Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Tko su osigurane osobe HZZO-a

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguravanja utvrđenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. 98/19. i 33/23., u daljnjem tekstu: ZOZO) obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom odnosno posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Osiguranim osobama kojima se osiguravaju prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u smislu ZOZO-a smatraju se osiguranici, djeca do navršene 18. godine života, članovi obitelji osiguranika i druge osigurane osobe obvezno zdravstveno osigurane u određenim okolnostima.

Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema odredbama ovoga Zakona, obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije, državljani države Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: države članice), državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ugovorna država) te državljani države koja nije država članica niti ugovorna država (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema propisima kojima se uređuje pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i stranci na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 80/13., 15/18., 26/21. i 46/22.), ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Osiguranici

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ZOZO-u obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika:

1. osobe u radnom odnosu službenici i namještenici i s njima, prema posebnim propisima izjednačene osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske

2. osobe koje su izabrane ili imenovane na dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću

3. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici ili ugovornoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili ugovorne države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom

4. članovi uprave trgovačkih društava, i izvršni direktori trgovačkih društava, likvidatori i upravitelji zadruga, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada i ako posebnim propisom nije drugačije određeno

5. osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, sukladno posebnim propisima

6. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu obvezno zdravstveno osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu.

7. osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci ili ako poljoprivrednu djelatnost obavljaju u obliku samoopskrbnoga poljoprivrednog gospodarstva te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju

8. osobe koje obavljaju poljoprivrednu i šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno u Upisnik šumoposjednika u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju

9. svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada

10. korisnici prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

11. korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

12. korisnici mirovine i invalidnine koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj

13. osobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i koje su se prijavile HZZO-u u roku od 30 dana od dana:

a) prestanka radnog odnosa, prestanka obavljanja djelatnosti ili od dana prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema ZOZO-u

b) prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka odnosno od dana isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka

c) otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi

d) navršenih 18 godina života, ako nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi

e) isteka školske odnosno akademske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno položenog završnog ispita

14. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj odnosno koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj imaju boravište, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s time da status po tom osnovu mogu koristiti najduže do isteka školske godine odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

15. redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama stariji od 18 godina života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, s time da status prema toj osnovi mogu koristiti najduže do isteka školske godine odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

16. osobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina života, koje su prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika odnosno redovitog studenta, ako su se prijavile HZZO-u u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog učenika ili redovitog studenta i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

17. supružnik umrlog osiguranika odnosno životni partner i neformalni životni partner umrlog osiguranika, hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem Republici Hrvatskoj koji nakon smrti supružnika, životnog partnera i neformalnog životnog partnera nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu, ako se HZZO-u prijavio u roku od 30 dana od dana smrti supružnika odnosno životnog partnera, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi

18. osobe s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj kojima je priznat status ratnog vojnog ili civilnog invalida rata, i mirnodopskog vojnog invalida, status žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu odnosno status korisnika obiteljske invalidnine sukladno propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ili o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

19. osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koje imaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

20. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

21. osobe na odsluženju vojnog roka odnosno dragovoljnom odsluženju vojnog roka (ročnici), kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi

22. osobe koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna ili fizička osoba uputila na obrazovanje ili stručno usavršavanje, dok traje obrazovanje odnosno stručno usavršavanje

23. osobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu ili kod druge fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, dok traje praktični rad

24. osobe upućene u drugu državu članicu, ugovornu ili treću državu u sklopu međunarodne, obrazovne, znanstvene i kulturne suradnje, dok se tamo nalaze po toj osnovi

25. osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna skrb

26. osobe koje imaju status člana obitelji smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

27. osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalaze se u ustrojstvenim jedinicama ministarstva nadležnog za pravosuđe, prema prijavi ministarstva nadležnog za pravosuđe

28. osobe koje obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udomiteljstvo

29. osobe koja su ostvarile pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalna naknada za starije osobe, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema drugoj osnovi

30. hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranac s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj nakon prestanka mandata zastupnika u Europskom parlamentu odnosno nakon prestanka radnog odnosa u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije koje zapošljavaju dužnosnike i privremene ili ugovorne službenike koji su se HZZO-u prijavili u roku 30 dana od dana prestanka mandata odnosno radnog odnosa, ako obvezno zdravstveno osigurane ne ostvaruju po drugoj osnovi

31. državljanin druge države članice s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji su se HZZO-u prijavili u roku 30 dana od dana prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske.

