Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Naknada za troškove prijevoza

Pod kojim uvjetima se može ostvariti pravo na naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite

Osiguranoj osobi pripada pravo na naknadu za troškove prijevoza pod uvjetom da je zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja upućena iz mjesta svoga prebivališta odnosno boravišta (u daljnjem tekstu: mjesto polaska) u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornom isporučitelju ortopedskih i drugih pomagala u drugo mjesto (u daljnjem tekstu: mjesto upućivanja) jer odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, sukladno svom zdravstvenom stanju, ne može ostvariti u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse s ugovorenom djelatnošću za tu vrstu zdravstvene zaštite ili kod bližeg ugovornog isporučitelja pomagala.

Pravo joj pripada i ako je pozvana od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) u predmetu utvrđivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: mjesto poziva).

Uvjeti za ostvarivanje prava:

 1. da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta upućivanja odnosno mjesta poziva 50 i više kilometara
 2. da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse nema ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite odnosno da bliži ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala nema ugovorenu isporuku tražene vrste pomagala
 3. da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse, unatoč ugovorenoj zdravstvenoj djelatnosti, osigurana osoba ne može ostvariti traženu zdravstvenu zaštitu u primjerenom roku s obzirom na svoje zdravstveno stanje
 4. da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza
 5. da je doktor medicine odnosno dentalne medicine odnosno ovlaštena osoba HZZO-a potvrdio na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, dijagnostičku pretragu ili postupak odnosno da je pozvana osigurana osoba pristupila organizacionoj jedinici područne službe odnosno regionalnog ureda HZZO-a radi ostvarivanja određenog prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno da je ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala na tiskanici putnog naloga potvrdio da je izvršio uslugu uzimanja mjere za pomagalo ili isporuku odnosno popravak pomagala.

Pod mjestom prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe podrazumijeva se grad odnosno naselje koje nije u sastavu grada u skladu sa zakonom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te iznimno i naselje koje je u sastavu grada ako je od grada u čijem je sastavu udaljeno 20 i više kilometara.

Pod primjerenim rokom za korištenje zdravstvene zaštite osigurane osobe s obzirom na njezino zdravstveno stanje smatra se rok u kojem je osiguranoj osobi, sukladno njezinim medicinskim indikacijama, nužno pružiti zdravstvenu zaštitu radi zaštite njezinog života i sprječavanja pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja.

Pritom, najdulje medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja za zdravstvene postupke u vezi maligne i hematološke bolesti te predtransplantacijske obrade je do četiri tjedna, osim kada se radi o medicinski uvjetovanom terminu.

U kojim slučajevima se naknada za troškove prijevoza isplaćuje bez obzira na udaljenost?

Pravo na naknadu za troškove prijevoza neovisno o udaljenosti ima:

 • osigurana osoba do 18. godine života
 • osigurana osoba – dijete osiguranika koje je potpuno i trajno nesposobno za samostalan život i rad
 • osigurana osoba u vezi korištenja radioterapije i kemoterapije te hemodijalize kao kronični bubrežni bolesnik
 • osigurana osoba u vezi korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti
 • osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica koja zdravstvenu zaštitu koristi u vezi s darivanjem organa, tkiva ili stanica
 • osigurana osoba upućena na liječenje u drugu državu članicu Europske unije, državu s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor ili treću državu sukladno Zakonu obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i općem aktu HZZO-a.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i osigurana osoba koja je radi smanjivanja liste čekanja prihvatila korištenje zdravstvene zaštite u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse koja nije u mjestu odnosno nije najbliža mjestu njezina prebivališta odnosno boravišta.

Osigurana osoba koja zdravstvenu zaštitu želi koristiti u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse ili kod drugog ugovornog isporučitelja pomagala na području Republike Hrvatske, a ne tamo gdje je upućena ima pravo ostvariti tu zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja, ali bez prava na naknadu za troškove prijevoza i prava na sanitetski prijevoz.

Troškovi prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe

HZZO snosi stvarne troškove prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe koja je bila upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta.

HZZO snosi troškove prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe do mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta ako je toj osobi izvršena eksplantacija organa u svrhu transplantacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi izvan mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza isplaćuje se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je snosila troškove prijevoza na osnovi njezina zahtjeva i dokaza o plaćenom prijevozu.

Naknada za troškove prijevoza pratitelja osigurane osobe

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i jedna osoba određena za pratitelja osigurane osobe pod uvjetom:

 • da je izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrdio potrebu pratnje
 • da osigurana osoba kojoj je određen pratitelj ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.

Smatra se da je djeci do 18. godine života, kao i djeci osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad, potrebna pratnja neovisno o tome ispunjavaju li uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.

Koji troškovi se nadoknađuju

Pod naknadom za troškove prijevoza podrazumijeva se naknada za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.

Iznimno, osiguranoj osobi se zbog njezina zdravstvenog stanja, prema prethodnom odobrenju liječničkog povjerenstva HZZO-a, a na prijedlog izabranog doktora može odobriti korištenje skupljeg javnog prijevoznog sredstva (spavaća kola u vlaku, zrakoplov).

Osigurana osoba kojoj je od strane liječničkog povjerenstva HZZO-a ili rješenjem HZZO- a o upućivanju na liječenje u inozemstvo zbog zdravstvenog stanja odobren prijevoz zrakoplovom, ima pravo na naknadu za troškove prijevoza u visini najniže cijene zrakoplovne karte za ekonomsku klasu.

Putni nalog

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osigurana osoba ostvaruje na osnovi tiskanice putnog naloga za jednokratno ili višekratno putovanje.

Tiskanicu putnog naloga izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ili izabrani doktor dentalne medicine odnosno ovlašteni radnik HZZO-a kada je osigurana osoba pozvana od strane HZZO-a radi ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osigurana osoba koja je upućena u inozemstvo ostvaruje se na osnovi rješenja HZZO-a o upućivanju na liječenje u inozemstvo odnosno na osnovi potvrde zdravstvene ustanove o provedenim hemodijalizama.

Putni nalog predstavlja valjanu pravnu osnovu za isplatu troškova prijevoza samo ako je pravilno ispunjen i sadrži sve tražene podatke, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza radi korištenja zdravstvene zaštite te ako je putni nalog realiziran u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse odnosno kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala koji su naznačeni na putnom nalogu.

Putni nalog za višekratno putovanje može se izdati za korištenje zdravstvene zaštite samo kod jednog ugovornog subjekta HZZO-a. Putni nalog za višekratno putovanje koji je ovjeren od više ugovornih subjekata HZZO-a nije valjan i na osnovu njega osigurana osoba ne može ostvariti pravo na naknadu za troškove prijevoza.

Tiskanica putnog naloga koja sadrži sve potrebne elemente i koji je osigurana osoba dostavila u nadležnu područnu službu odnosno regionalni ured HZZO-a ujedno je i zahtjev osigurane osobe za naknadu troškova prijevoza.

Podijeli

Tagovi