Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Novčana naknada osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak

Novčana naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova

Osiguranici koji imaju pravo na novčanu naknadu

Osobe koje su stekle status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi primitaka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen jednokratno ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Uvjet za ostvarivanje prava

Privremena nesposobnost za obavljanje ugovorenih poslova zbog bolesti.

Tko utvrđuje privremenu nesposobnost

Nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a.

Kako se ostvaruje pravo

Podnošenjem pisanog zahtjeva regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno odobrenog stalnog boravka osiguranika, koji donosi rješenje na temelju nalaza, mišljenja i ocjene nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Uz zahtjev obvezno se prilaže:

  • povijest bolesti izdanu od izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite ne stariju od tri dana
  • medicinsku dokumentaciju o nastaloj bolesti
  • ugovor o djelu ili drugi pravni akt o stjecanju primitaka na koja se plaća doprinos za obvezna osiguranja
  • potvrdu (potvrde) pravne ili fizičke osobe o novčanom primitku (primitcima) koji je osiguraniku isplaćen u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila nemogućnost osiguranika za obavljanje poslova na osnovi kojih se ostvaruju primitci, uz naznaku iznosa i datuma isplate
  • potvrdu pravne ili fizičke osobe o prekidu ili neizvršenju ugovorenog posla zbog bolesti osiguranika.

Rokovi

Zahtjev se podnosi u roku od tri dana od dana nastanka bolesti odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga vezanog uz zdravstveno stanje osiguranika koji su ga u tome onemogućili.

Nakon podnesenog zahtjeva upućuje se osiguranika nadležnom liječničkom povjerenstvu HZZO-a zbog utvrđivanja privremene nesposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova, kojem se osiguranik obvezno mora javiti odmah odnosno najkasnije u roku od tri dana.

Nalaz, ocjena i mišljenje liječničkog povjerenstva

Nalazom, mišljenjem i ocjenom liječničkog povjerenstva HZZO-a, koju donosi temeljem podnesene dokumentacije, utvrđuje se početak, trajanje odnosno prestanak privremene nesposobnosti osiguranika za obavljanje ugovorenih poslova te određuju da li je nastala bolest od utjecaja na obavljanje ugovorenih poslova s obzirom na vrstu posla te rok njegovog izvršenja.

Rješenje

Rješenjem kojim se osiguraniku priznaje pravo na novčanu naknadu zbog bolesti obvezno se rješava o iznosu novčane naknade i razdoblju za koje mu pripada, uz navođenje osnovice i postotka na osnovi kojih je izračunata te oznake nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a o privremenoj nesposobnosti osiguranika.

Novčana naknada

Obračunava se kao prosječna dnevna naknada izračunata na osnovi šestodnevnog radnog tjedna.

Osnovica

Novčana naknada se određuje od prosječne osnovice za uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Prosječna osnovica je prosjek osnovica osiguranja na koji je uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupila nemogućnost obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici.

Osnovicu za utvrđivanje novčane naknade čini prosječni mjesečni iznos primitaka umanjenih za doprinose iz osnovice, porez i prirez koji su osiguraniku isplaćeni u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena nesposobnost osiguranika, s tim da prosječni mjesečni iznos primitka ne može biti niži od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa važeće za mjesece tog šestomjesečnog razdoblja nakon umanjenja doprinosa iz osnovice, poreza i prireza.

Prosječni mjesečni iznos primitaka utvrđuje se na način da se ukupni primitci isplaćeni u šestomjesečnom razdoblju zbroje i podijele sa šest, neovisno da li je u tom razdoblju isplaćen jedan ili više primitaka.

Pravo na novčanu naknadu osiguranik može ostvariti samo pod uvjetom da su mu ukupni primitci isplaćeni najmanje u visini šestomjesečne minimalne osnovice osiguranja prema kojoj se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje kako je navedeno.

Visina novčane naknade

Novčana naknada iznosi 70% od osnovice s time da iznos novčane naknade ne može iznositi više od najvišeg iznosa mjesečne naknade plaće koju isplaćuje HZZO odnosno ne može iznositi više od 565,04 eura/4.257,28 kuna. Isplaćuje se od prvog dana na teret sredstava HZZO-a, u trajanju najdulje šest mjeseci neprekidno.

Do kada osiguraniku pripada pravo na novčanu naknadu

Novčana naknada pripada osiguraniku za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova zbog bolesti, ali ne duže od šest mjeseci neprekidno odnosno 30 dana od dana prestanka statusa osiguranika, pod uvjetom da je liječničko povjerenstvo HZZO-a utvrdilo da zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti obavljati ugovorene poslove najmanje osam dana rije prestanka statusa osiguranika.

Podijeli

Tagovi