Napomena: Osiguranici navedeni pod točkama 1. do 6, 8., 9., 20, 25. i 28. obvezno se osiguravaju i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

VAŽNO

Osobe kojima je status u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđen u skladu sa točkom 13., a koje se ne vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe obvezne su jednom u tri mjeseca osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen.

Navedene osobe će HZZO- odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja prvoga dana nakon isteka tri mjeseca od zadnjeg osobnog pristupanja HZZO-u.

OBAVIJEST

O OBVEZI OSOBNOG JAVLJANJA HZZO-u RADI ZADRŽAVANJA STATUSA OSIGURANIKA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU OSOBA IZVAN SUSTAVA RADA TE O PRESTANKU STATUSA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 33 od 24. ožujka 2023. godine, a stupio je na snagu 1. travnja 2023. godine, propisuje se obveza osiguranicima koji su status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju stekli prema članku 7. stavku 1. točki 13. ZOZO-a, odnosno kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj jer su se u propisanom roku prijavile Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO):

 1. nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja
 2. nakon prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka ili nakon isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka
 3. nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi
 4. nakon navršenih 18 godina života
 5. nakon isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno nakon položenog završnog ispita

osobnog pristupa HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen, ako se ne vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Navedeni osiguranici su obvezni osobno pristupiti HZZO-u u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije sa zaključno 29. lipnjem 2023. godine.

Osiguranici koji su pristupili HZZO-u u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona imaju i dalje obvezu osobnog pristupa HZZO-u jednom u tri mjeseca radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen, osim za vrijeme dok se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osiguranike koji osobno ne pristupe HZZO-u u propisanim rokovima (najkasnije do zaključno sa 29. lipnjem 2023. godine 2023. godine te potom jednom u tri mjeseca) HZZO će istekom tih rokova odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

U potonjem slučaju, a s obzirom da je obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obveza, dužni su se javiti najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO i regulirati status osigurane osobe HZZO-a prema jednoj od zakonskih osnova osiguranja za koju u tom momentu ispunjavaju propisane uvjete.

Osigurane osobe koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, a koje imaju prijavljen privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske, sukladno Zakonu zadržavaju taj status još najduže 90 dana od dana njegova stupanja na snagu te će ih HZZO istekom toga roka odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Osigurane osobe koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle ili će ga steći prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj prestaje status osigurane osobe gubitkom statusa osobe na prebivalištu, stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu u Republici Hrvatskoj odnosno u slučaju prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske te će ih HZZO odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Osobi koja je odjavljena iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz prethodno navedenih razloga HZZO će izdati rješenje na njezin zahtjev.

Osobe koje ostvaruju druge dohotke (ugovori o djelu, autorski honorari)

Osobe koje ostvaruju primitke od kojih se prema porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak (primici ostvareni temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje podnose te stječu status osiguranika, pod sljedećim uvjetima:

 • ako ne ostvaruju obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi
 • ako imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj i
 • ako im je sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja uplaćen jednokratnom ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci.

Navedene osobe zadržavaju status osiguranika HZZO-a za sve vrijeme dok na temelju uplaćenih doprinosa na druge primitke imaju mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa.

Djeca do 18. godine života

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe.

Članovi obitelji osiguranika

Status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika mogu steći:

 1. supružnik (bračni, izvanbračni, životni partner i neformalni životni partner sukladno propisima o obiteljskim odnosima i propisima koji uređuju životno partnerstvo osoba istog spola)
 2. djeca (rođena u braku, izvan braka ili posvojena, pastorčad i djeca u partnerskoj skrbi) te druga djeca bez roditelja, ako ih osiguranik uzdržava, na zahtjev osiguranika
 3. roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
 4. unuci, braća, sestre, djed i baka ako su istovremeno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Navedeni članovi obitelji osiguranika stječu status u obveznom zdravstvenom osiguranju preko nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja pod uvjetom da status ne mogu ostvariti po nekoj od osnova navedenih u točkama 1. do 29. pod „Osiguranici“ te da imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, ako propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Osobe iz navedene točke 3. (roditelji, odnosno otac, majka, očuh, maćeha i posvojitelj) i točke 4. (unuci, braća, sestre, djed i baka) stječu status osigurane osobe - člana obitelji osiguranika pod uvjetom da:

 • su nesposobni za samostalan život i rad
 • nemaju sredstava za uzdržavanje
 • ih osiguranik uzdržava

Smatra se da je je osoba nesposobna za samostalan život i rad ako je:

 • navršila 65 godina života
 • prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđen potpun gubitak radne sposobnosti
 • prema propisima o socijalnoj skrbi proglašena potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad
 • prema ocjeni liječničkog povjerenstva HZZO-a ocijenjena nesposobnom za samostalan život i rad u trajanju od najmanje godinu dana, ovisno o zdravstvenom stanju osobe.

Smatra se da osoba nema dostatnih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • ako uopće nema vlastitih prihoda
 • ako joj mjesečni prihod ne prelazi iznos od 25% proračunske osnovice (110,36 eura/831,50 kuna) utvrđene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu

Pod prihodom smatraju se svi primitci ostvareni na ime dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primitci ostvareni prema posebnim propisima, umanjeni za iznos koji se na osnovi propisa o obitelji plaća za uzdržavanje, kao i za iznos poreza i prireza.

Djeca osiguranika

Djeca osiguranika koja su status osigurane osobe stekle kao članovi obitelji osiguranika mogu taj status zadržati najduže do navršene 18. godine života.

Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, prije navršene 18. godine života, zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji osiguranika za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi obitelji osiguranika mogu steći i djeca osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Zadržavanje statusa člana obitelji nakon razvoda braka, raskida životnog partnerstva

Supružnik razvodom braka, životni partner raskidom životnog partnerstva sukladno zakonu kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istoga spola zadržava status osigurane osobe HZZO-a kao član obitelji supružnika, životnog partnera od kojeg se razveo:

 • ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje

(navedene osigurane osobe zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijave HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke o prestanku uzdržavanja, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi)

 • ako je u vrijeme razvoda braka, životnog partnerstva bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju
 • ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka, raskidu životnog partnerstva djeca povjerena na čuvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Druge osigurane osobe

Obveznici doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, koje obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova predviđenih ZOZO-om (kao osiguranici, članovi obitelji osiguranika, prema propisima o socijalnoj skrbi ili prema nekoj drugoj osnovi) obvezne su se osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe te su obveznici plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja.

Navedene osobe prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu pod uvjetom da su prethodno jednokratno uplatile novčani iznos u visini doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ili od dana prestanka osiguranja u drugoj državi koje osiguranje se ubraja u staž osiguranja u skladu s propisima Europske unije odnosno međunarodnim ugovorom, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

Iznimno, pod istim uvjetima status osigurane osobe i prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu hrvatski državljani s boravištem u Republici Hrvatskoj kojima obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita nije osigurana po drugoj osnovi, odnosno koji nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici ili ugovornoj državi.

Članovi obitelji nositelja osiguranja zaposlenog u trećim državama

Nositelji obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se nalaze na radu u trećim državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor ili sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja obvezni su osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje i uplaćivati propisani doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za svakog člana svoje obitelji s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koji nije zdravstveno osiguran kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bio je prije njegova odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osiguran kao član njegove obitelji.

Osobe osigurane prema propisima socijalne skrbi

Osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj koje nemaju sredstava za uzdržavanje i osobe koje su nesposobne za samostalan život i rad, a pod uvjetom da nemaju sredstava za uzdržavanje, obvezno se zdravstveno osiguravaju kao osigurane osobe osnovom rješenja koje u prvom stupnju donosi nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Protiv toga prvostupanjskog rješenja se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Obvezno zdravstveno osiguranje prema navedenoj osnovi osiguranja traje za sve vrijeme dok se ne promjene okolnosti na osnovi kojih je pravo priznato.

