Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja

Zdravstvena zaštita koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) osigurava u cijelosti

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. 98/19. i 33/23., u daljnjem tekstu: ZOZO) osiguranim osobama HZZO-a u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja HZZO osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za:

1. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu:

- djece do navršene 18. godine života

- djece osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima prije navršene 18. godine života

- djece osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava i ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovu već kao članovi obitelji

- osoba s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje, a status u obveznom zdravstvenom osiguranju stječu temeljem rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

2. specifičnu zdravstvenu zaštitu redovitih učenika i redovitih studenata prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj

3. preventivnu zdravstvenu zaštitu

4. zdravstvenu zaštitu žena u vezi s praćenjem trudnoće i poroda

5. zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinski pomognutom oplodnjom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje medicinski pomognuta oplodnja

6. preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina života

7. preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom utvrđenog zakonom kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom,

8. cjelokupno liječenje zaraznih bolesti za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprječavanje njihova širenja

9. obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu

10. cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti

11. cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti

12. cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

13. hemodijalizu i peritonejsku dijalizu

14. zdravstvenu zaštitu u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja

15. izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć u djelatnosti hitne medicine koja uključuje hitni prijevoz kopnenim, vodenim i zračnim putem

16. kućne posjete i kućno liječenje

17. patronažnu zdravstvenu zaštitu

18. sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika

19. lijekove s osnovne liste lijekova HZZO-a propisane na recept

20. zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

21. laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite

22. palijativnu zdravstvenu zaštitu

23. postupke koji su sastavni dio preventivnih pregleda u okviru specifične zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Obveza sudjelovanja osigurane osobe u troškovima zdravstvene zaštite

Osigurane osobe obvezne su sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, a koji iznos ne može biti manji od postotaka proračunske osnovice kako slijedi:
• specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije - 1% proračunske osnovice, odnosno 4,41 eura,
• specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite - 2% proračunske osnovice, odnosno 8,83 eura,
• ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a - 2% proračunske osnovice, odnosno 8,83 eura,
• specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući - 1% proračunske osnovice po danu, odnosno 4,41 eura,
• liječenje u drugim državama članicama i trećim državama u skladu s propisima Europske unije, međunarodnim ugovorom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktom HZZO-a, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,
• troškove bolničke zdravstvene zaštite - 4,01% proračunske osnovice po danu, odnosno 17,70 eura,
• dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala HZZO-a za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti- 40,09 proračunske osnovice, odnosno 176,97 eura,
• dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala HZZO-a za odrasle osobe starije od 65 godina – 20,04 proračunske osnovice, odnosno 88,46 eura.
Osigurane osobe obvezne su sudjelovati u visini od 0,30% od proračunske osnovice, odnosno 1,32 eura za:
• zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine sukladno općem aktu HZZO-a,
• izdavanje lijeka po receptu.
Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji je obvezna snositi osigurana osoba može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 120,26% proračunske osnovice, odnosno 530,88 eura.“

Podijeli

Tagovi