Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Rodiljne i roditeljske potpore

Pregled sustava

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj: 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 i 85/22 – u daljnjem tekstu: ZRRP) radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života. Provedba prava propisanih ZRRP-om stavljena je u nadležnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), dok je nadzor nad provedbom ZRRP-a u nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za demografiju.

U daljnjem tekstu sustav rodiljnih i roditeljskih potpora prikazan je kroz pojedinačno izložena prava, njihove kratke opise i sadržaj, specifičnosti i posebne uvjete čije ispunjenje je potrebno za priznavanje svakog pojedinačnog prava.

Također ističemo da sva prava propisana ZRRP-om mogu ostvariti, odnosno zadržati samo osobe koje imaju važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju kod HZZO-a.

POSEBNO UPOZORENJE

Korisnik prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora dužan je svaku promjenu koja utječe na korištenje priznatog prava (gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prestanak statusa zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja korisnika prava odnosno drugog roditelja, prekid odnosno završetak redovnog školovanja i dr.) prijaviti HZZO-u u roku od osam dana od dana nastanka te okolnosti.

Korisnik prava koji ne postupi na opisani način, dužan je HZZO-u odnosno državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadni primitak, s pripadajućom kamatom u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima.
Izrazi koji se koriste u daljnjem tekstu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. Zaposleni i samozaposleni korisnici

Zaposleni i samozaposleni korisnik je djetetov roditelj koji:

 1. na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:
 • osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno propisima europske unije odnosno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

2. na temelju samozapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:

 • osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti
 • osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost
 • osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nisu osigurane po osnovi rada
 • službenike vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada

Zaposlenim roditeljem smatra se i roditelj koji je:

 • izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću i ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • član uprave trgovačkog društva, ako po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa i koji, po toj osnovi, ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • roditelj njegovatelj, koji po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata te po toj osnovi ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

1. Rodiljni dopust

Vremenska potpora

Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica odnosno majka koristi od 28. dana odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda te isti traje do navršenih šest mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta.

Dodatni rodiljni dopust stoga obuhvaća razdoblje od proteka obveznoga dijela rodiljnog dopusta do navršenih šest mjeseci djetetova života.

Novčana potpora

Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja (bez limita).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Nakon 70. dana od rođenja djeteta (znači, nakon proteka obveznoga rodiljnog dopusta), majka djeteta može korištenje preostalog dijela rodiljnog dopusta (dodatni rodiljni dopust) u cijelosti ili djelomično prenijeti na oca djeteta.

Također, rodiljni dopust se uslijed ranijeg rođenja djeteta, u skladu s ocjenom nadležnog tijela vještačenja HZZO-a, donijete nakon provedenog stručno-medicinskog vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije, a temeljem rješenja u upravnom postupku, može produžiti za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.

Dodatna specifičnost nalazi se u okolnosti da se rodiljni dopust, nakon proteka njegovog obveznoga dijela, može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, s tim da ga u tome slučaju korisnik koristi nakon šestog mjeseca djetetova života u onolikom trajanju u kojem je to pravo korišteno do navršenih šest mjeseci djetetova života, a najduže do navršenih devet mjeseci života djeteta.

Rodiljni dopust ostvaruje se temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad kojeg izdaje izabrani doktor ginekolog te se o istom u pravilu ne donosi rješenje u upravnom postupku.

Kao posebni uvjet za ostvarivanjem prava na naknadu plaće tijekom rodiljnog dopusta u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita, javlja se uvjet staža osiguranja (na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada te primanja naknade plaće nakon prestanka tog rada ostvarene prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja), prema kojem osoba mora imati navedeni staž od devet mjeseci neprekidno odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ako navedeni uvjet nije ispunjen, korisnik i dalje ima pravo na rodiljni dopust, no naknada plaće tijekom istoga iznosi 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kune/309,01 EUR.

2. Očinski dopust

Vremenska potpora

Zaposleni ili samozaposleni otac može koristi očinski dopust u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života u trajanju, ovisno o broju rođene djece, od:

 • deset radnih dana za jedno dijete
 • 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.

Novčana potpora

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Specifičnosti i posebni uvjeti

Zahtjevu za priznavanjem prava je potrebno priložiti potvrdu o plaći (ispunjenu od strane poslodavca) kojom će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom šetomjesečnom razdoblju koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava te podatak o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata, kao i podatak (ime, prezime i OIB) o djetetu za kojeg se očinski dopust želi koristiti.

Okolnost da je dijete rođeno prije stupanja na snagu ZRRP-a nije od utjecaja na odlučivanje o priznavanju prava, pod uvjetom da isto nije navršilo šest mjeseci.