Obvezno zdravstveno osiguranje stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju državljani države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji imaju odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica odnosno državljani države s kojom Republika Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju (u daljnjem tekstu: ugovorna država) i državljani države koja nije država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (u daljnjem tekstu: treća država) na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: stranac na privremenom boravku), ako propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Stranac na privremenom boravku, neovisno o svrsi odobrenja privremenog boravka, a kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi, obvezan je podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje područnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-prema mjestu njegovog boravka, u roku od osam dana od dana odobrenog privremenog boravka odnosno od dana izvršnosti odluke o odobrenom privremenom boravku te je obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu s posebnim zakonom.

Prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječe pod uvjetom da je prethodno jednokratno uplatio doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ili od dana prestanka osiguranja u drugoj državi koje osiguranje se ubraja u staž osiguranja u skladu s propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom, a najduže za razdoblje od 12 mjeseci.

Osiguranoj osobi - strancu na privremenom boravku koji nije uplatio doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za najmanje 30 dana ograničava se opseg prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na pravo na hitnu medicinsku pomoć.

Puni opseg prava uspostavlja se unaprijed, od dana podmirenja dužnog iznosa doprinosa s pripadajućim kamatama.

Osigurana osoba – stranac na privremenom boravku

 • stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi odobrenja privremenog boravka, kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (samostalni obveznik plaćanja doprinosa)
 • stranac - dijete do navršene 18 godine života (ugovorne i treće države) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (obveznik plaćanja doprinosa je roditelj, osoba koja skrbi o djetetu ili osoba na čiji poziv dijete boravi u Republici Hrvatskoj)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom koji je navršio 18 godina života, a redoviti je učenik srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (obveznik plaćanja doprinosa je roditelj, osoba koja skrbi o njemu ili osoba na čiji poziv boravi u Republici Hrvatskoj)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom – dijete do navršene 18 godine života (ugovorne i treće države) i stranac koji je navršio 18 godina života, a redoviti je učenik srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - kojima je rješenjem centra za socijalnu skrb priznato pravo na uslugu smještaja (doprinose pokriva državni proračun Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo)
 • stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, specijalizacije ili znanstvenoga istraživanja kao stipendistu tijela državne vlasti Republike Hrvatske, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, udruge ili druge pravne ili fizičke osobe, a kojem obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvena zaštita nisu osigurani po drugoj osnovi (obveznik prijave i obveznik je uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je davatelj stipendije, ako ugovorom o stipendiji nije određeno drukčije)
 • stranac - državljanin druge države članice EU s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji je korisnik prava na mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica
 • stranac - državljanin druge države članice EU ili državljanin treće države, na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, koji je korisnik prava na mirovinu isključivo od stranog nositelja mirovinskog osiguranja, a obvezno zdravstveno osiguranje ili zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje u skladu s propisima EU ili prema međunarodnom ugovoru (samostalni obveznik plaćanja doprinosa)
 • stranac - državljanin druge države članice EU na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj kojemu je, po osnovi primitaka od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje uplaćen jednokratno ili višekratnim uplatama u posljednjih pet godina najmanje u visini doprinosa obračunatog na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za razdoblje od šest mjeseci, pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osiguran u jednoj od država članica i ako ne ostvaruje obvezno zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi

(zadržava status osiguranika dok na temelju uplaćenih doprinosa na druge primitke ima mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa)

 • stranci - članovi obitelji stranca državljanina druge države članice EU na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj zaposlenog u trećim državama koji nisu obvezno zdravstveno osigurani kod nositelja zdravstvenog osiguranja u državi rada nositelja osiguranja, a bili su prije njegova odlaska na rad u treću državu obvezno zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj kao članovi njegove obitelji (obveznik plaćanja doprinosa je nositelj osiguranja).

Iznimke od obveze prijave za prijave na obvezno zdravstveno osiguranje

Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje nije u obvezi podnijeti stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj:

 • koji boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i studiranja i posjeduje dokaz o osiguranju rizika korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj
 • ako u Republici Hrvatskoj boravi u svrhu studiranja, a dolazi na temelju programa mobilnosti mladih, okvirnih ugovora o razmjeni studenata, međusveučilišnih sporazuma te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti, ako je zdravstveno osiguranje obuhvaćeno navedenim programima
 • ako je državljani države članice Europske unije kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, a koji posjeduju dokaz o sveobuhvatnom privatnom zdravstvenom osiguranju
 • ako je državljanin treće države koji u Republici Hrvatskoj boravi u svrhu boravka digitalnog nomada.

Podijeli

Tagovi