dijagnostičku obradu, tada je poželjno pacijenticu uputiti na ambulantno liječenje sa up. D1.
 • Poštovani, da li uputnica za Konzilijarnu zdrav. zaštitu , A3, može biti upućena pod HITNO , npr. pacijent upućen od izabranog liječnika PZZ pod uputnom dg. Pneumonia?, na HITNI Rtg pluća? Kada izabrani liječnik PZZ može upućivati pacijente i s kojiom uputnicom, odnosno modelom upućivanja na HITNU dijagnostičku obradu , ili takve pacijente za koje smatra da su hitni treba uputiti u OHBP sa C2 ? ukoliko se radi o hitnom stanju tada uputnica C2
 • MAMOGRAFIJA. Radiolog traži uputnicu za pregled (A1 ili A2) i za mamografiju (A3). Ako već obavlja pregled, onda uz to ide i jedna nužna dijagnostička pretraga – dakle bila bi dovoljna jedna A1 ili A2 uputnica. Ili nije tako? Može ići i jedna nužna dijagnostička obrada tijekom konzilijarnog pregleda, kada se tijekom pregleda postavi indikacija za dijagnostičku pretragu. Vi ćete moći naručiti pacijenta na kontrolu ukoliko je upućen sa up.C1 , a tada ste sami dužni napisati internu uputnicu za kontrolni pregled radiologa. Ukoliko je Vama upućen na konzilijarni pregled uputnicom A1 tada ne možete pacijenta naručiti na kontrolni pregled već samo preporučiti mamografiju. Nakon uvida u nalaz mamografije liječnik PZZa donosi odluku o potrebi kontrolnog konzilijarnog pregleda temeljem kliničke slike i uvida u nalaze.
 • Da li na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pacijent prvi puta treba doći s uputnicom A1 ili odmah dobije uputnicu D1? Može odmah i sa D1. ukoliko je postavljena indikacija za fizikalnu terapiju ( kontraktura nakon prijeloma itd.)
 • Kod uputnica B, C1, C2, C3, što znači napomena ODMAH NARUČITI PACIJENTA? Znači za sve preporučene pretrage/preglede, treba odmah po izlasku iz SKZZ službe (B,C1,C2) dobiti termine kada treba obaviti od SKZZ službe indicirane pretrage/preglede.
 • Poštovani, zanima me jeli propisivanje najjeftinijeg lijeka po novom modelu propisivanja preporuka ili obveza liječnika PZZ? Za sada preporuka
 • Vezano za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju; da li je moguće iz objektivnih razloga kontrolni pregled na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obaviti par dana kasnije od dana zadnje terapije ( u uputi eksplicitno stoji da se pregled obavlja isključivo na dan zadnje terapije ili ranije)? Da, osim pacijenata na bolovanju.
 • 1. Koji model upućivanja se koristi za redovito psihijatrijsko ambulantno liječenje (kontrola svakih 1-3 mjeseca)? 2. Nakon svake hospitalizacije bolesnik se naručuje na kontrolu unutar 6 mjeseci. Mora li se po završetku hospitalnog liječenja obavezno izdati interna uputnica za kontrolu ili je moguće uzeti crvenu uputnicu s naznakom kategorije koja bi odgovarala odgovoru na pitanje pod brojem 1.? 3. Ukoliko se bolesnik naruči na kontrolu internom uputnicom nakon hospitalizacije, gdje kroz to vrijeme dobiva propisane lijekove, odnosno tko izdaje recept? Sukladno stanju pacijenta obiteljski liječnik izdaje uputnicu za konzilijarni pregled A1 , specijalističku zdravstvenu zaštitu C1, odnosno ambulantno liječenje D1. Ukoliko je upućen na konzilijarni pregled tada su daljnje kontrole u nadležnosti obiteljskog liječnika. Nakon hospitalizacije samo ako je potrebno naručit će te pacijenta na kontrolu putem internih uputnica do stabilizacije stanja, odnosno najviše 3 kontrole unutar godine dana od hospitalizacije. Pacijent se javlja s otpusnim pismom svom liječniku koji mu propisuje lijekove i prati zdravstveno stanje.
 • Trebaju li i bolesnici koji dolaze na kemoterapiju (i bolnički i dnevna bolnica) doći sa nalazima krvi iz pzz, s obzirom da bi se time smanjili troškovi a i bolesnici bi manje čekali na aplikaciju iste (jer se ne bi čekali nalazi). Nije nužno ali mogu. Nekim pacijentima je PZZ laboratorij udaljen od kuće nekoliko desetaka km. Tijekom komunikacije PZZ i SKZZ službe preporuča se iznaći rješenje najpogodnije za pacijenta. ( put pacijenta, pratnje il sestre koja transportira krv također ima cijenu)
 • ORTODONCIJA: Dosao je covjek na parodontologiju sa c1 a treba samo pregled Napravit će se samo pregled, odnosno osnovom C1 uputnice ono što specijalist smatra potrebnim
 • ORTODONCIJA: pac ide na oralnu kirurgiju na jednokratni ambulantni pregled i obradu ( npr vadjenje zaostalog korijena za koji ne treba operacija), on ce pregled i uslugu obavit u jednom posjetu. Da li moze samo c1, ili treba i a1 i c1 Samo C1 tako da se napravi sve što je potrebno. Ako će biti potrebno dugotrajnije liječenje, što primarac nije mogao znati, može se za nastavak terapije zatražiti D1 uputnica od primarca. Ako pretpostavlja da će biti dugotrajno liječenje, može i odmah izdati D1 uputnicu.
 • ORTODONCIJA: Ako šaljem pacijenta prvi puta ortodontu , pišem oznaku A1 da li ortodont na tu uputnicu radi i panoramsku snimku ukoliko mu je potrebna? Može li ortodont prvi pregled napraviti bez panoramske snimke?
 • ORTODONCIJA: S obzirom na specifičnost djelatnosti, koja se vrsta uputnice izdaje kad primarna ordinacija dentalne medicine upućuje pacijenta na liječenje ortodontskih anomalija, odnosno na prvi pregled za plan terapije s Dg. postavljenom u PZZ? Ako se očekuje terapija odmah, može se odmah izdati D1 uputnica. Ako se radi o pregledu i obradi radi utvrđivanja potrebe terapije, koja neće odmah započeti, izdaje se uputnica C1.
 • ORTODONCIJA: Pitanje iz djelatnosti ortodoncije - Na koji način se upućuje na liječenje kod ortodonta? Da li se i na njih odnosi vrijednost uputnice od 365 dana obzirom da terapije u ortodnonciji mogu trajati i duže. Ne, uputnica D1 za ortodontsko liječenje vrijedi do završetka liječenja.
 • U ORL području audiogram i fiberskopski pregled nosa, ždrijela i grkljana se moraju uvrstiti na uputnici A1 ili A2 kao nužna dijagnostika, a ne da se pacijenta šalje natrag liječniku primarne po uputnicu A3 jer u većini slučajeva ORL pregled bez audiograma ili fiberskopskog pregleda nemože biti kompletan i završen. Imate mogućnost izvršenja jedne nužne dijagnostičke obrade temeljem uputnice A1 ili A2!
 • Da li SKZZ na osnovu D1 uputnice smije izdati interne uputnice samo za bolnicu u kojoj se nalazi ili smije izdavati i za druge ustanove! I za druge ustanove.
 • Pacijent sa uputnicom B -bolničko liječenje- stacionarna rehabilitacija dođe u SB Lipik iz Karlovca ili drugdje (boravište bolesnika). Potrebna je dijagnostika i kontrola nakon hospitalizacije. Gdje pacijent obavlja dijagnostiku i kontrolne preglede,kod nas ili kod bližeg fizijatra ili mjesta bližeg za dijagnostiku? Imamo li obvezu naručivati pacijenta na sve interne uputnice (dijagnostika i kontrola) ukoliko pacijent to treba obaviti bliže mjesta boravišta. Idu li te uputnice idu na e-liste narudžbi? Kontrolne preglede će nastaviti obavljati na istom mjestu gdje ih je obavljao i prije stacionarne rehabilitacije, znači prema mjestu stanovanja. Ukoliko izabere, u dogovoru sa liječnikom, ustanovu koja nije najbliža tada ne ostvaruje pravo na putne troškove.Ukoliko izdate interne uputnice imate i obvezu naručiti pacijenta kako bi mogli planirati kontrolni pregled nakon realizacije pretraga.
 • Do sada smo imali praksu da smo pacijente kojima je potrebna dodatna obrada slati u suradnu ustanovu -dnevna bolnica. Razlog tomu je da pacijent ne treba ponovo na komisiju da mu se odobri nastavak rehabilitacije. Ukoliko se bolesnik stabilizirao slijedeći dan je nastavljao rehabilitaciju kod nas. Na koji način riješiti problem obzirom da u suradnu ustanovu(Pakrac -5 km udaljena) koristimo za svu dijagnostiku osim (EKG, EMNG).Napominjemo da bolesnik možda nije hitan ali nam je potrebna hitna dijagnostika u/s odluke dal li može nastaviti rehabilitaciju. Da li interna uputnica kojom šaljemo pacijenta u suradnu ustanovu mora kod njih(suradna ustanova) na e-listu? Tijekom stacionarne rehabilitacije sve nužne (novonastala stanja koja kompromitiraju rehabilitaciju) pretrage vežu se na uputnicu B. kojom je pacijent hospitaliziran u definiranom trajanju koje određuje LP.
 • Da li odobrenje za rehabilitaciju vrijedi duže od mjesec dana ukoliko se pacijent sa uputnicom za bolničko liječenja naruči unutar mjesec dana (u trenutku narudžbe i odobrenje nije starije od mjesec dana)? Liste narudžbi su u pravilu duže od mjesec dana. Praksa je da pacijent do dolaska na rehabilitaciju često mora i nekoliko puta na ponovno na komisiju produžavati odobrenje u/s premještaja, komplikacija....????? Po sadašnjim pravilnicima odobrenje ne smije biti starije od mjesec dana. Nekoliko dana prije hospitalizacije, pacijent je dužan produžiti valjanost Odobrenja u PS HZZO !
 • Pacijent dođe sa uputnicom za ambulantno liječenje D1-nema obavljen pregled kod fizijatra. Idu li interne uputnice za pregled i kontrole na listama narudžbi? Uputnica D1 uključuje i preglede fizijatra prije i nakon ambulantne fizikalne terapije. Na prvi pregled se mora biti naručen ( osobno ili od strane izabranog liječnika PZZ )!
 • Molim Vas da mi odgovorite u svezi pisanja C1 uputnica.Na koji način će biti evidentiran KPI - po broju napisanih C1 uputnica ili po potrošnji ( odnosno opsegu izdanih internih putnica od strane bolničkih specijalista temeljem C1 up koju napišemo ) ? Npr: mi pedijatri često moramo djecu uputiti neuropedijatru na pregled i obradu - pri čemu neuropedijatrijska obrada može biti i opsežna i skupa! Da li širina obrade ( indicirana od strane bolničkog specijalista) utječe na naš KPI? Evidencija ispisanih C1 uputnica u KPI se temelji isključivo brojem ispisanih a ne ostvarenom realizacijom !
 • Pacijentici je izdana uputnica s kompletnim pregledom za nuklearnu medicinu KB Osijek 07.08.2013, naručena je 18.09.2013 , da li sada treba mjenjati tu uputnicu u novu Konzilijarnu up A1+A3 radi dijagnostike ili vrijedi ova koju pacijentica već ima? Ako vrijedi ranije napisana uputnica koliko je njen vijek trajanja (2 mj, 6 mj ili) da znamo i za druge primjere? Ne treba mijenjati uputnicu za kompletni pregled izdatu u 8/2013. Trajanje uputnice je u ovom slučaju kao kod C1 30 dana za upis na listu narudžbi (ako one postoje) i potom najviše 365 dana od dana prve realizacije (postupka)
 • Mora li se pacijentu nakon izlaska iz bolnice izdati nova uputnica D za ambulantno liječenje radi nastavka davanja terapije ili uputnica B podrazumijeva i to ? Uputnicu D iza hospitalizacije treba dati izabrani doktor PZZ-a.
 • Pacijent s dijagnozom akutna leukemija,mladje dobi, kojem je dijagnoza postavljena u KBC Osijek, radi daljnje obrade i lijecenja upucen internom uputnicom u ustanovu u Zagreb gdje postoji mogucnost dodatne obrade i lijecenja. Samo lijecenje je dugotrajno,al do sada smo imali praksu da ih u odredjenoj fazi (konsolidacija) lijecenja mi preuzmemo lijeciti. Da li postoji onda mogucnost izdavanja uputnicu za dnevnu bolnicu i za nasu ustsnovu ili pacijent mora godinu dana provoditi ambulatno lijecenje u ustanovu gdje je zapocetno,a onda tek moze u drugu ustanovu. Kod bolesnika tijekom liječenja se utvrdi potreba za transfuzijom krvi,da li on mora doći na transfuziju u ustanovu gdje je započeto liječenje ili može putem nove up d2 primiti transfuziju u najbližoj ustanovi po mjestu stanovanja? Ne može se istovremeno ambulantno liječiti po istoj dijagnozi u dvije ustanove, ako se završi liječenje u Zagrebu, onda se novom uputnicom D provodi liječenje u Osijeku. Rok važenja uputnice od 365 dana znači krajnji rok, odnosno uputnica vrijedi DO 365 dana ili do završetka liječenja. Novim modelom upućivanja se u tom smislu nije ništa promijenilo.
 • Bolesnik ima kroničnu mijeloičnu leukemiju na terapiji je inhibitorima tirozin kinaze,potrebne su redovne kontrole hematologa i mjesečno izdavanje lijeka putem bolnice. S kakvom uputnicom on treba doći? Prema smjernicama potrebno je učestalno pracenje lab nalaza,u početku češće,a kasnije svaka tri mjeseca kada liječenjem postignemo kompletnu hematološku remisiju. Gdje vaditi lab nalaze,to ovisi o tome kojom je uputnicom upućen,da li na kontrolu ili u dnevnu bolnicu? Tako da odgovor vjerojatno ovisi ovisno o Vašem odgovoru na prethodno pitanje. Kao i do sada, ako je pacijet dolazio s uputnicom za kontrolni pregled i lab. nalazima onda A2, a ako je dolazio s uputnicom za ambulanto liječenje onda D1 i tada se mogu propisati interne uputnice za lab.nalaze.
 • Bolesnik ima policitemiju rubru veru,potrebne su češće kontrole lab nalaza i fizikalni pregled te ovisno o tome titrira se doza hidroksiuree i odlučuje se o venepunkciji. Koja je prava uputnica za kontrolu? A nekada postoji potreba i za dnevnom bolnicom zbog venepunkcija što u tom slučaj? Slična priča je s esencijalnom trombocitemijom. Terapija hidroksiureom. Česte kontrole lab nalaza i statusa jetre i slezene. Nisu dovoljne tri godišnje kontrole. Znači nisu liječnici pzz osposobljeni za adekvatno liječenje i praćenje bolesnika s hematološkim dijagnozama. Ako je potrebna kontrola specijaliste onda uputnica A2, a ako je potrebna tranfuzija i dnevna bolnica, onda D1 do 6 h i D2 ako je trajanje boravka u dnevnoj bolnici duže od 6 h.
 • Ako je pacijent poslan na spec. pregled s uputnicom A1/2 pulmologu ili neurologu podrazumijeva li nužna dijagnostika u tim slučajevima spirometriju, odnosno EEG? U pravilu jedna nužna pretraga.
 • Ako specijalist na otpusnom pismu preporuči lab. obradu piše li spec. uputnicu (internu uputnicu) i gdje pacijent obavlja navedeno, vađenje krvi je sada organizirano u amb. obiteljske medicine, može li se tamo javiti? Laboratorijska obrada treba biti učinjena tijekom bolničkog liječenja. Ukoliko predložite kontrolu sa lab. nalazima tada se mora izdati interna uputnica za sve preporučeno ( unutar 6 mjeseci) .Ukoliko je tražena lab. obrada isključivo u domeni PZZ laboratorija tada pacijent u dogovoru sa obiteljskim liječnikom može učiniti i traženu lab. obradu i u PZZ laboratoriju.
 • Pacijent upućen s uputnicom A1 na internistički - pišemo li uputnicu internu za npr. EKG ili se obračunava na crvenu uputnicu i usluga dg. obrade? Ako pacijent plaća participaciju u istom primjeru, naplaćuje li se posebno dg. obrada i pregled ili 20% od zbroja cijena pruženih usluga? EKG je sastavni dio internističkog pregleda i ukoliko pacijent dođe bez učinjenog EKG-a u ordinaciji izabranog doktora PZZ-a, isti će te, uz pregled, obračunati na crvenu uputnicu.
