Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Rodiljne i roditeljske potpore

 • > aria-hidden=
  Kako se ostvaruje pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći, odnosno tijekom rodiljnog dopusta, te roditeljskog dopusta?

  U slučaju privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći potrebno je, u regionalni ured, odnosno područnu službu HZZO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravka dostaviti izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad (koje izdaje doktor primarne zdravstvene zaštite ginekolog), potvrdu o plaći (koju ispunjava poslodavac) te presliku kartice tekućeg računa na kojeg će se isplaćivati naknada plaće. Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad se pritom svaki mjesec dok traje privremena nesposobnost dostavljaju u HZZO.
  Prilikom otvaranja rodiljnog dopusta, od strane doktora primarne zdravstvene zaštite ginekologa izdaje se jedna doznaka, koja se dostavlja u HZZO. Nakon toga, tijekom rodiljnog dopusta nije se potrebno javljati u HZZO.
  Za korištenje roditeljskog dopusta, potrebno je izravno HZZO-u dostaviti zahtjev za korištenjem roditeljskog dopusta. Temeljem toga, izdaje se rješenje o korištenju roditeljskog dopusta, koje se dostavlja korisniku/ici, te njegovom/njezinom poslodavcu.

 • > aria-hidden=
  Kako se izračunava naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta, te roditeljskog dopusta?

  Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječan iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu.
  Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći iznosi 100% od osnovice za naknadu, s time da najviši iznos tako utvrđene naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, ne može iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno 4.257,28 kuna, za puno radno vrijeme. Pritom je potrebno ispunjavati uvjet staža osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom od najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje). Osiguranici koja ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja, naknada plaće, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 831,50 kuna.
  Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust (do navršenih 6 mjeseci djetetova života) ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće (bez limita), utvrđene u skladu s propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a za roditeljski dopust naknadu plaće u visini od 100% od osnovice za naknadu plaće ali koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno za prvih 6 mjeseci roditeljskog dopusta (odnosno 5.654,20 kuna), odnosno 70% proračunske osnovice mjesečno za preostali dio roditeljskog dopusta (2.328,20 kuna).
  Onaj korisnik rodiljnog ili roditeljskog dopusta koji ne ispunjava staž osiguranja u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), za vrijeme korištenja prava ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kuna. Pritom je staž osiguranja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora staž koji je fizička osoba ostvarila temeljem svog samostalnog ili nesamostalnog rada te na temelju naknade plaće nakon prestanka toga rada ostvarene prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

 • > aria-hidden=
  Kako se izračunava naknada plaće za rodiljni dopust ako je korisnica prethodno nesposobna za rad radi komplikacija u trudnoći?

  Ako je korisnica nesposobna za rad radi komplikacija u trudnoći sve do otvaranja rodiljnog dopusta (bez dana prekida), naknada plaće tijekom rodiljnog dopusta obračunavat će se temeljem potvrde o plaći koja je dostavljena prilikom utvrđivanja prava na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći, odnosno temeljem plaća isplaćenih u razdoblju od šest mjeseci prije mjeseca nastupa privremene nesposobnosti za rad radi komplikacija u trudnoći.
  Razlog tome je da se pod neprekidnom (privremenom) nesposobnošću/spriječenošću za rad smatra i privremena spriječenost za rad zbog korištenja obveznog rodiljnog dopusta na koji osiguranica nastupa neposredno (bez dana prekida) nakon privremene nesposobnosti radi komplikacija u trudnoći.

 • > aria-hidden=
  Što se događa kada radni odnos prestane tijekom rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta?

  Ako radni odnos prestane prije započinjanja rodiljnog dopusta, prava s osnova rođenja djeteta osoba može koristiti kao nezaposlena majka, odnosno majka izvan sustava rada.
  Ako radni odnos prestane tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisniku prava na rodiljni dopust pripada pravo na naknadu plaće i po prestanku radnog odnosa do isteka korištenja prava (znači do 6. mjeseca djetetova života).
  No, ako radni odnos prestane tijekom korištenja roditeljskog dopusta ne postoji mogućnost korištenja istog po principu postavljenom za rodiljni dopust, već se isti prekida. U tome slučaju, ostatak neiskorištenog roditeljskog dopusta, roditelj može koristiti ili kao nezaposleni roditelj, odnosno roditelj izvan sustava rada, ili može preostali dio roditeljskog dopusta iskoristiti naknadno, tijekom eventualnog budućeg zaposlenja, sve dok dijete ne navrši osam godina života.

