Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

3. Direktiva 2011/24/EU

Nužna zdravstvena zaštita prema Direktivi 2011/24/EU

Sukladno odredbama Direktive 2011/24/EU, koje su prenesene u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurane osobe imaju pravo na naknadu troškova za nužnu zdravstvenu zaštitu koja je korištena i kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga u drugoj državi članici Europske unije (EU) ili u državi Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – države EEP).

U slučaju da ste nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu koristili kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga u drugoj državi članici, imate pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu plaćenih troškova nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta. Zahtjevu je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju o korištenoj zdravstvenoj zaštiti te original računa koji glasi na vaše ime iz kojeg je vidljivo koje zdravstvene usluge su vam pružene te da je račun plaćen.

U postupku temeljem podnesenog zahtjeva, u HZZO-u će se provesti medicinsko vještačenje kako bi se utvrdilo da li je korištena zdravstvena zaštita bila nužna.

U slučaju pozitivnog rješenja vašeg zahtjeva, možete ostvariti pravo na povrat troškova najviše do iznosa hrvatske ugovorne cijene za istovrsnu uslugu.

  • Ne postoji mogućnost prava na povrat troškova za nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu korištenu kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga u Švicarskoj ili UK budući da su iste države izuzete od primjene Direktive 2011/24/EU.

Podijeli

Tagovi