 • Pacijent je upućen sa A1 ili A2 i bolnički specijalist preporuči operaciju. Dosad je pacijent odmah dobivao termin za operaciju. Da li je ovo dopušteno? LOM prema novom modelu odlučuje o operaciji na osnovu preporuke bolničkog specijalista, a nema ovlasti za naručivanje - rezervaciju termina za operaciju. Prijedlog: Zadržati dosadašnju praksu rezervacije termina na osnovu preporuke, to jest, ne inzistirati na rezervaciji termina za operaciju tek po izdavanju valjane uputnice B. Liječnik PZZ odlučuje o kontrolnim pregledima dok je hospitalizacija u nadležnosti bolničkih specijalista !
 • Smije li se primiti pacijent s uputnicom C2 u neku ambulantu koja nije HITNA? Dosad je bilo ovako: Pacijenti za hitnoćom (C2) dolaze u opću traumatološku ambulantu, u toj ambulanti se obavlja trijaža, a potom ili se provede obrada, ili se pacijenta šalje na OHBP (ako je kompliciraniji). Naime, Opća traumatološka ambulanta u manjem opsegu obavlja funkciju hitne ambulante, iako nije definirana kao hitna. Mogu li ove ambulante nastaviti s ovakvom praksom ili će svi ti slučajevi morati ići na OHBP? Prijedlog: Nastaviti na isti način, ne prebacivati posao na OHBP koji je i tako prekrcan. Može i na isti način s napomenom da uputnica C2 važi do sanacije stanja a ne duže od 7 dana unutar kojih za sve predloženo morate izdati interne uputnice bez vraćanja pacijenta LOMu po iste.
 • Hoće li HZZO vraćati račune u slučajevima kad C2 pacijenta primimo u ambulantu čija djelatnost nije hitna (zadnja znamenka djelatnosti hitnih ambulanti ima oznaku 1 -> npr. 2010001 - hitna internistička, 2100001 - hitna kirurška, 2090001 - hitna pedijatrijska) i ta šifra djelatnosti se pojavi u računu? Prijedlog: Neka HZZO plati, tj. neka se uvaži vrsta pružene usluge (tj. hitne), bez obzira u kojoj ambulanti bila pružena. Kako sve bolnice nemaju OHBP, može i u SKZZ ambulante čija djelatnost nije hitna, uvažavjući pravila uputnice C2.
 • Na uputnicu A1 smije se učiniti samo jedna pretraga, a neke struke potrebuju najmanje dvije pretrage koje moraju prethoditi pregledu. Na primjer, ginekolog obavezno mora učiniti Papa-test i UZ. Ili, traumatolog i ortoped često moraju učiniti ne samo rtg, već i UZ (zgloba, mišićnog hematoma isl). Ili, pulmolog treba rtg pluća i funkcionalne testove respiracije.Prijedlog: Omogućiti da se na uputnicu A1 učini sva potrebna dijagnostika unutar struke koja mora prethoditi pregledu da bi on bio kompetentan i potpun, to jest, koja se obavlja na dan pregleda. Dakle, ortoped može učiniti UZ bedra, ali ne može zatražiti EEG. Onda treba C1 uputnica. A1 je konzilijarni pregled, a ne kompletna obrada. Ukoliko je hitno, neodgodivo stanje tada pacijent dolazi sa uputnicom C2.
 • Uz validaciju uputnice (opravdanost upućivanja, pripremljenost pacijenta za pregled) nedostaje rubrika NAPOMENA u koju bi se upisalo zašto upućivanje nije valjalo. Bez takve povratne informacije primarci ne mogu naučiti kako da bolje pripreme pacijenta. Prijedlog: U validaciju uputnica uvesti i rubriku NAPOMENA. Biti će dostupna adresa elektroničke pošte na koju će svi moći slati primjedbe o nepravilnostima u upućivanju.
 • Mi imamo ordinaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa fizikalnom terapijom. Ako dobijemo uputnicu sa oznakom D1 gdje se traži prvi pregled, fiz.ter.i kontrolni pregled,kako ćemo to prikazati kada se za fiz.ter. čeka oko dva mjeseca,ne našom krivnjom ,nego limitomHZZO-a.i velikim brojem gravitirajućeg stanovništva.Do sada smo preglede pisali odvojeno a fizikalnu terapiju posebno Vrijednost D1 uputnice je 365 dana od dana prve realizacije ( bilo pregleda ili fizikalne terapije )!
 • Molim da mi odogovorite da li uputnica A1 dermatologu poradi pregleda madeža uključuje i dermatoskopiju ili se za to daje još jedna uputnica A3? Temeljem uputnice A1 dermatolog može provesti i jednu nužnu pretragu, dakle uključuje dermatoskopiju.
 • Pacijent upućen fizijatru sa A1 uputnicom jer mi je prije dva dana vraćena druga pacijentica sa D1 za koju sam bila sigurna da treba AFT jer je preporuka bila neurokirurga. Današnja pacijentica obavlja AFT jednom godišnje nakon op hernije diska.Ima slike sa sobom i EMNG.Na povijesti bolesti preporuka fizijatra RTG,zovem bolnicu da mogu napraviti jednu nužnu dijagnostiku uz A1 uputnicu,njihovo objašnjenje je da NE jer nemaju RTG na fizijatriji već moraju slati na radiologiju,(nužna pretraga se treba obaviti isti dan) ,a po A1 ne smiju izdati interne uputnice??? Za koje onda djelatnosti vrijedi nužna dijagnostika RTG i koja djelatnost na svom odjelu ima zaseban RTG? Bolnički specijalist, u ovom slučaju fizijatar, ne smije vrati pacijenticu upućenu sa uputnicom D1. Njegovo je suvereno pravo da nakon pregleda otkloni potrebu fizikalne terapije, pregled veže na uputnicu D1 i Vama vrati pacijenta u skrb. Ukoliko predloži obradu vezanu uz dijagnozu tada mora izdati interne uputnice za traženu obradu a po završetku liječenja (D1) vraća Vam pacijenta u skrb. Uz A1 uputnicu doktor specijalist može provesti jednu nužnu pretragu.
 • Ako dolazi pacijent sa bolovima u trbuhu osim pregleda moramo učiniti i UZV a ne čekat posebno uputnicu Da. Napomena: Akutni pacijent sa bolovima u trbuhu šalje se sa up. C2
 • Ako ima dijete upalu bris rodnice je standardna procedura pa vas molim da nam dopustite uzimat briseve kod vulvitisa i upala Da. Uz A1 uputnicu doktor specijalist može provesti jednu nužnu pretragu.
 • Malformacije spolovila i sinehije ako možemo riješiti odjednom bilo bi dobro da imamo mogućnosti napraviti malen zahvat liza sinehija koji smo sada radili u istom danu. Ovako bi mi zaključili da je to sinehija usana pa poslali dijete i majku doma po novu uputnicu pa riješili drugi dan . U ovom slučaju liječnik PZZ ima mogućnost koristiti uputnicu D1 s kojom se omogućuje prvi pregled, liječenje i kontrola !
 • Kod pregleda djevojaka koje su imale odnose standardna procedura je i uzimanje 1 x PAPA testa takvim pristupom smo ranije otkrivali promjene tipa CIN i tako utjecali i na svijest te educirali mlade Uostalom tek je sad uveden nacionalni program prevencije CA cerviksa i mislim da to treba podržati i zadržati kao mogućnost Uzimanje Papa testa i edukacija su u nadležnosti ginekologa PZZ za kojeg se mogu opredijeljivati osigurane osobe od dobi od 12 godina.
 • Dobili smo uputnicu A2 na kojoj piše da se traži i EEG, dali je ta uputnica ok ili moramo tražiti A3. Uz A1 i A2 uputnicu se može, u pravilu, izvršiti (i fakturirati)i jedna nužna dijagnostička pretraga.
 • A3 Kolonoskopija probavnog trakta i gastroskopija, uobičajeno je, ali nije nužno, da liječnik šalje isječak na patologiju (biopsija). Da li liječnik PZZ mora izdati dvije uputnice iako ne zna da li će specijalist uzimati isječak? U navedenom slučaju dozvoljeno je izdati internu uputnicu za PHD temeljem uputnice A3 !
 • B Liječnik specijalist je nakon bolničkog liječenja dužan izdati interne uputnice 3 kontrolna pregleda tijekom 365 dana od dana otpusta i interne uputnice za dijagnostičke pretrage tijekom 6 mjeseci. Ako liječnik naruči na drugi ili treći kontrolni pregled nakon 6 mjeseca od otpusta a prije kontrole je potrebno donijeti dijagnostički nalaz (lab., rtg i sl.,) U ovom slučaju da li specijalist može izdati internu dijagnostičku pretragu koja je nužna za kontrolni pregled a prošlo je 6 mjeseci? Ne može , nakon 6 mjeseci bolnički specijalist može na kontroli samo predložiti dijagnostičke obrade koje su dalje u nadležnosti obiteljskog liječnika.
 • Pacijent treba obaviti pregled i ultrazvuk kukova kod ortopeda. Koju oznaku treba uputnica imati, može li to biti A1 ili A2 i da li se ultrazvuk kukova može smatrati nužnom dijagnostikom ili se mora donijeti 2 uputnice jedna A za pregled i jedna za ultrazvuk kukova A3? U navedenom slučaju, ultrazvuk se može smatrati nužnom dijagnostikom !
 • Pacijent treba obaviti pregled kod ortopeda, dijagnoza je skolioza. Ako uputnica ima oznaku A da li se može obaviti rtg kralježnice kao nužna dijagnostika ? Da
 • Pacijent je upućen pulmologu sa uputnicom oznake A, da li se može obaviti spirometrija ili FENO kao nužna dijagnostika? Može se izvršiti jedna od navedenih pretraga !
 • Pacijent je upućen kardiologu sa uputnicom A, traži se pregled, EKG i ultrazvuk srca. Da li treba i dodatna uputnica A3 za ultrazvuk srca? U navedenom slučaju radi se o pogrešno formuliranoj uputnici od strane liječnika PZZ ! Temeljem uputnice A1 ili A2 može se fakturirati jedan nužan dijagnostički postupak isključivo po mišljenju bolničkog specijaliste. Obratite nam se kako bi upozorili liječnika PZZ na grešku !
 • Pacijent dolazi s NOVOM UPUTNICOM oznake A, a primarni liječnik traži u opisu : pregled,timpanometrija i endoskopija epifarinksa? Može li se fakturirati nužna dijagnostika? U navedenom slučaju radi se o pogrešno formuliranoj uputnici od strane liječnika PZZ ! Obratite nam se kako bi upozorili liječnika PZZ na grešku !
 • Pacijent treba obaviti fizikalnu terapiju i ima uputnicu D1, tko izdaje uputnicu za kontrolu kod fizijatra? Fizijatar, odnosno liječnik koji je preporučio fizikalnu terapiju ! Uputnica D1 pokriva prvi pregled, kontrolne preglede, AFT te eventualnu dijagnostiku vezanu uz liječenje. Liječnik (u ovom slučaju fizijatar) koji je na prvom pregledu odredio fizikalne terapije izdaje interne uputnice za sve što indicira tijekom ambulantnog liječenja a vezano je uz uputnu dijagnozu i liječenje.
 • Ukoliko se pacijent šalje na konzilijarni pregled pedijatru alergologu , da li on ima pravo učiniti alergo test (nutritivnim i inhalacijskim alergenima) i da li pedijatar u primarnoj ZZ može uputiti na alergo test s uputnicom za dijagnostičku pretragu i da li to pokriva i nutritivni i inhalacijski alergo test, koji se rade u različitim terminima. Nema pravo učiniti alergološko testiranje osim u slučaju upućivanja s uputnicom C1 ! Pedijatar u PZZ može uputiti na alergološko testiranje s uputnicom A3. Ukoliko su zatražena oba tipa alergološkog testiranja mogu se temeljem jedne uputnice izvršiti i u različitim terminima.
 • Konzilijarni pregled pedijatrijskog neurologa i kardiologa, da li pokriva EEG i EKG i ako se radi u različitim terminima. Da
 • Da li bolnički pedijatar koji radi UZV kukova na uputnicu za dijagnostičku pretragu ima pravo preporučiti kontrolu UZV, i ako nema molimo da se obavijeste liječnici u bolnici Kontrolni UZV pregled kukova predstavlja preporučenu dijagnostičku pretragu ( obradu ) a ne kontrolni pregled !
 • Konzilijarni pregled pedijatra nefrologa: da li uključuje i ev. UZV bubrega, ako nefrolog smatra da je neophodan (i izdaje li pritom on internu uputnicu) Da, za jedan dijagnostiči postupak, ukoliko ga radi isti liječnik koji pregledava pacijenta, nije potrebna interna uputnica.
 • Kada je prezentiran novi model upućivanja nam je rečeno da kolegica internistica koja radi u vanbolničkoj SKZ ustanovi ne smije na povijest bolesti pisati ništa o drugim dijagnozama koje nađe kod pacijenta. Smije navodno pisati samo o onoj dijagnozi koja je stavljena kao uputna. To znači da ako šaljem pacijenta zbog recimo kardiomiopatije, a ona nađe i fibrilaciju atrija d- da mi ne smije napisati mišljenje tj ništa o fibrilaciji. Doktor specijalist koji je pacijenta pregledao, na nalazu je dužan navesti sve što je utvrdio kao patološko stanje.
 • U zadnjem pojašnjenju uputa za postupanje navodite za uputnicu A1 : Kod kategorije tipa uputnice A se ne mogu izdavati interne uputniceUputa od par dana ranijega navodite: Uz A1 uputnicu moguće je učiniti jednu nužnu dijagnostičku pretragu. Pitanje: pacijent dolazi sa uputnicom A1 na kontrolu u kiruršku ambulantu. Za pregled je potrebna i RTG snimka koju naravno nema. Kako napraviti nužnu dijagnostičku pretragu ( RTG) a da kirurg ne izda internu uputnicu za RTG ? To su dvije djelatnosti, dva radilišta koja fizički nisu smještena na istoj lokaciji i dva načina obračuna participacije. Do sada ge je kirurški odjel naručivao telefonom i upisao u čekaonu njihove ambulante. Za polikliničke pacijente izdavala se interna uputnica. Kao i do sada. Uputnica A1 znači da specijalist u bolnici izda svoje konzilijarno mišljenje, a ne da je ovlašten za kompletnu obradu kao kod C1. Dakle uz konzilijarni pregled specijaliste osnovom uptunice A1 se može fakturirati jedna nužna dijagnostička pretraga. Npr. za predgled specijalista i Rtg snimku izdaje se jedan račun, prilikom čega se naplaćuje sudjelovanje u visini 20% ukupne cijene, a najmanje 50 kn (jer uključuje dijagnostičku pretragu).
 • Pri otpustu psihijatrijskog pacijenta s bolničkog liječenja dali se navode samo psihijatrijski lijekovi ili i lijekovi koje koristi po drugim specijalistima? Za koje doktor specijalist smatra da trebaju biti navedeni.
 • Kada otpušteni pacijent s bolničkog liječenja dolazi na prvu kontrolu, s izdanom mu internom uputnicom, što pišemo pod načinom prijema? Dali je to nastavno liječenje ili interna uputnica? Interna uputnica.
 • Dali specijalisti pri DZ imaju interne up, naime mnogi od njih vračaju pacijente i traže up npr UZV.EMNG,ERGOM,HOLTER itd te se stalno rotiraju od pretrage do pretrage jedni između drugih a na up obiteljskog liječnika. Da, izvanbolnička specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita po novome propisuje interne uputnice.
 • Da li se šifra DMO00 upisuje kod svih prvih specijalističkih pregleda bez obzira na to da li je tim pacijentima potrebna ili nije orotodontska terapija? Šifrira se usluga koja je učinjena. Dakle, ako je pregled učinjen, on se i fakturira. Ne može se fakturirati onda kada je već sadržan u usluzi (DMO02, DMO03, DMO04….)
 • Da li se drugi kontrolni pregled nadovezuje na prijašnju uputnicu koju je pacijent donio na prvom pregledu kao nastavno liječenje? Ovisi o uputnici kojom je upućen kod specijaliste.
 • Da li će pacijentima trebati nova uputnica uz ovjereni prijedlog za skidanje fiksnog ortodontskog aparata? Ne
 • Da li će pacijentima trebati uputnica za reparaturu mobilnog aparata (DMO08)? Ne
 • Ako se naručuje telefonom (kod ortodonta na prvi pregled) onda ne mora imati uputnicu već po nju dolazi par dana prije odlaska ortodontu? Nakon što dobije uputnicu, pacijent je dužan naručiti se u roku 30 dana na uslugu.