Međutim, zahtjev je moguće podnijeti najranije 1. kolovoza 2022. godine s obzirom na prijelazne odredbe ZRRP-a (članak 25. stavak 1.).

Pisana obavijest poslodavcu o namjeri korištenja prava

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda, ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Pritom, od poslodavca se ne traži izdavanje pisane suglasnosti te isti ne može prolongirati korištenje očinskog dopusta, kao što je to slučaj s roditeljskim dopustom odnosno promjenom u načinu korištenja ostalih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

3. Roditeljski dopust

Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo svake zaposlene i samozaposlene majke te zaposlenog i samozaposlenog oca pod uvjetom da je majka djeteta zaposlena ili samozaposlena osoba u trenutku rođenja djeteta.

Međutim, iznimno od navedenog zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na roditeljski dopust u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala uvjete za korištenje prava na vremenske i novčane potpore kao nezaposlena majka odnosno majka izvan sustava rada.

Roditeljski dopust zaposleni i samozaposleni roditelji mogu koristiti pojedinačno, naizmjenično, ali i istodobno, sukladno osobnom dogovoru.

Vremenska potpora

Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih šest mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta.

Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od osam (za prvo, drugo rođeno dijete) odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

U pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust, svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece), no ukoliko sukladno dogovoru, pravo na roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, isti koristi roditeljski dopust u trajanju od šest odnosno 28 mjeseci (svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja).

Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima s time da ga može koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Također, u broj rođene djece, o kojem ovisi duljina trajanja prava na roditeljski dopust, uračunavaju se i mrtvorođena i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima korisnik kao udomitelj pruža uslugu smještaja kao i djeca koja su odlukom nadležnog tijela povjerena korisniku na svakodnevnu skrb.

Novčana potpora

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta u trajanju od prvih šest mjeseci odnosno osam mjeseci roditeljskog dopusta isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), ali ne može, za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice mjesečno (7.500,13 kuna/995,44 EUR).

Pritom može iznositi manje ako 100% od osnovice za naknadu plaće iznosi manje od toga iznosa, s tim da nikako ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

U preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka tih prvih šest odnosno osam mjeseci roditeljskog dopusta) naknada plaće iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kune/309,01 EUR).

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iznosi 110% proračunske osnovice (3,658,60 kune/485,58 EUR).

S tim u vezi, napominjemo da se naknada plaće određuje i ovdje temeljem potvrde o plaći (kao i kod rodiljnog dopusta), no iznos koji se pritom isplaćuje je limitiran na određeni postotak proračunske osnovice.

Specifičnosti i posebni uvjeti

Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja, kako je već rečeno u jednakom trajanju, odnosno svaki roditelj koristi po četiri mjeseca, s time da je dva mjeseca neprenosivo. Navedeno je vidljivo u situaciji, kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje šest mjeseci.

U slučaju prijenosa prenosivoga dijela roditeljskog dopusta između roditelja, zahtjevu za priznavanjem prava na roditeljski dopust jednog roditelja obvezno se prilaže zajednička izjava o dogovorenom prijenosu dijela roditeljskog dopusta, vlastoručno potpisana od strane oba roditelja.

Također, svaki prekid, kao i ponovno uspostavljanje prava na roditeljski dopust, mora biti za svaki zasebni slučaj prekida odnosno ponovnog uspostavljanja, kao i za svakog korisnika, popraćen provođenjem upravnog postupka i donošenjem rješenja.

I u okviru odlučivanja o pravu na roditeljski dopust pazi se na ispunjenje uvjeta staža osiguranja, koji je opisan pod rodiljnim dopustom.

Također, postoji i mogućnost korištenja ovoga prava kao prava na rad s polovicom punoga radnog vremena, pri čemu se trajanje neiskorištenog roditeljskog dopusta „udvostručuje“.

Zaposleni roditelj koji namjerava započeti korištenje prava na roditeljski dopust, a koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji u tijeku korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora namjerava mijenjati način korištenja prava, obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja roditeljskog dopusta odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri.

Na pisanu obavijest poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti izdati pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja, a koju zaposleni roditelj, prilaže uz zahtjev za rješavanje o pripadajućem pravu.

Ako poslodavac ne postupi u skladu s navedenim i ne izda pisanu suglasnost, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

4. Pravo na rad s polovicom punog vremena radi pojačane njege djeteta

Vremenska potpora

Po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih odnosno samozaposlenih roditelja ima predmetno pravo do navršene treće godine života djeteta, ako je djetetu prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog tijela vještačenja HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

Novčana potpora

Za vrijeme korištenja prava, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Odlučivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na stručno-medicinskom vještačenju nadležnog tijela vještačenja HZZO-a, temeljem medicinske dokumentacije djeteta, te nalaza izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite djeteta.

5. Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Vremenska potpora

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja dopusta.

Novčana potpora

Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20kuna/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Odlučivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na stručno-medicinskom vještačenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u okviru kojeg se vještači o postojanju težih smetnji u razvoju kod djeteta te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vještačenju može biti dano i na određeni vremenski rok (šest mjeseci, 12 mjeseci i slično).

Također, pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti odnosno samozaposlenosti oba roditelja.

Pritom, korisnik dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju dužan je svaku promjenu koja utječe na korištenje priznatog prava (gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prestanak statusa zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja korisnika prava odnosno drugog roditelja, stjecanje prava na dopust jednog od roditelja za drugo dijete, stjecanje statusa roditelja njegovatelja za dijete za koje se koristi dopust i dr.) u roku od osam dana od dana nastanka te okolnosti prijaviti HZZO-u.

Ako isti ne postupi na opisani način, dužan je državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadni primitak, s pripadajućom kamatom u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima.

6. Pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Vremenska potpora

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene osme godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme korištenja prava.

Novčana potpora

Zaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini iznosa isplaćene plaće umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno posebnim propisima, a koju je ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena, a sve prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaćenoj plaći.

Samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje i za razdoblje na koje se naknada odnosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno 50% od izabrane više mjesečne osnovice za obračun doprinosa pod uvjetom da je početak primjene više osnovice najmanje šest mjeseci prije početka korištenja ovoga prava, prema podacima Porezne uprave.

Specifičnosti i posebni uvjeti

Odlučivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na stručno-medicinskom vještačenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem zahtjevu priložene medicinske dokumentacije, u okviru kojeg se vještači o postojanju težih smetnji u razvoju kod djeteta te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vještačenju može biti dano i na određeni vremenski rok (šest mjeseci, 12 mjeseci i slično).

Također, pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti odnosno samozaposlenosti oba roditelja. Pritom, korisnik prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju dužan je svaku promjenu koja utječe na korištenje priznatog prava (gubitak statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prestanak statusa zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja korisnika prava odnosno drugog roditelja, stjecanje prava na dopust jednog od roditelja za drugo dijete, stjecanje statusa roditelja njegovatelja za dijete za koje se koristi dopust i dr.) u roku od osam dana od dana nastanka te okolnosti prijaviti HZZO-u.

Ako isti ne postupi na opisani način, dužan je državnom proračunu nadoknaditi nastalu štetu i ostvareni nepripadni primitak, s pripadajućom kamatom u roku od osam dana od dana zaprimljene pisane obavijesti HZZO-a o utvrđenim okolnostima.

Isto tako, provjerava se ispunjenje uvjeta staža osiguranja (koji je opisan pod rodiljnim dopustom) te ako isti nije ispunjen novčana naknada iznosi 2.328,20 kuna/309,01 EUR, odnosno 70% proračunske osnovice.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju koristi zaposleni odnosno samozaposleni roditelj pod uvjetom da radi s punim radnim vremenom te da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju odnosno ako živi sam s djetetom u zajedničkom kućanstvu (npr. samohrani ili razvedeni roditelj).

Pritom, kao iznimka se predviđa mogućnost korištenja predmetnog prava unatoč tome što je drugi roditelj nezaposlen, pod uvjetom da isti nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu djetetu. Navedenu nemogućnost drugog roditelja da pruža potrebnu njegu djetetu utvrđuje nadležno tijelo vještačenja HZZO-a.

Nadalje, kod korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena može nastupiti privremena nesposobnost ili spriječenost za rad ili oni mogu koristiti godišnji odmor kao jedno od prava iz radnog odnosa. Tada korisnik, neovisno da li su privremena nesposobnost za rad odnosno godišnji odmor trajali cijeli mjesec ili samo dio mjeseca, ostvaruje novčanu naknadu u istom iznosu kao i u mjesecu koji je prethodio.

7. Stanka za dojenje

Vremenska potpora

Radnica koja doji dijete, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata dnevno, neovisno od toga koristi li zaposleni ili samozaposleni otac u isto vrijeme i za isto dijete jedno od prava propisanih ZRRP-om.

Pravo se može koristiti jednokratno ili dva puta u tijeku dana u trajanju od po sat vremena, i to do navršene prve godine života djeteta.

Novčana potpora

Radnica koja doji dijete za vrijeme korištenja stanke ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 100% proračunske osnovice, preračunate na satnu osnovicu za mjesec za koji se obračunava odnosna naknada.