 • > aria-hidden=
  Kako i pod kojim uvjetima pravo na rodiljnu i roditeljsku potporu koristi nezaposleni roditelj?

  Nezaposleni roditelj može ostvariti pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete:
  - da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u RH,
  - da ima neprekidno prebivalište ili odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri godine,
  - da ima zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju te
  - da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, odnosno da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita, ili u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija, te u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog privremene nesposobnosti za rad, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje 6 mjeseci radnog staža.
  Rodiljna pošteda od rada traje od dana rođenja djeteta, te može trajati do 6. mjeseca djetetova života (obvezni dio rodiljne poštede je do 70 dana od rođenja djeteta), a roditeljska pošteda od rada traje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta ili do navršene 3. godine života blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta.
  Nezaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kune.
  Nezaposleni roditelj koji zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, pripada predmetno pravo od dana rođenja djeteta.
  Ako nezaposleni roditelj propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada mu pravo na korištenje odnosnog prava od dana podnošenja zahtjeva.

 • > aria-hidden=
  Kako i pod kojim uvjetima pravo na rodiljnu i roditeljsku potporu koristi roditelj izvan sustava rada?

  Majka izvan sustava rada koja na dan rođenja djeteta ostvaruje sljedeće uvjete:
  - da je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
  - da ima neprekidno prebivalište ili odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje pet godina, te
  - da je zdravstveno osigurana prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju;
  ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu.
  Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenih šest mjeseci života djeteta (obvezatni dio je do 70.-tog dana od rođenja djeteta), a pod roditeljskom brigom razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta ili do navršene 3. godine života blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta.
  Novčana pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o djetetu iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna), a majka izvan sustava rada pravo na tu novčanu pomoć može ostvariti od dana rođenja djeteta.
  Naime, ukoliko zahtjev za korištenje predmetnog prava podnese HZZO-u u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, pripada joj predmetno pravo od dana rođenja djeteta. No, ako propusti navedeni rok, ali ipak podnese zahtjev u roku od 120 dana od rođenja djeteta, pripada joj pravo na korištenje odnosnog prava od dana podnošenja zahtjeva.
  Ako propusti podnijeti zahtjev za korištenje prava u roku od 120 dana gubi pravo na korištenje navedenog prava (prekluzivni rok).

 • > aria-hidden=
  Kako se koristi dopust, odnosno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju?

  Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja, odnosno Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života. S tim da korisnik pravo na dopust može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene 8. godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
  Pravo na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju može koristiti samo jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja prema međusobnom dogovoru ili po odluci nadležnog suda.
  Pravo na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ne može se koristiti za slučaj da jedan od roditelja djeteta, prema Zakonu, već koristi to pravo za drugo dijete ili da jedan od roditelja djeteta, prema propisima iz socijalne skrbi, za to dijete ima priznat status roditelja njegovatelja, izuzev ako na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojim je utvrđeno da roditelj koji koristi pravo za drugo dijete nije u mogućnosti pružati odgovarajuću njegu za dvoje ili više djece zbog težine njihova mentalnog ili tjelesnog oštećenja, odnosno teže psihičke bolesti.
  Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ima pravo na novčanu naknadu u skladu sa odredbama Zakona.

 • > aria-hidden=
  Kako se ostvaruje pravo jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete i koliko ona iznosi?

  Korisnik rodiljne i roditeljske potpore ima pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom da je u vrijeme rođenja djeteta:
  - hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci,
  - da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
  Korisnik koji ostvaruje rodiljnu i roditeljsku potporu kao roditelj izvan sustava rada, također ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava uvjete:
  - da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina,
  - da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
  Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete podnosi onaj roditelj u čijem je kućanstvu dijete prijavljeno kao član kućanstva, uz to dijete treba biti upisano u maticu rođenih, zdravstveno osigurano po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i imati prijavljeno prebivalište na adresi roditelja koji podnosi zahtjev.
  Jednokratna novčana potpora iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).