 • Ako oralnom kirurgu pošaljem d1 uputnicu za vađenje impaktiranih osmica ili jako destruiranih zubi- da li on to na d1 uputnicu mora napraviti (jer mi se znalo dogoditi da vrati pacijenta da mi kaže da to mogu i ja sama? Da, trebao bi napraviti ono što ste od njega zatražili.
 • Koja uputnica (da li d1) se izdaje pacijentima koji su već dobili ortodontski aparat i samo povremeno idu na kontrole? Uputnica D1.
 • Ako pacijent na prvi pregled kod ortodonta dođe bez snimke zubi što je vrlo ćest slućaj, da li tada ortodont upućuje pacijenta na rtg ili ga vraća izabranom stomatologu da mu on piše uputnicu. Isto tako i na eventualnu obradu kod Oralnog kirurga, npr za mišljenje o izvlaćenju retiniranog zuba ili na frenulectomiu ? Preporuka je da se pacijent ne vraća nego da mu se svakako napravi što je potrebno, ali je Zavodu svakako potrebno putem elektroničke pošte (koja će biti naknadno objavljena) javiti nepravilnosti u radu primarne zdravstvene zaštite.
 • Pacijent svakih par mjeseci dolazi na kontrolni pregled,djete bez aparata.Danas je bio na pregledu sa uputnicom C1 i naručen je na otisak za dva mjeseca.Da li idući puta tj. za početak terapije mora imati novu uputnicu D1? C1 uputnica podrazumijeva pregled i kompletnu obradu koja je potrebna, a D1 uputnica dugotrajno liječenje. U konkretnom slučaju, uzimanje otiska dio je obrade i nije potrebna nova uputnica.
 • Slikovnom metodom ( ultrazvuk) indicirana je tkivna dijagnostika na ultrazvuku nađene lezije (ciljana citološka punkcija pod kontrolom UZV-a ). Ukoliko radiolog (gastroenterolog, endokrinolog ili specijalist neke druge specijalnosti koji radi pregled) ima uputnicu A3 - Dijagnostičku pretragu, ima li on pravo napisati internu uputnicu za citologa (koji sami uzimaju svoje uzorke) ili mora vratiti bolesnika u opću medicinu da se izda uputnica za citologiju (koja će isto biti u kategoriju A3?). Ako bolesnik treba po novu uputnicu onda je to "šetanje" bolesnika. Do sada smo bolesnike rješavali u istom danu obavljanjem UZV i citološke punkcije na istom mjestu. Ima pravo internom uputnicom poslati citologu. Dijagnostičke pretrage koje služe za uzimanje citološkog (ili histološkog materijala) su izuzetak u cilju da se pacijent poštedi nepotrebne šetnje.
 • Ukoliko rečeni specijalist ima uputnicu u kategoriji C1, on ima pravo, dapače obavezu napisati internu uputnicu za citologiju? Da ima pravo i obvezu pisanja internih uputnica za sve pretrage koje indicira.
 • Pacijentica DM jednom tjedno prima kemoterapiju, do sada dobivala jednom mjesecno uputnicu za amb. lijecenje koje bi pokrile 4 terapije mjesecno. Da li je to sada D1 ili D2? U bolnici se ne zadrži dulje od sat vremena. Sta pokriva u ovom slucaju uputnica koja ju pripada, neovisno da li je D1 ili D2? Pacijentica bi trebala biti upućena s uputnicom D1 (postupak je kraći od 6 sati) koja vrijedi do završetka liječenja a ne duže od 365 dana.
 • Pacijentica BS jednom u 12 tjedana prima Zoladex preko Dnevne bolnice za Onkologiju. Radi se o depo terapiji koju primi i ode kuci. Da li je to uputnica D1 ili D2 i da li dobiva samo jednu uputnicu za godinu dana? Navodno se ocekuje da ce pacijentica ovu terapiju dobivati minimalno 5 godina. Dovoljna je jedna uputnica D1 koja vrijedi 365 dana.
 • Pacijentica VR- prima Kemoterapiju na Hematologiji, sada III ciklus, lezi svaki put u bolnici nekoliko dana... Danas otpustena sa napomenom da nakon par dana učini kontrolu hematologa i izvadi krvnu sliku preko Dnevne bolnice za Hematologiju, a 10.09. ce biti pozvana na hemato-onkoloski tim za koji opet treba donijeti uputnicu. Koju uputnicu dati za kontrolu i vadjenje krvi za Dnevnu bolnicu, i ako se dade uputnica D2 da li uopce treba posebna uputnica za tim? Da li ovdje ide uputnica A2 za kontrolu i A3 za vadjenje krvi, ali onda to ne moze obaviti preko Dnevne bolnice?! Ako je pacijentica hospitalizirana sa up. B tada se sve potrebne pretrage i pregledi obavljaju preko internih uputnica koje ste dužni izdati nakon hospitalizacije. Ukoliko se preporuča nakon hospitalizacije liječenje u dnevnoj bolnici tada po vašoj preporuci uputnicu D2 izdaje obiteljski liječnik.
 • Pacijent se za pregled mora naručiti u roku od 30 dana. Ako to ne napravi mora se izdati nova uputnica a ne prepraviti datum kao do sada.Što je sa pacijentima koji svojom nemarnošću to ne učine na vrijeme ili “izgube” uputnicu?Da li takvu uputnicu, ako ju vrate , storniram i vraćam sa izvještajem? Takva se uputnica stornira.
 • Ako je pacijent otpušten s bolničkog liječenja i bolnički spec. preporuči da nastavi primati npr. niskomolekularni heparin u svrhu tromboembolijske profilakse ili neki drugi lijek parenteralno koji nije na listi lijekova koje HZZO refundira liječniku u PZZ, da li taj lijek treba pacijent dobiti u bolnici na dan otpusta. Do sada je pacijent mogao dobiti lijek iz bolnice temeljem uputnice za ambulantno liječenje koju je izdavao LOM nakon što bi pacijent bio otpušten. To je u mnogim slučajevima bilo dodatno opterećenje za pacijenta pogotovo teško pokretnog. Ako je lijek na listi lijekova koji se primjenjuju u PZZ tada ste ga Vi dužni aplicirati (npr. nisko molekularni heparin). Ako nije na listi lijekova koje ste dužni imati, tada se lijek daje kroz bolničku ambulantu.
 • Zašto se na A1 uputnicu kao neophodna dijagnostička pretraga ne može vezati uputnica za ginekološki UZV ili CTG ili ASC? U ginekološkom pregledu - goli pregled 2 prsta - nije ništa. A to je ono što A1 uputnica u ginekologiji znači. A liječnici iz primarne nam uz A1 ne šalju i A3 uputnicu i vrlo je neugodno pacijentici objašnjavati da nema adekvatne uputnice da bi se učinio pregled kako treba i da mora doći drugi puta. Uz konzilijarni pregled može se vezati jedna (nužna) dijagnostička pretraga kao dio pregleda.
 • Prema Vodiču za novi model upućivanja proizlazi da jedino uputnice sa oznakom C2 imaju karakter hitnosti ( pregled i obrada kroz OHBP ili hitne specijalističke ambulante u bolnicama bez OHBP ). Događa se da pacijent dolazi sa uputnicom oznake A3 ( dijagnostička pretraga ) na kojoj je rukom napisano HITNO. Da li takova uputnica ima karakter hitnosti ( napominjem da se na uputnici rukom može nadopisati HITNO i naknadno, kad se nije zadovoljno dobivenim terminom pregleda, a to može učiniti i sam pacijent )? Hitna stanja se šalju uputnicom C2.
 • Ukoliko liječnik primarne ZZ uputi bolesnika na bolničko liječenje ( B), a specijalista smatra da bi ono nije potrebno da li dalje postupa kao pod A1 ili pod C1 Učini svu potrebnu dijagnostiku i/ili pregled kojima otkoloni potrebu hospitalizacije, te vrati pacijenta liječniku sa preporukom daljnjeg tretmana.
 • Ukoliko je uputnica C2, da li se sve pretrage moraju uraditi tijekom sedam dana (to nije uvijek moguće) Unutar 7 dana potrebno je učiniti sve što je moguće, a što bi odgađanjem moglo dovesti do vitalne ugroženosti pacijenta.
 • Da li se na uputnicu A1 može obaviti išta osim EKG-a i rtg-a. Npr. Bolesnik dođe neurologu zbog glavobolje i neurolog posumnja da se radi o subduralnom hematomu ili subarahnoidalnom krvarenju, znači akutna stanja. Da li ga može na tu uputnicu uputiti na CT mozga , ako da ,da li izdaje internu uputnicu za tu pretragu. Da li ga u tom slučaju upućuje u objedinjeni hitni bolnički prijem , kao hitnoću, na daljnu dijagnostiku . Ako da na koju uputnicu ili uputnica ne treba. U navedenom slučaju radi se o hitnom stanju te je pacijenta potrebno uputiti i obraditi preko hitnog prijema. Uptnica nije nužna za OHBP.
 • Da li ako je bolesnik upućen u dnevnu bolnicu (D) specijalista može odbiti obradu ako smatra da ona nije potrebna, da li specijalista , npr. neurokirurg , smije indicirati obradu u nekoj drugoj klinici, a ne svojoj, npr. neurološkoj Dnevnoj bolnici. Da li je prijem u Dnevnu bolnici isključivo na crvenu putnicu. Obrada tijekom ambulantnog liječenja ili dnevne bolnice je u nadležnosti specijaliste SKZZ . Možete indicirati obradu i u drugoj bolnici ukoliko za to postoje opravdani razlozi. (nedostatak dijagnostike i sl.). Potrebna je crvena uputnica za liječenje u dnevnoj bolnici kao i za ambulantno liječenje.
 • Pacijent je upućen u petak s uputnicom A2, „previja“ se od bolova pa mu neurolog daje blokadu, zanemaruje uputnicu A2 i upisuje ga kao hitnog pacijenta (C2). Po završetku obrade ordinira blokadu još dva dana, dakle subota i nedjelja, kako pacijentov izabrani liječnik ne radi, da li možemo vezati dva slijedeća dana na uputnicu od petka ili je pravilno svaki dan upisati pacijenta kao novi hitni slučaj C2? Pacijent koji ulazi u OHBP je jednako vrijedan sa i bez uputnice, te se za sve učinjeno do stabilizacije stanja, a ne duže od 7 dana izdaju se interne uputnice.
 • Dali se nova pravila upućivanja primjenjuju i na slučajeve koji su bili upućeni po starom modelu odnosno prije 2.9.2013.? Primjerice, izabrani liječnik nam šalje pacijenta operiranog u 7 mjesecu da si sami napišemo uputnicu za kontrolni pregled??? Nova pravila odnose se na uputnice po NMU koji je na snazi od 1.rujna 2013.
 • Dali se ultrazvuk uz pregled ginekologa ili urologa na uputnice A1 ili A2 također može smatrati kao „jedna nužna dodatna dijagnostika koja se radi odmah“ (kao RTG uz traumatološki pregled ili EKG uz kardiološki)? Da.
 • Djetetu je nakon otpusta, jer je dovoljno dobro da ne mora ležati u bolnici, indicirana daljnja parenteralna antimikrobna terapija kroz idućih nekoliko dana ( koja ide jednom dnevno i traje jedan sat, dakle manje od 6 sati ) - dakle bilo bi riječ o D1- Ambulantnom liječenju. Može li se takvo ambulantno liječenje ( i ako može, kako? ) vezati na bolničku B uputnicu, ili je potrebna nova uputnica PZZ za ambulantno liječenje? Potrebna je nova uputnica D1 za ambulantno liječenje.
 • Može li liječnik specijalist nakon obavljenog pregleda na koji je pacijent upućen sa uputnicom A1 napisati internu uputnicu za bolničko liječenje? Ako da , vrijedi li ta crna uputnica isto kao i crvena B? Ukoliko je potrebna promptna hospitalizacija tada se pacijenta hospitalizira preko hitnog prijema. Ako je hospitalizacija zakazana za neki od narednih dana tada je potrebna uputnica B izdana od obiteljskog liječnika. Nema razlike u postupanju kod pacijenta koji hospitaliziran preko OHBP ili uputnicom B.
 • Imam pacijente starije dobi koji više puta mjesečno trebaju uputnice za promjenu katetera i sanitet. Da li svaki put trebam pisati up A2 ili bi se mogla pisat up D1 pa da vrijedi godinu dana ? Promjena urinarnog katetera, osim u posebnim slučajevima, je u nadležnosti izabranog doktora opće/obiteljske medicine. No, moguće je pisati i uputnicu D1.
 • Svagdje piše da spec. "može" izdati internu uputnicu-Mislim da to treba promijeniti u "mora" jer se ni do sada nisu svi držali pisanja internih uputnica pa su se pacijenti bespotrebno šetali 5.kada će biti objavljene jedinstvene smjernice za prijeop. obradu. Već su eki pacijenti naručeni na operacije pa me zanima da li da im se napravi sva ona obrada koju traži operater ili će uskoro biti smjernice pa da se pričeka? Izrada smjernica je u tijeku . Na izradama smjernica sudjeluju stručna društva i čim se donesu biti će objavljene. Specijalist SKZZ je dužan poštivati pravila NMU.
 • Nije mi jasno sve u svezi uputnica D. I Vi negdje u odgovorima navodite da je psih. dnevna bolnica, kemoterapija, radioterapija D1, a negdje pišete D2. Šta pisati ?I hoće li na to tražiti specijalisti budući da oni znaju koliko što traje? Nije obavezno, ali u pravilu liječenje u dnevnoj bolnici indicira bolnički specijalist koji poznaje organizaciju rada svoje ustanove. Ista kazuistika se za sada rješava na različite načine ovisno o ustanovi (D1, D2, B) .
 • Zanima me da li ima kakvih promjena prilikom fakturiranja računa skupih lijekova (STL)? Da li ostaje sve kao i do sada, odnosno aplikacija lijekova na osnovu uputnice D1? Ništa se nije promijenilo, ako se lijek nabavlja preko bolničkog povjerenstva za lijekove i bolnica ispostavlja račun za lijek, onda se aplikacija lijekova pacijentu obavlja putem D1 uputnice.
 • Da li liječnik obiteljske može izdati uputnicu za EMNG bez prethodnog pregleda neurologa. KBC Rebro je odbilo primiti pacijenta bez pregleda neurologa. Da, može bez pregleda neurologa, a dobra klinička praksa nalaže da se napiše povijest bolesti sa nalazima i statusom pacijenta kojeg upućujete.
 • Pacijentu je izdana uputnica za ambulantno liječenje na kirurgiji- pokriva li ta uputnica i pretrage ( bris rane npr) koje ordinira kirurg, te da li pokriva i materijale potrebne za previjanje? Na KBC Rebro tražena zasebna uputnica za bris rane, te da se pacijentu izda doznaka za obloge za ranu za to isto ambulantno liječenje. Uputnica pokriva sve dijagnostičko terapijske postupke vezane uz uputnu dijagnozu.
 • Poštovani, pacijentica je kroz OHBP tijekom vikenda obavila pregled i neurolog je izdao preporuku za daljnju obradu kroz dnevnu bolnicu s uputnicom D1. Dg G44. Je li potrebno izdati tu uputnicu ili je neurolog trebao izdati interne up za daljnju obradu? Uputnicu za ambulantno liječenje D1 izdaje obiteljski liječnik (ako je potrebna) po preporuci nakon završetka obrade kroz OHBP kaja može trajati najduže 7 dana.
 • Da li se šifra DMO00 upisuje kod svih prvih specijalističkih pregleda bez obzira na to da li je tim pacijentima potrebna ili nije orotodontska terapija? Šifrira se usluga koja je učinjena. Dakle, ako je pregled učinjen, on se i fakturira. Ne može se fakturirati onda kada je već sadržan u usluzi (DMO02, DMO03, DMO04….)
 • Da li se drugi kontrolni pregled nadovezuje na prijašnju uputnicu koju je pacijent donio na prvom pregledu kao nastavno liječenje? Ovisi o uputnici kojom je upućen kod specijaliste.
 • Da li će pacijentima trebati nova uputnica uz ovjereni prijedlog za skidanje fiksnog ortodontskog aparata? Ne
 • Da li će pacijentima trebati uputnica za reparaturu mobilnog aparata (DMO08)? Ne
 • Ako se naručuje telefonom (kod ortodonta na prvi pregled) onda ne mora imati uputnicu već po nju dolazi par dana prije odlaska ortodontu? Nakon što dobije uputnicu, pacijent je dužan naručiti se u roku 30 dana na uslugu.
 • Ako oralnom kirurgu pošaljem d1 uputnicu za vađenje impaktiranih osmica ili jako destruiranih zubi- da li on to na d1 uputnicu mora napraviti (jer mi se znalo dogoditi da vrati pacijenta da mi kaže da to mogu i ja sama? Da, trebao bi napraviti ono što ste od njega zatražili.
 • Koja uputnica (da li d1) se izdaje pacijentima koji su već dobili ortodontski aparat i samo povremeno idu na kontrole? Uputnica D1.
 • Ako pacijent na prvi pregled kod ortodonta dođe bez snimke zubi što je vrlo ćest slućaj, da li tada ortodont upućuje pacijenta na rtg ili ga vraća izabranom stomatologu da mu on piše uputnicu. Isto tako i na eventualnu obradu kod Oralnog kirurga, npr za mišljenje o izvlaćenju retiniranog zuba ili na frenulectomiu ? Preporuka je da se pacijent ne vraća nego da mu se svakako napravi što je potrebno, ali je Zavodu svakako potrebno putem adrese elektroničke pošte (koja će biti naknadno objavljena) javiti nepravilnosti u radu primarne zdravstvene zaštite.
 • Pacijent svakih par mjeseci dolazi na kontrolni pregled,djete bez aparata.Danas je bio na pregledu sa uputnicom C1 i naručen je na otisak za dva mjeseca.Da li idući puta tj. za početak terapije mora imati novu uputnicu D1? C1 uputnica podrazumijeva pregled i kompletnu obradu koja je potrebna, a D1 uputnica dugotrajno liječenje. U konkretnom slučaju, uzimanje otiska dio je obrade i nije potrebna nova uputnica.
 • Pacijent je upućen sa uputnicom C2 na HOBP, napravi se potpuna obrada (Lab, RTG, UZV…) i odluči se pacijenta zaprimiti na odjel. Do sada smo zaprimali pacijenta na bolničko liječenje na uputnicu na koju je otvoren slučaj u HOPB-u, napravili Matični list, i sav utrošak (STAC-eve) napravljene u HOPB-u i dijagnostici prebacili na Matični list. Radilo se to iz razloga što HZZO nije priznao za isti dan napravljenu fakturu u SKZZ-u i bolničko liječenje. Kako sada postupamo ? Da li otvaramo Matični list na istu uputnicu kojom je pacijent upućen u HOBP ili radimo internu uputnicu za bolničko liječenje ? Da li se STAC-evi prebacuju na Matični list kao do sada ili se utrošak u HOBP-u obračunava kao posebna faktura ? Sve ostaje isto kao i do sada što se tiče fakturiranja.
 • Logoped – dijete dođe na prvi pregled, nakon kojeg treba provesti terapiju govornih vježbi. Do sada je crvena uputnica vrijedila 3 mjeseca, za svaki mjesec (unutar ta tri mjeseca) logoped je izdao internu uputnicu za logopedske vježbe. Mjesečno je to bilo 4 dolaska (svaki tjedan jedan dolazak) i ti su se dolasci onda fakturirali svaki mjesec na jednu internu uputnicu. Kako da radimo sada ? Da li se za svaki dolazak djeteta izdaje interna uputnica ili se može na jednu internu uputnicu obračunati nekoliko dolazaka (kao što je do sada bilo na jednu internu uputnicu 4 dolazaka odnosno mjesec dana) ili sve dolaske fakturiramo na crvenu uputnicu nakon završenih vježbi bez ispisivanja internih uputnica ? Za ambulantno liječenje (logopedske vježbe), sada je predviđena uputnica D1.
 • Isto pitanje za npr. ORL – pacijent dolazi 10 dana na blokade, da li za svaki dan treba interna uputnica ili se to može fakturirati na jednu internu uputnicu ili se samo svaki put vežemo na crvenu uputnicu bez ispisivanja interne uputnice ? Ambulantno liječenje - uputnica D1.
 • LOM izdao je uputnicu D1 za radilište Fizikalna terapija (2050300). Kako upisati tu uputnicu ? Da li upisujemo pacijenta u Ambulantu fizijatra (2050000), obračunavamo prvi pregled fizijatra, te se nakon toga treba izdati interna uputnica za Fizikalnu terapiju (2050300)? Ili obratno ? Upisujemo pacijenta na Fizikalnu terapiju (2050300), pa tu izdajemo internu uputnicu za prvi odnosno kontrolni pregled fizijatra, znači za radilište 2050000 ? D1 uputnica uključuje i pregled fizijatra.
 • Pacijenti su dobili uputnice za primarni lab. 1070000, a na njima se traži dijagnostička pretraga koja se ne radi u primarnom lab. Pacijente smo upisali na djelatnost 2550000 – dijagnostički lab., tako da su obavili pretragu, no kako dalje postupiti kad dobijemo takve uputnice ? Pacijentu treba napraviti laboratorijske pretrage koje se traže, a nepravilnosti u postupanju primarne zdravstvene zaštite možete prijaviti na adresu elektroničke pošte nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • CTG nadzor tijekom trudnoće (više snimanja) koja vrsta uputnice. Upuitnica D1.
 • Jednodnevna observacija trudnice može li ići kao dnevna bolnica obzirom na rang naše ustanove. Da.
 • C2 -HITNI BOLNIČKI PRIJEM: Pacijent upućen na hitni bolnički prijam moći će na temelju jedne uputnice obaviti sve potrebne pretrage u bolnici u roku sedam dana. Da li to podrazumijevanja hospitalizaciju? Ne, ako je potrebna hospitalizacija pacijent se zaprima u bolnicu osnovom hitnog prijema.
 • Uputnica C2 naslovljena na internu medicinu-hitna ambulanta, traži se :vaš pregled. Pacijent je zadržan na hospitalizaciji. Da li se ta hospitalizaciju veže na taj broj uputnice? Ne, pacijent se zaprima bez uputnice kao hitni prijem.
 • Imam hipotetskog onkološkog bolesnika, ako mi liječnik primarne zdravstvene zaštite uputi bolesnika u ambulantu na specijalistički pregled sa C1 uputnicom, da li sam mu ja kao onkolog (i na koji način, ako jesam) dužan pisati uputnicu za PET/CT (s obzirom da se radi o privatnoj poliklinici "Medicol" u Rijeci koja pruža usluge PET/CT-a) ili navedeno može uputiti isključivo liječnik primarne zdravstvene zaštite sa "crvenom uputnicom". Dosadašnja praksa je bila da bolesniku napišemo privremenu uputnicu za PET/CT, a potom bolesnik sa crvenom uputnicom svoga liječnika ostvari to pravo. Ja mogu napisati sve interne uputnice koje pruža KBC Rijeka, ali ne znam što je sa PET/CT uslugom koju pruža privatna Klinika "Medicol". Da, možete napisati internu uputnicu za sve usluge koje ne radi vaša ustanovi kako bi pacijent ostvario pravo na uslugu u drugoj ugovornoj ustanovi (primjerice PET/CT u Poliklinici Medikol). Račun za izvršenu uslugu ispostavlja ustanova koja je uslugu izvršila (osim u slučaju ako je pacijent na bolničkom liječenju).
 • Ako pacijent nije hospitaliziran i imao je uputnicu za bolničko liječenje B. fakturiramo samo kontrolni pregled. Moramo li mu pisati uputnice za kontrolne preglede na koje bi imao pravo da je bio hospitaliziran. ? Ne, ako bolnično liječenje nije provedeno.
 • Ako je pacijent imao A1 ili A2 ili C1 uputnicu i mora biti hitno hospitaliziran, pišemo hitnu uputnicu za prijem. Da li na dobivene crvenu uputnicu fakturiramo ono što je bilo napravljeno- pregled i da li to utječe na BO dan. Pacijent se hospitalizira putem hitnog prijema i fakturiraju se usluge preko DTS računa.
 • Kako se odnositi ako na uputnici nema datuma. Prijaviti Zavodu na adresu elektroničke pošte nmu2013-pde@hzzo.hr, a pacijenta primiti.
 • Možete li pojasniti odnosili se C1 uputnica ( u psihijatriji ) na psihoterapiju, obiteljsku psihoterapiju, suport da li se mogu fakturirati te šifre. - na što bi se odnosila uputnica C1 u psihijatriji. C1 se odnosi na specijalistički pregled i dijagnsotičku obradu u svrhu postavljanja dijagnoze. Daljnja terapija se provodi osnovom uputnice D1.
 • Tko je odgovoran ako liječnik spec. uporno piše šifru kontrole na A1uputnicu, Mora li med. sestra to ispraviti ili postupiti kako je liječnik napisao. Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite piše A1 uputnicu i za nju je odgovoran. Nema ispravljanja uputnice. Nepravilnosti možete prijaviti na adresu nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Na D1 uputnicu mi obavljamo kontrolni pregled i depo terapiju, da li je to uredu. Da.
 • Molim Vas da li se uputnice D1 i D2 kod svakog dolaska završavaju, tj. kopiraju se i radi se račun ili ostaju otvorene do kraja ambulantnog liječenja, odnosno dnevne bolnice i na kraju se radi 1 račun. Kao i do sada kod ambulantnog liječenja, može jedan račun ili poslije svake usluge.
 • Molim Vas, da li smo nakon bolničkog liječenja kada je pacijent primljen crnom hitnom uputnicom, dužni dati interne uputnice za kontrole i dijagnostičke pretrage koje nije mogao obaviti za vrijeme liječenja ili samo u slučaju kada je pacijent primljen u bolnicu crvenom uputnicom za bolničko liječenje? Molim Vas konkretno, o kojim se internim uputnicama radi i kako se te interne uputnice vežu na uputnicu za bolničko liječenje? Tijekom bolničkog liječenja, pacijentu ste u obvezi obaviti sve potrebne dijagnostičke pretrage, a ako iste nije moguće učiniti u Vašoj ustanovi, pacijenta osnovom interne uputnice uputiti u suradnu ustanovu. Interne uputnice nakon bolničkog liječenja vrijede za kontrolne dijagnostičke obrade i preglede. Uputnice se vežu na evidencijski broj hitnog prijema koji je naveden na novoj tiskanici interne uputnice.
 • Pacijenti nam masovno dolaze sa uputnicama (NOVA) oznake A1 ili A2, a u tekstu “molim traži “ navedena je i dijagnostika tipa rtg, uzv kukova, tipanometrija, eeg , uzv srca, i slično. Pacijentim su naručeni su od prije na : Pregled i ultrazvuk kukova, Pregled kod ortopeda , te je potrebno učiniti i RTG npr. Kralježnice, Pregled kod pulmologa gdje je potrebno učiniti i spirometriju ili FENO, Pregled kod kardiologa gdje se na uputnici traži pregled, uzv srca i EKG. Što nam je činiti , da li tražiti dodatnu uputnicu A3 ili fakturirati na uputnicu A1 pregled i nužnu dijagnostiku? Uputnica A1 - u pravilu jedna nužna dijagnostička pretraga, koja je sastavni dio specijalističkog pregleda.
 • Ako pacijent dođe s D1, a trebao je doći s D2 što napraviti? Tražiti od pacijenta da donese D2 slijedeći puta, a D1 tretirati kao po starom sustavu ili na D1 voditi pacijenta godinu dana iako će se kroz sustav vidjeti pogreška PZZ-a? Prihvatiti pacijenta i prijaviti nepravilnost na adresu elektronske pošte Zavoda nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Može li se bolesniku s limfomom koji je temeljem uputnice D1 proveo kemoterapiju napisati interna uputnica za PET/CT koji će se napraviti u vanjskoj ustanovi koja ima ugovor s HZZO za tu pretragu (konkretno Poliklinika Medikol, jer PET/CT ne postoji u KBC Split) ili uputnicu piše liječnik PZZ? Da.
 • Može li se PET/CT na isti način (dakle u spomenutoj vanjskoj ustanovi) napraviti bolesniku tijekom hospitalizacije s internom uputnicom? Može. Napominjemo da se u tom slučaju provedeni postupak PET/CT ne može zasebno fakturirati Zavodu, odnosno uključen je u cijenu DTS-a.
 • Fizijatar sam u lječilištu. Pacijenti dolaze na provođenje stacionarne rehabilitacije po preporuci operatera (postoperatvno) ili od strane nadležnog fizijatra iz mjesta stanovanja kod kojeg se inače kontroliraju i liječe. Ako po završetku stacionarne rehabilitacije, bolesnikovo stanje nije zadovoljavajuće te je potrebna daljnja obrada u smislu pregleda ortopeda, neurokirurga ili dijagnostička obrada (MR, CT), tko izdaje uputnice za to te kome se bolesnik sa nalazima mora javiti. Napominjem da je većina bolesnika u našoj ustanovi iz udaljenih mjesta i već su prije bili na pregledima i u obradi fizijatra ili ortopeda...Da li je moguće u otpusnom pismu navesti preporuku nadležnog fizijatra ili operatera bez izdavanja internih uputnica za iste? Po završenoj stacionarnoj rehabilitaciji u lječilištu pacijenta treba vratiti izabranom doktoru PZZ-a poradi daljnih kontrola i eventualnog liječenja uz Vašu preporuku.
 • Pacijent dolazi na hospitalizaciju uputnicom B. Iz nekog objektivnog razloga nije zaprimljen već mu je na tu uputnicu obavljen samo pregled(pravilo sa višeg na manje). Dolazi na hospitalizaciju nakon 3 tjedna, 2 mjeseca ili 6 mjeseci, treba li mu nova uputnica B ili se može vezati na prethodnu uputnicu koju nije iskoristio za hospitalizaciju već samo za pregled? Potrebna je nova uputnica B.
 • Ako pacijent dođe na pregled kod specijaliste sa uputnicom D1 za ambulantno liječenje a nema potrebe za amb. liječenje već samo za pregled on će obaviti pregled i preporučene dg. pretrage.Ne mislite li da će onda liječnici obiteljke medicine za preglede pisati D1 budući da im D uputnica ne ulazi u KPI a pacijenti mogu sve obaviti kao i na C1? U slučaju nepravilnosti u upućivanju, iste možete prijaviti na adresu elektronske pošte Zavoda nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Na uputnicu C1 pacijent ima pravo na 3 kontrolna pregleda. Ako se ukaže potreba za više kontrolnih pregleda mogu li pacijenti to realizirati i na koji način? Moraju li ići kod LOM-a po novu uputnicu, možemo li ih mi onda primiti budući da su 3 puta već bili na kontroli, ili na C1 mogu dolaziti ako je potrebno i više od 3 puta? Ne, vratiti će te pacijenta izabranom doktoru PZZ-a.
 • Pacijent u HMT-u dobiva interne uputnice koje može realizirati unutar 7 dana. Da li pacijent dobiva uputnice i sam se naručuje na preglede ili se za to pobrine HMT? Pacijenta naručuje unutar 7 dana doktor specijalist koje je iste indicirao.
 • Da li šifra djelatnosti na novoj A3 uputnici mora biti npr. za denzitometriju 2500600, jer doktori iz primarne nerijetko znaju napisati šifru npr. 2010800(endokrinologija) ili 2510000(nuklearna medicina)? Koliko je uopće važno da šifra djelatnosti bude točna ako je u tekstu napisano točno? Npr. pacijente se upućuje na A1 pregled kod endokrinologa i trebala bi pisati šifra djelatnosti 2010800. U tekstu piše da se upućuje endokrinologu, ali šifra je npr. od nuklearne medicine(2510000). Sama šifra djelatnosti nije toliko bitna, u tom se smislu nije ništa promijenilo.
 • Tiskanica interne uputnice se nije mijenjala. Na koji način će se ispostavljati račun od strane KBC-a, s obzirom na to da je u slogu računa za specijalistiku i stacionarno liječenje potrebno upisati „oznaku upućivanja“ koja na tiskanici interne uputnice ne postoji ? Oznake upućivanja jedino može određivati primarni liječnik kada izdaje crvenu uputnicu. Da li ćemo onda u slučaju fakturiranja interne uputnice preskakati to polje? Nova tiskanica interne uputnice je objavljena na www.cezih.hr
 • Da li se šifra DMO00 upisuje kod svih prvih specijalističkih pregleda bez obzira na to da li je tim pacijentima potrebna ili nije orotodontska terapija? Šifrira se usluga koja je učinjena. Dakle, ako je pregled učinjen, on se i fakturira. Ne može se fakturirati onda kada je već sadržan u usluzi (DMO02, DMO03, DMO04….)
 • Da li se drugi kontrolni pregled nadovezuje na prijašnju uputnicu koju je pacijent donio na prvom pregledu kao nastavno liječenje? Ovisi o uputnici kojom je upućen kod specijaliste.
