Skip to main content Skip to main search

Pravo na troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite

 • > aria-hidden=
  Pod kojim uvjetima se može ostvariti pravo na troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite?

  Ako je osigurana osoba zbog korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan mjesta svog prebivališta ili boravka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornom isporučitelju ortopedskih i drugih pomagala u drugo mjesto, ima pravo na naknadu troškova prijevoza pod sljedećim uvjetima:
  - da je upućena radi ostvarivanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
  - da je udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravka do mjesta gdje se nalazi ugovorna zdravstvena ustanova, ugovorni doktor privatne prakse ili ugovorni isporučitelj pomagala 50 i više kilometara
  - da u bližoj ugovornoj ustanovi ili ordinaciji nema ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite, odnosno da bliži ugovorni isporučitelj pomagala nema ugovorenu isporuku tražene vrste pomagala
  - da je doktor medicine, odnosno dentalne medicine potvrdio na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, dijagnostičku pretragu ili postupak, odnosno da je ugovorni isporučitelj pomagala na putnom nalogu potvrdio da je izvršio uslugu uzimanja mjere za pomagalo ili isporuku, odnosno popravak pomagala.

 • > aria-hidden=
  U kojim slučajevima se naknada putnih troškova isplaćuje bez obzira na udaljenost?

  Pravo na naknadu za troškove prijevoza, neovisno o udaljenosti ima osigurana osoba do 18. godine života, djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, osigurana osoba u vezi korištenja radioterapije i kemoterapije te hemodijalize kao kronični bubrežni bolesnik, osigurana osoba u vezi korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica koja zdravstvenu zaštitu koristi u vezi s darivanjem organa, tkiva ili stanica, te osigurana osoba upućena na liječenje u drugu državu članicu Europske unije ili treću državu u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu Zavoda.