Specifičnosti i posebni uvjeti

O pravu se odlučuje temeljem potvrde izabranog doktora medicine, specijalista pedijatra da radnica doji dijete i potvrde poslodavca da radi u punom radnom vremenu te potvrde za svaki mjesec o satnici.

8. Posvojiteljski dopust

Vremenska potpora

Pravo na posvojiteljski dopust zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju. Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do 18 godina života.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.

Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta zaposleni ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove osme godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ZRRP-om.

Novčana potpora

Tijekom posvojiteljskog dopusta naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće (bez limita), a za vrijeme roditeljskog dopusta limitirana je na 225,5% proračunske osnovice (7.500,13 kuna/995,44 EUR), odnosno iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kune/309,01 EUR) (u skladu s odredbama o roditeljskom dopustu kako je ranije izloženo).

9. Dopust za slučaj smrti djeteta

Vremenska potpora

Ako zaposlena ili samozaposlena majka rodi mrtvo dijete prije nego što je započela koristiti rodiljni dopust ili ako dijete umre prije nego što je protekao rodiljni ili roditeljski dopust, ima pravo na rodiljni dopust odnosno ima pravo nastaviti koristiti pravo na rodiljni odnosno roditeljski dopust još tri mjeseca računajući od idućeg dana od dana rođenja mrtvog djeteta odnosno od dana smrti djeteta.

Zaposleni ili samozaposleni otac koji u slučaju rođenja mrtvog djeteta nije započeo koristiti očinski dopust ili ako dijete umre prije nego što je protekao očinski dopust, ima pravo na očinski dopust odnosno ima pravo nastaviti koristiti pravo na očinski dopust u preostalog trajanju.

Novčana potpora

Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta ima pravo na naknadu plaće koja za puno radno vrijeme iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225% proračunske osnovice mjesečno (7.500,13 kuna/995,44 EUR).

Iznimno od navedenoga, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ako dijete umre za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ili očinski dopust, zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta ima pravo na naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita.

U slučaju smrti djeteta za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za blizance, treće ili svako sljedeće dijete nakon isteka šest mjeseci samozaposleni ili zaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kune/309,01 EUR).

II. Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici

1. Rodiljna i roditeljska pošteda od rada

Vremenska potpora

Rodiljnu poštedu od rada obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta te istu ima pravo koristiti do navršenog šestog mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju.

Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene prve godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Novčana potpora

Korisnik za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kune/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Korisnik ostvaruje predmetno pravo pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
 2. da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri godine,
 3. da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju,
 4. da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije rođenja djeteta ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio:
  • u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita
  • u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija
  • u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog privremene nesposobnosti za rad, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje šest mjeseci neprekidnoga radnog staža.

Smatra se tim da se smatra se da nezaposleni roditelj ispunjava posljednje navedeni uvjet ako je do prestanka njegova vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje došlo:

 • radi ostvarenog primitka prema propisima o porezu na dohodak, na koji se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima
 • radi korištenja prava iz ZRRP-a

Također valja napomenuti da korisnici koji izgube status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nisu u roku od 30 dana stekli novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gube pravo na daljnje korištenje ovoga prava.

VAŽNO!

Nezaposlenoj majci koja zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta.

Ako nezaposlena majka propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od dana rođenja djeteta, pripada joj pravo od dana podnošenja zahtjeva.

Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

Specifičnosti prijenosa prava na oca djeteta

Majka djeteta, korisnica prava na rodiljnu poštedu od rada, nakon isteka 70. dana od poroda može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

Također, korisnik prava na roditeljsku poštedu od rada može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, sukladno njegovu radnopravnom statusu, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.

Pritom, navedeni korisnik prava može nastaviti korištenje roditeljske poštede od rada, ako je proveo na radu najmanje devet mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj.

Ako nije proveo najmanje devet mjeseci na radu prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske poštede od rada iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku poštedu od rada, kao nezaposleni roditelj odnosno roditelj izvan sustava rada ovisno i ako ispunjava uvjete.

2. Posvojiteljska pošteda od rada

Vremenska potpora

Korisnik koji ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba i koji je pravomoćnim rješenjem o posvojenju postao posvojitelj, pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada, i to u trajanju od 12 mjeseci.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojiteljska pošteda od rada produžuje se za 60 dana.

Novčana potpora

Tijekom korištenja predmetnog prava, korisnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Posvojitelj može radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti korištenje prava. Također, to pravo može i prenijeti na bračnog druga koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da ima isti radnopravni status kao i korisnik. Pritom korisnik može nastaviti korištenje prava kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje devet mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada nije prenio na drugog roditelja.