 • Da li će pacijentima trebati nova uputnica uz ovjereni prijedlog za skidanje fiksnog ortodontskog aparata? Ne.
 • Da li će pacijentima trebati uputnica za reparaturu mobilnog aparata (DMO08)? Ne.
 • Ako se naručuje telefonom (kod ortodonta na prvi pregled) onda ne mora imati uputnicu već po nju dolazi par dana prije odlaska ortodontu? Nakon što dobije uputnicu, pacijent je dužan naručiti se u roku 30 dana na uslugu.
 • Koja uputnica (da li d1) se izdaje pacijentima koji su već dobili ortodontski aparat i samo povremeno idu na kontrole? Uputnica D1.
 • Ako pacijent na prvi pregled kod ortodonta dođe bez snimke zubi što je vrlo ćest slućaj, da li tada ortodont upućuje pacijenta na rtg ili ga vraća izabranom stomatologu da mu on piše uputnicu. Isto tako i na eventualnu obradu kod Oralnog kirurga, npr za mišljenje o izvlaćenju retiniranog zuba ili na frenulectomiu ? Preporuka je da se pacijent ne vraća nego da mu se svakako napravi što je potrebno, ali je Zavodu svakako potrebno putem adrese elektroničke pošte nmu2013-pde@hzzo.hr prijaviti nepravilnosti u radu primarne zdravstvene zaštite.
 • Pacijent svakih par mjeseci dolazi na kontrolni pregled,djete bez aparata.Danas je bio na pregledu sa uputnicom C1 i naručen je na otisak za dva mjeseca.Da li idući puta tj. za početak terapije mora imati novu uputnicu D1? C1 uputnica podrazumijeva pregled i kompletnu obradu koja je potrebna, a D1 uputnica dugotrajno liječenje. U konkretnom slučaju, uzimanje otiska dio je obrade i nije potrebna nova uputnica.
 • Pacijenti završavaju zbog neke hitnosti na hospitalizaciji (bez znanja i upućivanja od ordinariusa)--ICV. akutni abdomen, trauma i sl. Na otpusnom pismu stoji narudžba za kontroli pregled i i dodatnu obradu. Molim, tko je propisivać uputnica, odjelni liječnik koji to traži ili ordinarijus koji nije pacijenta uputio u bolnicu. Nema razlike u hospitalizaciji preko hitnog prijema bez uputnice i onog s uputnicom. Odgovor je odjelni liječnik.
 • Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite pogleda bolesnika poslijepodne i uputi ga, isto poslijepodne, s uputnicom A1 kirurgu koja je naslovljena na "opća kirurgija" ili "abdominalna kirurgija". Uputna je dijagnoza "Colicae abdominales" ili R 10.Razvidno je da: a) stanje bolesnika je nejasno i zahtijeva dodatnu obradu (više od jedne dijagnostičke pretrage) i b) upućen je poslijepodne kada radi samo hitna ambulanta. Što učiniti u takvom slučaju (uputnica bi trebala biti, valjda, C2)? A1 uputnica je za konzilijarni pregled osnovom koje specijalist određene specijalnosti izdaje preporuku o eventualnim daljnjim obradama i/ili promjeni terapije, ako je potrebna obrada, onda treba uputnica C1, a ako se radi o hitnom stanju C2. Sve nepravilnosti možete prijaviti na posebnu adresu elektronske pošte Zavoda nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Kod trudnica koje su u terminu obvezne su kontrolni pregledi, ASC (amnioskopije), CTG (kardiotokografije) svaki drugi dan; pozivam se na Plan i program mjera zdravstvene zaštite – PITANJE: na koju uputnicu i uz koju vezati višekratni putni nalog? Trudnici koja je pred terminom porođaja i zahtijeva učestale kontrole izdaje se uputnica D1.
 • Pacijent je došao bez uputnice kao hitan slučaj ( povredio nevus koji krvari ), specijalist ambulantno istog odstranio i treba poslati preparat na PHD analizu u suradnu ustanovu. Da li kao i dosad možemo izdati internu uputnicu za suradnu ustanovu ? Da.
 • Uputnica D1, pacijent ambulantno operiran ,radna dijagnoza D23 ( nevus ), dobiveni PHD nalaz mijenja dijagnozu u C43 ( melanom ), potrebna je reexcizia područja prije odstranjene promjene za koju pacijenta ponovno naručujemo.Da li promjena dijagnoze u ovom slučaju utječe na valjanost prijašnje uputnice? Ne.
 • Pacijent s propisnom uputnicom D1 upućen na amb. liječenje u ovom slučaju amb. op. zahvat uz potrebu PHD analize. Pacijent ima više kožnih promjena na različitim dijelovima tijela. Sve promjene ne možemo odstraniti u istom danu, da li ga naručujemo za skidanje preostale promjene temeljem iste uputnice ili treba nova uputnica? Ista uputnica D1.
 • Pacijent je upućen na bolničko liječenje (operativni zahvat) uputnicom B liječnika PZZ. Nakon tri dana ležanja zbog ustanovljenih kontraindikacija za obavljanje potrebnog zahvata pacijent se otpušta kući. Nakon određenog vremena, kada se kontraindikacije uklone, pacijent će morati ponovo biti zaprimljen na bolničko liječenje. Pitanje je s kojom uputnicom: tražiti novu uputnicu B od liječnika PZZ ili s internom uputnicom ispostavljenom od liječnika specijalista.? Potrebna je nova uputnica B.
 • Dobili smo upite od strane djelatnika bolnice, a vezano za mogućnost izdavanja internih uputnica za pretrage LAB-a na razini PZZ-a. Odnosno ukoliko je osigurana osoba upućena u bolničku ustanovu crvenom uputnicom C1, D1 ili D2 od strane izabranog liječnika, da li bolnički specijalista može izdati internu uputnicu za pretrage LAB-a na razini PZZ-a, a vezano za uputnu dijagnozu. Uzmimo u obzir da pretrage LAB-a nije učinio izabrani liječnik PZZ-a, primjer je Kirurgija-prijelom kosti i moguća tromboza! Interna uputnica ne može biti za primarni laboratorij PZZ, ali ako bolnički specijalist smatra da je potrebno napraviti pretrage koje se rade na primarnoj razini, može ih napraviti u bolničkom laboratoriju koji radi sve pretrage i s primarne razine. Napominjemo da svaku nepravilnost pri upućivanju možete prijaviti na adresu elektronske pošte Zavoda nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Upućivanje pacijenta za preglede oftalmologu: 1. Koji je tip uputnice i za kompletan oftalmološki pregled kada treba dobiti i pomagalo- naočale, protezu, pomagala za slijepe 2. Koji tip uputnice je za pregled pacijenta za koji liječnik primarne zdravstvene zaštite smatra da je potreban hitan oftalmološki pregled Za kompletan pregled i obradu oftalmologa C1, a kod potrebe za hitan oftalmološki pregled C2.
 • Da li liječnik PZZ-a može izdati C1 uputnicu za obradu i pregled kardiologa bez ijednog prethodno pribavljenog nalaza koji bi indicirao kardiološku obradu? Da.
 • Za uputnice A3 na koje ide dijagnostička pretraga, u ginekologiji može li se na uputnicu pisati CTG x 3 ili ASC x 3 (tako da vrijedi za 3 dolaska) kao što se vodilo do 1.9.2013., ili od sada ide samo jedan CTG ili ASC pregled na jednu uputnicu ? 1 dijagnostička pretraga na 1 A3 uputnicu, za očekivane ponavljajuće pretrage D1 uputnica.
 • Uputnica D1 – u pedijatriji često se koristi dnevna bolnica za parenteralnu aplikaciju antibiotska terapije (npr. liječenje uroinfketa, bronhopneumonije). To nije sporno. Postavlja se pitanje da li je dopuštena kontrolna laboratorijska dijagnostička obrada i u kojoj mjeri, tijekom i na kraju liječenja (najčešće CRP, KKS, urin, acidobazni status i ionogram, RTG pluća). Nastavno na ovo, postoje i znatno diferentniji bolesnici, npr. s imunodeficijencijama koji trebaju intravenski imunoglobulin, metaboličkim i reumatskim bolestima koji primaju nadomjesne enzime ili biološku terapiju – pa opet pitanje: da li je povremena laboratorijska dijagnostička obrada dopuštena u okviru uputnice D1, dok traje navedeno liječenje? Da, uz uputnicu D1 postoji mogućnost izdavanja internih upoutnica za potrebne daljnje obrade vezane uz uputnu dijagnozu.
 • Djeca s prirođenom srčanom greškom, imaju kontrole kardiopedijatra, ovisno o težini PSG, godinama. Uvijek se radi: pregled,EKG i UZV srca. Može li se dati samo uputnica A1 ili A2, konzilijarna, ili se mora posebno napisati A3 uputnica za UZV srca. Pregled i dvije dijagnostičke pretrage se ne mogu realizirati uputnicom A1 ili A2 . Dakle potrebna je dodatna uputnica A3 za UZV srca.
 • Pregled neuropedijatra u djece: EEG i UZV mozga, je li se podrazumijeva uz A1 i A2 uputnicu ili treba napisati i uputnicu A3 za UVZ mozga ili EEG. Pregled i dvije dijagnostičke pretrage se ne mogu realizirati uputnicom A1 ili A2 . Dakle potrebna je dodatna uputnica A3 za UZV mozga.
 • Na edukaciji nam je rečeno da kod slanja trudnice u zadnjem mjesecu na kontrolne preglede u bolnicu pišemo na uputnici oznaku D1 i da to obuhvaća sve daljnje preglede , ctg ,uzv i daljnju obradu. S obzirom da nam je danas vraćena pacijentica iz KB Sestre milosrdnice gdje joj je rečeno da mora biti uputnica sa oznakom A ili C molim da mi kažete što je ispravno. Ispravno je na način da se isti ishod poprati sa što manje šetanja pacijentice. Može up. A ako su pregledi sporadični uz A3 za definirane dg. pretrage. Može i C1 ako je potrebna zahtjevnija specijalistička obrada, moče i C2 ako je stanje hitno (do 7 dana ambulantne skrbi) a može i D1 ako se radi o učestalom ambulantnom tretmanu sa nepredvidivim potrebama dijagnostike i liječenja koje će zasigurno potrajati do poroda. Pacijenticu sa D upunicom ne smiju vratit osim ako nisu završili ambulantno liječenje ili su otklonili potrebu za ambulantnim liječenjem i vratili pacijenticu na daljnju skrb primarnom ginekologu.
 • Molimo vas da nam objasnite što nam je činiti ako pacijent dođe u hitnu ambulantu ( konkretno infektološku ) sa uputnicom C2 od svog liječnika PZZ, a bolnički specijalista ( infektolog ) odluči da je nužna hospitalizacija. Ispisana je uputnica na hitni prijem, no da li ju možemo vezati na serijski broj C2 uputnice odn. na šifru liječnika PPZ ili ne. I da li nam možete pojasniti da li je uputnica B "viša" razina, a uputnice A ( 1,2 i 3 ), C ( 1,2 i 3 ) te D ( 1 i 2 ) "niža razina " jer smo čitajući ostale odgovore shvatili da pacijenti koji dođu sa uputnicom B za bolničko liječenje a nisu hospitalizirani ta se uputnica može iskoristiti za ispostavljanje računa. Da, B uputnica je uputnica više razine i može se iskoristiti za ispostavljanje računa što će Zavod intenzivno informatički pratiti.
 • Na uputnici A3 stoje dvije pretrage; jednu je moguće realizirati odmah, a drugu nakon nekog vremena (bilo da nedostaje reagens, bilo da je laboratorij na drugoj lokaciji pa treba otvoriti novu internu uputnicu - a KBC Rijeka ima tri lokaliteta). U tom slučaju od pacijenta se zatraži da za drugu pretragu pacijent donese novu A3 uputnicu, što je pacijentu nepotrebna komplikacija koju ranije nije imao. Kako postupiti? Nije potrebno od pacijenta tražiti novu uputnicu za već zatraženu pretragu na prvoj uputnici.
 • Ako je pacijent imao A1 ili A2 ili C1 uputnicu i mora biti hitno hospitaliziran, pišemo hitnu uputnicu za prijem. Da li na dobivene crvenu uputnicu (A1 ili A2 ili C1) fakturiramo ono što je bilo obavljeno i da li to utječe na BO dan. Ako je pacijent primljen putem hitnog prijema, onda se sve fakturira na račun za bolničko liječenje.
 • Ako pacijent nije hospitaliziran i imao je uputnicu za bolničko liječenje B. fakturiramo samo kontrolni pregled. Moramo li mu pisati uputnice za kontrolne preglede na koje bi imao pravo da je bio hospitaliziran. Ne, to je sve ista epizoda i sve je uključeno u cijenu DTS-a.
 • Molim Vas pojašnjenje za opseg zaštite bolesnika na kroničnom programu dijalize u sklopu D2 uputnice. Naime uputnice pokriva liječenje dijalizom ali ju obiteljski liječnici shvaćaju kao uputnicu za sve što je potrebno bolesniku. Ukoliko bolesnik treba konzilijarne preglede psihijatra ,neurologa ili vaskularnih kirurga ili bilo koje druge specijalnosti kao i drugih pretraga za pretransplantacijsku obradu i mjesečnu obradu ili bilo što mi preporučimo dio obiteljskih liječnika ne želi više izdati nove crvene uputnice. Smatramo da bi uputnice za dijalizu trebala pokrivati klasični kronični program. Sve drugo pregledi ,obrade, transplantacija ,senzibilizacija ,virusologija BEZ OBZIRA I AKO JE preporučena od liječnika s dijalize trebala bi se izvršiti preko drugih vrsta uputnica obiteljskog liječnika. Posebno bi bilo uputno da se uputnice u drugu " vanjsku " ustanovu ne vežu za uputnicu za dijalizu . Dijaliza se provodi preko uputnice D2 dnevna bolnica. Znači da je tretman isti kao da je u bolnici samo spava kod kuće i dolazi na liječenje.U takovim slučajevima ako bi vraćali pacijenta po uputnice ishod bi bio isti a pacijent bi nepotrebno šetao od bolnice do liječnika koji bi ionako prepisivao uputnice koje ste Vi indicirali pacijentu u dnevnoj bolnici. Ukoliko smatrate da tegobe koje pacijent navodi ne ugrožavaju program liječenja dijalizom (npr. anksioza) tada preporučite pacijentu da se javi poradi uočenih tegoba svom liječniku koji će odlučiti o daljnjem tretmanu a time i o potrebi slanja psihijatru.
 • Zanima me da li endokrinološki testovi koji se rade ambulantno (OGTT, TRH test ,Inzulin -C-peptidi..) mogu se raditi preko uputnice sa oznakom C1 ,s obzirom da sam pročitala nove smjernice vezane za uputnice. Bolnički specijalist kojem je pacijent upućen uputnicom C1 dužan je za sve pretrage koje indicira izdati interne uputnice.
 • Da li uputnicu za fizikalnu terapiju u kući - također označavamo D1 kao ambulantno liječenje ; da li i ta vrsta uputnice vrijedi 365 dana pa je potrebno samo priložiti novo odobrenje liječničkog povjerenstva za nastavak terapije? Vrijedi do završetka fizikalne terapije u kući.To znači do posljednjeg tretmana odobrenog po liječničkom povjerenstvu uključujući i nastavak u kontinuitetu. Recidiv u istoj godini zahtjeva novu uputnicu i novo odobrenje LP.
 • PSIHIJATRIJA: Kojom uputnicom liječnici PZZ upućuju psihijatrijske pacijente koji su u kontinuiranom psihijatrijskom ambulantnom tretmanu, obzirom da se radi o specifičnoj skupini pacijenata koji sa terapeutom (spec. psihijatar) uspostavljaju poseban transferni odnos? Ako je potreban trajni ambulantni tretman tada se može na prijedlog psihijatra izdati uputnica D1. Nakon stabilizacije stanja skrb preuzima obiteljski doktor koji također treba prepoznati povezanost pacijenta i psihijatra te periodički sukladno stanju pacijenta slati psihijatru uputnicom A2.
 • Ukoliko je pacijent upućen uputnicom A1 na pregled neurologu, da li se smije izdati interna uputnica za nužan CT mozga i kako ga obračunati? Uz uputnicu A1 i A2 može se tijekom pregleda izdati (i obračunati) jedna nužna dijagnostička pretraga koja se može učiniti odmah ili preporučiti na nalazu temeljem kojeg LOM može izdati uputnicu A3.
 • Ukoliko je pacijent upućen uputnicom B, a nije zadržan u bolnici, da li smo dužni izdati interne uputnice radi daljnje ambulantne obrade? U navedenom slučaju važe pravila uputnice C2 ukoliko je upućen u bolnicu kao hitni slučaj. U ostalim slučajevima potrebno je preporučiti daljnji tretman za koji će LOM izdati odgovarajuću uputnicu (A,C,D)
 • Pacijent je s uputnicom A3 došao na UZV štitnjače. Liječnik prilikom pregleda utvrdi da se treba napraviti punkcija. Smije li ju napraviti temeljem te uputnice A3 ili u nalazu UZV preporuča ponovni UZV s punkcijom (koja podrazumijeva i citološku analizu) i PZZ odlučuje da li će izdati novu uputnicu ili ne? U navedenim slučajevima nije potrebna nova uputnica ( dijagnostika tijekom koje se ukaže potreba za PHD ili citološkom analizom).Izdaje se interna uputnica za citologiju te se veže na uputnicu A 3 (uzv štitnjače npr.)
 • Pacijent je zaprimljen u stacionar Doma zdravlja - senj, preko ZZ HMP lič.-senj.županije. Nalazi se na hospitalizaciji treba se javiti traumatologu KBC_ Rijeka, poradi aplikacije lijeka, tko izdaje uputnicu za D1 lijećenje budući da hospitalizacija dalje traje i na koji način izdati uputnicu buduči da ZZ HMP nemaju crvene uputnice. U predmetnom slučaju ne izdaje se D1 uputnica. Ukoliko je pacijent na stacionarnoom liječenju (DTS, DBL) upućuje se u KBC Rijeka kao zahtjev za uslugom suradne ustanove. KBC Rijeka račun ispostavlja DZ.
 • Kako pomoći pacijentu po dg. C54 - Adenocarcinoma endometrii - po mišljenju multidisciplinarnog onkološkog tima potreban je op.zahvat ali prije toga je potrebno učiniti: 1. RTG pluća i srca; 2. UZV abdomena; 3. EKG; 4. Internistički pregled; 5. pregled anesteziologa; 6. MR zdjelice, a još k tome pacijent živi 50 km od KBC Rijeka Kako je kod navedene pacijentice potrebno zadovoljiti i redosljed pretraga te valjanaost nalaza da nisu stariji od… te sve dovesti u skladnost s danom operacije savijetujemo da pacijenta uputite operateru sa uputnicom C1 te da sukladno datumu izvršenja nužnih pretraga i MRa odredi termin operacije. U rijeci postoji jednodnevna prijeoperativna obrada te i o toj opciji voditi računa.
 • Pacijent je operiranu KBC Rebro-tonzilektomiran. Da li kontrolu operatera moze učiniti u KBC Osijek s obzirom da nakon bolničkog liječenja ima pravo na kontrolu bez uputnice nadležnog liječnika ili ju mora učiniti u ustanovi gdje je operiran? Da li to znači da će mu operater iz ZGB izdati uputnicu za kontrolu fizički na ruke? Nije jasno kako se kontrola operatera može učiniti u Osijeku ako je operacija izvršena u Zagrebu?
 • Da li se spirometrija (u pulmološkoj ambulanti) i EEG (u neurološkoj ambulanti ) smatraju nužnom dijagnostikom na uputnicama A1 i A2, ili trebaju dvije uputnice A1+A3 i A2+A3 ? Da ako su nužne. U tom slučaju je dovoljna uputnica A1 ili A2.
 • U slučajevima kad bolesnik diže u bolčkoj ustanovi skupe ljekove za samoprimjenu 1-2 puta mjesečno (npr. Betaferon, Avonex....), a nema pregleda ili primjene od strane osoblja, da li je adekvatna uputnica D1 ili D2, pretpostavka da u tom slučaju fakturiramo samo broj doza lijeka bez usluge. Što ako dođe s uputnicom C1. U tom slučaju dovoljna je jedna uputnica na koju se fakturira lijek jer nema druge usluge osim lijeka koji se podiže 1x mjesečno. Ako dođe s uputnicom C1 postupit ćete isto.
 • Molimo Vas da nam ukažete na mogućnost provođenja alergološkog testiranja kod osoba koje uslugu obavljaju ambulantno. Naše tumačenje je da se isto može provesti na uputnicu C1 što je najlogičnije ali postoji možda i mogućnost da liječnik PZZ izda uputnicu s oznakom A3 samo za testiranje a na raniju preporuku alergologa, znači samo testiranje bez pregleda. Može se provesti na uputnicu C1, no u tom slučaju je bolnički specijalist zatražio testiranje internom uputnicom. Ako je netko drugi zatražio testiranje (npr pulmolog iz ustanove koja ne radi postupak ,, ili sam LOM) tada LOM može napisati uputnicu A3 a potom uputnicom A2 ako je potrebno poslati pacijenta bolničkom specijalisti na kontrolu.
 • Uputila sam pacijenticu u bolnicu , na ginekologiju sa nalazom pregleda i uzv i izdala B uputnicu. Pacijentica je vraćena po uputnicu za anesteziologa. Dali ja sa B uputnicom , pregledom , UZV, trebam izdati i uputnicu za anesteziologa? Ako je pacijentica hospitalizirana NE. Ako nije , a možebitna hospitalizacija ovisi o suglasnosti anesteziologa tada izdajete uputnicu za pregled anesteziologa.
 • U skrbi imam troje transplantiranih pacijenata. Da li ću moći za njih pisati godišnje više puta uputnicu tipa c1 jer kod pogoršanja stanja potrebne su i 3 kontrole u klinici tjedno. Također transplantirani na bubreg po sadašnjoj shemi imaju kontrole svaka 3 mjeseca u Zagrebu a mjesečno u regionalnim bolnicama konkretno u Varaždinu tako da bi u startu trebale 2 uputnice c1 jednu za Zagreb a jednu za Varaždin. U novim izmjenama vodiča transplatiranim pacijentima koji su upućeni temeljem uputnice C1 ukida se ograničenje od 3 kontrolna pregleda (bez limita unutar godine dana)
 • Pitanje je za vanbolničku SKZZ ortodonciju i oralnu kirurgiju: Kako se za obrade uputnica C1 i D1 koju koriste navedene djelatnosti mogu izdavati interne uputnice… Zanima nas dali je potrebno uistinu ispisivati na papir internu uputnicu za nastavno liječenje pacijentu koji će ponovno doći u istu specijalističku vanbolničku zdravstvenu ustanovu na nastavnu kontrolu u ortodonciji ili vađenje konca u kirurgiji? Za uputnicu D1 za pojedine terapije nije potrebno za svaki dolazak ispisivati posebnu internu uputnicu.
 • Molim vas da mi odgovorite da li se uputnica sa oznakom D1 može realizirati kroz specijalističku ambulantu ili isključivo kroz dnevnu bolnicu D1 je uputnica za ambulantno liječenje, znači može kroz ambulantu.
 • Da li možemo trudnicu u 39.tj.trudnoće uputiti u sekundarnu zdravstvenu zaštitu s bolničkom uputnicom ( B) na temelju koje će se moći učiniti ( i internim uputnicama fakturirati) i CTG i ASC dijagnostika, potrebna prije samog poroda ili je potrebno za svaku od tih dijagnostičkih pretraga napisati A3 uputnicu, a za porod izdati B uputnicu? Ako je prije poroda potrebna učestala ambulantna skrb bolničkog ginekologa tada pacijenticu možete uputiti sa D1 uputnicom koja pokriva sve kontrole do hospitalizacije .Može i sa C1 koja pokriva 3 kontrolna pregleda.
 • Ako pacijent s uputnicom A1, C1 ili nekom drugom kombinacijom, samo ne onom kojom treba – C2, dođe na hitnu upisuje li ga se s uputnicom s kojom je došao (na računu će se vidjeti da je obrađen u hitnoj temeljem uputnice C1 npr.) ili se uputnica zanemari i upisuje se pacijent kao da je došao bez uputnice? Pacijent se tretira kao da je došao bez uputnice. Često pacijenti sami sebi indiciraju hitnost bez znanja liječnika .Ukoliko se ponavlja prijaviti nepravilnost radi dodatne edukacije liječnika.
 • Da li kod uputnice A1 upućene gastroenterologu , gastroskopija spada u nužnu dijagnostiku i kao takva se može šifrirati na uputnicu ili moramo tražiti novu uputnicu za dijagnostičku metodu, odnosno preporučiti liječniku obiteljske medicine da uputi pacijenta na istu? Da,ako je nužna te ju učinite tijekom pregleda, tada se može vezati na uputnicu A1 ili A2.
 • Pacijent upućen na neurološki pregled uputnicom C1 s oznakom "hitno", pregledan i učinjen hitan CT mozga u OŽB Našice. Zbog nemogućnosti hospitaliziranja neuroloških bolesnika, upućen na hospitalizaciju u KBC Osijek. Tko ispisuje uputnice za daljnju obradu nakon hospitalizacije i daljnje kontrole, pošto će se te kontrole dalje obavljati ponovno u OŽB Našice? Kako postupiti ukoliko imamo isti slučaj s uputnicom B? Nakon hospitalizacije uputnice ispisuje odjelni liječnik a vežu se za djelatnost a ne mjesto. Ukoliko smatraju da nisu potrebne daljnje kontrole u bolnici u kojoj je hospitaliziran mogu predložiti kontrole po mjestu stanovanja za koje će se obratiti izabranom liječniku na daljnje postupanje.
 • DNEVNE BOLNICE HEMATOLOGIJE, GASTROENTEROLOGIJE I IMUNOLOGIJE Omogućiti nam unos D1 uputnica za obračun dijela poslova koji traju kraće od 6 sati: Biološke th (Symponi, Embrel, Humira)Peroralne th (Vesanoid, Anagrelid, Virgad, Zefix ...) Aplikacije niskomolekularnog HefarinaAplikacija Cerozyme Aplikacija Venofera Parenteralna ishrana bolesnikaToalete endovenoznih katetera Punkcije i biopsije kosti i ostale punkcije (pleuralna, abdom. probatorna, p. čvorova)Infuzije Evakuacija punkcija abdomena Opservacije – endoskopijaKako riješavati opservacije iz endoskopije koje su duže od 6 sati, a prati ih kontrolni lab. (RCP)? Opservacije bolničkih bolesnika – utz biopsije jetre? Kraće opservacije? Kako riješavati bolesnike iz onkološke ambulante ili onkološke dnevne bolnice - potrebe hitnih tranfuzija i hitnih evakucionih punkcija? Kako rješavati bolesnike s poliklinike (interne) u slučaju hitne transfuzije, hitne ambulante, evak. ascitesa, punkcije i biopsije kosti? Kako riješiti bolesnike iz hitnog trakta (transfuzije, evak. punkc. ascitesa)? Kako prebaciti bolesnike iz dnevne bolnice na bolničko liječenje a prethodno je u dnevnoj bolnici obavio kemoterapiju ili transfuziju? Trebalo bi riješiti – dnevnu bolnicu internistiške onkologije (radilište 1510106) Kako riješavati transfuzije krvi noću i vikendom ambulantnih bolesnika? Omogućiti nam vidljivost pored serijskog broja uputnice i oznaku uputnice na konziljarnoj uputnici (A, C, D)Omogućeno
 • Jako sam neugodno bila iznenađena kada sam saznala da se titriranje antikoagulantne terapije prebacuje na liječnike primarne zdravstvene zaštite. U sklopu Djelatnosti za transfuzijsku medicinu OB Pula radi ambulanta za antikoagulantnu terapiju. U kartoteci ambulante imamo oko 4000 kartona pacijenata na antikoagulantnoj terapiji sa svim zapisima o dijagnozama, ostaloj terapiji, hospitalizacijama i nadasve velikim iskustvom u titriranju peroralne antikoagulantne terapije. Vrlo često liječnici sa područja Istarske županije (izvan Pule) zovu u Djelatnost za transfuzijsku medicinu radi konzultacije u svezi antikoagulantne terapije, naročito zbog uputa kod uvođenja novog lijeka. Peroralna antikoagulantna terapija zahtijeva kontinuirano praćenje i nadzor. Obzirom na jako izraženo individualno djelovanje lijeka, te brojne interreakcije sa drugim lijekovima u smislu pojačavanja djelovanja ili inhibicije djelovanja, a isto tako teških posljedica za pacijenta u smislu infrakta ili krvarenja smatram da je za titriranje potrebno veliko iskustvo liječnika. Osim toga ovim načinom praćenja pacijenata prijavljen je velik broj NUS pojava lijeka (HALMED). Smatram da titriranje peroralne antikoagulantne terapije treba ostaviti u sklopu Djelatnosti za transfuzijsku medicinu i omogućiti pacijentima da se mogu kontrolirati na osnovu jedne uputnice 12mjeseci. Liječnik koji smatra da nije sposoban voditi bolesnika na antikoagulantnoj terapiji, može nesmetano uputiti bolesnika u Vašu ambulantu. Napominjemo da je pretežitom dijelu hrvatske peroralna antikoagulantna terapija u domeni rada liječnika OM. Isto je i u većini zemalja EU.
 • Ako nam pacijent dođe sa A1 uputnicom na pregled kod neurologa da li se CD (kolor dopler) smatra nužnom dijagnostikom ili moramo vratiti pacijenta u primarnu zz? Samo ako se radi o nužnoj pretrazi (sa uporištem u kliničkom nalazu) koju ćete učiniti tijekom pregleda . Indiciranje nužnih pretraga HZZO će pratiti po liječniku i dijagnozi.
 • Pacijent je došao sa C1 kod interniste i ona traži dijagnostičku pretragu u suradnoj ustanovi preko interne uputnice i zanima nas da li uz internu treba fotokopija i crvene uputnice? Da li se pacijent sa nalazom vraća specijalisti ili primarnom dr.?? Internu uputnicu u suradnu ustanovu piše bolnički specijalist temeljem uputnice C1 izdane od liječnika PZZ. SKZZ specijalist samo ako smatra potrebnim piše i interne uputnice za kontrolu s nalazom. Ukoliko smatrate da je potrebna Vaša kontrola sa nalazom koji ste indicirali tada se temeljem Vaše interne uputnice vraća Vama na pregled. Ukoliko smatrate da je Vaša kontrola nepotrebna javlja se svom liječniku .( u drugom slučaju gubi se svrsishodnost tražene dijagnostičke pretrage koju ste indicirali u suradnoj ustanovi ukoliko Vas ne zanima nalaz )
 • Nije nam jasno na koju uputnicu možemo vezati pregled ortoptičkog statusa prilikom očnog pregleda prvenstveno djece, u dječjem kabinetu za ortoptiku i pleoptiku koji imamo registrirano kao djelatnost. Također i odraslih pacijenata koji trebaju pregled stereovida tj ortoptički staus , fuziju ili ostalo. Obzirom da je je provjera statusa obavezan i nužan dio pregleda kod svake posjete jer se odlučuje o daljnjem liječenju ( vježbe , promjena korekcije i ostalo ) , moramo imati mogućnost naplate istih staceva. Po starom modelu status smo obračunavali uz prvi pregled, kao i uz kontrolu. Pa ako se uz pregled napravi i jedna dijagnostička pretraga, onda može A uputnica, odnosno ako izabrani dotkor PZZ-a smatra da je potrebna oftalmološka obrada, onda C uputnica.
 • Dijete ima problema govora, poslan kod logopeda na Suvag, koji traži pregled ORLa, ispitivanje sluha, pregled psihologa, koju uput ,ne mogu pisati na uputu po čijoj preporuci jer logopedi nisu u sustavu zdravstva Logoped može propisati preporuku, a o daljnjoj obradi odlučuje izabrani doktor PZZ-a.
 • Molim vas da mi pojasnite dali u slučaju upućivanja bolesnika na biopsiju prostate sa uputnicom D2, liječnik specijalist može dalje naručivati bolesnika na kontrolni pregled internom uputnicom do dolaska phd nalaza. U slučaju indicirane hospitalizacije po dolasku phd nalaza dali se bolesnik naručuje u bolnicu sa novom uputnicom koju je izdao liječnik pzz ili internom uputnicom. Hospitalizacija nakon uvida u nalaz ide putem uputnice B izdate od liječnika PZZ. Kontrolni pregledi tijekom liječenja u dnevnoj bolnici vrše se na interne uputnice do završetka liječenja u dnevnoj bolnici.
 • Molim vas da mi razjasnite da li uputnica D1 ambulantno liječenje kod pacijenata na hormonskoj terapiji vrijedi 30 dana ili 365 dana U roku 30 dana potrebno se je naručiti, potom uputnica vrijedi 365 dana. Primjer , pacijent se ode naručiti 28 dan od dana izdavanja uputnice, tada dobije termin za 10 mjeseci. Uputnica je valjana.
