Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj

Zdravstveno osiguranje je obvezno

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno, što znači da svaki građanin Republike Hrvatske treba imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje.

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13, i 98/19 i 33/23 Interni pročišćeni tekst).

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca uređena je i posebnim zakonom - Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 26/21, i 46/22, Interni pročišćeni tekst).

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama HZZO-a prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, na način i pod uvjetima utvrđenim Uredbom br. 883/04 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Direktivom 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti o hrvatskim propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Osobe koje su se obvezne osigurati

Na zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:

 • osobe s prebivalištem u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP), Švicarske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) te državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (ugovorna država) kao i državljani države koja nije država članica niti ugovorna država s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj te ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno
 • državljani drugih država članica EU/EGP/Švicarske/UK s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU/EGP/Švicarskoj/UK
 • državljani države koja nije država članica EU/EGP/Švicarska/UK niti ugovorna država na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prijava, promjena i odjava u obveznom zdravstvenom osiguranju podnosi se u bilo kojem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a, u roku od 8 dana od dana nastanka, promjene ili prestanka okolnosti na osnovi kojih se stječe status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Osigurane osobe iz drugih država članica EU/EEP/Švicarske i ugovornih država

Osobe koje su, za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, obvezno zdravstveno osigurane u drugoj državi članici EU/EGP/Švicarskoj/UK ili u jednoj od država s kojima je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Turska), zdravstvenu zaštitu koriste u opsegu koji je određen europskim pravnim propisima, odnosno međunarodnim ugovorima, ali na jednak način kao i osigurane osobe HZZO-a.

Prava u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj obuhvaćaju pravo na novčane naknade i pravo na zdravstvenu zaštitu.

Pravo na zdravstvenu zaštitu uključuje pravo na:

 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
 • bolničku zdravstvenu zaštitu,
 • lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a,
 • dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a te
 • ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a te
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se i prava s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

Zdravstvena djelatnost

Zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini osigurane osobe HZZO-a ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja. Inozemni osiguranici, koji zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Hrvatskoj ostvaruju na teret inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja, ne obavljaju izbor liječnika, nego se, radi korištenja primarne zdravstvene zaštite obraćaju bilo kojem ugovornom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

 • opće/obiteljske medicine
 • zdravstvene zaštite predškolske djece
 • zdravstvene zaštite žena
 • patronažne zdravstvene zaštite
 • zdravstvene njege u kući bolesnika
 • stomatološke zdravstvene zaštite
 • higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • ljekarništvo te
 • hitnu medicinsku pomoć.

Zdravstvena zaštita na sekundarnoj i tercijarnoj razini ostvaruje se osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, a na tercijarnoj razini obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Jedinstveni broj za hitne slučajeve je 112.

Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite

Osigurane osobe su obvezne sudjelovati u troškovima korištene zdravstvene zaštite, za usluge koje u cijelosti ne pokriva HZZO. Minimalno sudjelovanje iznosi 1,32 EUR, a najviše sudjelovanje ne može iznositi više od 530,88 EUR po jednom izdanom računu.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Radi pokrića troškova sudjelovanja, osoba koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u

HZZO-u, može sa HZZO-om sklopiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Organizacija HZZO-a

Rad HZZO-a je organiziran kroz Direkciju HZZO-a, 4 regionalna ureda i 16 područnih službi.

Kontakt podaci dostupni su na internetskoj stranici www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/

Nadzor nad zakonitošću rada HZZO-a obavlja Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Podijeli

Tagovi