Skip to main content Skip to main search

Smještaj roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenje

 • > aria-hidden=
  U kojim slučajevima roditelj ima pravo na smještaj uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja?

  Pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju, ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi ostvaruje osigurana osoba:

  • majka djeteta - pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, koje utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi
  • jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju (bez obzira na dob djeteta) – pod uvjetom da o tome posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu s posebnim propisima, a na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.

  Cjelodnevni smještaj podrazumijeva 24-satni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju. Pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove naznačuje potrebu cjelodnevnog smještaja. Također, na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta, jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju (bez obzira na dob djeteta) kao i jedan od roditelja djeteta mlađeg od 5 godina života, a na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi ima pravo na dnevni smještaj uz dijete, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti. Osigurana osoba – jedan od roditelja djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne

  bolesti ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj ustanovi (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) koja liječi djecu oboljelu od malignih bolesti ili srodnih bolesti koje neposredno ugrožavaju život ima pravo, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove, na cjelodnevni smještaj uz dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja, a na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje.

  Smještajni kapaciteti bolnice ovise o unutarnjoj organizaciji prostora svake bolnice, a pojam „smještajni kapaciteti“ bolnice u kontekstu članka 36. Pravilnika odnosi na smještajne kapacitete cijele bolnice.

  U slučaju da bolnička zdravstvena ustanova u kojoj se liječi dijete oboljelo od maligne bolesti ili srodnih bolesti koje neposredno ugrožavaju život, mlađe od 18. godina, nema smještajnih kapaciteta, roditelj djeteta ostvaruje pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog iznosa po danu u visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji (za mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara i koje službeno putovanje traje više od 12 sati dnevno) utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno u visini od 170,00 kuna po danu.

  Stoga, a primjenom analogije, s obzirom da se prema Pravilniku o porezu na dohodak dnevnice za službena putovanja isplaćuju za putovanja iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta korisnika, koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto, a udaljenosti iznosi najmanje 30 kilometara, iznos naknade za troškove smještaja izvan bolničke zdravstvene ustanove se naknađuju roditelju u visini od 170,00 kuna po danu ako je mjesto prebivališta roditelja udaljeno od mjesta sjedišta bolničke zdravstvene ustanove najmanje 30 kilometara, te ukoliko bolničko liječenje djeteta traje dulje od 12 sati, a bolnica (kao ustanova u cjelini, a ne samo pojedini odjel gdje je dijete smješteno na liječenje) nema smještajnih kapaciteta za roditelja koji je određen da boravi uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja.