Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obvezno zdravstveno osiguranje

 • > aria-hidden=
  Prestanak radnog odnosa. U kojem roku i gdje se prijaviti na obvezno zdravstveno osiguranje?

  Nakon prestanka radnog odnosa, neovisno o razlogu njegovog prestanka, potrebno je osobno se prijaviti u roku od 30 dana najbližem regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a.
  Nakon provedene prijave osiguranik ima obvezu jednom u tri mjeseca osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojim mu je status utvrđen. HZZO će po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odjaviti osiguranika iz obveznoga zdravstvenog osiguranja prvoga dana nakon isteka tri mjeseca od zadnjeg osobnog pristupanja HZZO-u.
  Obvezu osobnog pristupanja HZZO-u jednom u tri mjeseca nema osiguranik za vrijeme dok se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 • > aria-hidden=
  Protekao mi je rok za prijavu HZZO-u od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa

  Ako je navedeni rok od 30 dana od prestanka radnog odnosa istekao, a osoba status ne može steći kao npr. član obitelji po bračnom drugu ili po nekoj drugoj osnovi osiguranja utvrđenoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, obvezna se je osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje kao samostalni obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja.
  U navedenom slučaju prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu se pod uvjetom da su prethodno jednokratno uplatile novčani iznos u visini doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka prijašnjeg statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ili od dana prestanka osiguranja u drugoj državi koje osiguranje se ubraja u staž osiguranja u skladu s propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

 • > aria-hidden=
  Prekid odnosno završetak redovnog školovanja i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje?

  Osoba koja prekine redovito školovanje, odnosno izgubi redovita učenička/studentska prava, ostvaruje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ako se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od gubitka redovitih učeničkih/studentskih prava.
  Isti rok za prijavu HZZO-u od 30 dana vrijedi i za osobu koja završi redovito školovanje, a teče od dana isteka školske godine u kojoj je završila redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita.
  Nakon provedene prijave osiguranik ima obvezu jednom u tri mjeseca osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojim mu je status utvrđen. HZZO će po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odjaviti osiguranika iz obveznoga zdravstvenog osiguranja prvoga dana nakon isteka tri mjeseca od zadnjeg osobnog pristupanja HZZO-u.
  Obvezu osobnog pristupanja HZZO-u jednom u tri mjeseca nema osiguranik za vrijeme dok se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 • > aria-hidden=
  Tko se može osigurati kao član obitelji?

  Status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika mogu steći:

  • supružnik (bračni i izvanbračni, sukladno propisima o obiteljskim odnosima)
  • životni partner i neformalni životni partner u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog spola
  • djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad i djeca u partnerskoj skrbi), te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava
  • roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) te unuci, braća, sestre, djed i baka ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  da su nesposobni za samostalan život i rad, da nemaju sredstava za uzdržavanje i da ih osiguranik uzdržava.

  Navedeni članovi obitelji osiguranika stječu status osigurane osobe stječu pod uvjetom da isto ne mogu ostvariti po nekoj drugoj zakonskoj osnovi osiguranja te da imaju prebivalište, odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

 • > aria-hidden=
  Do kada i pod kojim uvjetima djeca osiguranika mogu biti osigurana kao članovi obitelji?

  Djeca osiguranika koja su status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju stekla kao članovi obitelji osiguranika mogu taj status zadržati najduže do navršene 18. godine života.
  Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, prije navršene 18. godine života, zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
  Obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi obitelji osiguranika mogu steći i djeca osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
  Obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje je poslodavac nositelja zdravstvenog osiguranja ili nositelj zdravstvenog osiguranja za dijete.
  Djeca po navedenoj osnovi osiguranja mogu biti osigurana pod uvjetom da imaju prebivalište, odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj.

 • > aria-hidden=
  Zadržavanje statusa člana obitelji nakon razvoda braka :

  Supružnik razvodom braka zadržava status osigurane osobe HZZO-a kao član obitelji supružnika od kojeg se razveo:

  • ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje (navedena osigurana osoba zadržava status osigurane osobe kao član obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestanku uzdržavanja, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi)
  • ako je u vrijeme rastave braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju
  • ako su mu sudskom odlukom o rastavi braka djeca povjerena na čuvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

  Sve navedeno se primjenjuje i na životnog partnera nakon raskida životnog partnerstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog spola.

 • > aria-hidden=
  Kako stječe status člana obitelji osiguranika izvanbračni supružnik?

  Izvanbračni supružnik stječe status člana obitelji osiguranika ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • da obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti prema nekoj drugoj osnovi osiguranja
  • da ima prebivalište, odobreni stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno te
  • da je oboje supružnika dalo, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da žive u izvanbračnoj zajednici, da niti jedno od njih nije u braku s trećom osobom te da prebivaju na istoj adresi najmanje godinu dana.
 • > aria-hidden=
  Kako se stječe pravo na status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom u osnovom razmjernog dijela mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj?

  Osobe s prebivalištem, stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno, koje ostvaruje pravo na razmjerni dio starosne mirovine temeljem ostvarenog staža u Republici Hrvatskoj stječu status osiguranika pod istim uvjetima i na isti način kao i umirovljenici koji su mirovinu stekli u cijelosti u skladu s propisima mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.

 • > aria-hidden=
  Kako se stječe status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju osnovom prava na mirovinu ostvarenog u inozemstvu?

  Ako se ne ostvaruje pravo na razmjerni dio starosne mirovine temeljem ostvarenog staža u Republici Hrvatskoj, status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju osoba s prebivalištem, stalnim boravkom ili dugotrajnim boravkom u Republici Hrvatskoj stječe kao korisnik mirovine koji to pravo ostvaruje isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.