 • Kod uputnica B, C1, C2, C3, stoji napomena ODMAH NARUČITI PACIJENTA - Zanima nas da li smo mi dužni naručiti pacijenta za SVE preporučene pretrage od strane našeg specijaliste ili samo za one koje imamo u našoj ustanovi a za ostale izdati samo interne uputnice ? Sve ste dužni izdati i naručiti. Temeljem termina traženih dijagnostičkih pretraga može se planirati kontrola, odnosno operacija. Kod uputnice C2 samo ono što je nužno i moguće učiniti unutar 7 dana.
 • Molim vas da mi razjasnite da li uputnica D1 ambulantno liječenje kod pacijenata na hormonskoj terapiji vrijedi 30 dana ili 365 dana Uputnica D1 ambulantno liječenje vrijedi do završetka liječenja a ne dulje od 365 dana. Znači vrijedi 365 dana.
 • Uputnica A3- dijagnostička pretraga da li je predviđena po principu 1 uputnica za kardiološku dijagnostiku – holter, 2. uputnica za kardiološku dijagnostiku – uzv, 3. uputnica za kardiološku dijagnostiku – ergometrija. Jer financiraju se preko šifri: 2010140- kardiovaskularna dijagnostika – ergometrija, 2010150- kardiovaskularna dijagnostika- holter, 2010160- kardiovaskularna dijagnostika – ekg. Ili bi se moglo sve ove podšifre grupe 20101XX uputiti s primarne razine jednom uputnicom A3 ? Jedna uputnica za jednu dijagnostičku pretragu.
 • Postovani, da li sve ovo znaci da ce LOM-ovi odlucivati i procjenjivati kad je pacijentima (s dijabetickom retinopatijom, glaukomom, uveitisom, nakon operacije katarakte, vitrektomije, vadjenja stranog tijela iz oka, opekotinom oka kiselinom ili luzinom itd) potrebna kontrola ako salju A uputnice, a to su i jedine koje salju. Neki su nam rekli da im je ogranicen broj C uputnica. Pa je li to moguce?! U oftalmologiji postoje odredjene dijagnosticke pretrage koje su nuzne za postavljanje dijagnoze a takodjer i hitni terapijski zahvati koji su se prije radili u ambulanti kad pacijent dodje na kontrolu i normalno su se obracunavale. Kako mislite da to sad pacijentima radimo ako dolaze s A uputnicom? Hitna stanja trebaju dolaziti s uputnicom C2 i pokrivaju sve intervencije potrebne u narednih 7 dana (preko hitnog prijema bez uputnice jednako važno kao sa uputnicom). Nakon hospitalizacije imate pravo na interne uputnice obaviti 3 kontrole (unutar 1 god.)i svu dijagnostiku koju preporučate a niste ju učinili u bolnici (unutar 6.mjeseci). Ukoliko slučaj zahtijeva daljnje intenzivnije praćenje ( više od 3 kontrole godišnje ) tada na zadnjem kontrolnom pregledu preporučite ambulantno liječenje pa će te imati godinu dana vremena da stabilizirate pacijenta i vratite u daljnju skrb nadležnom liječniku. Na svakom konzililijarnom pregledu vi možete preporučiti ambulantno liječenje ili potrebnu obradu temeljem koje će liječnik napisati uputnicu A2+A3 ili C1, ili D1.Uputnice C1 nisu limitirane veći dio KPI zajedno sa lijekovima, bolovanjima i korištenjem PZZ laboratorija.
 • Ukoliko pacijent ide na MKZ, primjerice plastičnom kirurgu, da se izdaje samo uputnica za ambulantno liječenje D1 ili je uz tu uputnicu potrebno izdati i 2 uputnice A1 za prvi pregled i kontrolni pregled? Uputnica D1 pokriva prvi pregled, liječenje i sve kontrolne preglede tijekom ambulantnog liječenja.
 • Uputio sam bolesnicu dermatologu zbog promjena na koži vrata i nosa i pritom izdao uputnicu A1;preporučen je ambulantni operativi zahvat na ORL za što je izdana uputnica D1;Bolesnica je pregledana na ORL te naručena na obradu-UZV vrata,eksciziju navedenih promjena u LA uz PHD.Nije izdana niti jedna interna uputnica.Smatram da ne trebam propisivati više nikakve uputnice do završetka liječenja Ne trebate izdati nove uputnice za ORL ako ste izdali uputnicu D1.
 • Dobili smo upit od strane djelatnika bolnice, naime postoje slučajevi kada se osigurana osoba uputi od strane izabranog liječnika (A1) kirurgu, te on procjenjuje da je potrebno napraviti kolonoskopiju. Pitanje je da li je moguće na osnovu zaprimljene uputnice ispisati internu uputnicu za PHD analizu nakon obavljene kolonoskopije? Pitanje se odnosi i ako je osigurana osoba upućena na kolonoskopiju od strane izabranog liječnika - A3 uputnicom, a ne samo A1 uputnicom? Ukoliko se na konzilijarnom pregledu postavi indikacija za kolonoskopiju isti dan, zasigurno se radi o hitnom stanju (piprema pacijenta?). Uz sve endoskopske preglede se može učiniti i fakturirati PHD .
 • Pacijent je naručen na pregled kod hematologa i donio je ispravnu uputnicu A1 ili A2. Prilikom pregleda utvrdi se da pacijent hitno treba primiti krv (niski leukociti ili trombociti). Do sada se to pacijentima davalo u dnevnoj bolnici hematologije temeljem uputnice koju su donijeli. Ako sada dođe s A1 ili A2 smije li mu se dati krv ili ga se prima hitno na dnevnu bolnicu (naš objedinjeni prijem to ne radi)? Ukoliko je potrbno hitno liječenje u dnevnoj bolnici tada se zaprimi u dnevnu bolnicu preko OHBP.
 • Da bi pacijent došao na kontrolu kod hematologa treba napraviti pretrage – elektroferezu, krvne pretrage, …. Temeljem koje uputnice radi pretrage i s kakvom uputnicom dolazi na pregled? Do sada je to sve išlo s uputnicom za kompletnu obradu. Ako je to uputnica C1, može li se temeljem nje prvo ići obaviti dijagnostiku i tek onda na pregled? Napomena: to se ponavlja svakih nekoliko mjeseci. Ukoliko ste na prethodnom pregledu indicirali pretrage tada s uputnicom A3 obavlja pretrage sa kojima se javlja na kontrolni pregled A2. Kod prvog dolaska s nerazjašnjenom hematološkom bolešću preporuča se uputnica C1 koja pokriva pretrage i 3 kontrolna pregleda. Bolesti koje se trajno prate na razini SKZZa mogu se pratiti i kao ambulantno liječenje ili dnevna bolnica. Stabiliziranog kroničnog bolesnika vodi liječnik PZZa .
 • Pacijent je kod hematologa došao zbog hematološke dijagnoze. Hematolog, radi postavljanja dijagnoze upućuje pacijent internom uputnicom endokrinologu. Endokrinolog smatra da treba napraviti neke pretrage vezane uz endokrinu. Piše li endokrinolog interne uputnice ili hematolog ili pacijent za tu endokrinološku dijagnostiku donosi nove uputnice iz PZZ-a? s kakvom uputnicom dolazi pacijent na kontrolni pregled kod endokrinologa? Takav pregled treba se tretirati kao konzilijarni pregled endokrinologa na kojem endokrinolog daje mišljenje i preporuča dijagnostiku i terapiju ali ne može naručiti sebi na kontrolu. Pacijent se vraća hematologu sa mišljenjem i preporukama o kojima dalje odlučuje hematolog unutar opsega mogućnosti datih uputnicom od PZZ (C1,D1,D2).
 • U djelatnosti imunologije postoji više nužnih pretraga – sedimentacija, koagulacija, CHSo, C3, C4, Anf, ADN, ANCa, Ena. Smiju li se sve one napraviti uz uputnicu A1 i A2? Za navedene pretrage daje se preporuka izabranom liječniku koji potom izdaje uputnicu A3.
 • Tzv. Imunološke pretrage - , CHSo, C3, C4, Anf, ADN, ANCa, Ena mogu li se napraviti temeljem jedne A3 uputnice ili svaka pretraga nova uputnica? Mogu, temeljem jedne uputnice A3.
 • Do sada smo mi u HZZO slali SKZZ račune 1x tjedno za jedno obračunsko razdoblje od prethodnog tjedna. Pri tome smo sve SKZZ račune koji su nastali u tom obračunskom razdoblju na temelju iste uputnice grupirali na jedan račun. S uvođenjem polja „Datum naručivanja“ u vodeći slog računa, a ne u stavke računa ovo grupiranje više nije moguće. Da li to znači da sada ne moramo više grupirati račune, već vam smijemo poslati više računa po jednoj uputnici u istom obračunskom razdoblju? Predviđa se promjena opisa sloga računa čime će te moći slati račune kao do sada.
 • Da li je sada JIN obavezan podatak u vodećem slogu računa za sve račune (SKZZ i DTS)? Nije.
 • Za nastavna liječenja u bolničkom SKZZ po uputnicama za C1, C2, C3, D1, D2 i B-(za daljnju dijag.obradu ili 3 kontrolna pregleda po otpustu iz bolnice) koju šifru načina prijama koristiti? Šifru 4 ili 9. Šifra 9 - u ovom slučaju se ne radi o nastavnom liječenju već o usluzi osnovom interne uputnice; šifra 4 se koristi kod dugotrajnog bolničkog liječenja u istoj zdravstvenoj ustanovi kada je potrebno ispostavljanje više računa.
 • Isto pitanje vrijedi i za bolničko liječenje premještenih pacijenata iz jedne ustanove u drugu.Do sada sam sustav nije kod premještaja zahtijevao upis broja uputnice (često pacijenti premještani iz KBC u opću bolnicu samo sa otpusnim pismom) i hoće li se na internu uputnicu premještaja vezati uputnice za kontrolu ili će pacijent nakon završenog bolničkog liječenja uputnice za kontrolu podizati kod LOM-e? Kod premještaja iz jedne ustanove u drugu izdaje se dokument koji sadrži serijski broj uputnice izabranog doktora PZZ-a ili evidencijski broj hitnog prijema za bolničko liječenje u ustanovi iz koje je premješten. Po završetku bolničkog liječenja internu uputnicu za kontrolu izdaje bolnički specijalist ustanove u kojoj je bolničko liječenje završeno. Navedeni specijalist može izdati internu uputnicu za kontrolu u svojoj ustanovi, u ustanovi iz koje je pacijent premješten, ili dati preporuku da se pacijent javi svom izabranom doktoru PZZ-a prema svojoj stručnoj procjeni.
 • Da li je moguće u sklopu ugovornog odnosa SKZZ za internu medicinu u privatnoj ugovornoj ordinaciji vršiti usluge liječenja po uputnici D? Moje se pitanje odnosi na dijagnoze E 11, I50 i druge iz nadležnosti interne medicine. Kako obračunavati za to potrebite lijekove, infuzije i potrošni materijal. Ne.
 • Gdje će se u KBC Osijek obavljati C3 prijeop. pretrage? Navedeno je u nadležnosti same ustanove, odnosno ravnatelja.
 • Pacijent svakih par mjeseci dolazi na kontrolni pregled, dijete bez aparata .Danas je bio na pregledu sa uputnicom C1 i naručen je na otisak za dva mjeseca .Da li idući puta tj. za početak terapije mora imati novu uputnicu D1? Ne, za uzimanje otisaka ne. Nakon započetog liječenja treba imati D1 uputnicu osnovom koje će se provoditi daljnje kontrole i samo liječenje.
 • Poštovani, internom uputnicom stacionarni pacijent je premješten iz kninske bolnicu u našu. Uputnica je interna, siva, bez broja jer je i u kninskoj bolnici zaprimljen kao hitnoća. Da li da tražimo crvenu B uputnicu ili da ga zaprimimo bez uputnice s naznakom premještaja iz kninske bolnice i šifrom liječnika specijaliste koji ga je poslao. Ne, ne tražite novu uputnicu. Kod premještaja iz jedne ustanove u drugu izdaje se dokument koji sadrži serijski broj uputnice izabranog doktora PZZ-a ili evidencijski broj hitnog prijema za bolničko liječenje u ustanovi iz koje je premješten, napominjemo da tiskanice nove uputnice imaju evidencijski broj hitnog prijema.
 • Kad izdamo uputnicu D1,D2 ili C1, a radi se o osiguraniku koji je teško pokretan i potreban mu je prijevoz sanitetom do bolnice - tko ispisuje naloge za prijevoz tokom trajanja liječenja - do sad smo mi pisali za odlazak u bolnicu. Predviđa se uvođenje višekratnog naloga za sanitetski prijevoz za ambulatna liječenja (kao kod hemodijalize), a do tada preporuka je da izabrani doktor PZZ-a ispiše potreban broj naloga za sanitetski prijevoz.
 • Dobili smo upit od djelatnika bolnice, a vezano za postupke izdavanja uputnice za osigurane osobe na hemodijalizi. Osoba je upućena od strane izabranog liječnika na hemodijalizu u bolnicu A (D2), nakon određenog vremena osiguranoj osobi je ukazana potreba za zračenjem u bolnici B (dnevna), te s obzirom na udaljenost i višednevno zračenje je potrebno pružiti i postupke hemodijalize u bolnici B. Da li u navedenom slučaju je potrebno ishodovati od strane izabranog liječnika dvije D2 uputnice ili je putem interne uputnice uputiti u bolnicu B? Napominjemo da svaka bolnica prijavljuje HZZO-u svoje pacijente na hemodijalizi, te u takvim slučajevima tko snosi troškove hemodijalize u bolnici B, ona sama ili ispostavlja račune bolnici A za obavljene postupke hemodijalize? Da li u slučaju suradnih ustanova (bolnica B ispostavlja račun bolnici A), je potrebna samo 1 D2 uputnica, a u tom slučaju bolnica A ispostavlja 1 internu uputnicu? U novoj dopuni Vodiča za novi model upućivanja je opisano: Ambulantno liječenje, odnosno liječenje u dnevnoj bolnici započeto temeljem uputnice D1 i D2 ne prekida se (nije potrebna nova uputnica za nastavak liječenja) ukoliko se tijekom liječenja ukazala potreba za hospitalizacijom kod pacijenata na hemodijalizi.
 • Kod amnioskopije i CTG nadzora trudnica , koje se u više navrata ponavljaju kroz više dana, koja vrsta uputnice bi bila odgovarajuća? D1.
 • Kod upućivanja na ginekološku dijagnostiku dobivamo uputnice označene kao A3 a liječnici zahtijevaju: ASC+CTG 3 puta ili 5 puta, ovisno o pacijentici. Da li smo dužni obaviti na tu istu uputnicu tri ili više dolazaka(izdavanjem internih uputnica za ponovni dolazak) ili pacijentica mora za svaki dolazak imati novu uputnicu odabranog liječnika opće prakse? Potrebna bi bila D1 uputnica, imate mogućnost prijaviti nepravilnosti u postupanju na adresu nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Može li se pacijent naručiti na pregled na osnovu nalaza specijaliste koji preporučuje pregled a bez uputnice od primarnog liječnika ili mora doći sa uputnicom LOM-a da bi ga se naručilo? Naravno misli se u onim slučajevima kada se više po pravilima ne možemo vezati za uputnicu sa kojom je došao na pregled. Ne može se naručiti osnovom nalaza specijaliste već treba dati preporuku, a o postupanju odlučuje izabrani doktor PZZ-a koji izdaje uputnicu i naručuje pacijenta.
 • Zbog čega su ulica i broj te grad/naselje izbačeni s novih tiskanica uputnica? Da li to znači da će bolnice od Hzzo-a dobiti datoteku s tim podacima zajedno sa svim drugim podacima koje s Ceziha dobijemo o osiguranim osobama? To pitam zbog toga što u slučaju kada pacijent nakon obavljenog pregleda ili usluge nije platio participaciju, nije želio ili nije na vrijeme uočeno da pacijent nema dopunsko osiguranje, bolnica mu na kućnu adresu šalje račun. Kako će to onda ići ubuduće, s obzirom na to da mi takve podatke ne primamo od Hzzo-a i osuđeni smo na podatke s uputnice? Na novim tiskanicama uputnice će biti otisnuti podaci o adresi, bez obzira na činjenicu da nema navoda polja.