Ako korisnik na radu nije proveo najmanje devet mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu ako ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja odnosno roditelja izvan sustava rada.

3. Pošteda za slučaj smrti djeteta

Vremenska potpora

Korisnik prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada za slučaj smrti djeteta ima pravo na isplatu novčane naknade još tri mjeseca počevši od idućeg dana nakon dana smrti djeteta.

Novčana potpora

Novčana naknada iznosi 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kune/309,01 EUR).

III. Korisnici izvan sustava rada

(korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student…i sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.)

1. Rodiljna i roditeljska briga o djetetu

Vremenska potpora

Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga šestog mjeseca života djeteta, a pod roditeljskom brigom razdoblje od šestog mjeseca do navršene prve godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene treće godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.

Novčana potpora

Majka izvan sustava rada ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu, a koja iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Majka izvan sustava rada može ostvariti pravo s osnove rodiljne i roditeljske brige o djetetu pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj
 • da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje 5 godina
 • da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Iznimno, majka izvan sustava rada, koja u tijeku korištenja prava na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu završi redovito školovanje ili pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija ili joj obveze redovitog školovanja ili pohađanje sveučilišnog i stručnog studija miruju ili prekine redovito školovanje, pohađanje sveučilišnog ili stručnog studija, zadržava pravo korištenja priznatog prava do roka propisanog za njegovo korištenje, ako se u roku od 30 dana od dana prekida ili završetka redovitog školovanja ili pohađanja sveučilišnog studija prijavila u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Majka izvan sustava rada koja izgubi status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nije u roku od 30 dana stekla novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gubi pravo na daljnje korištenje prava.

VAŽNO!

Majci izvan sustava rada koja zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, predmetno pravo pripada od dana rođenja djeteta.

Ako majka izvan sustava rada propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada joj pravo od dana podnošenja zahtjeva.

Nakon proteka roka od 120 dana od rođenja djeteta, predmetno pravo se više ne može ostvariti.

Prijenos prava na oca djeteta

Majka izvan sustava rada nakon isteka 70. dana od dana rođenja djeteta, može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu ili roditeljsku brigu o djetetu, pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

Majka izvan sustava rada može započeti ili nastaviti koristiti preostali dio roditeljske brige o djetetu do navršene prve odnosno treće godine života djeteta ako je provela na radu najmanje devet mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio pripadajućeg prava, kao zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj.

Ako nije na radu provela najmanje devet mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene roditeljske brige o djetetu iz razloga što joj je prestao radni odnos ili je prestala obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na roditeljsku brigu o djetetu, kao roditelj izvan sustava rada ako i dalje ispunjava izložene uvjete te pod uvjetom da pravo na roditeljsku brigu o djetetu nije prenijela na drugog roditelja.

2. Posvojiteljska briga o djetetu

Korisnik izvan sustava rada koji je pravomoćnim rješenjem o posvojenju postao posvojitelj, pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu ima pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu, i to u trajanju od 12 mjeseci.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojiteljska briga o djetetu produžuje se za 60 dana.

Novčana potpora

Tijekom korištenja predmetnog prava, korisnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

Specifičnosti i posebni uvjeti

Posvojitelj može radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti korištenje prava. Također, to pravo može i prenijeti na supružnika koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da ima isti radnopravni status kao i korisnik. Pritom korisnik može nastaviti korištenje prava kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje devet mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja.

Ako korisnik na radu nije proveo najmanje devet mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske brige o djetetu iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku brigu o djetetu, ako ispunjava izložene uvjete.

3. Briga za slučaj smrti djeteta

Vremenska potpora

Korisnik prava na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu za slučaj smrti djeteta ima pravo na isplatu novčane naknade još tri mjeseca počevši od idućeg dana nakon dana smrti djeteta.

Novčana potpora

Novčana naknada iznosi 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

IV. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Novčana potpora

Jednokratna novčana potpora iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna/309,01 EUR).

Uvjeti

Korisnik - zaposleni ili samozaposleni roditelj, korisnik koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnik može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci
 • da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Korisnik - roditelj izvan sustava rada može ostvariti pravo na novčanu potporu pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina
 • da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Dodatni uvjet, određen za sve korisnike je da je dijete radi čijeg rođenja se traži predmetno pravo:

 • upisano u maticu rođenih
 • prijavljeno kao član njihovog kućanstva
 • zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravo na novčanu potporu, pod navedenim uvjetima ima i korisnik za posvojeno dijete ako novčana potpora za to dijete nije ranije isplaćena drugom korisniku

Podijeli

Tagovi