Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obvezno zdravstveno osiguranje

Izrazi koji se koriste u daljnjem tekstu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Čime je regulirano obvezno zdravstveno osiguranje?

Obvezno zdravstveno osiguranje regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZOZO).

Zašto je osiguranje obvezno?

Obveza osiguranja na obvezno zdravstveno osiguranje utvrđena je ZOZO-om.

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od ZOZO-om utvrđenih osnova osiguranja obvezni su se osigurati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako propisima europske unije, međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te državljani države koja nije država članica (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno na temelju obavljanja gospodarske odnosno profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Načela obveznoga zdravstvenog osiguranja

Svim osiguranim osobama osiguravaju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim ZOZO-om.

U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguravaju se i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika te dijagnostičke postupke kod sumnje na profesionalnu bolest sukladno zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona.

Opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima.

Podijeli

Tagovi