 • Kod oznake A1 i A2 piše da uključuje i nužnu dijagnostiku u sklopu pregleda, pa se navode primjeri RTG i EKG. Te dvije usluge se ne mogu usporediti zato što EKG i internistički pregled su se i do sada uvijek tražili zajedno na crvenoj uputnici jer pripadaju istoj djelatnosti te se crvena uputnica kao takva može fakturirati. Ali kada se na crvenoj uputnici navede da se traži pregled traumatologa i RTG, to se kod fakturiranja ne može upisati na jedan račun jer su djelatnosti potpuno različite. Svaka djelatnost mora biti pokrivena svojom uputnicom, a ako je na crvenoj navedena oznaka A1 ili A2, onda se na nju ne može vezati interna uputnica ukoliko bi se eventualno htjele razdvojiti ove dvije navedene usluge i njihove djelatnosti. Ne stoji tvrdnja da se na jedan račun ne mogu fakturirati dva postupka iz dvije različite djelatnosti.
 • Pacijentica s dg: Ca ovarii- tko joj daje up za lab, onkološke kontrole i liječenje, ginekologa, doznaku za periku- doktor obiteljske medicine ili ginekolog u ppz? Izabrani doktor PZZ-a u djelatnosti opće/obiteljske medicine.
 • Kod oznake A1 i A2 piše da uključuje i nužnu dijagnostiku u sklopu pregleda, pa se navode primjeri RTG i EKG. Te dvije usluge se ne mogu usporediti zato što EKG i internistički pregled su se i do sada uvijek tražili zajedno na crvenoj uputnici jer pripadaju istoj djelatnosti te se crvena uputnica kao takva može fakturirati. Ali kada se na crvenoj uputnici navede da se traži pregled traumatologa i RTG, to se kod fakturiranja ne može upisati na jedan račun jer su djelatnosti potpuno različite. Svaka djelatnost mora biti pokrivena svojom uputnicom, a ako je na crvenoj navedena oznaka A1 ili A2, onda se na nju ne može vezati interna uputnica ukoliko bi se eventualno htjele razdvojiti ove dvije navedene usluge i njihove djelatnosti. Na isti račun uz uputnica A1 i A2 se može fakturirati jedna nužna dijagnostička pretraga bez obzira na djelatnost, te se u vodeći slog računa stavlja djelatnost na koju je pacijent inicijalno zaprimljen (u Vašem primjeru djelatnost traumatologije).
 • U ginekološkoj poliklinici KBC Rijeka ambulantno se rade biopsije stidnice, biopsije vrata maternice, ekskohlije vrata maternice, uz to kod malog op.zahvata radi se i kolposkopija, kod promjena na vulvi i Collinsov test, dobiveni materijal se šalje na patohistološku verifikaciju – može li se sve to napraviti na A3, a ako ne molim odgovor kako postupiti. Da, molimo pogledati objavljenu Dopunu Vodiča.
 • Da li će se pretraga AMNIOCENTEZA upućivati od strane izabranih ginekologa PZZ-a na uputnicu A3 ili na uputnicu D1. A3.
 • U ambulanti Patologije trudnoće KBC Rijeka ambulantno se radi RACZ (rana amniocenteza), s obzirom da nalaz kariograma radi Medicinski fakultet Rijeka radimo li sada na A3 (jer je dosad bilo C) – postoji problem plaćanja između HZZO, KBC i MF Rijeka. A3. Medicinski fakultet nije ugovorna ustanova Zavoda te ne može Zavodu ispostavljati račun, Medicinski fakultet i KBC Rijeka uređuju provođenje usluga Ugovorom o suradnji.
 • Kako pravilno upisati bolesnu novorođenu djecu, koja nemaju uputnicu za bolničko liječenje već su nakon poroda hospitalizirana na neonatološki odsjek. Problem je i izdavanje uputnica za kontrolne preglede nakon završene hospitalizacije. Novorođena djeca su upisana direktno na odjel, te nemaju dodijeljen hitni broj iz neke od hitnih ambulanti. Da li uputnicu za kontrolne preglede izdaje liječnik specijalist ili liječnik PZZ-a? Upis novorođenčeta kao do sada. Uputnice za daljnju dg obradu i kontrole iza hospitalizacije piše bolnički specijalist.
 • Dali uputnice za suradne ustanove moraju imati serijski broj? Konkretno: Vinogradska bolnica zgb upućuje pacijenta koji je kod njih zaprimljen kao hitan slučaj u bolnicu Novi Marof na bolničko liječenje sa uputnicom za suradnu ustanovu bez serijskog broja. dali mi bolnica Novi Marof možemo priznati takve uputnice od suradnih ustanova bez serijskog broja? Nova tiskanica interne uputnice ima predviđen uz serijski broj uputnice i evidencijski broj hitnog prijema.
 • Ako osiguranik ide po svojoj želji na ambulantnu fizikalnu terapiju u toplice, i tamo na D1 uputnicu obavi 15 terapija. Može li tokom godine dobiti uputnicu za fizijatra i terapije u mjestu stanovanja - naravno za istu bolest? Ne.
 • Pacijent upućen internom uputnicom iz Dermatološke ambulante kirirgu za ambulantni operacijski zahvat u sklopu kojeg će trebati i PHD analiza preparata.. Da li možemo na dostavljenu uputnicu učiniti traženo ili samo kontrolni pregled, dati termin za op. zahvat i da li za isti treba nova uputnica od primarnog niječnika? Ako je dermatologu upućen sa C1 ne treba nova uputnica za ambulantni tretman kirurg već kompletnu obradu treba provesti putem internih uputnica.
 • Pacijent upućen na CT zdjelice putem uputnice "A3", zbog izvođenja pretrage potrebno je pacijentu postaviti urinarni kateter na Urološkom odjelu. Da li se na A uputnicu može vezati interna uputnica, ili je potrebno pacijenta uputiti na OHBP kako bi ispisala uputnica za postavljanje katetera? Isto pitanje odnosi se na vađenje krvi radi vrijednosti Ureje i Kreatinina, ukoliko su potrebni? Ako je postavljanje urinarnog katetera sastavni dio pretrage CT zdjelice, onda nije potrebno izdavati internu uputnicu za samo postavljanje katetera. Pacijenta nikako vraćati po uputnicu izabranom doktoru PZZ-a niti u OHBP!
 • Dijete operiran u KBC zbog VUR- IV stupanj(Dg N13),potrebne kontrole pedijatrijskog nefrologa(urin,UK,pregled svaka 3mj) i dječjeg kirurga(kontrola+UZV urotrakta) kako će se kontrole ponavljati na 3 mjeseca mogu li se izdavati uputnice za različite djelatnosti za istu Dg (D1 ili A2+A3) Kontrole kod pedijatrijskog nefrologa i kirurga se provode osnovom uputnica izabranog doktora PZZ-a A2 i A3.
 • Kod bolničkog liječenja ide dts račun koji se ispostavlja po otpustu iz bolnice. Kada bi se trebale i na koji način fakturirati izdane interne uputnice za dijagnostiku koja će se obaviti u roku od 6 mjeseci od otpusta i na koji način se treba fakturirati interne uputnice za kontrolni pregled? Kao SKZZ račun.
 • Da li C1 uputnica pokriva cistektomiu, apikotomiu ili se piše neki drugi tip uputnice. Npr. interna ili d1 uputnica? D1 uputnica.
 • Ovim putem Vam moram skrenuti pozornost na način ispostavljanja računa od strane izvanbolničkog skzz-a koji su zaprimili pacijenta po uputnici C1 (kompletna obrada).Naime, s obzirom da su sve ustanove izvanbolničkog SKZZ-a financijski ugovorene specificirano po djelatnostima te ih HZZO prati po izvršenjima unutar djelatnosti, u slučaju ako zaprime pacijenta na kompletnu obradu ili ako ima je omogućeno propisivanje internih uputnica na druge djelatnosti temeljem D uputnice, morali bi definitivno dostavljati odvojene račune po postupcima koji se obavljaju unutar jedne ugovorene djelatnosti jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti da pratimo izvršenja po svakoj djelatnosti pojedinačno. Nisu potrebni posebni računi jer se svaka usluga fakturira sa svojom pripadajućom šifrom djelatnosti.
 • Molim Vas da mi pojasnite na koji način da bolnička ustanova dostavlja račune za posebno skupe lijekove ili materijale koje imaju pravo dodatno ispostavljati na skzz računu. Moj prijedlog je da u takvim slučajevima bolnica na skzz računu napiše iste parametre sa uputnice kao i na stacionarnom računu (način prijem 2, šifra upućivanja B i tako dalje),kao da je bolnički račun odrađen temeljem B uputnice. Ako sam u krivom, molim Vas da mi date jasni naputak o postupanju na koji način da se ti skzz računi dostavljaju. U slučaju posebno skupog lijeka kod pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju postupanje je kao i do sada, ispostavlja se poseban račun za lijek uz SKZZ račun na kojemu stoje podaci s bolničkog računa.
 • Ograničavanje broja posjeta liječniku specijalistu na tri puta godišnje i prepuštanjem transplantiranih bolesnika na skrb liječnicima opće prakse neminovno će rezultirati masovnim odbacivanjima transplantiranih bubrega uslijed neprimjerene zdravstvene skrbi, što je laički zaključivo, a profesionalno potvrđeno od strane stručnjaka specijalista. Liječnici opće prakse, uz dužno poštovanje prema svim drugim područjima njihova djelovanja, nisu osposobljeni za ordiniranje osjetljive imunosupresijske terapije i prepoznavanje ranih znakova odbacivanja koji se adekvatnim odabirom raspoloživih imunosupresanata i drugih lijekova može pravovremeno izbjeći. Za to su potrebne uske subspecijalizacije i dugogodišnje iskustvo nefrološkog dijela transplantacijskog tima koje liječnik opće prakse nije imao prilike steći. te se ni sami liječnici primarne zdravstvene zaštite vjerujemo neće ni usuditi tako nešto ordinirati pod prijetnjom tužbi po osnovi liječničke odgovornosti. Izvjesno je očekivati kaotičnu situaciju u sustavu. Dopuna vodiča Novog modela: Ambulantno liječenje, odnosno liječenje u dnevnoj bolnici započeto temeljem uputnice D1 i D2 ne prekida se (nije potrebna nova uputnica za nastavak liječenja) ukoliko se tijekom liječenja ukazala potreba za hospitalizacijom za pacijente na dijalizi. Za hospitalizacije indicirane tijekom liječenja (D1, D2) gore navedenih bolesnika poradi pogoršanja stanja nije potrebna uputnica već se hospitaliziraju putem OHBP ili hitne ambulante. Po otpustu nastavljaju započeto liječenje u dnevnoj bolnici ili ambulantno liječenje temeljem uputnice izdate prije hospitalizacije.
 • U nekim vašim odgovorima na portalu Cezih je vidljivo da dopuštate izdavanje internih uputnica nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije) pacijenta koji je na liječenje došao preko hitnog prijama, odnosno s bijelom hitnom uputnicom na kojoj nema serijskog broja uputnice. Na koji način se onda mogu za takvu uputnicu, bez serijskog broja uputnice, kasnije vezati interne uputnice za kontrolu ili nekakvu dijagnostički pretragu? Kako će se kasnije moći takve interne uputnice bez serijskog broja fakturirati prema HZZO-u? To je nemoguće jer je serijski broj za uputnicu načina prijama 9 - INTERNA UPUTNICA, obvezan podatak. Stoga će se takvi pacijenti morati vratiti svom izabranom liječniku koji će mu morati izdati crvene uputnice za daljnje pretrage. Zahvaljujemo na komentaru, doraditi će se slog računa: biti će obvezan podatak ili serijski broj uputnice ili evidencijski broj hitnog prijema.
 • S obzirom na novi model upućivanja, imam nekoliko pitanja vezana uz fakturiranje prvog pregleda, terapije i kontrolnog pregleda prema hzzo,-a unutar fizikalne terapije. Po prošlom sustavu smo tražili uputnicu ''A'' za prvi pregled, odmah po pregledu, smo isti fakturirali i slali u područni ured. Po prvom pregledu, ukoliko je predložena terapija, tražili smo uputnicu ''D'', te zadnji dan terapije, fakturirali postupke po istoj i slali u područni ured. Po završenoj terapiji tražili smo ponovno uputnicu ''A'' s opaskom ''jednostavan pregled'' za kontrolu, te odmah po kontroli, po istoj smo uputnici fakturirali kontrolni pregled, a potom fakturu slali u područni ured. Sada smo se našli u problemu ''manjka uputnica''. Od pacijenata tražimo za prvi pregled uputnicu A1 po kojoj nakon pregleda izvršimo fakturu koju šaljemo u regionalni ured. Ako je po prvom pregledu predložena terapija, od pacijenta tražimo uputnicu D1, po kojoj bi trebala biti izvršena terapija i kontrolni pregled. Međutim, ako fakturiramo uputnicu D1 za terapiju i pošaljemo u regionalni ured, a kontrola bude za određena za vrijeme kasnije, po programu koji koristimo, ne možemo napraviti kontrolni pregled, budući da je D1 uputnica već iskorištena i fakturirana za fizikalnu terapiju. Smijemo li tada koristiti način ''nastavno liječenje''? Međutim liječnik PZZ može pacijenta uputiti uputnicom D1 koja može uključivati prvi pregled, sve terapije i kontrolne preglede. Čime onda fakturirati sve navedene stavke, ako nam program (mcs) podržava jednu uputnicu za jednu fakturu. Važno je reći da bez rezerviranja uputnice na cezih i potvrđivanja iste, nema slanja nalaza na cezih! Na osnovu čega fakturirati? Nastavno liječenje?? D1 uputnica bi trebala pokriti prvi pregled, terapije i kontrolni pregled tijekom 365 dana.
 • Dobivamo dosta različitih internih uputnica iz različitih ustanova. Za sad ih sve fakturiramo prema ustanovama jer ne znamo koju možemo prema HZZO. Da li je jedina važeća interna uputnica sa kojom možemo fakturirati direktno prema HZZO ona koja je objavljena na Vašim stranicama? Tiskanica interne uputnice se objavljuje na našim stranicama. Prema uputi, HZZO-u fakturira uslugu ustanova koja ju je provela, osim u slučaju pacijenata na akutnom bolničkom liječenju, u tom slučaju faktura se ispostavlja ustanovi kod koje je pacijent hospitaliziran.
 • Prema Zakonu o zdr. zaštiti: „Hrvatski zavod za hitnu medicinu jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera hitnoga zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.“ Rad Zavoda za hitnu se odvija u ambulantnom vozilu na terenu i u kući oboljelih/ozlijeđenih. Posjedujemo tumačenje HZZO od 3.10.2012. god. da „nadležni tim Zavoda za hitnu medicinu nije u obvezi izdati uputnicu za prijem pacijenata u bolnički hitan prijem“, a potpisano od prim. Siniša Varga, dr.med.dent. Stoga, molim Vas za uputu o daljnjem postupanju. Za hitan bolnički prijem nije nužna uputnica.
 • Izdali smo teško pokretnom pacijentu uputnicu C3 za prijeoperativnu obradu sa dijagnozom ulcus extremitatis inferioris DM tip II. ,INDICIRANA necretomia . Uputnica je bilo naslovljena na Internu med.- hitna am. očekujuči da ce se obrada teskog pokretnog pacijenta obaviti na jednom mjestu. Pacijentica je vracena kuci, obrada nije ucinjena i uputinica nije vraćena . Zanima nas kako da postupimo ? Da li da izdamo upitnice C3 posebno za svaku pretragu(ekg,rtg,krvna grupa,anesteziolog,kardiologija) ? Osnovom C3 uputnice je potrebno napraviti prijeoperativnu obradu pacijenta. Možete sve nepravilnosti u upućivanju prijaviti na adresu nmu2013-pde@hzzo.hr.
 • Može li se temeljem uputnice A1 i A2 dati pacijentu lijek, npr. Nivestim, neulastin? Moguće na uputnice A1, A2 ili D1.
 • Pacijent dođe s uputnicom B, a treba doći s uputnicom D. upisuje li se u sustav (što se kasnije vidi i na računu) ono što stvarno piše na uputnici (B) ili ono što je trebalo pisati (D)? ovo pitanje vrijedi za bilo koju kombinaciju. U ovom slučaju se upisuje u sustav D, a prema serijskom broju uputnice izabranog doktora PZZ-a se može vidjeti da se radilo o uputnici B. Zamjena uputnica vrijedi samo s "više" na "nižu" razinu.
 • Može li se temeljem uputnice A1 pacijentima naručenima kod psihologa napraviti opširnija dijangostička metoda (klinički intervu i opažanje ponašanja, testiranje različitih kognitivnih sposobnosti i vještina, procjena premorbidnih i aktualnih osobina ličnosti, ispitivanje specifičnih vrsta psihičkih smetnji). Ako se ne može na A1, temeljem koje uputnice se može napraviti navedeno? Može sve napraviti na A1, psiholog ne može izdavati interne uputnice.

objavljeno 24.10.2013.

, full_html

Podijeli

Tagovi