Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Prijava, promjena i odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju

Prijavom na obvezno zdravstveno osiguranje, promjenom u obveznom zdravstvenom osiguranju ili odjavom sa obveznoga zdravstvenog osiguranja stječe se, mijenja ili prestaje postojeći status osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prijava, promjena ili odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju provodi se putem sljedećih tiskanica:

  • tiskanice 1 - za osiguranika: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • tiskanice 2 - za osiguranu osobu/osiguranu osobu – člana obitelji osiguranika: Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju

Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje podnosi obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, osigurana osoba kada je ona obveznik plaćanja doprinosa odnosno pravna ili fizička osoba za osiguranu osobu.

Status osigurane osobe utvrđuje HZZO, a osigurana osoba prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječe, u pravilu, danom stjecanja statusa osigurane osobe, ako Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23. – u daljnjem tekstu ZOZO) odnosno općim aktom HZZO-a kojim se uređuje ostvarivanje prava osiguranih osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te obveze osiguranih osoba u ostvarivanju tih prava nije drukčije određeno.

Osiguranoj osobi prestaje status osigurane osobe prema pojedinoj osnovi osiguranja danom prestanka okolnosti na temelju kojih je stekla status osigurane osobe prema toj osnovi osiguranja, odnosno danom prestanka radnog odnosa ili obavljanja gospodarske odnosno profesionalne djelatnosti, danom brisanja poslodavca iz sudskog registra, danom prestanka statusa osiguranika u mirovinskom osiguranju na osobni zahtjev samostalnog obveznika doprinosa na osnovi odobrene privremene obustave odnosno odobrenog mirovanja obavljanja djelatnosti i sl. odnosno gubitkom statusa osobe na prebivalištu, stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu u Republici Hrvatskoj odnosno u slučaju prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, ako je njezin status osigurane osobe uvjetovan prebivalištem, stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj te ako ZOZO-om, propisima Europske unije i međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno odnosno smrću osigurane osobe.

Osobi koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa osigurane osobe HZZO utvrđuje taj status od dana nastanka okolnosti na osnovi kojih se stječe status u obveznom zdravstvenom osiguranju prema ZOZO-u.

Status osigurane osobe odnosno prestanak statusa osigurane osobe HZZO utvrđuje, u pravilu, bez donošenja rješenja na osnovi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje odnosno može utvrditi po službenoj dužnosti na osnovi podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje ima ovlasti prikupljanja i dostave podataka radi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje odnosno odjave sa obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Iznimno, HZZO donosi rješenje na zahtjev osobe kojoj je utvrđen status osigurane osobe odnosno prestanak toga statusa po službenoj dužnosti.

Osigurana osoba za koju obveznik plaćanja doprinosa ne podnese prijavu odnosno odjavu sa obveznoga zdravstvenog osiguranja može sama zatražiti utvrđivanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, o čemu HZZO odlučuje rješenjem.

Obveznik podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje obvezan je uz prijavu priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a koja je dokumentacija navedena u Popisu osnova osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju koji je sastavni dio Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, 82/14., 17/15., 99/17. i 129/17.).

Popis sadržava zakonsku osnovu osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju, podatak o obvezniku podnošenja prijave, odredbu HZZO-a kojom je regulirana osnova osiguranja, podatak u obvezniku plaćanja doprinosa, popis dokumentacije potrebne za dokazivanje ispunjenja uvjeta za stjecanje statusa osigurane osobe, početak stjecanja statusa osigurane osobe i prestanak statusa osigurane osobe.

Prijava, promjena, odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju podnosi se u bilo kojoj regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a, u roku od osam dana od dana nastanka, promjene ili prestanka okolnosti na osnovi kojih se stječe ili prestaje status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Osigurana osoba kojoj je prestao status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja joj pripadaju u skladu sa zakonskom osnovom prema kojoj je bila osigurana, ostvaruje još najviše 30 dana od dana prestanka statusa osigurane osobe po toj osnovi.

Više o navedenom možete saznati u Pravilniku o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 82/14, 17/15, 99/17, 129/17).

Provjera okolnosti na osnovi kojih je podnesena prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

HZZO ima pravo i obvezu po zaprimanju prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, kao i za sve vrijeme trajanja statusa osigurane osobe provjeravati postojanje okolnosti na osnovi kojih je prijava podnesena, odnosno na osnovi kojih je osobi priznao taj status.

U slučaju sumnje da se podnesena prijava, odnosno utvrđen status osiguranika osnovom zaključenog ugovora o radu ne temelji na istinitom činjeničnom stanju i postojanju stvarnih okolnosti koje su osnova za stjecanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno da svrha zaključenog ugovora o radu nije bila obavljanje poslova u skladu s tim ugovorom već isključivo ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, HZZO ima pravo i obvezu, na temelju provedene provjere i prikupljenih dokaza pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za osporavanje tako zaključenog ugovora o radu.

Način prijavljivanja i odjavljivanja elektroničkim putem

Pravne i fizičke osobe koji su obveznici podnošenja prijave, koje raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i koje posjeduju elektronički potpis u skladu s odredbama važećeg Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ te koje su u HZZO-u na osnovi pristupnog lista za uslugu e-prijava registrirane kao korisnici te usluge, prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje, promjenu u obveznom zdravstvenom osiguranju ili odjavu sa obveznom zdravstvenog osiguranje mogu podnijeti i elektroničkim putem (e-prijava) upisom podataka u elektronički obrazac.

Za točnost podataka dostavljeni i preuzetih u HZZO-u putem e-prijave odgovorna je ovlaštena osoba pravne odnosno fizičke osobe navedena u pristupnom listu HZZO-a koja je podnijela e-prijavu i potpisala elektroničkim potpisom koji ujedno jamči i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

Podijeli

Tagovi